• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1959/1960

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1959/1960"

Copied!
74
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka U.M .K.

Toruń

o m u i ,

,

Co

S K Ł A D O S O B O W Y

U N I W E R S Y T E T U M I K O Ł A J A K O P E R N I K A W T O R U N I U

Z A R O K A K A D E M I C K I 1 9 5 9 / 6 0

WYDAWCA:

UNIW ERSYTET M IK O ŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

(2)

INTROLIGATORNIA I DRUKARNIA UMK W TORUNIU Z AM. 16 - 300 EGZ. - A -13

(3)

S K Ł A D O S O B O W Y

U N I W E R S Y T E T U M I K O Ł A J A K O P E R N I K A W T O R U N I U

Z A R O K A K A D E M I C K I 1 9 5 9 / 6 0

WYDAWCA:

UN IW ERSYTET M IK O ŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

(4)

o m ta

z » - * * ' ) t y

(5)

S K Ł A D U N I W E R S Y T E T U

S E N A T A-K A.D.E N I C E I w roku akad. 1959/60

Rector Magnificus

Prof® dr Stanisław Jaśkowski

Prorektor Prof. dr Kazimierz Biskupski

Prorektor Prof® dr Bronisław Włodarski

Dziekani

Prof. dr Leonid Żytkowicz, dziekan Wydz.Huraanist®

Prof® dr Witold Zacharewicz, dziekan Wydz. Matęmat.

» • * Fizyki i Chemii

Doc. dr Marian Michniewicz, dziekan Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi

Prof® dr Wojciech H# jnosz, organiz. Wydz® Prawa Doc® art.mal. Leonard Torwirt, dziekan Wydz. Sztuk

Pięknych Delegaci Rad Wydziałowych

Doc. dr Artur Hutnikiewicz, delegat Wydz. Humanist®

Prof. dr Aleksander Jabłoński, delegat Wydz® Matemat Fizyki i Chemii

Prof. dr Józef Mikulski, delegat Wydz® Biologii i Nauk o Ziemi

Prof. dr Witold Warkałło, delegat Wydziału Prawa Prof. dr ini® Stefan Narębski, delegat Wydz. Sztuk

Pięknych

(6)

Delagsusi Pooweniczych. Pracowników Naukowych Adiunkt dr He»ryk Koaeczoy

Adiunkt dr Stefan Strawiński

Stali uczestnicy w obradach Senatu z głosem doradczym

Mgr Stanisław Staaiazewakig dyrwktow administracy jny Zast® prof« dr Adam Dygdałia,* przewodniczący ZOZ ZNP

Mgr Jan Chamot, Sekretarz KO PZPR

Dr Maria Puoiatowa* dyrektor Biblioteki Głównej Karol Wróblewski* kier® Studium Wojskowego

Mgr Helem. Chromińska*, kier® Studium Języków Obcych

Mgr Marian Szczurek* kier* Studium Wych® Fizycznego

(7)

KOMISJE SENATU AKADEMICKIEGO Komisja Budżetowa

Przewodniczący:

Członkowie:

Przewodniczący:

Członkowie:

Przewodnicz ący Członkowie:

Rektor prof® dr Stanisław Jaśkowski Prorektor prof®dr Kazimierz Biskupski

" pro£®$Lr Bronisław Włodarski Dziekan pro£®dr Leonid Żytkowicz

" prof©dr Witold Zacharewicz

" prof ©dr Wojciech Hejnosz

" doc® dr Marian Michniewicz

" doc® art®mal. Leonard Torwirt Dyr®Bibl® dr Marla Puciatowa

Dyr®Adm® mgr Stanisław Staniszewski Kwestor Jan Hanka

Komisja Mieszkaniowa

Rektor prof® dr Stanisław Jaśkowski Prorektor prof©dr Kazimierz Biskupski

" prof®dr Bronisław Włodarski Dziekan prof©dr Witold Zacharewicz

" prof®dr Wojciech Hejnosz

»' doe® dr Marian Michniewicz

*• doc® arUraal® Leonard Torwirt doc® dr Artur Hutnikiewicz Zast.prof© dr Adam Dygdała Dyr®Adra® mgr Stanisław Staniszewski DyriBiW.® dr Maria Puciatowa

Doc® dr Zenon Czerwiński Adiunkt dr Władysław Mrózek Sekretarz: Władysława Skuratowa

Komisja Lokalowa

Prorektor profadr Bronisław Włodarski Prodziekan doc«dr Jan Krupowicz

" doc®dr Melityna Gromadska

•• docsdr Kazimierz Żurowski

•• doc©art®rzeźb® Tadeusz

Godziszewski

" doc®dr Zbigniew Zdrójkowski

Dyr®Adnu mgr Stanisław Staniszewski

(8)

Przewodniczący? Prorektor profodr Kazimierz Biskupski Z as Prz ewodn ®: DyraBib.le dr Maria Puc tatowa

Delegaci Wydziałów? Prot®dr Karol Górski Prot,,dr Wojciech Hejnosz Dor® dr Marian Michniewicz Doc© dr Alina Ulińska

D

o g

® dr Jadwiga Puciata-Pawł owe ka Przedst®Bibla mgr Barbara Serczyk Komisja do spraw Majątków Doświadczalnych

Przewodniczącyg Prot® dr Józef Mikulski Członkowie? Doc® dr Marian Michniewicz

Prot ®dr Wanda Zabłocka Prot„dr Jan Zabłocki

Prot ®dr WilheImina Iwanowska

Dyr®Adm® mgr Stanisław Staniszewski Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny

pracy

Przewodniczący? Dyr®Adm® mgr Stanisław Staniszewski Członkowie? Adiunkt dr Juliusz Narębski

Adiunkt mgr Aleksander Matawowski Inza Aleksander Wenta

Technik Piotr Czubak Klemens Kruża

Skład Redakcji Zeszytów Naukowych Przewodniczący: Prot«dr Rajmund Galon

Członkowie: Prof .dr Antoni Basiński Doo® dr Tsabella Mikulska Profodr Bronisław Nadolski Doc® dr Zbigniew Zdrójkowski Komisja do spraw pomocniczych

pracowników nauki

Przewodniczący? Prorektor prof®dr Kazimierz Biskupski Członkowie? Dziekan prof©dr Leonid Żytkowicz,

Dziekan prof®dr Witold Zacharewicz

Komisja Biblioteczna

6

(9)

N Dziekan prof.dr Wojciech Hejnosz

Dziekan doc® dr Marian Michniewicz Dziekan doc.art.mal. Leonard Torwirt Prof.dr Bronisław Nadolski

Zast® prof *dr Adam Dygdała Adiunkt dr Henryk Koneczny U w a g a ?

zapraszać w charakterze ekspertów wzgl. referentów przedstawicieli odnośnych dyscyplin®

Komisja konkursowa dla stypendiów naukowych studenckich

Prorektor prof®dr Bronisław Włodarski Dziekan prof.dr Leonid Żytkowicz Dziekan prof®dr Witold Zacharewicz Dziekan doc. dr Marian Michniewicz Dziekan doc® art.mal. Leonard Torwirt opracowania planu perspektywicznego

rozbudowy U M K

Prof®dr Stanisław Jaśkowski Prof.dr Leonid Żytkowicz Prof»dr Witold Zacharewicz Doc. dr Marian Michniewicz Prof.dr Wojciech Hejnosz Doc. art.mal. Leonard Torwirt

Dyr.Adm. mgr Stanisław Staniszewski Dyr.Bibl. dr Maria Puciatowa

Komisja do spraw rozbudowy gmachu Fizyki i Chemii

Przewodniczący: Prof.dr Stanisław Jaśkowski Członkowie: Prof.dr Józef Mikulski

Prof.dr Witold Zacharewicz Prof.dr Aleksander Jabłoński Prof.dr Ernest Pischinger

Dyr.Adm. mgr Stanisław Staniszewski Adiunkt mgr Jerzy Tomaszewski

Przewodniczący:

Członkowie:

Komisja do

Przewodnicz ący:

Członkowie:

7

(10)

Komisja do spraw organizacji Wydziału Prawa

Przewodniczący : Człemkowie*

Sekretarz*

Prof«dr Kazimierz Biskupski Prof«dr Bronisław Włodarski Prof.dr Wojciech Hejnosz

DyrJkdia« mgr Stanisław Staniszewski Kwestor Jan Hanka

St« asy st« mgr Julian Gronowski.

