FINANSE GMINY

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 21-35)

Sytuacja finansowa Gminy w roku 2021 była stabilna, choć jak w większości samorządów w Polsce występowały problemy związane z pandemią COVID.

Spowodowała ona przede wszystkim duże zmiany w uzyskiwanych dochodach, zwłaszcza na terenie gmin uzdrowiskowych.

Budżet Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Krynica-Zdrój nr XXXIII.254.2021 z dnia 9.02.2021 roku, zakładał:

● uzyskanie dochodów w kwocie 136 313 454,19 zł;

● realizację wydatków na poziomie 137 732 144,19 zł;

● pozyskanie przychodów w kwocie 5 159 690,00 zł;

● realizację rozchodów na poziomie 3 741 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 418 690,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krynica-Zdrój na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju i 27 zarządzeniami Burmistrza Krynicy-Zdroju.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

● plan dochodów wzrósł o 807 007,01 zł do kwoty 137 120 461,20 zł;

● plan wydatków wzrósł o 2 268 408,60 zł do kwoty 140 000 552,79 zł;

● plan przychodów wzrósł o 1 461 401,59 zł do kwoty 6 621 091,59 zł;

● plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Krynica-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 880 091,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

22

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie Plan na 1.01.2021 r. (w zł) Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Dochody 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07%

Wydatki 137 732 144,19 140 000 552,79 125 916 359,31 89,94%

Wynik -1 418 690,00 -2 880 091,59 8 563 811,45 -

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 134 480 170,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 137 120 461,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dochody bieżące 112 532 932,68 112 329 715,42 110 770 817,96 98,61% 82,37%

Dochody majątkowe 23 780 521,51 24 790 745,78 23 709 352,80 95,64% 17,63%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07% 100,00%

23

Tabela 3 Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 576 331,00 37 250 748,00 37 749 663,76 101,34% 28,07%

855 Rodzina 23 488 909,00 24 114 163,06 24 114 794,35 100,00% 17,93%

758 Różne rozliczenia 20 152 589,00 22 757 361,09 23 765 654,85 104,43% 17,67%

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 590 073,09 23 063 562,18 20 857 107,27 90,43% 15,51%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 762 550,00 10 621 856,21 9 738 860,24 91,69% 7,24%

801 Oświata i wychowanie 1 953 990,00 5 974 600,27 5 978 360,58 100,06% 4,45%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 594 086,05 592 105,75 99,67% 0,44%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 353 910,00 353 910,00 100,00% 0,26%

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 265 678,05 265 206,05 99,82% 0,20%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 106 813,00 106 271,64 99,49% 0,08%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 500,00 85 080,00 79 093,85 92,96% 0,06%

710 Działalność usługowa 110 300,00 75 100,00 59 358,25 79,04% 0,04%

851 Ochrona zdrowia 0,00 44 395,95 39 837,46 89,73% 0,03%

630 Turystyka 3 490 470,42 13 773,00 13 772,36 100,00% 0,01%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07% 100,00%

24

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 110 770 817,96 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 112 329 715,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dotacje i dochody celowe 34 150 262,68 35 585 025,92 35 547 612,27 99,89% 32,09%

Subwencja ogólna 15 375 331,00 17 929 431,00 17 929 431,00 100,00% 16,19%

Udziały w PIT i CIT 14 549 720,00 14 594 720,00 15 560 020,15 106,61% 14,05%

Wpływy z podatków i opłat 30 365 050,00 27 005 344,50 26 474 236,75 98,03% 23,90%

Pozostałe dochody 18 092 569,00 17 215 194,00 15 259 517,79 88,64% 13,78%

RAZEM 112 532 932,68 112 329 715,42 110 770 817,96 98,61% 100,00%

25

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krynica-Zdrój wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dochody majątkowe Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 709 352,80 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu wynoszącego 24 790 745,78 zł. Strukturę

26

zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dochody z majątku 6 070 000,00 4 912 207,25 4 304 860,66 87,64% 18,16%

Dotacje i środki na inwestycje 17 710 521,51 19 878 538,53 19 404 492,14 97,62% 81,84%

Pozostałe dochody 0,00 0,00 0,00 - 0,00%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 23 780 521,51 24 790 745,78 23 709 352,80 95,64% 100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

