• Nie Znaleziono Wyników

Przedziaª losowy [θ, ¯θ] nazywamy przedziaªem ufno±ci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedziaª losowy [θ, ¯θ] nazywamy przedziaªem ufno±ci"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Estymacja przedziaªowa warto±ci oczekiwanej  teoria Niech X1, . . . , Xn b¦dzie prób¡ losow¡ prost¡ z rozkªadu Pθ, θ ∈ Θ, oraz α ∈ (0, 1).

Denicja Estymatorem przedziaªowym parametru θ ∈ Θ na poziomie ufno±ci 1 − α nazywamy par¦ θ = θ(X1, . . . , Xn), ¯θ = ¯θ(X1, . . . , Xn)

, gdzie θ, ¯θ : Xn → R s¡ funkcjami mierzalnymi oraz

θ∈Θ P (θ ∈ [θ, ¯θ]) ≥ 1 − α.

Przedziaª losowy [θ, ¯θ] nazywamy przedziaªem ufno±ci. Liczb¦ 1 − α nazywamy tak»e wspóª- czynnikiem ufno±ci.

1. Przedziaªy ufno±ci dla warto±ci oczekiwanej a na poziomie ufno±ci 1 − α dla rozkªadu normalnego N(a, σ2) gdy:

(a) parametr σ2 jest znany:

[a, ¯a] =¯

x − Φ−1 1 − α

2

 σ

√n, ¯x + Φ−1 1 − α

2

 σ

√n

 , (b) parametr σ2 jest nieznany:

[a, ¯a] =¯

x − Ft−1n−1 1 − α

2

 s

√n, ¯x + Ft−1n−1 1 −α

2

 s

√n

 ,

Uwaga. Je»eli n > 30, to Φ ≈ Ftn i w powy»szym wzorze na przedziaª ufno±ci Ft−1n−1 1 − α2

mo»na zast¡pi¢ przez Φ−1 1 −α2 .

2. Asymptotyczne przedziaªy ufno±ci dla warto±ci oczekiwanej a na poziomie ufno±ci 1 − α dla dowolnego rozkªadu o niezerowej wariancji:

[a, ¯a] =¯

x − Φ−1 1 −α

2

 sˆ

√n, ¯x + Φ−1 1 −α

2

 sˆ

√n

 oraz

[a, ¯a] =¯ x − Φ−1

 1 −α

2

 s

√n, ¯x + Φ−1

 1 −α

2

 s

√n

 .

Oznaczenia:

s = r

1 n−1

n

P

i=1

(xi− ¯x)2, n ≥ 2,

ˆ s =

r

1 n

n

P

i=1

(xi − ¯x)2,

Φ−1 1 −α2

jest kwantylem rozkªadu normalnego N(0, 1) rz¦du 1 − α2, Ft−1n−1 1 −α2

jest kwantylem rozkªadu t-Studenta z n − 1 stopniami swobody rz¦du 1 − α2.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(2 pkt.) Zmierzono czas reakcji na sygnał wzrokowy u siedmiu kierowców przed oraz 15 minut po wypiciu stu gram wódki.. Zakładamy, że różnica w czasie reakcji ma rozkład normalny

W specjalnym studio mierzono czas reakcji na bodziec wzrokowy u n kierowców TIRów na chwilę przed oraz 15 minut po wypiciu 100 g wódki.. Na poziomie istotności α przetestuj

[r]

[r]

[r]

9.6 Skonstruowa¢ asymptotyczny przedziaª ufno±ci dla prawdopodobie«stwa suk- cesu θ w schemacie Bernoullego metod¡ stabilizacji

będzie ciągiem pa- rami niezależnych zmiennych losowych o

Zakªadaj¡c, »e dla danych w zadaniach 9-11 z listy 2 speªnione s¡ zaªo»enia modelu liniowego Gaussa-Markowa, oblicz nieobci¡»ony estymator wariancji skªadnika losowego