Komisja Statutowa

Przewodniczący: Prof.dr Kazimierz Biskupski Członkowi®* Prof.dr Bronisław Włodarski

Prof.dr Wojciech Hejnosz Prof «dr Leonid Żytkcwrics Prof.dr Anti*ai Basińaki Prof.dr Tadeusz Csaźcwaki Prof.dr Józef Mikulski Prof.dr Stefan Narębski Dyr.BAb!. dr Maria Puoiatowa Mgr Jan Chaînât

Komisja do Obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego

Przewodniczący: Prof.dr Stanisław Jankowski Członkowi©i Prof.dr Rajmund Galon

Prof.dr Karol Górski Prof.dr Wojciech Hejnosz Prof.dr Aleksander Jabłoński Prof.dr Józef Mikulski

Prof.dr Bronisław Nadolski Prof.dr Stefan Narębski

Doc. dr Jadwiga Puciata^Paw-.owska Dr Maria Puc lat owa

Prof.dr Kazimierz Sośnicka

Prof.dr Antoni Swinarski

Prof.dr Tadeusz Szczurkiewicz

Doc. art . m l . Leonard Torwirt

Prof.dr Bronisław Włodarski

Doc® dr Franciszek Wokroj

Doc. dr Zbigniew Zdrójkowski

8

(11)

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Komisja DyseypłimKm dla. spraw pracowników nrnki

Przewodniczący* Pro£«dr Wojsiesh Hejnoaz Zast,przewodn.» Pro£*dr Kazimierz Biskupski Członkowie i Prof.ds- Wilhelmina Iwanowska

Prof.dr Laimid Żytkawicz Pro£®dr Rajmund G®loa Prot a dr Maria Kołaczkowska Profadr Stefan NarębsldL Prof «.dr Rmesi PiftsMngsr Rzecznik dyscypl®* D©<s® dr Jerzy &iiwiswi$ki, Z&st»rasos®dysc,s Si®asyst® Mgr Jas. Trsaoiak

Komisja Dyscyplinarna dla, spraw studentów Przewodniczący* St«asyst« mgr Ryszard L\iami<ski ZasUprzewodn,* St®asyat® mgr JSfflina Wojciechowska Członkowie?; Prof.dr Halina Turska

Doc® dr Ludmiła Rosa k ó w m Adiunkt dr Józef Słowiński

Adiunkt art.graf® Ryszard Krzywka St»asyst® mgr Czesław Niedzielski St.asyst® mgr Ryszard Bohr

Stud® Szymon SzUmiński

Rzecznik dyscypl®: Adiunkt mgr Karol Lutowie»

Zaat*rzecz.dysc*: St«asyst, mgr Jan T r z e s m k Komisja odwoławcza do spraw dyscyplinarnych

studentów

Przewodniczący* Prof,dr Witold Warkałło Zast.przewodn»? Doc® dr Stanisław Nablik Członkowie* Prcf»dr Antoni Swinarski Doc® dr Izabella Mikulska Doc® dr Alina UlIńska Doc* dr Tadeusz Grudziński Stud® Anna Rusocka

Stud. Eugeniusz Synak

(12)

Przewodniczący: Adiunkt mgr Edmund Mizerski Członkowie: Władysława Skuratowa

Felicja Litwin

Mgr Urszula Rosochowicz Bronisław Szut

Marcin Mendyka

Rzecznik dyscypl.: Adiunkt dr Donald Steyer

Komisja Dyscyplinarna dla administracji

(13)

BIURA UNIWERSYTETU

Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3» tel. 4071

Dyrektor Administracyjny

i.lgr Stanisław Staniszewski, tel«4301, 4071 w®8 Sekretariat

tel* 4071 w.6 i 16 Julia Zan, kierownik gtteretariatu

Władysława Skuratowa, kierownik kancelarii Antonina Siwicka* planista

Stefania Taczak—Hankowa, st® maszynistka Stanisława Skrobacka, st* maszynistka Jerzy Mirzyński, goniec

Sekcja.Kadr tel. 40T1 w.15 Danuta Szatkowska, kierownik sekcji Weronika Jędras, st* radca

Pawlak, referent soc*

Kwestura tel» 2486

Jan Edward Hanka, lewe stor i główny księgowy Felicja Litwin, ¡zastępca kierownika działu

Lucyna, DratwLńaka, st* księgowa Henryka Hejnowicz, st* księgowa Krystyna Janisz, st« księgowa Weronika Nowogródzka, st®księgowa

fetyIda Woźnicka, st. księgowa Irena D&mps, st® księgowa Henryka Szreder, st* księgowa Maria Sew® ryńska, st® księgowa Lidia Muchówna, sam* księgowa Maria Wakarecy, sam* księgowa Łucja Kachniarz, st* referent

do 30 IV 1960 do 30 VI 1960 od 1 V 1960 od 11 IV 1960 od 16 VII 1960 od 20 VI 1960

11

(14)

p

Teresa Chamot, st® referent

Helena Gumińska, st. ekonomista od 19*11 1960 Stanisław Cumióski, st, woźny

Dział Zaopatrzenia i Inwestycji tel. 2353 i 4071 w. 5 Marian Kaczmarek, kierownik działu Leszek Etter, st. ekonomista

Kaz inierz'Dudycz, planista

Wawrzyniec Konieczka, za3t.kierown.działu Urszula Iiapczyńska, pianistka

Danuta Pierzchot, pianistka Mirosław Kwiatkowski, planista Józef Gruszczyński, st. referent Feliks Gutkowski, st. pedel Antoni Gołębiowski, st. pedel

Inżynier do spraw aparatury naukowej

■tel. 2353 Inż. Aleksander Wenta

Wacława Swirczyńska, planista

Sekcja Gospodarcza tel. 4071 w.9 i 14 Klemens Kruża, kierownik sekcji Piotr Czubak, technik

Sergiusz Magier, planista

Julian Betlejewski, st. referent Irena Kościelska, st. referent Maksymilian Kołodziejski, planista

Dz iał Naucz ania

tel. 4071 w.7 Halina Jeśman, kierownik działu Zofia Filipowska, st. radca Ewa Stuchlik, st. referent

12

(15)

OBSŁUGA GMACHÓW

Collegium Malus

Fosa Staromiejska 3» tel® 4071 Ewa Kędzierska, portier

Jadwiga Mieczkowska, "

Daniela Kubacka,

FeliksGutkowski, st®ped®

Leokadia Żurawska, st«woźna Bronisław Małinowski9palacz Jadwiga Malinowska, doz*

Edward Lewandowski, kierowca samochodowy Stanisław Lewandowski, kierowca samochodowy Zygmunt Szymański, robot®

Aleksander Raczkowski kierowca samochodowy

Rozalia Szwejkowska, sprząt Helena Zielińska, M Julia Wycichowska,

Helena Jasnoch, Janina Tańska, Helena Baranowska, Helena Kokosińska, Maria Okoniewska, Marta Gęsicka, Janina Mucha, Brygada

Maria Hebel, bryg® do 31 VII 1960 Stefan Chodyko, ślus*

Jan Radzik,

Kazimierz Jaworski, ślus®

Benedykt Deptuła, elektro^

monter Marian Kwiatkowski, "

Bazyli Markowski,

remontowa

Hieronim Dybowski, szkl®

Franciszek Sulecki, stoi®

Wincenty Kowalski,

Jan Zacharewicz, "

Jerzy Górski,

Ryszard Wietrzykowski, "

Collegium Minus.

Fosa Staromiejska 1 a, tel® 3252

Maria Pawłowska, portier Zofia Kleczkowski,

Ann,» Szulc, szatniarka Marcin Mendyka, palacz

Helena Wierzbowska, sprząt

Kazimiera Frzygodaska, oa

Pelagia Lewandowska.,

Teodozja Żurawska,

Helena Koperska,

(16)

Collegium Przyrodnicze •.

Sienkiewicza 30/32, tel.4051 Julian Okoniewicz, portier

Ludwik Wiskirski, "

Zbigniew Kowalski, "

Janusz Grochocki, szatn. ' Stanisława Ginalska, sprząt.

Władysław Pap erkiewicz,pal.