27

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 125 916 359,31 zł, a ich realizacja wyniosła 89,94% planu wynoszącego 140 000 552,79 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 454 231,42 22 685 302,88 21 312 476,76 93,95% 16,93%

700 Gospodarka mieszkaniowa 25 278 809,06 24 533 933,06 18 866 691,24 76,90% 14,98%

750 Administracja publiczna 12 446 521,03 10 283 028,56 9 611 326,70 93,47% 7,63%

600 Transport i łączność 6 171 784,71 6 662 395,71 6 377 240,84 95,72% 5,06%

852 Pomoc społeczna 5 878 658,00 5 722 192,78 5 665 130,53 99,00% 4,50%

926 Kultura fizyczna 5 337 193,65 4 984 543,65 4 819 667,20 96,69% 3,83%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 132 135,80 3 685 435,80 3 675 280,68 99,72% 2,92%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 351 273,82 1 322 723,82 1 211 214,05 91,57% 0,96%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 521,00 992 334,00 820 654,49 82,70% 0,65%

757 Obsługa długu publicznego 1 020 000,00 680 000,00 639 690,77 94,07% 0,51%

851 Ochrona zdrowia 931 561,56 1 167 069,96 632 039,45 54,16% 0,50%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 511 000,00 381 000,00 1 387,20 0,36% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

28

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 934 443,59 zł, tj. w 95,84%

w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 570 490,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie Plan na

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 982 135,80 3 678 435,80 3 672 205,68 99,83% 3,43%

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 413 390,26 2 476 561,26 2 202 974,47 88,95% 2,06%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 271 123,82 1 187 573,82 1 077 064,05 90,69% 1,01%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 521,00 992 334,00 820 654,49 82,70% 0,77%

757 Obsługa długu publicznego 1 020 000,00 680 000,00 639 690,77 94,07% 0,60%

29

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł))

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

851 Ochrona zdrowia 931 561,56 1 167 069,96 632 039,45 54,16% 0,59%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 623 963,05 621 979,76 99,68% 0,58%

010 Rolnictwo i łowiectwo 101 200,00 363 438,05 363 233,59 99,94% 0,34%

710 Działalność usługowa 451 000,00 298 400,00 290 100,81 97,22% 0,27%

630 Turystyka 263 913,52 270 686,52 256 418,97 94,73% 0,24%

020 Leśnictwo 227 487,26 209 817,26 203 184,63 96,84% 0,19%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 511 000,00 381 000,00 1 387,20 0,36% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 110 209 312,87 111 570 490,85 106 934 443,59 95,84% 100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

30

Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wydatki majątkowe Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 981 915,72 zł, tj. w 66,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 430 061,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 865 418,80 22 057 371,80 16 663 716,77 75,55% 87,79%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 038 000,00 1 532 793,50 1 490 961,46 97,27% 7,85%

852 Pomoc społeczna 465 000,00 209 303,12 209 116,91 99,91% 1,10%

600 Transport i łączność 850 262,52 312 543,52 188 422,10 60,29% 0,99%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 150,00 135 150,00 134 150,00 99,26% 0,71%

926 Kultura fizyczna 123 000,00 124 000,00 121 435,00 97,93% 0,64%

801 Oświata i wychowanie 806 000,00 3 949 900,00 70 000,00 1,77% 0,37%

750 Administracja publiczna 45 000,00 62 000,00 61 076,55 98,51% 0,32%

630 Turystyka 100 000,00 40 000,00 39 961,93 99,90% 0,21%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00 7 000,00 3 075,00 43,93% 0,02%

Razem wydatki majątkowe 27 522 831,32 28 430 061,94 18 981 915,72 66,77% 100,00%

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 621 091,59 zł, (co stanowi 100,00%

planu), w tym:

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 934 094,37 zł;

31

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 686 997,22 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 741 000,00 zł (co stanowi 100,00%

planu), w tym:

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 741 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Wartości

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych

0,00

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

3 741 000,00

Spadek zadłużenia na koniec roku 3 741 000,00

Zadłużenie Gminy Krynica-Zdrój na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 32.458.792,39 zł . Na podstawie analizy danych budżetowych dotyczących Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia (IWZ) również na lata następne spełniamy wymogi dotyczące nie przekroczenia maksymalnej kwoty zadłużenia. Jednak zgodnie z informacjami z Regionalnej Izby Obrachunkowej wymaga to ciągłej analizy, zwłaszcza w kontekście zmian w IWZ planowanych w latach następnych (zaostrzenie przepisów).

