• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1954/1955

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1954/1955"

Copied!
100
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka U.M.K.

T oruń 495JLś£1

SKŁAD OSOBOWY

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

W R O K U A K A D E M I C K I M 1 9 5 4 / 5 5

i

i

W Y D A W C A :

U N I W E R S Y T E T M I K O Ł A J A K O P E R N I K A W T O R U N I U

(2)

\

(3)

SKŁAD OSOBOWY

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

W R O K U A K A D E M I C K I M 1 9 5 4 /5 5

WYDAWCA:

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

(4)

#

J

V

/'

Redaktor ADAM DYGDAŁA

Stan składu osobowego na 31 VIII 1955

1 ,

, $ i

^ ' /

W ydai rc a : Uniuiersjjtet Mikołaja Kopernika tu Toruniu.

Nakład 800 + 20 egz. Papier druk. VII kl. 60 gr form at 61x86.

O bjętość 6 ark. druk. Zam, Nr 1556 z dn 27. VIII. 55 r.

Diuk ukończono 3. X!I. 55 r.

Druk. W ZPT tu Włocłatuku, ul. W aryńskiego 4.

(5)

SKŁAD U N I W E R S Y T E T U

SENAT AKADEMICKI za rok 1954/55 R e c t o r M a g n i f i c u s Prof. dr nauk A n ton i Basiński

P r o r e k t o r d o s p r a w n a u k i Prof. dr Rajmund Galon

( P r o r e k t o r d o s p r a w n a u c z a n i a / Prof. dr W itold Ł ukaszew icz

_ \

D z i e k a n i

Prof. dr Bronisław N adolski, dziekan W ydziału H um ani­

stycznego

Prof. dr Jan W alas, dziekan W ydziału Biologii i N auk o Ziemi

Doc. dr Leon Jeśm anow icz, dziekan W ydziału M atem a­

tyki, Fizyki i Chemii

Zast. prof. Edward K uczyński, dziekan W ydziału Sztuk Pięknych

V „ •

P r o d z i e k a n i

Doc. dr Jadwiga Lechicka, prodziekan W ydziału H um a­» nistycznego /

3

(6)

Doc. dr Stefan M ajdanow ski, prodziekan W ydziału Biolo­

gii i N auk o Ziemi

Doc. dr Alina Ulińska, prodziekan W ydziału M atem atyki, Fizyki i Chemii

Zast. prof. Leonard Torwirt, prodziekan W ydziału Sztuk Pięknych

Z a s t ę p c a R e k t o r a

d o s p r a w a d m i n i s t r a c y j n y c h Mgr Stanisław T yczyń ski

D y r e k t o r B i b l i o t e k i

Prof. dr nauk Ludw ik K olankow ski do 31 III 55 r.

Dr Maria Puciatowa od 1 IV 55 r.

D e l e g a c i P o m o c n i c z y c h S i ł N a u k o w y c h A diunkt m gr A leksander M ataw ow ski

St. asyst, mgr Ryszard Bohr D e l e g a c i

Z w i ą z k o w e j O r g a n i z a c j i Z a w o d o w e j Prof. Stanisław Borysow ski

A diunkt dr Adam Dygdała

D e l e g a c i m ł o d z i e ż(y s t u d i u j ą c e j W łodzim ierz Dąbrowski, delegat ZMP

Teresa Dominiak, ZSP

(7)

KOMISJE SENATU AKADEMICKIEGO K o m i s j a B i b l i o t e c z n a

Przewodniczący: Prof. dr Rajmund Galon Członkowie: Prof. dr H enryk Szarski

Prof. dr Stanisław H oszow ski Zast. prof. Edward K u czyński Prof. dr Jerzy R ayski

D yrektor dr Maria Puciatowa M gr Janina Kapuścińska Reprezentanci kół N aukow ych Studentów:

M gr W ładysław N iew iarow ski M gr Janusz Lankaui

K o m i s j a L o k a l o w a

Przewodniczący: Prof. dr Rajmund Galon Zast. Przewodn. Mgr Stanisław T yczyń ski Członkowie: Prof. dr 'Bronisław N adolski

Prof. dr Jan W alas

Doc. dr Leon Jeśm anow icz Zast. prof. Edward K uczyński

Kier. Oddz. Adm. Gosp. Klemens Kruża M gr Zdzisław M arzec

K o m i s j a P o w s z e c h n y c h W y k ł a d ó w U n i w e r s y t e c k i c h

Przewodniczący: Prof. dr Kazimierz Sośnicki Cłonkowie: Prof. dr W anda Zabłocka

5

(8)

Prof. dr nauk W ojciech H ejnosz Prof. Jerzy Hoppen

A diunkt dr A dam Dygdaia K o m i s j a K r z e w i en i a W i e d z y Przewodniczący: Prof. dr 'Bronisław Nadolski Członkowie: Prof. dr Jan W alas

Zast. prof. Konrad Dargiewicz Prof. dr Jerzy Rayski

K o m i s j a P r z y d z i a ł u P r a c y W y d z i a ł H u m a n i s t y c z n y :

Przewodniczący: Prof. dr Bronisław/ Nadolski W y d z . M a t e m a t y k i , F i z y k i i C h e m i i : Przewodniczący: Doc. dr Leon Jeśm anow icz

W y d z . B i o l o g i i i N a u k o Z i e m i : Przewodniczący: Prof. dr Jan Walasf

K o m i s j a K w a l i f i k a c y j n a

d l a P o m o c n i c z y c h P r a c o w n i k ó w N a u k i Przewodniczący: Rektor prof. dr nauk A nton i Basiński Zast. przewodn.: P rorektor dr Rajm und Galon

Członkowie Komisji: Dziekani poszczególnych W ydziałów przedstaw iciele sam odzielnych pracow ników nauki, przedstawiciel Związkowej O rganizacji Zawodowej, przedstaw iciel pomocniczych pracow ników nauki danego W ydziału.

(9)

W y d z i a ł H u m a n i s t y c z n y :

Przedstaw iciel samodz. prac. nauki: Prot. dr W itold Łuka­

szew icz

Zast. przedst. samodz. prac. nauki: Doc. dr Jadwiga Le- chicka

Przedstaw iciel pomoc. prac. nauki: - A spirant mgr Jerzy W ojtow icz

Zast przedst. pomoc. prac. nauki: A diunkt dr Tadeusz G rudziński do 1 VI 1955

Przedstaw iciel ZOZ ZNP: Asyst, mgr Czesław N iedzielski W y d z i a ł M a t e m a t y k i , F i z y k i , C h e m i i .

Przedstaw iciel samodz. prac. nauki: Doc. dr Jan Krupo­

w i cz

Zast. przedst. samodz. prac. nauki: Doc. dr Ernest Pischm- ger

Przedstaw iciel pomoc. prac. nauki: Asyst, mgr W ojciech Szym ański

Zast. przedst. pomoc. prac. nauki: Asyst, mgr Lucjan Bo­

row iecki

Przedstaw iciel ZOZ ZNP: St. asyst, mgr Stanisław Górecki W y d z i a ł B i o l o g i i i N a u k o Z i e m i

Przedstaw iciel samodz. prac. nauki: Prof. dr Roman Kon- giel

Zast. przedst. samodz. prac. nauki: Doc.. dr Izabella M i­

kulska

Przedstaw iciel pomoc. prac. nauki: A diunkt dr M elityna Gromadzka do 1 VII 1955 r. . . . Zast. przedst. pomoc. prac. nauki: St. a&yst. mgr Jadwiga

W ilko ń . . . .