Ewa Pawlicka, dozorca

Agnieszka Mackiewicz, sprząt.

Genowefa Papierkiewicz, "

Michalina Abramowicz, Franciszka Janek, "

Zakład Zoologii Systematycznej Danielewskiego 6, tel. 4305 Antoni Gołębiewski, palacz

Regina Gołębiowska, sprzątaczka

-Collegium Chemicura . Grudziądzka 7, tel. 3221 Malwina Etter, portier

Aniela Trzcińska, "

Wincenty Pająk, *'

Genowefa Zielińska® szatn.

Feliks Żurawski, palacz Józefa Katlewska, sprząt«

Maria Kempińska, "

Collegium Physicura Grudziądzka 5, tel® 4789 Bronisław Szut, portier

Zofia Kwiatkowska, "

Władysław Foht, palacz Janina Demarkowska, szatn.

Witalia Szut, szatn®' Wanda Bojerska, sprząt®

Zofia Skonieczna, sprząt.

Marta Ziółkowska, "

Juliana Groblewska, "

Wiktoria Szeferska, "

Stanisława Foht, doz.

Gmach Sztuki Moniuszki 10, tel. 4304

Antoni Wesołowski, palacz Zofia Wankiewicz, woźna Edmund Skonieczny woźny

14

(17)

Gmach Sztuki Żeglarska 8» t«l©2592

Antoni Elzanowski» portier Marianna Zielińska» sprząt®

Władysława Wronkowska» "

Collegium. Maadtaui Rynek Staromiejski» teł®2726

Piotr Mind&k» portier Władysława Bonczkiewicz »sprząt®

Jaua Grabiało» M Maria Brzozowska» "

Jan Ruszkowski» palacz

Collegium Geagraphi.sum Fredry 6/8» tal® 4307

StQ Chodyko» portier Stefan Ochmadski» palacz Wład© Olkiewioz» sprząi®

Obserwatorium Astronomiczne w Piwnisash Lulkowe tel® HO

Hipolit Górski» palacz Elżbieta Mittelstaedt »sprząt®

Henryk Wiśniewski» rzeia® Maria Wiśniewska» "

Budynek Kolonie Letnie . w Otłoezynie

Maria Lubawińska» dozorca

Oddział Domów Studenckich tel® 3393

Mgr Zdzisław Marzec» kierownik

Łucja

B&rtoszyńska» kier® D®S® Nr®3

Stanisław

DsŁaks * M

M 1

i

Ib Helena.

Dziak owa» M " M 2 i 5 Irena Nowicka» " ' "

Alicja Błaszkiewicz»

referent

Krystyna Dobrowolska» "

w Ą

15

(18)

Oddział Żywienia Studentów tel. 3438

Mgr Zdzisław Marzec, Adolf Bańkowski, Maria Bielicka, Janina Nędzewicz, Barbara Radomska, Józef Grabowski, Irena Dyrka, Lucyna Korzycka, Ignacy Suryn,

Teresa Nowarkiewicz, Kazimiera Lewicka,

Zarząd tel Inż. St. Stankiewicz,

dyrektor

Leon Ztielke, zast. dyr.

Jan Hebel, gł. księg.

Feliks Dziemecki, st.księg

kierownik gł* księgowy

zast. gł. księgowego księgowa

8t®plan.finans.

kier. stół.

technolog

st. ref. stołówki st. ref. zaopatrz.

magazynier kuchmistrz Majątków

3254

Miecz. Malak, planista Daniela Kozłowska, księg.

Maria Kalinowska, kasjer Jan Grzeszkiewicz, woźny

Introligatornia i Drukarnia tel. 4071 w. 11

Marian Szulc, kier.

Jadwiga Templin, introl.

Janina Kuldo, czel. "

Lech Stefanowicz, drukarz Elżbieta Jabłońska, nakł.

Łucja Denis, maszynistka

Maria Rumińska, pom.introl.

Zofia Żuławska, " Bronisława Cichal," "

Henryk Orłowski, introl.

Alfons Żuchowski, "

Archiwum Mgr Józef Mossakowski, kierownik

Zakładowa Organizacja Związkowa tel. 4295

Stanisław Czerwiński, ekonomista

16

(19)
(20)

DZIEKANATY

Wydział Humanistyczny tel®4071 w®3

Mgr Urszula Rosochowicz, kierownik sekretariatu Zofia Kinka, st® referent

Ryszard Madecki* goniec

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii tel®4071 w®12

Stella Tadrowaka, kierownik sekretariatu Irena Eichberger, planista

Urszula Urbańska, referent Leokadia Żurawska, st® woźna

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi tel, 4071 w.1

Alina Brzeska, kierownik sekretariatu Barbara Wienoek, st« referent

Wydział Prawa tel® 4071 w®4

Irena Litwinow, kierownik sekretariatu Irena Bugajska, st® referent

Wydział Sztuk Pięknych tel® 4071 w® 2

Irena Nowińska, kierownik sekretariatu

18

.

(21)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Diiakaai! Prof® dr Leonid Żytkowiez Prodziekan; Doc® dr Kazimierz Żurawski

Profesorowie zwyczajni

Cze¿owaki Tadeusz» dr nauk, habilitowany w 1921 r®, prof.

logiki«

Elzenberg Henryk» dr nauk» habilitowany w 1922 r«» prof«

filozofii»

Górski Karol» dr filozofii» habilitowany w 1933 r®, prof.

historii powszechnej średniowiecznej«

Górski Konrad» dr nauk» habilitowany w 1930 r«» prof«

historii literatury polskiej®

Słuszkiewicz Eugeniusz» dr filozofii, habilitowany w 1938 r®» prof« językoznawstwa indo©uropejakiego«

Sośnicki Kazimierz» dr nauk, habilitowany w 1934 r®, prof.

pedagogiki«

Grabimy Stefan» dr nauk, prof. filologii klasycznej«

Włodarski Bronisław» dr filozofii, habilitowany w 1934 r®, prof. historii Polski średniowiecznej, prorektor.

Profesorowie nadzwyczajni

Gumowski Marian, dr filozofii, habilitowany w 1909 r., prof« numizmatyki i historii starożytnej.

Lechicka Jadwiga, dr filozofii, habilitowana w 1947 r., prof® historii powszechnej nowożytnej i dydaktyki historii®

Łukaszewicz Witold, dr filozofii» prof® historii Polski powszechnej i nowożytnej.

Nadolaki Bronisław» dr filozofii, habilitowany w 1952 r®, prof® literatury polskiej.

Pawłowski Bronisław, dr filozofii, habilitowany w 1934 r., prof. historii powszechnej nowożytnej*

Szczurkiewicz Tadeusz, dr filozofii, habilitowany w 1939 r®, prof. historii filozofii i myśli społecznej.

Turska Halina, dr filozofii, habilitowana w 1950 r®, prof® filologii polskiej.

Znamięrowska-Prtifferowa Maria, dr filozofii, prof. etno­

grafii®

19

(22)

Żytk.owicz Leonid, dr nauk humanistycznych, habilitowany w 1947 r®, prof»historii Polski nowożytnej.

Docenci

Abramowiczówna Zofia, dr filozofii, doc.filologii kla­

sycznej®

Bandura Ludwik, dr filozofii, doc® pedagogiki.

Biskup Marian, dr filozofii, doc.® historii powszechnej średniowie czne j•

Cimochowski Wacław, dr filozofii, doc® gramatyki porów­

nawczej języków indoeuropejakich®

Gerlach Jan, dr filozofii, habilitowany w 1949 r®, doc®

historii ustroju Polski i prawa polskiego®

Grudziński Tadeusz, dr filozofii, doc® historii Polski średniowie czne j ®

Hutnikiewicz Artur, dr filozofii, doc. historii litera­

tury polskiej®

Jasiński Kazimierz, dr filozofii, doc® historii Polski średniowiecznej i nauk pomocniczych historii®

Józefowiczowa Barbara, dr filozofii, doc® filologii klasycznej®

Lewicki Andrzej, dr filozofii, doc. psychologii®

Nadel Beniamin, dr filozofii, doc. historii starożytnej.

Preisner Walerian, dr filozofii, doc. filologii romańs­

kiej®

Żurowski Kazimierz, dr filozofii, doc® archeologii pols­

kiej®

Zastępcy profesorów

Dygdała Adami, dr filozofii, zast.prof. historii Polski nowożytnej.