W Sprawozdaniu z wykonania budżetu znalazło się również wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego. Jednak w Sprawozdaniu poszczególne wydatki sołectw zostały ujęte przy poszczególnych działach. Poniżej dla lepszej czytelności zaprezentowano wykorzystanie Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa .

Tabela 11. Podział funduszu sołeckiego

PODZIAŁ FUNDUSZ SOŁECKIEGO NA 2021 R. WARTOŚĆ ZADANIA WYKORZYSTANE

ŚRODKI

BEREST 60 635,80 60 635,64

Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 143 25 000,00 25 000,00 Zakup i montaż korytek betonowych przy drodze wewnętrznej

dz. ew. nr 157 5 000,00 5 000,00

Wykonanie robót ziemnych powierzchniowych i

wykończeniowych na dz. ew. nr 99/1 25 635,80 25 635,64

32

Remont drogi na dz. ew. nr 157 10 000,00 10 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 241 15 000,00 15 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 249/1 10 000,00 10 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 221 5 000,00 5 000,00 Remont centralnego ogrzewania w budynku Szkoły

Podstawowej w Mochnaczce Niżnej 6 500,00 6 500,00 Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Szkoły Podstawowej

w Mochnaczce Niżnej 4 377,36 3 048,54 Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez propagowanie

postaw społecznych i obywatelskich w trakcie jubileuszu

100-lecia OSP Muszynka 4 000,00 3 999,25

Zakup materiałów na wykończenie garażu przy WDK w

Muszynce 1 000,00 1 000,00

Zakup materiałów do remontu kotłowni Szkoły Podstawowej w

Muszynce 1 000,00 999,99

Zakup kwiatów i ziemi na potrzeby sołectwa 1 000,00 1 000,00 Organizacja Dnia Dziecka w Muszynce 1 500,00 1 500,00

PIORUNKA 38 018,65 38 018,64

Projekt budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im.

Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce 36 000,00 36 000,00 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu sportowego w

Piorunce (boisko wielofunkcyjne) 2 018,65 2 018,64

POLANY 47 417,20 47 309,27

Remont drogi na dz. ew. nr 127 15 000,00 15 000,00 Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego i budynku

Klubu Sportowego w Polanach 5 000,00 4 985,56 Konserwacja altany w Polanach 1 000,00 999,95 Zakup wyciągu spalin do garażu OSP Polany 5 000,00 5 000,00 Zakup oraz montaż monitoringu wokół Szkoły Podstawowej w

Polanach 6 000,00 5 994,93

Zakup paliwa do kosiarki 417,20 328,84

33

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi

wewnętrznej położonej na dz. ew. nr 125 13 000,00 12 999,99

Przy realizacji zadań dotyczących dochodów gminy z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. uwzględniono wszelkie ograniczenia i rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.

z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.). Mają powyższe na uwadze Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Krynicy-Zdroju, podjęła uchwałę XXXIII.258.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 .

Realizując zadania dotyczące dochodów gminy z tytułu podatków i opłat w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. do osób zalegających z płatnością wystawiono 802 upomnienia. Prowadzono 43 postepowania podatkowe dotyczące ustalenia wysokości opłaty uzdrowiskowej. W 25021 r. nie pobierano opłaty targowej. Do zalegających z tytułu wpłat za wieczyste użytkowania, zajęcia pasa drogowego wydano 420 wezwań.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w 2021 r.

Podatki - 14.022.171,57 zł w tym osoby fizyczne : 3.615.858,73zł

osoby prawne: 10.894.628,13zł Opłata uzdrowiskowa - 4.000.502,45 zł Opłata miejscowa - 37.696,80zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 3.482.986,61 zł Realizacja dochodów z tytułu innych opłat

Dzierżawy, najem miejsca pod reklamy, najem Deptak – 877.613,57 zł

34

Użytkowanie wieczyste oraz opłata przekształceniowa – 327.015,48 zł Bezumowne korzystanie z gruntu – 89.781,01 zł

Sprzedaż mienia – 3.663.743,50 zł

35

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 21-35)