Przedstaw iciel ZOZ ZNP: A spirant mgr Tadeusz M urawski

* 7

(10)

W y d z i a ł S z t u k P i ę k n y c h

Przedstaw iciel samodz. prac. nauki: Prof. Stanisław Bory- sow ski

Zast. przedst. samodz. prac. nauki: Prof. dr Zbigniew Hor- nung

Przedstaw iciel pomoc. prac. nauki: St. asyst, arty sta m a­

larz M ieczysław W iśn iew ski

Zast. przedst. pomoc. prac. nauki: adiunkt mgr W iesław D om asłow ski

Przedstaw iciel ZOZ ZNP: Zast. asyst, mgr Bogusław Gó­

recki.

K o m i t e t R e d a k c y j n y „ Z e s z y t ó w N a u k o ­ w y c h U M K "

R edaktor N aczelny: Prof. dr Rajm und Galon

R edaktor działu nauk społecznych i hum anistycznych:

Prof. dr Bronisław N adolski

R edaktor nauk m atem atyczno-przyrodniczych: Prof. dr H enryk Szarski

Sekretarz Redakcji: M gr Bolesław Pleśniarski.

K o m i t e t R e d a k c y j n y S k ł a d u O s o b o w e g o i S p i s u W y k ł a d ó w

Przew odniczący Komitetu: Prof. dr Rajm und Galon R edaktor N aczelny: A d iu n kt dr A dam Dygdała R edaktorzy W ydziałów : Doc. dr Jadwiga Lechicka

Doc. dr Halina Ulińska Doc. dr Stefan M ajdanow ski Zast. prof. Leonard Torwirt.

K o m i t e t R e d a k c y j n y K r o n i k i U n i w e r s y ­ t e t u

R edaktor N aczelny: Prof. dr Rajm und Galon

(11)

Redaktorzy W ydziałów : Prof. dr W ładysław N a m y­

słow ski

Prof. dr Leonid Ż ytko w icz Prof. dr Stanisław Jaśkow ski

\ Prof. dr H enryk Szarski

Prof. dr nauk Stefan N arębski Sekretarz Redakcji: A diunkt dr Adam Dygdała

\

t

9

(12)

WŁADZE DYSCYPLINARNE

K o m i s j a D y s c y p l i n a r n a d l a P r o f e s o r ó w Przewodniczący: Prof. dr H enryk Szarski

Zast. przewód.: Zast. Jorof. Edward K uczyński

Zast. przewód.: Prof. dr nauk 'Wilhelmina Iw anow ska Członkowie: Prof. dr Bronisław W łodarski

Prof. dr W ito ld Zacharewicz Prof. dr Jan W alas

Prof. Stanisław Borysowski.

Rzecznik D yscyplinarny: Prof. dr nauk W ojciech H ejnosz K o m i s j a D y s c y p l i n a r n a d l a P o m o c n i ­

c z y c h S i ł N a u k o w y c h Przew odniczący: Prof. dr Stanisław H oszow ski Zast. przewód.: Prof. dr Rajm und Galon Członkowie: Prof. dr Józef M ikulski

Doc. dr Jadwiga Lechicka Doc. dr Halina Basińska A diunkt dr M ateusz Puciata

Rzecznik D yscyplinarny: St. asyst, mgr Edmund M izerski.

K o m i s j a D y s c y p l i n a r n a d l a P r a c o w n i k ó w A d m i n i s t r a c j i

Przewodniczący: M gr Urszula Rosochowiczowa Zast. przewód.: Ir dna' Bugajska

Członkowie: Julia Zanów na Julian B etlejew ski

(13)

W ładysław a Skuratow a Klemens Kruźa

Bronisław Szut Feliks G utkow ski Jan Grabiało

Rzecznik D yscyplinarny: Prof. dr nauk W ojciech Hejnosz.

K o m i s j a D y s c y p l i n a r n a d l a S t u d e n t ó w Przewodniczący: Prof. Stanisław Borysow ski

Członkowie: Prof. dr Bronisław N adolski Doc. dr Ernest Pischinger Rzecznik D yscyplinarny: W ojciech Szym ański.

K o m i s j a O d w o ł a w c z a Przewodniczący: Prof. dr W itold Łukaszew icz Członkowie: Prof. (jr nauk Kazim ierz Sośnicki

Prof. dr Roman Kongiel

/

11

%

(14)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY R a d a W y d z i a ł o w a

Dziekan i przew odniczący Rady: Prof. dr Bronisław Na- dolski

Prodziekan: Doc. dr Jadwiga Lechicka

P r o f e s o r o w i e z w y c z a j n i

L udw ik K olankow ski, dr nauk, habilitow any 1 III 1913 roku, prof. historii Polski now ożytnej, b. docent U niw er­

sytetu Jagiellońskiego, dy rektor Biblioteki U niw ersytec­

kiej do 31 III 1955 r., organizator i b. prof. U S B, b. d y rek ­ tor Biblioteki Zam ojskich w W arszaw ie, b. prof. U J K, b. prof. U niw ersytetu Łódzkiego, czł. b. Tow. N aukow ego we Lwowie, czł. cz. b. PAU, czł. zwycz. b. Tow. N auko­

wego w W arszaw ie, czł. i b. prezes Tow. N aukow ego w Łodzi, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, b. prezes Polskiego Tow. H istorycznego, w r. 1945 p ro rek to r U ni­

w ersytetu Łódzkiego, w latach 1945/46, 1946/47, 1947/1948 organizator i rek to r UMK, oznaczony orderem Polonia Re- stituta, M edalem 10-lecia Polski Ludowej, (Al. Stalina 14 m. 5)

Stefan Srebrny, dr nauk, prof. filologii klasycznej, k ie­

row nik K atedry Filologii Klasycznej, b. profesor USB, czł.

b. Tow arzystw a Przyjaciół N auk w W ilnie, przew odni­

czący W ydz. II. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. Komi­

tetu N auk o kulturze antycznej PAN, czł. i v-prezes Za­

rządu Głównego Polskiego Tow. Filologicznego, czł. Tow.

12

(15)

Literackiego im. A. M ickiewicza, czł. A ssociation In tern a­

tionale de Papyrologues, czł. Zw iązku Zaw. Literatów Pol­

skich, czł. Stow arzyszenia H istoryków Sztuki, odznaczony państw ow ą nagrodą literacką III stopnia w r. 1953 i M e­

dalem 10-lecia Polski Ludowej. (M ickiewicza 7 m. 1,0) Tadeusz C zeżow ski, dr nauk, habilitow any 16 VI 1921 roku, prof. logiki, kierow nik K atedry Logiki, b. prof. USB, czł. cz. i sekretarz Zarządu Tow. N aukow ego w Toruniu, przew odniczący Toruńskiego Tow. Filozoficznego, b. dzie­

kan, b. prorektor USB (Warszawska 20, tel. 2668)

H enryk Elzenberg, dr nauk, habilitow any 23 III 1922 r., prof. filozofii, b. docent UJ, W arszaw skiego i USB, czł. cz.

Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. koresp. b. Tow. N auko­

w ego w W arszaw ie, czł. Komisji Filozoficznej i Komisji Fi­

lologii Zachodnio-Europejskiej b. PAU. (Grudziądzka 3/) Konrad Górski, dr nauk, habilitow any 2 I 1930 r., prof.

historii literatu ry polskiej, b. kierow nik Zakładu H istorii L iteratury Polskiej I, prac. naukow y IBL, b. prof. USB, czł. cz. i b. prezes Tow. N aukow ego w Toruniu, czł.

Związku Literatów Polskich, czł. Stow arzyszenia H istory­

ków Sztuki, czł. Polskiego Tow arzystw a Językoznaw cze­

go, Polskiego Tow arzystw a Filologicznego i Tow. Literac­

kiego im. A. M ickiewicza, w iceprezes Pom orskiego Tow.

M uzycznego. W r. 1938/39 prodziekan USB, w latach 1945/46 i 1946/47 dziekan, w r. 1947/48 prodziekan UMK.