Indan Franciszek, dr filozofii, zast.prof. historii fi­

lozofii.

Lewandowski Władysław, mgr filozofii, zast. prof. historii powszechnej nowożytnej®

Moroz Kazimierz, mgr filozofii, zast. prcf. pedagogiki.

Osmólska-Piskorska Bożena, dr filozofii, zast. prof. his­

torii literatury polskiej.

Paprocki Franciszek, dr filozofii, zast® prof. archiwis­

tyki.

20

(23)

Pięściarski Bolesław, dr filozofii, zast. prof. pedagogiki.

Pepłowski Franciszek, dr filozofii, zast. prof. filologu polskiej.

Wykładowcy

Kowalczyk Antoni, mgr filozofii, wykładowca metodyki języka i historii literatury polskiej.

21

(24)

WYDZIAŁ MATEMATYKI» FIZYKI I CHEMII

Dziekans Prof® dr Witold Zacharewicz Prodziekan: Doc. dr Jan Krupowicz

Profesorowie zwyczajni

Basiński Antoni, dr nauk, habilitowany w 1935 r., prof.

Chemii fizycznej. ' '

Dziewulski Władysław, dr nauk, habilitowany w 1916 r., prof. astronomii.

Iwanowska Wilhelmina, dr nauk, habilitowana w 193? r., prof. astrofizyki.

Jabłoński Aleksander, dr nauk, habilitowany w 1934 r., prof. fizyki doświadczalnej.

Jaśkowski Stanisław, dr nauk, habilitowany w 1946 r., prof. matematyki

Łoś Jerzy, dr nauk, prof. matematyki.

Zacharewicz Witold, dr chemii, habilitowany w 1939 r., prof. chemii organicznej.

Profesorowie nadzwyczajni

Pischingor Ernest, dr filozofii, prof. technologii chemicznej.

Swinarski Antoni, inż. dr chemii, prof. chemii nieorga­

nicznej.

Docenci

Antonowicz Kazimierz, dr nauk fizyczno-matem.9 doc.

fizyki doświadczalnej.

Basińska Halina, dr chemii, doc. chemii fizycznej.

Czerwiński Zenon, dr chemii, doc. chemii fizycznej.

Dubikajtis Lech, dr matematyki, doc. matematyki Hanusowa Wanda, ur filozofii, doc. fizyki teoret.

Jeśmanowicz Leon, dr filozofii, doc. matematyki.

Krupowicz Jan, dr chemii, doc® chemii organicznej®

Ulińska Alina, dr chemii, doc. chemii ogólnej.

Wykładowcy

Balcerzyk Stanisław, dr matematyki, adiunkt

22

(25)

Frąckowiak Mieczysław, dr nauk fizyczno-matemat., adiunkt optyki i fotoluminescencji PAN.

Laskowska Halina, inż., mgr chemii, wykładowca metodyki nauczania chemii®

Rudy Bronisław, dr med®, wykładowca BHP*

23

(26)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Dziekan: Doc. dr Marian Michniewicz

Prodziekan: Doc. dr Melityna Gromadska Profesorowie zwyczajni

Galon Rajmund, dr filozofii, habilitowany w 1935 r., prof.

geografii fizycznej.

Hurynowicz Janina, dr nauk, habilitowana w 1930 r., prof.

neurofiz jologii.

Prüffer Jan, dr nauk, habilitowany w 1930 r., prof.

zoologii., zmarł 30 XII 1959 r.

Szaraki Henryk, dr filozofii, habilitowany w 1946 r., prof. zoologii®

Zabłocki Jan, dr nauk, habilitowany w 1930 r., prof. bo­

taniki®

Profesorowie nadzwyczajni

Byczkowski Aleksy, dr nauk rolniczych, prof.gleboznawstwa.

Działoszyński Lech, dr nauk raatenu-przyrodn., habilitowa­

ny w 1952 r®, prof® biochemii.

K a m i c k a Halina, mgr ini®, prof® mikrobiologii.

Kiełczewaka-Zaleska Maria, dr filozofii, habilitowana w 1946 r», prof. geografii ekonomicznej®

Kołaczkowska Maria, dr filozofii, habilitowana w 1939 r®, prof® mineralogii i krystalografii.

Kongiel Roman, dr filozofii, habilitowany w 1948 r., prof.

paleontologii, zmarł 23.VI I960 r.

Mikulski Józef Stanisław, dr filozofii, habilitowany w 1938 r., prof. ochrony przyrody i ekologii.

Walas Jan, dr filozofii, habilitowany w 1945 r., prof.

systematyki i geografii roślin.

Zabłocka Wanda, dr filozofii, habilitowana w 1946 r., prof. botaniki.

Docenci

Czopek Juliusz, dr nauk ścisłych, doc. zoologii.

Gromadska Melityna, dr nauk ścisłych, doc. zoologii.

Łomniewski Kazimierz, dr filozofii, doc. geografii fizycznej.

24

(27)

Mikulska Izabella, dr nauk ścisłych, doc® zoologii®

Michniewicz Marian, dr nauk matem®“przyrodn® , doc® fizjo~

logii roślin®

hoszko Ludmiła, dr filozofii, doc® geografii®

Wokroj Franciszek, dr filozofii, doc® antropologii®

Wykładowcy

Bohdziewicz Leonard, mgr geologii, adiunkt geologii Poli­

techniki Gdańskiej®

Celnier Tadeusz, mgr filozofii, wykładowca geografii®

Czernik Stefan, mgr inż®, wykładowca geografii Filutowicz Antoni, dr filozofii, doc® biologii UJ®

Lenczewski Jan, mgr filozofii, wykładowca metodyki nauczania biologii.

Lisicki Andrzej, mgr astronomii, wykładowca astronomicznych podstaw geografii.

Paszyński Janusz, dr nauk matenn-przyrodn®, doc® klimatolo=

gii Instytutu Geografii PAN.

Rogiński Stefan, mgr inż®, wykładowca hydrauliki®

Ruszkowska Maria, dr filozofii, prof.nadzw® PAN, wykładow­

ca paleozoologii®

Szczepkowski Jan, mgr geologii, wykładowca geografii przem® i transportu®

Szczęsna Teresa, mgr filozofii, wykładowca meteorologii®

Tyczyński Stanisław, mgr filozofii, wykładowca metodyki

nauczania geografii®

(28)

WYDZIAŁ PRAWA

Organizator: Prof® dr W o j d a c h Hejnosz

Zast®organizat®8 Doc® dr Zbigniew Zdrójkowski Profesorowie zwyczajni

Hejnosz Wojciechy dr nauk, habilitowany w 1937 r®8 prof®

historii państwa i prawa polskiego®

Profesorowie nadzwyczajni

Biskupski Kazimierzy dr prew8 prof; teorii państwa i prawa®

Matysik Stanisław, dr praw, prof® prawa cywilnego®

Warkałło Witold, dr praw, prof® prawa rzymskiego®

Docenci

Dawidowicz Wacław, dr praw, doc® prawa administracyjnego®

Kornatowski Wiktor, dr praw, doc®teorii państwa i prawa®

Nahlik Stanisław, dr praw, doc® prawa międzynarodowego®

Sliwowski Jerzy, dr praw, do®. prawa karnego.

Zdrójkowski Zbigniew, dr praw, doc® powszechnej historii państwa i prawa®

Zastępcy profesorów

Hagemajer Włodzimierz, dr filozofii, zast.prof® ekonomii politycznej®

26

(29)

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

Dziekan: Doc® art.mal. Leonard. Torwirt

Prodziekan: Doc® art.rzeźb® Tadeiłs* Godziszewski®

Profesorowie zwyczajni

Narębski Stefan, inż.arch®, dr nauk, prof r P®-o^V+.ow«mia umętrz.

Niesiołowski Tymon, art• mai• s dr nauk, prof® ma.l&rs wa stalugowego.

Profesorowie nadzwyczajni

Borysowski Stanisław, art®mai», prof® malarstwa«

Chmdrżyński Gwidon, dr filozofii, prof® historii sztuki®

Hoppen Jerzy, dypl. art .graf®, habilitowany w 1937 r®, prof.

grafiki.

Remer Jerzy Ludwik Adam, prof. zabytkoznawstwa i konserwa­

torstwa.

