• Nie Znaleziono Wyników

Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia)

W roku 2021 zostało przyjętych 12 nowych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć poniższych wnioskodawców:

1. wniosek z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego gazociągu na odcinku ul. Czarny Potok – ul. Stara Droga w m, Krynica-Zdrój” z wniosku firmy Polska Spółka Gazownictwa, ul. Stara Droga 30, 33-380 Krynica-Zdrój.

2. wniosek z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa, w całości podpiwniczonego, budynku obsługi technicznej z pomieszczeniami poczekalni wraz z instalacjami i zbiornikiem szczelnym na wody opadowe przy wielofunkcyjnym narciarskim przenośniku taśmowym oraz rozbiórka istniejącego budynku obsługi technicznej” z wniosku firmy Słotwiny Arena sp. z o.o., ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój.

3. wniosek z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 75 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w km 102+520 – 102+932 po stronie lewej w miejscowości Tylicz” z wniosku Burmistrza Krynicy-Zdroju, ul.

Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Sądelskiego, Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

4. wniosek z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowo-handlowym oraz infrastrukturą techniczną wg opisu przedsięwzięcia znajdującego się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia” z wniosku Pani Amal Janusz - Biuro Projektów „Bineja”, ul. Jastrzębia 4b, 33-300 Nowy Sącz.

5. wniosek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512K Krynica ul. Pułaskiego – Tylicz w km 0+000 – 1+650 w m. Krynica-Zdrój” z Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz.

6. wniosek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi

76

krajowej nr 75 w km od 101+935 do 102+930 w miejscowości Tylicz, polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie oraz odtworzeniu stanu pierwotnego tj. warstwy konstrukcji jezdni" z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

7. wniosek z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do naśnieżania na działkach nr 23/5, 27/2, 227/25, 29/6, 30/4, 33/6 – obręb Krynica wieś, gm. Krynica-Zdrój” z wniosku Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A., ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój.

8. wniosek z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa mikrobiogazowni ok. 10 kWel obejmująca – instalacje wewnętrzne mikrobiogazowni, budynek techniczny dla instalacji, montaż (nietrwale związanego z gruntem) szczelnego, elastycznego zbiornika na resztę pofermentacyjną o obj. 135m3, szczelne zbiorniki – zbiornik wstępny o obj. 16m3 oraz dla komory pompy głównej o obj. 3m3 oraz budowa instalacji elektrycznej zalicznikowej – w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej” z wniosku Pana Marka Zięba, Polany 30, 33-380 Krynica – Zdrój.

9. wniosek z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości Krynica-Zdrój, ul. Stara Droga”

z wniosku Górnicze Biuro Projektów PANGAZ sp. z o.o. ul. Bratysławska 2/7 , 31-201 Kraków.

10. wniosek z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 75 w km od 103+675 do 103+865 w miejscowości Tylicz, polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie oraz odtworzeniu stanu pierwotnego tj. warstwy konstrukcji jezdni" z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

11. wniosek z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną” z wniosku ZPHU Inex sp. z o.o., ul. Wiejska 48, 33-380 Krynica-Zdrój.

12. wniosek z dnia28 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: wniosek z dnia 17 września 2021

77

r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną” z wniosku Słotwiny Arena sp. z o.o., ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica-Zdrój.

W roku 2021 zostały wydane 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć poniższych wnioskodawców:

1. decyzja uzgadniająca warunki przedsięwzięcia z dnia 20 kwietnia 2021 r. dla inwestycji pn.:

„Przebudowa drogi krajowej nr 75 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem w km 102+520 – 102+932 po stronie lewej w miejscowości Tylicz” z wniosku Burmistrza Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Sądelskiego, Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

2. decyzja uzgadniająca warunki przedsięwzięcia z dnia 6 lipca 2021 r. dla inwestycji pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512K Krynica ul. Pułaskiego – Tylicz w km 0+000 – 1+650 w m. Krynica-Zdrój” z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz.

Dla dwóch wniosków postępowania nadal są procedowane i oczekują na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast dla pozostałych ośmiu wniosków nie zostały wszczęte postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na nie kwalifikowalność przedmiotowych przedsięwzięć do w/w decyzji.

Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko (rozważania kwestii prawdopodobnego oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000) - w roku 2021 zostało wykonanych zostało 112 rozważań kwestii prawdopodobnego oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000. 87 z nich dotyczyło głównie prawdopodobnego oddziaływania na obszary Natura 2000 nowopowstałych domów jednorodzinnych w gminie Krynica-Zdrój i w kilku przypadkach rozważania odnosiły się do inwestycji takich jak: maszty telekomunikacyjne, napowietrzne linie wysokiego napięcia i budowy kilku odcinków sieci gazowej. Pozostałe 25 dotyczyło rozważań kwestii prawdopodobnego oddziaływania i wpływu wycinanych drzew na obszary chronione.

Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska (kolektory słoneczne) - w 2021 roku zostały złożone 3 wnioski na zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynkach

78

mieszkalnych w ramach dotacji ze środków własnych Gminy Krynica-Zdrój. Zrealizowane zostały 3 instalacje kolektorów słonecznych, na które dotacja wyniosła 9 000,00 zł.

Dofinansowanie na kolektory słoneczne realizowane było zgodnie z uchwałą nr XIII.82.2011 Rady Miejskie w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynica-Zdrój na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska (urządzenia grzewcze)

W ramach zadania wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe na nowoczesne piece na paliwo gazowe i paliwa stałe w roku 2021 zostały zakończone dwa równorzędne programy.

Dofinansowanie na wymianę piecy realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą nr XLVI.338.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” oraz zgodnie z uchwałą nr XLVI.337.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”

projekt RPMP.04.04.02-12-0210/17

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwo gazowe” – zakończony

projekt RPMP.04.04.03-12-0211/17

„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe” - zakończony

Docelowo wymiana : - 125 pieców na gaz - 1 na biomasę (pellet)

Docelowo wymiana :

- 40 pieców na paliwo stałe (ekogroszek) - 60 pieców na biomasę (pellet)

79

W ramach projektu wymieniono zakładaną liczbę pieców tj. 126 urządzeń grzewczych (125 pieców na gaz i 1 piec na pellet).

Po zmianie warunków umowy w ramach projektu wymieniono 70 pieców (31 pieców na ekogroszek i 39 pieców na pellet).

Ponadto w roku 2021 w ramach zagadnień dot. ochrony środowiska zostały podjęte następujące działania:

1. Utworzenie 27 stycznia 2021 r. Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Krynica-Zdrój w związku z porozumieniem WFOSiGW w Krakowie. W ramach punktu Ekodoradca obsługuje program Czyste Powietrze tj. pomaga wypełniać wnioski o dofinansowanie, udziela niezbędnych informacji o dotacjach jak również pomaga składać rozliczenia zrealizowanych już inwestycji. W roku 2021 w ramach punktu złożono 52 wnioski o dofinansowanie, zrealizowano 3 spotkania informacyjne (dwa w formie online) oraz złożono 33 wniosków o płatność.

Ponadto w ramach punktu:

- zakupiono i zamontowano 2 czujniki jakości powietrza (jeden umiejscowiony przy pętli Czarny Potok, drugi Przy fontannie okrągłej na Deptaku) – wyniki pomiarów prezentowane są w czasie rzeczywistym na stronie Urzędu Miejskiego,

- w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano i rozprowadzono ulotki, broszury oraz plakaty mówiące o zagadnieniach związanych z jakością powietrza oraz o możliwościach dofinansowań,

- zorganizowano stanowisko dla mieszkańców chcących skorzystać z projektu online – zakup laptopa, dostęp do bezprzewodowej sieci oraz możliwość wydruku wniosków.

2. Założenie 6 lipca 2021 r. Klastra Energii „Południe Powiatu Nowosądeckiego” przy współudziale 10 partnerów (gmin). Klaster powołany został w celu:

- ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii, - rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej, - edukacja ekologiczna w zakresie OZE,

- wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią.

W dokumenty strategiczne klastra tj. Bilans Energetyczny i Strategię Rozwoju Klastra wpisane zostały takie inwestycje jak:

80

- farma fotowoltaiczna na terenie Gminy krynicy-Zdroju, - biogazownia na terenie Gminy Muszyna,

- instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, - instalacje fotowoltaiczne prosumenckie dla mieszkańców.

81