(Al. Stalina 14 m. 4) -A

K azim ierz Sośnicki, dr nauk, habilitow any 14 XI 1934 r., prof. pedagogiki, kierow nik K atedry Pedagogiki, b. docent UJK, b. prof. A kadem ii H andlu Zagranicznego we Lwo­

wie, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. zwyńz. N au­

kow ego Tow arzystw a Pedagogicznego, czł. Polskiego 13

(16)

Tow. Filozoficznego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Al. Stalina 14 m. 2)

W ojciech H ejnosz, dr nauk, absolw ent filozofii, habili­

tow any 18 II 1937 r., profesor historii ustroju Polski i daw ­ nego Praw a Polskiego, kierow nik K atedry H istorii Pań­

stw a i Praw a Polskiego, b. dccdnt UJK, b. sędzia, b. a r ­ chiw ista A rchiw um Państw ow ego we Lwowie i Krakowie, czł. Komisji H istorycznej, Komisji Praw niczej i Komisji Słow ianoznawczej b. PAU, czł. b. Tow arzystw a N auko­

w ego we Lwowie, czł. koresp. b. W arszaw skiego Tow a­

rzystw a N aukow ego, czł. cz. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, i przew odniczący Komisji Prawniczej TNT, b. kilkuletni sekretarz generalny, obecnie członek Zarzą­

du Głównego i w iceprezes Zarządu O ddziału T oruńskie­

go Polskiego Tow arzystw a H istorycznego, prezes O ddzia­

łu Toruńskiego Polskiego Tow. A rcheologicznego, czł.

Polskiego Tow arzystw a Filozoficznego, Polskiego Tow a­

rzystw a Przyrodników im. M. Kopernika, Polskiego Tow a­

rzystw a Prehistorycznego i Polskiego Tow arzystw a Lu­

doznawczego, delegat do Senatu A kadem ickiego w latach 1946/47 i 1947/48, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi"

za pracę naukow ą. (M ickiewicza 36)

P r o f e s o r o w i e n a d z w y c z a j n i

Ryszard M ienicki, dr filozofii, habilitow any 20 IX 1923 roku, prof. archiw istyki i nauk pom ocniczych historii, b. prof. USB, czł. Komisji H istorycznej b. PAU, czł. cz.

Tow. N aukow ego w Toruniu. (Mickiewicza 30)

Karol Górski, dr filozofii, habilitow any 22 I 1933 r., prof. historii Ziem Pomorskich, b. docent U niw ersytetu Poznańskiego, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł.

Tow. Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Tow. Przyjaciół

(17)

N auki i Sztuki w Gdańsku, czł. koresp. b. PAU, przew od­

niczący Rady O ddziałowej ZOZ ZNP, ppor. rezerw y W. P. (Mickiewicza 61 m. 7)

Bronisław W łodarski, dr filozofii, habilitow any 14X1 1934 r., prof. historii Polski średniow iecznej, kierow nik Zespołu K atedr H istorycznych, kierow nik Zakładu H isto­

rii Polski Średniow iecznej, b. docent UJK, czł. b. Tow.

N aukow ego we Lwowie, czł. cz. Tow. N aukow ego w To­

runiu i Tow. Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. b. Komisji H istorycznej i Słowianoznawczej PAU, b. redaktor Zapi­

sek TNT., rzeczoznaw ca naukow y C entralnej Komisji K w alifikacyjnej dla Pracow ników Nauki, w r. 1948/49 i 1949/50 prodziekan, w roku 1950/51, 1951/52 dziekan, kierow nik Studium Eksternistycznego na UMK. (Rynek Starom iejski 5)

Stanisław H oszow ski, dr filozofii, habilitow any 19 III 1936 r., prof. historii społecznej i gospodarczej, kierow nik K atedry H istorii Polski, kierow nik Pracow ni Toruńskiej Zakadu H istorii Pomorza PAN., b. adiunkt i docent UJK, b. bibliotekarz O ssolineum we Lwowie, czł. b. Tow. N au­

kow ego we Lwowie, czł. cz. W ydziału N auk H istorycz­

nych, Praw nych i Społecznych Tow. N aukow ego w T oru­

niu, czł. Tow. Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Komitetu Redakcyjnego ,,Badań z dziejów społecznych i gospodar­

czych" oraz „Roczników dziejów społecznych i gospodar­

czych", redaktor „Zapisek" TNT, w iceprezes Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, w iceprezes Polskiego Tow. H isto­

rycznego, prezes Oddziału T oruńskiego Polskiego Tow a­

rzystw a H istorycznego, w r. 1952/3 i 1953/4 dziekan, od­

znaczony Złotym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Szymanowskiego 20)

Eugeniusz Słuszkiew icz, dr filozofii, habilitow any 21 XII 1938 r., prof. językoznaw stw a indoeuropejskiego, b.

15

(18)

docent UJ i UJK, czł. b. Tow arzystw a N aukow ego we Lwo­

wie, czł. Komisji O rientalistycznej i Komisji Słowiano- znawczej b. PAU, czł. Polskiego Tow arzystw a Języ k o ­ znawczego, czł Tow. N aukow ego w Toruniu, w ykłada na Llniwersytecie W arszawskim . (Konopnickiej 20 m. 5)

Bożena Stelm achow ska, dr filozofii, habilitow ana 17 VIII 1939 r., prof. etnologii i etnografii, kierow nik K ate­

dry Etnologii i Etnografii, b. docent U niw ersytetu Poznań­

skiego, b. dyrektor Muzeum M iejskiego w Poznaniu, czł.

cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. Komisji Etnogra­

ficznej b. PAU, czł. Instytutu Zachodniego, czł. Tow. A n­

tropologicznego, czł. Stow arzyszenia H istoryków Sztuki, odznaczona Krzyżem K aw alerskim Polonia Restituta.

(Mickiewicza 18)

Leonid Ż ytkow icz, dr filozofii, habilitow any 14 III 1947 roku, prof. historii średniow iecznej, b. mł. asyst. USB., b. asyst, adiunkt i docent UMK, b. kierow nik archiwum UMK, w spółpracow nik Komisji H istorycznej b. PAU., czł.

cz. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu i b. sekretarz W y ­ działu I, samodzielny pracow nik nauki In stytutu H istorii PAN, redaktor Fontes TNT. (Mickiewicza 7 m. 26)

Halina Turska, dr filozofii, habilitow ana 11 IX 1950 r., prof. filologii polskiej, kierow nik K atedry Filologii Pol­

skiej, b. adiunkt UMK., b. asystent USB, czł. Tow. N auko­

wego w Toruniu, czł. Polskiego Tow arzystw a Język o ­ znawczego, czł. b. Komisji Językow ej PAU, czł. b. Tow a­

rzystw a Przyjaciół N auk w W ilnie. (Grudziądzka 37 m. 2) W itold Łukaszew icz, dr filozofii, prof. historii pow sze­

chnej now ożytnej, kierow nik K atedry Zespołowej H istorii Powszechnej, b. adiunkt U niw ersytetu Łódzkiego, b. z-ca profesora UMK, czł. Łódzkiego Tow. N aukow ego, czł.

Io w . N aukow ego w Toruniu, w r. 1954/55 pro rek to r do

(19)

spraw nauczania, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Lu­

dowej. (W yspiańskiego 10 m. 1)

Bronisław Nadolski, dr filozofii, habilitow any 17 11952 roku, prof. historii literatu ry polskiej, kierow nik K ate­

dry Zespołowej H istorii L iteratury Polskiej, członek Rady N aukow ej Instytutu Badań Literackich, czł. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, czł. Komisji H istorii Literatury Polskiej, b. PAU, czł. b. Tow arzystw a N aukow ego we Lwowie, b. sekr. Zarządu Głównego Tow arzystw a Literac­

kiego im. A. M ickiewicza we Lwowie, w r. 1951/2, 1952/3 i 1953/4 prodziekan, 1954/55 dziekan. (Rybaki 53)

Marian G um ow ski, dr filozofii, habilitow any 22 IV 1909 roku, prof. num izm atyki i historii starożytnej, b. docent UJ, b. kustosz M uzeum im. Czapskich, b. d yrektor M u­

zeum W ielkopolskiego, b. redaktor „Przeglądu M uzeal­

nego" i „Roczników M uzealnych" w Poznaniu, czł. cz.

Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. Tow. Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Komisji H istorycznej i Komisji H istorii Sztuki Polskiej b. PAU, czł. Stow arzyszenia H istoryków Sztuki. (Stalingradzka 41)

D o c e n c i

Bronisław Paw łowski, dr filozofii, habilitow any 10 V 1934 r., docent historii pow szechnej now ożytnej, b. docent U niw ersytetu W arszaw skiego, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. rzecz. b. Tow. N aukow ego w W arszaw ie, czł. Komisji H istorycznej b. PAU. (Mickiewicza 20)

Jadwiga Lechicka, dr filozofii, habilitow ana 14 V 1947 roku, docent historii now ożytnej i dydaktyki historii, b. st. asyst. UJK, czł. Tow arzystw a N aukow ego w T oru­

niu, czł. Komisji H istorycznej b. PAU, czł. Zarządu O d­

działu Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a H istoryczne- 17

(20)

go, czł. Kom itetu Redakcyjnego Zapisek TNT, w r. 1954/55 prodziekan. (Al. Stalina 14)

Jan Gerlach, dr filozofii, absolw ent praw a, habilitow a­

ny 21 I 1949 r., docent historii ustroju Polski i praw a pol­

skiego, b. docent UP, b. adiunkt UMK, czł. Tow. N auko­

wego w Toruniu, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Lu­

dowej. (Poniatowskiego 3 m. 8)

Tadeusz G rudziński, dr filozofii, docent historii Polski średniow iecznej, czł. Tow arzystw a N aukow ego w T oru­

niu, czł. Redakcji Zapisek TNT, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Al.

Stalina 14)

A ndrzej B ukow ski, dr filozofii, docent literatu ry pol­

skiej XX w., kierow nik K atedry L iteratury Polskiej XX w., kontr, docent. W yższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.

(Gdańsk—W rzeszcz, Lipowa 21)

Z a s t ę p c y p r o f e s o r ó w

K azim ierz Żurow ski, dr filozofii, zast. profesora archeo­

logii, kierow nik K atedry A rcheologii Polski, kierow nik Stacji A rcheologicznej Instytutu H istorii K ultury M ate­

rialnej PAN w Gnieźnie, b. mł. asyst. UJK, b. asyst. Uni­

w ersytetu im. I. Franki we Lwowie, b. kierow nik Działu A rcheologicznego Państw ow ego M uzeum H istorycznego w e'Lwowie, b. dy rekto r M uzeum M iejskiego w Zabrzu, b. adiunkt Instytu tu Badania Starożytności Słow iańskich U niw ersytetu Poznańskiego, b. kierow nik prac w ykopalis­

kow ych w Gnieźnie i na O strow ie Lednickim b. prac.

nauk. K ierow nictw a Badań nad początkam i Państw a Pol­

skiego, b. w spółpracow nik Komisji P rehistorycznej PAU, b. czł. Zarządu Głównego Polskiego Tow. Prehistoryczne­

go, czł. m iejscow y Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu,

(21)

czł. Żarz. Gł. Polskiego Tow arzystw a A rcheologicznego, Prezes O ddziału G nieźnieńskiego PTA, czł. Polskiego To­

w arzystw a Antropologicznego, czł. Polskiego Tow arzy­

stw a H istorycznego. (Gniezno, Stalina 11, m 4).

W y k ł a d o w c y

Karol C ieszew ski, m gr praw , adiunkt, p.o. sam. prac.

nauk., kierow nik K atedry Ekonomii Politycznej, prow adzi w ykłady z ekonom ii politycznej. (Jerzego 44)

A ntonina Bartoszewicz, mgr filozofii, st. asyst., prow a­

dzi w ykłady z historii literatu ry pow szechnej. (Kaspro­

w icza 14).

W acław C im ochowski, dr filozofii, doc. U niw ersytetu Poznańskiego, b. starszy asyst. USB, czł. Tow arzystw a Przyjaciół N auk w Poznaniu i Polskiego Tow arzystw a J ę ­ zykoznawczego, prow adzi w ykłady z językoznaw stw a ogólnego i indoeuropejskiego. (Poznań, M atejki 37-22)

Adam Dygdała, dr filozofii, adiunkt, b. st. asyst. UJK., zast. prof. i kierow nik K atedry H istorii Polski WSP w Gdańsku, czł. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. Zarządu Polskiego Tow. H istorycznego Oddział w Toruniu, czł.

Kom itetu Redakcyjnego „Zapisek" TNT, czł. Zarządu Ra­

dy M iejscow ej ZOZ ZNP, delegat ZOZ do Rady Wydziału, redaktor w ydaw nictw UMK, prow adzi w ykłady i ćwicze­

nia z historii Polski. (Al. Stalina 14)

A rtur H utnikiew icz, dr filozofii, adiunkt, b. asyst. UJK, czł. zw yczajny i w spółpracow nik Komisji Filologicznej Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu,, czł. Tow arzystw a Literackiego im. A dam a M ickiewicza, czł. Rady O ddziało­

w ej ZOZ ZNP, czł. Komisji N aukow o-D ydaktycznej ZOZ oraz delegat ZOZ do Komisji Pedagogicznej W ydziału H u­

m anistycznego UMK. (Mickiewicza 20 m. 3)

19

(22)

Franciszek Indan, dr filozofii, adiunkt, kierow nik K ate­

dry Podstaw M arksizmu-Leninizmu, zast. prof. i kierow ­ nik K atedry A nalizy Matem. WSR w O lsztynie, prow adzi w ykłady z m aterializm u dialektycznego i historycznego oraz z podstaw marksizmu-leninizm u. (Konopnickiej 19 m. 4)

Kazimierz Jasiński, dr filozofii, adiunkt, czł. Tow arzy­

stw a N aukow ego w Toruniu, czł. Redakcji „Zapisek" TNT, prow adzi w ykłady z paleografii łacińskiej. (Al. Stalina

14—5)

Barbara Józefow iczow a, dr filozofii, adiunkt, czł. Pol­

skiego Tow arzystw a Filologicznego, prow adzi w ykłady z języka łacińskiego, (Czerwonego Krzyża 10)

A ntoni K ow alczyk, mgr filozofii, prow adzi w ykłady z m etodyki języka i historii literatu ry polskiej. (M ickie­

wicza 49)

H enryk M isz, mgr filozofii, adiunkt, prow adzi w ykłady z gram atyki opisowej w spółczesnej polszczyzny. (Inowro­

cław, Sikorskiego 34)

Bogusław Moroń, dr filozofii, prow adzi w ykłady z g ra­

m atyki opisowej s.c.s. (M ickiewicza 90)

Jan Pilichowski, mgr praw , st. asyst., prow adzi w yk ła­

dy z podstaw marksizmu-leninizm u. (Mickjewicza 80) M ateusz Puciata, dr filozofii, adiunkt, w spółpracow nik Komisji H istorycznej Tow. N aukow ego w Toruniu, prze­

w odniczący sekcji dydaktyki szkolnej O ddziału Tor.