Docenci

Godziszewski Tadeusz, dypl.art.rzeźbiarz, doc® rzeźby®

Kozłowski Józef, art®mai®, doc. projektowania wnętrz.

Kowalik Romuald, dr biologii, doc® mikrobiologii.

Kwiatkowski Kazimierz, art.mai®, doc. technologii i tech­

nik malarskich.

Puciata-Pawłowska Jadwiga, dr filozofii, doc. historii

sztuki. . . . . .

Torwirt Leonard, dypl. art.mai., doc. technologii i tech- nik malarskich®

Zastępcy Profesorów

Dargiewicz Konrad, art.mal®, zast®prof® rysunku.

Wykładowcy

Gard z ielewski Zygfryd, art.mal., wykładowca litografii.

Tuszewski Tadeusz, art.piast., wykładowca liternictwa.

27

(30)

ZAKŁADY NAUKOWE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

I '

INSTYTUT HISTORYCZNY Collegium Maius

Kierownika Profo zwycz® dr Karol Górski Bibliotekarz* Kazimier* Rusiecki

1® K a t ^ d m Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej

Kierowniks Prof® zwycz® dr Karol Górski a/ Zakład Historii Starożytnej PoOe kierownik* Prof® zwycz® dr Karol Górski Doc® dr Beniamin Nadel

Adiunkt dr Maria Jaczynowska

Asysta mgr Tadeusz Filipowicz /na urlopie/

Asysta mgr Stanisław Mrozek

b/ Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej

Kierowniks Prof® zwycz® dr Karol Górski Dcc® dr Marian Biskup

Asyst® mgr Zenon Nowak

2® Katedra Historii Polski do XV w®

i Nauk Pomocniczych Historii

Kierownik* Prof® zwycz® dr Bronisław Włodarski Prof® nadaw® dr Marian Gumowski

a/ Zakład Historii Polski do XV w®

Kierownik* Prof® zwycz® dr Bronisław Włodarski Adiunkt dr Józef Mossakowski

Adiunkt mgr Jerzy Serczyk

28

(31)

Ste asyst® nsgr Antoni Czacharowski Asyst« mgr Janusa Bieniak

b/ Zakład Historii

Zachód• Słowiańszczyzny Kierownik? Doc® dr Tadeusz Grudziński

c/ Zakład Nauk Pomocn® Historii Kierownik? Doc® dr Kazimierz Jasiński

3. Katedra Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w®

Kierownik? Prof® nadzw® dr Iaonid Żytkowicz

a/ Zakład Historii Polski XVI-XVIII w®

Kierownik? Prof® nadzw® dr Leonid Żytkowicz Doc* dr Jan Gerlach

St® asyst® mgr Zenon Guldon

b/ Zakład Historii Powszechnej XVI-3CVIII w®

Kierownik? Prof® nadzw® dr Jadwiga LechIcka c/ Zakład Historii

Społecznej i Gospodarczej

PeO. kierownik? Prof® nadzw® dr Leonid Żytkowicz Adiunkt dr Jerzy Wojtowicz *

Adiunkt mgr Stefan Cackowski

4® Katedra Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w®

Kierownik? Prof® nadzw® dr Witold Łukaszewicz a/ Zakład Historii

Polski XIX - XX w®

Kierownik? Prof® nadzw® dr Bronisław Pawłowski

29

(32)

h f Zakład. Historii

Powszechnej XIX i XX w.

Kierownika Prof® nadzw® dr Witold Łukaszewicz Zaat. Prof* mgr Władysław Lewandowski

Adiunkt dr Marian Wojciechowski Adiunkt mgr Bogdan Głębowiez St® asyst® mgr Bolesław Danilczuk

St® asyst® mgr Mieczysław Wojciechowski Asyst® mgr Sławomir Kalembka

Aspirant mgr Jacek Staszewski

5® Katedra Historii ZSRR

P»o® kierownika Zast® prof® dr Adam Dygdała Adiunkt dr Mateusz Puciata

6® Katedra Archiwistyki

i Nauk Pomocniczych Historii Kierowniks Zast® prof® dr Franciszek Paprocki Adiunkt dr Andrzej Tomczak

Asyst® mgr Krystyna Zielińska

7® Katedra Archeologii Polski Kierownika Doc® dr Kazimierz Żurowski Asyst® mgr Jan Grześkowiak

8# Katedra Etnografii

Kierowniks Prof®nadzw®dr Maria Znamierowska-Prflfferowa St® asyst® mgr Ryszard Kukier

II

1• Katedra Zespołowa

Historii Literatury PolsKiej Collegium Maius

Kierowniks Prof. nadzw® dr Bronisław Nadolski

30

(33)

a/ Zakład Literatury Staropolskiej

Kierownik?

Prof.

nadzw.

dr Bronisław Nadolski

Doca dr Walerian Preisner St. asyst® mgr Anna Krzewińska

b/ Zakład Literatury XIX

Kierownik?

Prof.

zwycz. dr

Konrad Górski Kast® prof. dr Bożena Osmólska-Piskorska

Adiunkt

mgr Sławomir Rogowski

St. asyst® mgr Antonina Bartoszewicz St® asyst, mgr Zygmunt

E o k u m o

St® asyst® mgr Zefiryn Jędrzyński /na urlopie/

St® asyst® mgr Mirosław Kasjan

c/ Zakład Literatury XX w®

Kierownik: Doc®

dr Artur Hutnikiewicz St. asyst, mgr Czesław Niedzielski

Asyst,

mgr Jerzy Speina

III 1® Katedra Filozofii

Collegium Maius

Kierownik: Prof. zwycz® dr Henryk Elzenberg St® asyst, mgr Antonina Łukoaska

2. Katedra Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Collegium Minus

Kierownik:

Prof®

nadzw®

dr Tadeusz Szczurkiewicz 2ast® prof® dr Franciszek Indan

St. asyst, mgr Mieczysław Pieczyński St® asyst, mgr Janusz Sztumski

Asyst®

mgr Jan Matiasiak

3® Katedra Logiki Collegium Maius

Kierownik:

Prof® zwycz® dr Tadeusz Czeżowski

(34)

St© asysta mgr Leon Gumeński

Sta ®gr Wacław Kubik

Sta asystę mgr Henryk M *■<•*»

Sto asysto mg- Staniała* Soldonłioff

Asysto mgr Jan. Kaspersk

4a Katedr®, Filologii Polskiej Collegium Kalus

Kierownika Prof © nadzw© dr Halina Turska Zast® prof® dr Franciszek Popławski Adipnkt mgr Henryk Misz

Sta asyst© mgr Jerzy Maciejewski St© asyst® mgr Aleksandra Krupianka Asyst© mgr Maria Szupryczyńska

5® Katedra Filologii Słowiańskiej Collegium Maius

P©o® kierownik? Prof© nsdzw© dr Halina Turska Adiunkt dr Leszek Moszyński

Adiunkt dr Teresa Skubalanka St® asyst© mgr Terasa Friedelówna

6© Katedra Językoznawstwa Indoeurope j skie^o Collegium Maius

Kierownik? Prof© zwyez® dr Eugeniusz Słuszkiewicz Do©® dr Wacław Cimochowski

7® Katedra Filologii Klasycznej Collegium Maius

Kierownik* Prof© zwycz© dr Stefan Srebrny D@o© dr Zofia Abramowiozówna

Do©® dr Barbarę, Jó%afowi@zowa Adiunkt dr Michał • Swoboda Adiunkt dr Leon Witkowski

8® Katedra Pedagogiki Collegium Maius

Kierownik? Prof© zwysz® dr Kazimierz Sośnicki

32

(35)

Loc® dr Ludwik Bandura

Z as t9 prof, , mgr Kazimierz Moroz Zast« prof® dr Bolesław Pleśniarski Adiunkt mgr Maria Lipowska

Si® asyst® mgr Henryk Góra St® asysta mgr Helena Kubińska

9 a Katedra Psychologii Collegium Maius

P©o® kierownik* Prof® dr Tadeusz Czeżowski Doce, dr Andrzej Lewicki

Adiunkt dr Tadeusz Witwieki

Asyst« mgr Anna, Kulikowska

(36)