PTH, prow adzi w ykłady z historii Polski oraz z historii sztuki i historiografii, sekretarz Rady O ddziałowej ZOZ ZNP. (Mickiewicza 52 m. 8)

(23)

Maria Puciatowa, dr filozofii, kustosz Biblioteki Uni­

w ersyteckiej, b. asyst. USB, prow adzi w ykłady z historii N arodów ZSRR. (Mickiewicza 30)

Sławom ir Rogowski, mgr filozofii, adiunkt, prow adzi w ykłady z historii literatu ry polskiej. (Mickiewicza 62)

Jerzy W ojtow icz, mgr filozofii, aspirant, b. asyst. UMK, czł. Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Tow. H isto­

rycznego, prow adzi w ykłady z historii Polski, odznaczo­

ny Krzyżem Partyzanckim , M edalem ,,Za wolność i Zw y­

cięstw o" oraz O dznaką G runwaldzką. (M atejki 12-4)

21

(24)

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII R a d a W y d z i a ł o w a

Dziekan i przewód. Rady: Doc. dr Leon Jeśm anow icz Prodziekan: Doc. dr A lina W ińska

P r o f e s o r o w i e z w y c z a j n i

W ładysła w D ziew ulski, dr nauk, habilitow any 1 I I 1916 roku, prof. astronom ii, kierow nik K atedry A stronomii, b. profesor USB, członek ty tu larn y PAN, czł. koresp.

b. PAU, b. czł. Tow. N aukow ego w W arszaw ie, czł. Tow.

Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. zwycz. Polskiego Tow.

A stronom icznego, czł. zwycz. M iędzynarodow ej Unii A stronom icznej, b. dziekan, b. prodziekan, b. rektor USB, b. p rorektor UMK w latach 1945/46 ^1946/47. (Sienkiewi­

cza 30/32)

A leksander Jabłoński, dr nauk, habilitow any 30 IX 1934 r., prof. fizyki dośw iadczalnej, kierow nik Zespołu Ka­

tedr Fizyki, kierow nik K atedry Fizyki Doświadczalnej, b. w ykładow ca fizyki na Polskim W ydziale Lekarskim w Edynburgu, b. adiunkt U niw ersytetu W arszaw skiego, b. czł. Tow. Przyjaciół N auk w W ilnie, czł. zw yczajny b. Tow. N aukow ego W arszaw skiego, czł. i w iceprzew od­

niczący W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego, Tow a­

rzystw a N aukow ego w Toruniu, b. czł. koresp. PAU, czł.

Polskiego Tow. Fizycznego, b. prezes O ddziału W arszaw ­ skiego Polskiego Tow. Fizycznego, b. viceprezes O ddziału

(25)

W ileńskiego i Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a Fizy­

cznego, w r. 1946/47 delegat Rady W ydziału do Senatu, w r. 1947/48 prodziekan, kapitan rezerw y W. P. odznaczo­

ny Krzyżem W alecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. (Gru­

dziądzka 5)

A ntoni Basiński, dr nauk, habilitow any 1 VII 1935 r., prof. chem ii fizycznej, kierow nik K atedry Chemii Fizycz­

nej, b. adiunkt i doc, USB, czł. cz. Tow. N aukow ego w To­

runiu, b. prezes Pol. Tow. Chemicznego Odciział Pomorski, b. w iceprezes Oddziału W ileńskiego Polskiego 1 ow. Che­

micznego, w iceprezes Polskiego Tow arzystw a Chemicz­

nego, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, od roku 1952 rektor. (M ickiewicza 7 m. 13)

W ilhelm ina Iw anow ska, dr nauk, habilitow ana 31 VII 1937 r., prof. astrofizyki, kierow nik Zespołu K atedr A stro­

nomii, kierow nik K atedry Astrofizyki, b. asyst, i doc.

USB, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu, b. czł. koresp.

Tow. N aukow ego w W arszaw ie, czł. Polskiego Tow arzy­

stw a Przyrodników im. Kopernika, czł. M iędzynarodow ej Unii A stronom icznej, odznaczona Krzyżem K aw alerskim Polonia Restituía. (Sienkiewicza 30/32).

P r o f e s o r o w i e n a d z w y c z a j n i

W itold Zacharewicz, mgr filozofii, dr U niw ersytetu Paryskiego (Sorbona), habilitow any 2 VI 1939 r., prof. che­

mii organicznej, kierow nik Zespołu K atedr Chemii, k ie­

row nik K atedry Chemii O rganicznej, b. adiunkt USB, b. docent U niw ersytetu W arszaw skiego, czł. Tow. N auko­

w ego w Toruniu, czł. zw yczajny Polskiego Tow. Chemicz­

nego, przew odniczący Oddziału Pom orskiego Polskiego Tow. Chemicznego, czł. Komisji Rzeczoznawców Rady Głównej, w r. 1948/49 i 1949/50 dziekan, b. organizator W ydziału M at. Fiz. Chem. W latach 1952/54 prorektor

23

(26)

U niw ersytetu M ikołaja Kopernika, poseł na Sejm PRL i przew odniczący W ojewódzkiego Zespołu Poselskiego woj. bydgoskiego, czł. Rady Seniorów Sejmu, odznaczo­

ny Krzyżem K aw alerskim O rderu O drodzenia Polski i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Konopnickiej 20 m. 4) Stanisław Jaśkow ski, dr filozofii, habilitow any 17 IV 1946 r., prof. m atem atyki, kierow nik K atedry M atem atyki, b. docent UJ, sam odzielny pracow nik nauki Instytutu M a­

tem atycznego PAN, czł. zarządu Tow. N aukow ego w To­

runiu, prezes Oddziału Toruńskiego Polskiego T ow arzy­

stw a M atem atycznego, czł. Toruńskiego Tow. Filozoficz­

nego, w latach 1952/54 dziekan W ydziału M atem atyki, Fi­

zyki i Chemii, odznaczony medalem 10-lecia Polski Ludo­

wej. (Al. Stalina 78 m. 1)

Jerzy Rayski, dr filozofii, habilitow any 27 I 1950 r., b. doc. UJ, prof. fizyki teoretycznej, kierow nik K atedry Fizyki Teoretycznej, czł. Polskiego Tow. Fizycznego i To- luńskiego Tow. N aukowego. (Danielewskiego 6)

Jerzy Łoś, dr nauk, prof. m atem atyki, czł. Polskiego Tow. M atem atycznego, kierow nik G rupy A lgebry In sty ­ tutu M atem atycznego PAN, czł. m iejscow y Tow. N auko­

wego w Toruniu. (Mickiewicza 61) D o c e n c i

Ernest Pischinger, dr filozofii, docent chemii technicz­

nej, kierow nik K atedry Technologii Chemicznej, czł. Ko­

m itetu N auk Chem icznych PAN., czł. Polskiego Tow arzy­

stw a Chemicznego, b. przew odniczący O ddziału Pomor­

skiego Polskiego Tow. Chemicznego, czł. Rady N aukow ej Instytutu Chemii N ieorganicznej w Gliwicach, b. naczelny dyrektor Inow rocław skich Zakładów Sodowych, od r. 1951 lek to r W ieczorow ej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

(Konopnickiej 2la)

(27)

Leon Jeśm onow icz, dr filozofii, docent m atem atyki, b. mł. asyst. USB, b. st. asyst. U niw ersytetu M arii Curie- Skłodowskiej i Politechniki W arszaw skiej, b. Kierow nik Zakładu M atem atyki II UMK, czł. Tow arzystw a N aukow e­

go w Toruniu, czł. Polskiego Tow. M atem atycznego, doc.