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII I

ZESPOŁY KATEDR Aa Zespół Katedr Astronomii

Collegium Przyrodnicze, tel»4051,4052 Sienkiewicza 30/32

Kierownik* Profo zwycz® dr Wilhelmina Iwanowska 1® Katedra Astronomii

Kie równik s Prof® zwycz® dr Władysław Dziewulski Adiunkt mgr Henryk Iwaniszewski

St® asyst® dr Stanisław Gąska St® asyst® mgr Stefania Grudzińska St. pedel Piotr Olszewski

2. Katedra Astrofizyki

Kierownik: Prof#

zwycz.

dr Wilhelmina Iwanowska Adiunkt dr Roman Ampel

Adiunkt dr Cecylia Iwaniszewska St* asyst® mgr Tadeusz Boenigk Sta asyst« mgr Andrzej Woszczyk St. asysta mgr Alojzy Bum i c k i Laborant Antoni Bucholz

Specjalizacja radioastronomii przy Katedrze Astrofizyki

Adiunkt mgr Stanisław Gorgolewski

Adiunkt mgr Henryk Iwaniszewski /z Kąt®Astronomii/

Asyst, techn. mgr Zofia Kudriawcow4plle B. Zespół Katedr Fizyki

Collegium Fhysicum, tel.4789 Grudziądzka 5

Kierownik; Prof® zwycz® dr Aleksander Jabłoński

34

(37)

1 a Katedra Fizyki Doświadczalnej Kierownik: Prof„ zwyez* dr Aleksander Jabłoński Doc® dr Kazimierz Antonowicz

Adiunkt dr Danuta Frąckowiak Adiunkt dr Apolonia Wrzesińska Sta asyst, mgr Ryszard Bauer Ste asyst, mgr Wiesław Berdowski Sto asyst® mgr Stanisław Łęgowski Sto asyst, mgr Henryk Łożykowski St© asyst® mgr Hanna Męczyńska Sto asysto mgr Bazyli Nowak

Sto asyst® mgr Mikołaj Rozwadowski St® asyst® mgr Henryk Waleryś Asysto mgr Józef Heldt

Asysto mgr Aleksander Gutsze Asyst® mgr Edmund Lisicki Asysto mgr Stanisław Trawiński Asysto mgr Tadeusz Marszałek

Asysto mgr Leonard Michalak Laborant Edmund Kamiński Laborant Józef Rusiecki

Laborant Stanisław Kozierkiewicz zmarł 24 IV 1960 Laborant Janusz Gessek

Laborant Roman Klonowski Laborant Tadeusz Korzeniewski Laborant Witold Kowalski

Laborant Franciszek Lewandowski Laborant Ryszard Napiórkowski

2. Katedra Fizyki Teoretycznej Kierownik: vacat

Doc. dr Wanda Hanusowa Adiunkt dr Wiesław Woźnicki Adiunkt mgr Stanisław Pruski Sto asysto dr Jan Fiutak

Sto asysto mgr Lutosław Wolniewicz

St® asyst® mgr Stanisław Dembiński

(38)

C® Zespół Katedr Chendi

Collegium Chemicum» tel®3221 Grudziądzka 7

Kierownik? Prof® zwy©z a dr Witold Zacharewicz to Katedra Chemii Nieorganicznej Kierownik? Profonsdzwo dr Antoni Swinarski D©ca dr Halina Basińska

Adiunkt dr Maria Czakis Adiunkt mgr Alioja Łodzińska Adiunkt mgr Zenon Orylski

St® asyst® mgr Eleonora Danilczuk St® asyst® mgr Zygfryd Kroll St® asyst® mgr Krystyna Orylska St® asyst® mgr Maria Piotrowska St» asyst® mgr Wiktor Piotrowski St® asyst® mgr Janusz Siedlewski Asysto mgr Karol Karpiński

Asyst® mgr Ewa Kozłowska Asyst.® mgr Roman Lisewski Asyst® mgr Antoni Grodzicki Technik Włodzimierz Jóźwiakowski Laborant Józef Marciniak

2 ® Katedra Chemii Organicznej tel®4672

Kierownik? Prof® zwycz® dr Witold Zacharewicz Doc« dr Jan Krupowi«? z

Adiunkt dr Janina Gronowska Adiunkt, dr Tadeusz Lesiak

Adiunkt mgr Aleksander Matawowski Adiunkt mgr Lucyna Tomaszewska

St® asysto mgr Alfons Borchardt Sto asysto dr Lucjan Borowiecki St® asysto mgr Eugeniusz Myśliński St© asyst® mgr Bronisław Siła St® asysto mgr Michał Wazgird Sto asysto dr Arkadiusz Uzarewicz Laborant Antoni Gilun

Laborant Adam Mackiewicz

Woźna Pelagia Szymkowiak

36

(39)

3* Katedra Chemii Fizycznej tel.4743

Kierownik! Prof. zwycz. dr Antoni Basiński Doc. dr Zenon Czerwiński

Adiunkt dr Marian Czerniawski Adiunkt dr Anna Narębska Adiunkt mgr Zdzisław Rojek Adiunkt dr Jan Skraga St. asyst* mgr Marian Kuik

St. asyst* mgr Stanisław Poczopko St* asyst* mgr Michalina Sierocka St* asyst* mgr Wojciech Szymański Asyst* mgr Gertruda Małek

Laborant Józef Piskorski

4* Katedra Technologii Chemicznej tel«2487

Kierownik» Prof. nadzw® dr Ernest Pischinger Adiunkt dr Henryk Koneczny

Adiunkt mgr Irena Czerwińska Adiunkt mgr Stanisław Kamiński Adiunkt dr Jerzy Tomaszewski St* asyst® mgr Zbigniew Szufarski Laborant Jan Grzeszkiewicz

St. woźna Marta Beszczyńska

5* Katedra Chemii Ogólnej tel®4429

Kierownik? Doc® dr Alina Ulińska Adiunkt mgr Lesław Huppenthal St* asyst® mgr Alina Kamińska St. asyst® mgr Zbigniew Mańkowski St. asyst* mgr Zbigniew Wojtczak Asyst, techn* mgr Danuta Staszewska Laborant Teofil Stańkę

Woźna Klara Szymeczko

(40)

II

19 Katedra Matematyki

Collegium Physi3um9 te 1®2092 Kierownika Prof-, zwysz® dr Stanisław Jaśkowski Prof® dr Jerzy Łoś

Do©o dr Leon Jeśmanowicz DoCe dr Lech Dubikajtls

Adiunkt dr Stanisław Balsarzyk Adiunkt mgr Aleksander Sniatycki Adiunkt mgr Edward Sąsiada

Adiunkt dr Józef Siemiński St® asyst» mgr Kazimierz Gęba Sta asyst® mgr Paweł Jarek St0 asystę mgr Maria Król

St® asyst® mgr August Pieczkowski Asyst® mgr Jerzy Kotas

Asyst® mgr Andrzej Lewandowski Asyst® mgr Henryk Ugowski Asyst® mgr Jerzy ffiewiórski

38

(41)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZBSMI I

ZESPOŁY KATEDR A. Zespół Katedr Geografii

Collegium Geograpkisum Fredry 6/89 tela430fT

Kierownik* Prof® zwycza dr Rajmund Galon Bibliotekarz* Aleksandra Lipnicka

* *

1 © Katedra Geografii Fizycznej Kierownik* Prof* zwycza dr Rajmund Galon

a/ Zakład Geomorfologii Kierownik* Prof o zwyoz© dr Rajmund Galem Dec® dr Ludmiła Roszkówna

Adiunkt dr Władysław Niewiarowski Adiunkt mgr Bogusław Rosa

Sto asysto mgr Zofia Churska Asysto mgr Anna śmletankównn Asysto techno mgr Ryszard Gianet

Laborant Maksymilian Andruszkiewicz zmarł 26 V 1960 Woźna Stanisława Chodyko

b/ Zakład Hydrografii Kierownik* Dcc? dr Kazimierz Łomniawski Adiunkt dr Władysław Mrózek

Sto asyst® m$pr Zygmunt Churski

2o Katedra Geografii Ekonomicznej

Kierownik* Prof® nadzwa dr Maria Kiełczewska-Zaleska Adiunkt mgr Eugenia Kwiatkowska

Sto asysto mgr Helena Krzywicka

(42)