Państw ow ego Instytutu M atem atycznego przy grupie A l­

gebry, dziekan W ydziału M atem atyki, Fizyki i Chemii w r. 1954/55. (Grudziądzka 37 m. 1)

A n toni Sw inarski, inż. dr chemii, docent, kierow nik Ze­

społowej K atedry Chemii N ieorganicznej, b. adiunkt Za­

kładu Chemii Rolnej U niw ersytetu Poznańskiego, b. dy ­ rek to r In stytutu Kwasu Siarkow ego i Nawozów Fosforo­

wych, b. w iceprzew odniczący Polskiego Tow. Chem iczne­

go Oddz. w Poznaniu i w Toruniu, od 1952 r. dziekan W ydziału Chem. WSI w Bydgoszczy, oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. (Sienkiewicza 30/32)

Alina U lińska, dr filozofii, docent chemii ogólnej, k ie­

row nik K atedry Chemii O gólnej, b. mł. asyst. USB, b. asyst., adiunkt i zast. prof. UMK, czł. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, założyciel Pomorskiego Oddziału Polskiego Tow arzystw a Chemicznego, b. prezes tegoż To­

w arzystw a w latach 1952— 1953, czł. Tow. Przyrodników im. M. K opernika i czł. Zarzdąu tegoż Tow. w latach 1954 _ 1955, prodziekan w r. 1954/55. (Krasińskiego 44 m. 2)

W anda Hanusowa, dr filozofii, docent fizyki teoretycz­

nej, czł. Polskiego Tpw. Fizycznego, b. aspirantka Uni­

w ersytetu Lwowskiego. (Al. Stalina 14)

Jan K rupowicz, dr chemii, docent chem ii organicznej, były mł. asyst. USB, b. adiunkt UMK, w ykładow ca W ie­

czorowej Szkoły Inżynieryjnej w Bydgoszczy, czł. zwycz.

Polskiego Tow. Chemicznego, czł. cz. Tow arzystw a Nau- 2 5 .

(28)

kow ego w Toruniu, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu­

gi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Al. Stalina 40 m. 2) Halina Basińska, dr filozofii, docent chemii nieorgani­

cznej, b. st. asyst. USB, b. adiunkt UMK, czł. Polskiego Tow arzystw a Chemicznego, członek Tow arzystw a N au­

kow ego w Toruniu, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Mickiewicza 7)

Zenon C zerw iński, dr filozofii, docent chemii fizycznej.

(Konopnickiej 20 m. 3)

Z a s t ę p c y p r o f e s o r ó w

Kazim ierz A ntonow icz, k andydat nauk, zastępca profe­

sora fizyki dośw iadczalnej, b. kierow nik radiostacji w Bydgoszczy, czł. Polskiego Tow arzystw a Fizycznego.

(Grudziądzka 5)

W y k ł a d o w c y

Karol C ieszew ski, mgr praw , prow adzi w ykłady z eko­

nomii politycznej. (W ydział 'Humanistyczny)

Jan C zajkow ski, m gr filozofii, st. asyst., czł. Polskiego Tow arzystw a M atem atycznego, prow adzi w y ¿łady z an a­

lizy m atem atycznej III. (Moniuszki 23 m. 3)

Lech D ubikajtis, kandydat nauk, adiunkt, czł. Polskie­

go Tow arzystw a M atem atycznego, prow adzi w ykłady z geom etrii analitycznej. (M ickiewicza 1/3)

Lech D ziałoszyński, dr biochemii U niw ersytetu Edyn- burskiego, dr nauk m atem .-przyrodniczych U niw ersytetu Poznańskiego, lekarz m edycyny, habilitow any w zakresie biochem ii 7 1 1952 r., b. asyst. Polskiego W ydz. Lekar-

(29)

skiego przy U niw ersytecie w Edynburgu, b. adiunkt i k ie­

row nik Pracow ni Biochemicznej U niw ersytetu Poznań­

skiego, kierow nik K atedry Fizjologii W yższej §zkoły Rol­

niczej, czł. Tow. Biochemicznego W ielkiej Brytanii, czł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, czł. Polskiego Tow. Chemicznego, przew odniczący Oddz. Poznańskiego Polskiego Tow. Chemicznego w r. 1953 i 1954, prow adzi w ykłady z biochemii. (Poznań, ul. C zw artaków 24/3)

M ieczysław Frąckowiak, mgr filozofii, aspirant, p ro ­ wadzi w ykłady z term odynam iki. (M atejki 30)

Marian G orgolewski, mgr filozofii, st. asyst., czł.

Polskiego Tow arzystw a Fizycznego, prow adzi w ykłady z fizyki dośw iadczalnej. (Grudziądzka 5)

K azim ierz Grzesiak, mgr nauk technicznych, inż. elek­

tryk, adiunkt, b. zastępca d yrektora technicznego Polskie­

go Radia, b. kierow nik Radiostacji Toruń, czł. Polsk. To­

w arzystw a Fizycznego, odznaczony Złotym Krzyżem Za­

sługi, prow adzi w ykłady monograficzne z zastosow ania lamp elektronow ych w fizyce doświadczalnej. (Krasiń­

skiego 55)

Franciszek lndan, dr filozofii, prow adzi w ykłady z m a­

terializm u dialektycznego i historycznego. (W ydział H u­

manistyczny)

Cecylia Iw aniszew ska, mgr filozofii, adiunkt, prowadzi w ykłady z m atem atycznych opracow ań obserw acyjnych.

(Moniuszki 5 m. 5)

Maria K ołaczkow ska, dr filozofii, prof. prow adzi w y ­ kłady z zagadnień krystalografii. (W ydział Biologii i N auk o Ziemi)

27

(30)

H enryk K oneczny, mgr filozofii, adiunkt, prow adzi w y ­ kłady z m etodyki nauczania chemii. (M atejki 30)

Maria Król, m gr filozofii, asyst., czł. Polskiego Tow a­

rzystw a M atem atycznego, prow adzi w ykłady z algebry wyższej. (W łocławek, Bojowników P roletariatu 19 m. 16)

Marian K ryszew ski, mgr filozofii, st. asyst., czł. Pol­

skiego Tow arzystw a Fizycznego i Chemicznego, prow a­

dzi w ykłady monograficzne z fizyki polinerów oraz w y­

kłady z m etodyki nauczania fizyki. (Mickiewicza 7 m. 27) A ndrzej Lisicki, mgr filozofii, asyst., prow adzi w y k ła­

dy z astronom ii. (Piwnice, O bserw atorium Astronomiczne) Stanisław Pruski, mgr filozofii, st. asyst., czł. Polskiego Tow arzystw a Fizycznego, czł. Rady O ddziałowej ZOZ ZNP, prow adzi w ykłady z m echaniki teoretycznej. (W y­

spiańskiego 23 m. 3)

Edward Sąsiada, mgr filozofii, prow adzi w ykłady z teo­

rii mnogości z topologią. (Mickiewicza 61)

Józef Słom iński, mgr filozofii, aspirant, prow adzi w y­

kłady z algebry wyższej. (Batorego 7)

Kazim ierz Sośnicki, dr nauk, prof., prow adzi w ykłady z elem entów nauk pedagogicznych. (W ydział Humani- , styczny)

A leksander Snialycki, mgr filozofii, adiunkt, b. zast.

asyst. USB, czł. Polskiego Tow. M atem atycznego, prow a­

dzi w ykłady z m atem atyki i m etodyki nauczania m atem a­

tyki. (Al. Stalina 78 m. 3)

Apolonia W rzesińska, st. asyst., długoletni nauczyciel, czł. Polskiego Tow arzystw a Fizycznego, kierow nik sekcji

(31)

staty sty k i w ZOZ ZNP przy UMK, prow adzi w ykłady z fi­

zyki i w ykłady m onograficzne z fosforów krystalicznych (M atejki 30)

Teresa Zerzoń, mgr praw, st. asyst., prowadzi w ykłady z podstaw marksizmu-leninizm u. (Al. Stalina 14)

29

(32)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI R A D A W Y D Z I A Ł O W A

Dziekan i przew odniczący Rady: Prof. d r Jan W alas Prodziekan: Doc. dr Stefan M ajdanowski.