3® Katedra Meteorologii

i KLimatoiogiig, tel®4051 Kierownik? vacat

Prowadzący wykłady* Do©« dr Janusz Parzyński Asyst® agr Halina Okoniewicz

Technik lliaczyaław Rusz marski

B® Zaspał Katedr Botaniki Ccłł@giMm Przyrodnicze Sienkiewicza 30/329 tel.4051 Kierownik? Prof* swyes® dr Jan Zabłocki

1 Katedra Botaniki. Ogólnej Ki®równik? Prof® zwycz® dr Jan Zabłocki Adiunkt dr Halina Jaworska

St. asyst, mgr Jerzy B e m d t

St® asyst® mgr Zofia Michno-Zatoraka Asyst, mgr Sławomira, Ciesielska Technik Zygmunt Kiźewski

Laborant Stanisław Dulko

a/ Zakład Mykologii

Kierownik? Prof® nadzw® dr Wanda Zabłocka St® asyst® mgr Irena Hołownia

b/ Pracownia Mikrobiologii

Kierownik? Prof® nadzw. mgr inż® Halina K a m i c k a Adiunkt mgr Jerzy Kamiński

c/ Pracownia Fitop&tologii Kierownik? Prof® nadzw® dr Wanda Zabłocka Asyst® mgr Antoni Rcże j

Asyst, mgr Ewelina Weber

2. Katedra Systematyki

i Geografii Roślin

Kierownik? Prof® nadzw. dr Jan Walas

40

(43)

a/ Zakład Systematyki i Geografii Roślin iierowniks Prof© nadaw« dr Jan Walas Adiunkt dr Klemens Kępczyński

St© asyst® mgr Ryszard Bohr St® asyst, mgr Jadwiga Michalska Asyst© mgr Stefania Bojanowska Asyst® mgr Mirosława Cąynowa Asyst® mgr Witold Plichta

Asyst« techn« mgr Mirosław Sokół

b/ Zakład Gleboznawstwa

Kierownik? Prof© nadzw© dr Aleksy Byczkówski 3® Katedra Fizjologii Roślin Kierownik« Doc© dr Marian Miehniewicz St® asyst© mgr Leszek Michalski

Asyst© mgr Jan Stanisławski Technik Czesław Kuchta

St© woźna Franciszka Naatachowska

a/ Pracownia fizjologii

Roślin Uprawnych Kierownik? Dec© dr Marian Miehniewicz St© asyst© mgr Teresa Kantzer

Asyst® mgr Andrzej Chromiński Ogrodnik Franciszek Nastachawski

C© Z#spół Katedr Zoologicznych Collegium Przyrodnicze Danielewskiego 6 8 te1©4305

Kierownik? Prof© zwyez© dr Jan Prtflffer do 30 XII 1959 Kierownik« Prof ©nadzw® dr Józef Mikulski od 1 I 1969

1© Katedra Zoologii Systematycznej Danielewskiego 6 S tel®4305

Kierownik? Prof. zwycz® dr jan Prdffer do 30 XII 1959

(44)

Kierownik* Do®® dr Izabella Mikulska od 1 V 1960

Adiunkt mgr Franciszek Błażejewski Adiunkt

mgr

Am@ló

Ifttm km śteL

Sto asysto

mgr

Edward Sołtys

St® asysto mgr Wi&'i*Shm Kokociński

Asysto mgr Tars a®, Beatka

Asyst® agr Tadeusz Matysiak Laborant Zygmunt Skrzynecki

a/ P E n t o m o l o g i i Stosowanej

riiafflwnaika Prof» zwycz© dr Jan Prfiffer do 30 XXI 1939 Adiunkt agr Aleksandra Błażejewska

St« asyst« agr Stanisław Leja

2o Katedra Zoologii Ogólnej Sienkiewicza 30» te1«4031 Kierownik* Prof© zwyoz® dr Henryk Szarski Doce dr Juliiuiaa Czopek

Adiunkt dr Stefan Strawiński St® asystę mgr Grażyna, Czepkowa Asyst® agr Henryk Andrzejewski Asysto techn© mgr Ludomiła Sianknwa St9 w<ś>£na Józefa Zagadka

a/ Pracownia Cytogenetyczna Kierownik* Doc© dr Izabella Mikulska Asyst© teehn© mgr Barbara Węgorowska

3® Katedra Ochrony Przyrody i Ekologii Collegium Przyrodniczej tel.4031 Kierownik* Prof© nadzw© dr Józef Mikulski Dos© dr Melityna Gromadska .

St© asyst© mgr Andrzej Giziński Laborant Hieronim Wiśniewski Laborant Ryszard Wiśniewski Woźna Zofia Rupcewicz

42

(45)

Kierownik« Prof® nadaw® dr Józef Mikulski asyst® mgr Stanisław Dziuba

St® asysto mgr Jan Łosiński St® asyst® mgr Tadeusz Witkowski Laborant Stanisława Szylerswa

V

Pracownia

Ekoi;ojgii Stosowanej

b/ Stacja Limnologiczna Iława

Kierownik* Prof® nadzw® dr Józef Mikulski Adiunkt mgr Leon Bittel

4® Katedra Neunafizjolcgii i Fizjologii Porównawczej Mickiewicza 26„ tel®350?

Kierownik« Prof® zwyoz® dr Janina Hurynowi.cz Adiunkt dr Leszek Janiszewski

Adiunkt dr Juliusz Narębski St® asyst® mgr Zofia Bargiel Asyst® mgr Halina Nowicka

Asyst® teehn® mgr Wojciech Kądziela Laborant Jan Kozłowski

II

1® Katedra Mineralogii

Collegium Przyrodnicze, tel®4051 Kierownik« Prof® nadzw® dr Maria Kołaczkowska Adiunkt dr Zofia Skrmtówna

St® asyst® mgr Stanisław Kraiewski St® asyst® mgr Leopold Mazur

Laborant Teodor Buchhcls St® woźna Apolonia Szmal

2« Katedra Geologii

Collegium Przyrodnicze9 tel.4051

Kierownik« Prof® nadzw® dr Roman Kongiel do 23 VI 1960

Adiunkt mgr Andrzej Wilczyński

(46)

St® asyst® mgr Irena Dmoch St® asyst, mgr Zygmmt Kurlenda Laborant Bolesław Kliuk

3® Katedra Biochemii

Collegium Przyrodnicze» tel.4051

Kierownik? D@c® dr Lech Działoszyński St. asyst® mgr Wiesław Błeszyński Asyst, mgr Krystyna Kulkowa

Asyst, techn® mgr Jadwiga Gniot St. woźna Maria Kiźuk

4. Katedra Antropologii Collegium Kalus» te1.4071

Kierownik? Doo. dr Franciszek Wokroj St. asyst® mgr Jadwiga Budzyńska-Wenta Laborant Grzegorz Kwieciński

Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej w Koniczynce i Piwnicach®

Kierownik: Prof. nadzw® dr Józef Mikulski Pracownia Ekologii Stosowanej Patrz: Katedra Ochrony Przyrody i Ekologii

Pracownia Entomologii Stosowanej Patrz: Katedra Zoologii Systematycznej

Pracownia Cytogenetyczna Patrz: Katedra Zoologii Ogólnej

Pracownia F itopatologii Patrz: Katedra Botaniki Ogólnej

Pracownia Fizjologii Roślin Patrz: Katedra Fizjologii Roślin

44

(47)

WYDZIAŁ PRAWA

Collegium Minus

1® Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego

Kierownik« Prof* zwycz® dr Wojciech. Hejnosz St® asyst® mgr Julian Gronowski

2 e Katedra Powszechnej Historii Państwa i Praw®.

Kierownik* Doc® dr Zhignii»w Zdrt jkowski

St® asyst® mgr

Marian

Borzestowski

3® Katedra Ekonomii Politycznej

PaO® kierownik* Z&st© prof® dr Włodzimierz Hagęme.jer Adiunkt mgr Edmund Mizerski

Adiunkt mgr Janusz Sianko Asyst® mgr Alfons Hykaj

4® Katedra Teorii Państwa i Prawa P«o® kierownik« Prof® nadzw® dr Kazimierz Biskupski Doc® dr Wiktor Komatowski

Adiunkt mgr Andrzej Nowaczyk

5® Katedra Prawa Państwowego Kierownik* Prof® nadzw® dr Kazimierz Biskupski Adiunkt dr Donald Steyer

6. Katedra Prawa Rzymskiego Kierownik* Prof. nadzw. dr Witold Warkałło St© asyst® mgr Ryszard Ludwieki

7® Katedra Prawa Cywilnego Kierownik* Prof® nadzw® dr Stanisław Matysik Adir^kt mgr Karol Łutowicz

45

(48)

8® Katedra Prawa Karnego Kierownik: Doc. dr Jerzy Śliwowa ki Sta asyst® mgr Janina Wojciechowska Asysta mgr Jan Trzeciak

9a Katedra Prawa

Międzynarodowego Publicznego Kierownik: Doc. dr Stanisław Nahlik

Asysta mgr Janusz Symonides

10. Katedra Prawa Administracyjnego Kierownik: Doc* dr Wacław Dawidowicz

46

(49)

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

1® Katedra Malarstwa

Collegium Maius, tel.4071

Kierownik: Prof® nadzw. art.mai® Stanisław Borysowski a/ Zakład Kompozycji Figuralnej

Collegium Maius

Kierownik: Prof® nadzw® art©mai© Stanisław Borysowski St® asyst® artsiaal® Mieczysław Wiśniewski

b/ Zakład Malarstwa Sztalugowego Moniuszki 10, tel.4304

Kierownik: Prof® zwycz. art®mal® dr nauk Tymon Niesiołowski Adiunkt art©mai® Stefan Wojciechowski

*

c/ Zakład Pejsaźu i Martwej Natury Collegium Maximum

Kierownik: vacat

2. Katedra Rysunku

Żeglarska 8, tel®2592

Kierownik: Zast®prof® art®mal® Konrad Dargiewicz a/ Zakład Rysunku

Kierownik:

St® asyst®

St® asyst.

St® asyst.

Zast. prof® art.mai® Konrad Dargiewicz art.mal® Jakub Janczyński

art.gra f. Henryka Moszczyńska art®mal® Bolesław Zacharek

b/ Zakład Metodyki Nauczania Przedmiotów Plastycznych

Kierownik: Zast® prof. art.mal® Konrad Dargiewicz Adiunkt art.mal® Piotr Firlej

St® asyst® mgr Edmund Wadowski

47

(50)

3® Katedra Grafiki

Moniuszki 1QS iel®4304

Kierownik? Prof® nadaw® art.graf® Jerzy Hoppen

Adiunkt art.gr&f® Ryszard Krzywka St® asyst® mgr Maria Pokorska

St® asyst® artograf® Wojciech. Jakubowski

Laborant Władysław Usowicz 4* Katedr?* Rzeźby

Moniuszki 10, tel®4304

Kierownik* Doc® art®rzeźb® Tadeusz Godziszewski St® asyst® art® rzeźb. Hanna Brzuszkiewicz St® asyst® art®rzeźb® Witold Marciniak Woźny Edmund Skonieczny

5® Katedra Projektowania Wnętrz Żeglarska 8, tel.2592.

Kierownik* Prof® zwycz® inż® dr nauk Stefan Narębski Doc® art»mai. Józef Kozłowski

St. asyst® art.mal® Zdzisław Kulikowski Laborant Franciszek Sałacki

6® Katedra Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Collegium Minusg tel»2252 Kierownik* Prof® nadzw. Jerzy Reiner Adiunkt art.mal® mgr Edward Kwiatkowski Adiunkt mgr Jerzy Frycz

St® asyst® mgr Maria Sławińska St® asyst® inż® arch® Jan Tajchman St® asyst® mgr Janina Mazurkiewicz

7. Katedra Technologii i Technik Malarskich Collegium Minusj, tel®32f 2 Kierownik: Doc® art®mal® Leonard Torwirfc Doc® dr Romuald Kowalik

Adiunkt mgr Wiesław Domasłowski

48

(51)

St. asyst» mgr Zbigniew Brochwicz St» asyst» mgr Maria Roznereka St. asyst, mgr Jerzy Wolski Laborantka Elżbieta Grzembska Laborant Alfons Weiwer

a/ Zakład Konserwacji Zabytków Ruchomych

Kierownik« Doc. art.mal. Kazimierz Kwiatkowski Asyst» mgr Hubert Drążkowski

8* Katedra Historii Sztuki

Collegium Minus, tel.3252

Kierownik« Prof. dr Gwidon Chmarsyński

Boc* dr Jadwiga Puciata-Pawłowska

Adiunkt dr Zygmunt Kruszelnicki

Adiunkt mgr Maria Michaowska

Asyst* mgr Irena. Staszkiewicz

(52)

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ul.Szopena 12/18

D y r e k c j a

Dyrektor* Kustosz dr Maria Puctatowa» tel.3352

Wicedyrektor* Kustosz mgr Edmund Józefowicz

Referat Administracyjny - tel*3351 Kierownik* Mgr Zdzisława Schindler

Sekretarz* Elżbieta Nienartowicz Intendent* Stanisław Sztaufer

Woźni przy sekretariacie* Andrzej Czajkowski Wanda W&wrzynowicz

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów tel* 2776

Kierownik* Kusieas mgr Henryk Bareaowski.

Zast« kierownika* xsgr Anna Więckowska Współpracowalcy* mgr Aleksandra Buczek

Jan Doroszewski

mgr Janina Gryokiawics Wacław M&ókiewics mgr Barbara Milewska Wiesław Mincer

Janinę. Banachcwa

■Oddział Opracowania Druków Nowych.

Kierownik* Kustosz dr Maria Dunajówaa Zast» kierownika* mgr Halina. Zgorzalska Współpracownicy* Anna Baukusowa.

Helena KBhierowa mgr Jadwiga Lisowska Barbara Matuszewska Czesława Wiezyuska

50

(53)

Referat Wydawnictw Ciągłych Kierownik! Anna Ptaszyóska

Współpracownicy: mgr Regina Czmielowa mgr Marta Płoszaj Romana Stefanowska

Oddział Starodruków Kierownik: Kustosz mgr Leonard Jarzębowski Zast® kierownika: Kustosz mgr Filomena Jurewicz Współpracownicy: mgr Zofia Baranowska

mgr Antonina Czeżowska mgr Barbara Jakubowska dr Stanisław Komassa mgr Sabina Wąsowska

Oddział Muzykologii Kierownik? Kustosz dr Stefan Burhardt Zast® kierownika: Jan Kwiatkowski

Współpracownicy: mgr Jadwiga Bohdanowicz Maria Paruszewska

Oddalał Ikonografii Kierownik: Mgr Irena Voisó-4feu$kiewiczawa

Zaste kierownika: art® grafik Cecylia Wiśniewska Współpracownicy: Leokadia śniatycka

Oddział Katalogów Rzeczowych Kierownik: Kustosz mgr Leopold Rozental

Zast® kierownika: Kustosz dr Aleksandra Znamierowska Współpracownicy: mgr Ewa Dobrowolska

inż® Wanda Kukowiez mgr Maria Mołodeówna mgr Zbigniew Nawo jaki mgr Bohdan Trzeciak

Oddział Udostępniania Zbiorów tel® 3354

Kierownik: Mgr Irena Kierska

51

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,

w arzystw a Filologicznego, Stow arzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tow arzystw a Bibliofilów, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. Zarządu O kręgu Stow arzyszenia

Prodziekan: Zast. astronomii, kierownik Katedry Astronomii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, członek ty tu ­ larny P.A.N., b. Polskiej Akademii Umiejęt­..

pie i Ameryce,- odznaczonv Złotym Krzyżem Zasługi. architekt, prof, projektowania wnętrz, kierownik Zakładu Projektowania Wnętrz, b. Uniwersytetu Stefana Batorego,

Dr Kazimierz Harlłeb C złonkow ie: Prof.. Dr Zygmunt

Władysław Dziewulski, dr filozofii, habilitowany 1. astronomii, kierownik Zakładu Astronomii, b. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Polskiej Akademii Umiejętności,

Adiunkt dr Ryszard Bauer Adiunkt dr Andrzej Bączyński Adiunkt dr Wiesław Berdowski Adiunkt dr Henryk Łożykowski Adiunkt dr Hanna Męczyńska St,asyst, mgr Andrzej Bielski St;asyst,

Metodyka nauozania wiedzy o sztuoe i seminarium różnyoh form upow szechnienia.. Zakłady Naukowe