P r o f e s o r o w i e z w y c z a j n i

Janina H urynow icz, dr nauk, habilitow ana 17 V I 1930 roku, prof. neurofizjologii, kierow nik K atedry Neurofizjo- logii i Fizjologii Porównawczej, b. doc. i zast. prof. USB, b. kierow nik Kliniki N europsychiatrycznej USB, b. czł.

koresp. PAU, czł. Komisji Fizjologicznej II W ydz. PAN, czł. cz. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, czł. Tow.

Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Polskiego Tow. P rzyrod­

ników im. Kopernika, czł. Zarządu Polskiego Tow. N eu­

rologicznego, przew odniczący O ddziału Toruńskiego Pol­

skiego Tow. Fizjologicznego, czł. Polskiego Tow Zoologi­

cznego, czł. Tow. Lekarskiego w Toruniu, k onsultant n au ­ kow y C entralnej W oj. Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu, czł. K om itetu Redakcyjnego czasopism a „N eu­

rologia, N eurochirurgia i P sychiatria Polska", przewód, sekcji biologiczno-lekarskiej TWP, odznaczona M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (M ickiewicza 7 m. 15)

Jan Priiffer, dr nauk, habilitow any 4 XII 193.0 r., prof.

zoologii, kierow nik Zespołu K atedr Zoologicznych i K ate­

dry Zoologii System atycznej, b. prof. USB, czł. cz. i prze­

w odniczący W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego To­

w arzystw a N aukow ego w Toruniu, w latach 1949/50 wi-

(33)

ceprezes Tow. N aukow ego w Toruniu, b. czł. Komisji Fi­

zjograficznej PAU, czł. Komisji N om enklatury Zoologicz­

nej PAN, czł. Polskiego Tow. Zoologicznego i w iceprze­

w odniczący Zarządu Głównego Polskiego Tow. Zoologicz­

nego, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, czł. Polskiego Tow. Entomologicznego, czł. M iędzynarodo­

w ego Tow. O chrony Żubra, w 1933/34 dziekan W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego USB, w r. 1934/35 d y re­

k to r Studium Rolniczego USB, w r. 1945/46 i 1946/47 dziekan W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego UMK, redak tor „Studium Societatis Scientiarum Torunensis", członek Kolegium Redakcyjnego „Kluczy do oznaczania ow adów " w ydaw anego przez PAN. (Danielewskiego 6)

Jan Zabłocki, dr nauk, habilitow any 31 XII 1930 r., prof. botaniki ogólnej, kierow nik Zespołu K atedr Botaniki i K atedry Botaniki O gólnej, b. doc. UJ i kierow nik Zakła­

du O grodnictw a tegoż U niw ersytetu, czł. cz. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, czł. b. Komisji Fizjograficznej PAU, czł. Zarządu Głównego Polskiego Tow arzystw a Bo­

tanicznego, prezes O ddziału Toruńskiego Polskiego Tow.

Botanicznego, b. redaktor „Kosmosu B", b. redaktor

„O grodnictw a", czł. Kom itetu Redakcyjnego „A cta Socie­

tatis Botanicorum Poloniae", delegat Rady W ydziału M a­

tem atyczno-Przyrodniczego do Senatu UMK w r. 1947/48, odznaczony Krzyżem Niepodległości, M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Sienkiewicza 30)

P r o f e s o r o w i e n a d z w y c z a j n i

Rajm und Galon, dr filozofii, habilitow any 1 IX 1935 r., prof. geografii fizycznej, kierow nik Zespołu K atedr Geo­

grafii i K atedry Geografii Fizycznej, b. doc. Uniw. Poznań­

skiego, sam odzielny pracow nik N aukow y In stytutu Geo­

grafii PAN i kierow nik Pracow ni Geomorfologii i H ydro­

grafii tegoż In stytutu w Toruniu, czł. Rady N aukow ej In- 31

(34)

stytutu Geografii PAN, czł. Kom itetu Geograficznego PAN, czł. Komisji do badań czw artorzędu PAN, czł. ko- resp. Komisji do badań osadów nadm orskich M iędzynaro­

dowej Unii Geograficznej, czł. Zarządu Tow arzystw a N au­

kow ego w Toruniu, czł. Tow arzystw a Przyjaciół N auk w Poznaniu, przew odniczący Zarządu Głównego Polskie­

go Tow arzystw a Geograficznego, czł. zespołu Rzeczo­

znaw ców geografii Sekcji U niw ersyteckiej Rady Głównej MSW, rzeczoznaw ca naukow y C entralnej Komisji Kwali­

fikacyjnej dla pracow ników N auki, prorek to r dla spraw nauki, ppor. W. P. odznaczony odznaką Grunwaldzką, Złotym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludo­

wej. (Mickiewicza 61—8)

Józef Stanisław M ikulski, dr filozofii, habilitow any 21 XII 1938 r., prof. ochrony przyrody i ekologii, kierow ­ nik K atedry O chrony Przyrody i Ekologii, b. docent Uni­

w ersytetu Jagiellońskiego, kierow nik K atedry H ydrobio­

logii i profesor WSR w O lsztynie, czł. b. Komisji Fizjo­

graficznej PAU, czł. Prezydium Komitetu Ekologicznego PAN, czł. Rady N aukow ej Zakładu Ekologii PAN i Zakła­

du Biologii Stawów PAN, czł. Tow. N aukow ego w T oru­

niu, czł. Państw ow ej Rady O chrony Przyrody, czł. Komi­

tetu W ykonaw czego M iędzynarodow ej Unii O chrony Przyrody, czł. Polskiego Tow. Zoologicznego, Polskiego Związku Entomologicznego, Polskiego Tow. Fizjologicz­

nego, Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, red ak ­ tor naczelny „Ekologii Polskiej", czł. Rady M iejscowej i O ddziałowej ZOZ ZNP,rzeczoznawca naukow y C entral­

nej Komisji K w alifikacyjnej dla Pracow ników Nauki, czł.

Zespołu Rady Głównej MSW, w r. 1952/53 i 1953/54 dziekan wydziału, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej,, (Moniuszki 30 m. 7)

Jan Walas, dr filozofii, habilitow any 5X11 1945, prof.

system atyki i geografii roślin, kierow nik K atedry Syste-

(35)

m atyki i Geografii Roślin, b. doc. UJ, czł. Tow. N aukow e­

go w Toruniu, przew odniczący Komisji tegoż Tow. do b a­

dań fizjograficznych Pomorza i Pojezierza M azurskiego, z-ca przew. Polskiego Tow. Botanicznego oddział w Toru­

niu, członek Kom itetu Botan. PAN, w roku 1954/55 dzie­

kan. (Sienkiewicza 30)

Maria Kieiczew ska-Zaleska, dr filozofii, habilitow ana 21 II 1946 r., prof. geografii ekonom icznej, kierow nik Ka­

tedry Geografii Ekonomicznej, b. doc. UJ, kierow nik Za­

kładu Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii PAN, czł. Tow. Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, czł. Rady N aukow ej Instytutu Geografii PAN, czł. K om itetu Geograficznego PAN, czł.

In stytutu Zachodniego i sekretarz K uratorium Instytutu Zachodniego, oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. (Mic­

kiew icza 61 i W arszaw a, M adalińskiego 91)

H enryk Szarski, dr filozofii, habilitow any 28 VI 1946 r., prof. zoologii ogólnej, kierow nik K atedry Zoologii O gól­

nej, b. docent UJ, czł. cz. Tow. N aukow ego w Toruniu i sekretarz W ydziału M at.-Przyrodniczego TNT, redaktor działu nauk m atem atyczno-przyrodniczych Zeszytów N au­

kow ych UMK, przew odniczący Oddziału Toruńskiego Pol­

skiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, w r. 1950/51 dziekan W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego, w roku 1951/52 organizator W ydziału Biologii i N auk o Ziemi, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Żeromskiego 8 m. 4)

Roman Kongiel, dr geologii, habilitow any 29 VII 1948 roku, prof. palentologii, kierow nik K atedry Geologii, b. adiunkt UMK, b. st. asyst. USB, czł. Tow. N aukow ego w Toruniu, czł. Polskiego Tow. Geologicznego, czł. Pol­

skiego Tow. Zoologicznego, czł. Polskiego Tow. Przyrod­

ników im. Kopernika, czł. Komisji do badań palentologi- cznych PAN. (Kraszewskiego 42a—3)

3 33

(36)

W anda Zabłocka, dr filozofii, habilitow ana 22 IX 1946 roku, prof. botaniki ze szczególnym uw zględnieniem p ato ­ logii roślin, długoletni w ykładow ca UJ w Krakowie, b. czł. Komisji Fizjograficznej PAU, sekretarz Oddziału Toruńskiego Polskiego Tow. Botanicznego, b. delegat do­

centów do Senatu UMK w latach 1948/49 i 1949/50, od­

znaczona M edalem za długoletnią służbę. (Sienkiewi­

cza 30)

D o c e n c i

Stefan M ajdanow ski, dr nauk m atem atyczno-przyrod­

niczych, docent, b. adiunkt U niw ersytetu Poznańskiego, kierow nik Zakładu Geografii Regionalnej, opiekun K ate­

dry M eteorologii i Klimatologii, sekretarz Komitetu Fiz­

jograficznego Tow arzystw a Przyjaciół N auk w Poznaniu, czł. Tow arzystw a N aukow ego w Toruniu, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, czł. Polskiego Tow a­

rzystw a M eteorologicznego i H ydrologicznego, przew odni­

czący O ddziału Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a Geo­

graficznego, przew odniczący Sekcji G eograficznej Tow a­

rzystw a W iedzy Powszechnej, prodziekan W ydziału Bio­

logii i N auk o Ziemi. (Kasprowicza 5)

Izabella M ikulska, dr nauk ścisłych, docent, b. asyst, i adiunkt U J i UMK, przew odniczący Oddziału T oruń­

skiego Polskiego Tow arzystw a Zoologicznego, odznaczo­

na M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Moniuszki 30 m. 7) Ludmiła Roszko, dr filozofii, docent, czł. Polskiego Tow.

Geograficznego, Polskiego Tow. Geologicznego, Tow.

N aukow ego w Toruniu, Polskiego Tow. Przyrodników im.

Kopernika, Polskiego Tow. M eteorologicznego i H ydrolo­

gicznego, Komisji D ydaktyczno-N aukow ej ZOZ. (Mo­

niuszki 27 m. 5)

Juliusz Czopek, dr nauk ścisłych, docent, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (W ita Stwosza 15)

(37)

M elityna Gromadska, dr filozofii, doc., b. mł. asyst.

U t, b. adiunkt UMK, czł. Zarządu O ddziału Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a Zoologicznego i Zarządu O ddzia­

łu Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a Przyrodników im.

Kopernika, czł. Polskiego Związku Entomologicznego i Polskiego Tow arzystw a Fizjologicznego, prow adzi w y­

kłady z w stępu do Biologii, odznaczona M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Kraszewskiego 48)

Z a s t ę p c y p r o f e s o r ó w

Marian M ichniew icz, dr nauk m atem atyczno-przyrod­

niczych, zast. profesora fizjologii roślin, kierow nik K ate­

dry Fizjologii Roślin, b. adiunkt U niw ersytetu M arii Cu- rie-Skłodow skiej w Lublinie, w iceprzew odniczący O d­

działu Toruńskiego Tow arzystw a Przyrodników im. Ko­

pernika, członek Zarządu O ddziału Toruńskiego Polskiego Tow arzystw a Botanicznego, Przew odniczący Sekcji Fizjo­

logicznej Toruńskiego O ddziału Polskiego Tow arzystw a Botanicznego, radny M iejskiej Rady N arodow ej w T oru­

niu, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. (Ry- baki 53 m. 2)

W y k ł a d o w c y

Tadeusz Bartkow ski, dr filozofii, kierow nik pracow ni fizjograficznej G eoprojektu w Poznaniu, b. st. asyst. Uni­

w ersytetu Poznańskiego, czł. Polskiego Tow arzystw a Geo­

graficznego, i sekretarz O ddziału Poznańskiego tegoż Tow., prow adzi w ykłady z fizjografii urbanistycznej. (Po­

znań, (Chełmońskiego 33— 10)

Franciszek B łażejew ski, mgr filozofii, st. asyst., prow a­

dzi w ykłady z zoologii. (W arszaw ska 2—5)

A le k s y B yczkow ski, dr nauk rolniczych, prof. glebo­

znaw stw a, b. adiunkt Zakładu G leboznaw stw a U niwersy- 35

(38)

tetu Poznańskiego, b. kierow nik Działu Żyw ienia i N aw o­

żenia Roślin w b. Państw owym Instytucie N aukow ym Go­

spodarstw a W iejskiego w Bydgoszczy, kierow nik Zespołu Badawczego Działu Żyw ienia Roślin i N aw ożenia w In­

stytucie U prawy N aw ożenia i Gleboznawstw a Oddział w Bydgoszczy, czł. Komisji Gleboznawczej i Chemii Rol­

nej przy Komitecie N auk Rolniczych PAN, czł. Komisji Gleb Lekkich przy Komitecie N auk Rolniczych PAN, czł.

Polskiego Tow arzystw a Gleboznawczego, czł. Polskiego Tow arzystw a Przyrodników im. Kopernika, czł. Polskiego Tow arzystw a W iedzy Powszechnej, czł. N aukow ej O rga­

nizacji Technicznej, czł. Tow arzystw a Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, czł. Ligi Przyjaciół Żołnierza, odznaczony n a­

grodą państw ow ą III stopnia i M edalem 10-lecia Polski Ludowej, prow adzi w ykłady z gleboznaw stwa. (Bydgoszcz, Al. O ssolińskich 12)

Z ygm unt Churski, mgr filozofii, st. asyst., prowadzi w ykłady z kartografii i topografii. (Moniuszki 27)

A n to n i Filutowicz, dr filozofii, doc., prow adzi w ykłady z cytologii. (Bydgoszcz, W eisenhofa 11)

Danuta Frąckowiak, mgr filozofii, st. asyst., prowadzi w ykłady z fizyki dla biologów. (M atejki 30)

Franciszek lndan, dr filozofii, adiunkt, prow adzi w y­

kłady z m aterializm u dialektycznego i historycznego.

(W ydział Hum anistyczny)

Bronisław Jasicki, dr filozofii, doc., prow adzi w ykłady z antropologii ogólnej. (Kraków, Grodzka 53)

§

Jan Kinie, mgr filozofii, pracow nik naukow y Muzeum Ziemi, prow adzi w ykłady z geologii Polski. (W arszawa, Al. na Skarpie 9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

z dn. Janina Gronowska otrzymała z dn. Juliusz Narębski otrzymał z dn. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. Stanisław

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,

4® Katedra Teorii Państwa i Prawa P«o® kierownik« Prof® nadzw® dr Kazimierz Biskupski Doc® dr Wiktor Komatowski. Adiunkt mgr

Prodziekan: Zast. astronomii, kierownik Katedry Astronomii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, członek ty tu ­ larny P.A.N., b. Polskiej Akademii Umiejęt­..

pie i Ameryce,- odznaczonv Złotym Krzyżem Zasługi. architekt, prof, projektowania wnętrz, kierownik Zakładu Projektowania Wnętrz, b. Uniwersytetu Stefana Batorego,

Dr Kazimierz Harlłeb C złonkow ie: Prof.. Dr Zygmunt

Władysław Dziewulski, dr filozofii, habilitowany 1. astronomii, kierownik Zakładu Astronomii, b. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Polskiej Akademii Umiejętności,