• Nie Znaleziono Wyników

3. Koncepcje przywództwa we współczesnych organizacjach

3.3. Współczesne koncepcje przywództwa

3.3.3. Inteligencja przywódcza

Zainteresowanie koncepcjami przywództwa opartego na emocjach zapoczątkowane od prac Golemana dotyczących inteligencji emocjonalnej oprócz wielu zwolenników, znalazło również wielu krytyków, którzy krytycznie wyrażali się o możliwościach

105 przewidywania wpływu inteligencji emocjonalnej na efektywność przywództwa 28 . Wątpliwości budzą również metody pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej. Opracowany przez Reuve Bar-On test ilorazu inteligencji emocjonalnej (EQ-i) bada cechy osobowości (np. sumienność, towarzyskość, empatia), a więc nie różni się od testów do badania cech osobowości znanych i dostępnych w badaniach psychologicznych od dawna [Menkes 2007, s. 119 – 120]. W związku z tym, Menkes [ibidem] opracował model inteligencji przywódczej, który bada iloraz inteligencji w odniesieniu do przywódców. Próbuje on znaleźć determinanty zdolności poznawczych prowadzących do doskonałości przywódczej. Twierdzi, że nie istnieje typ osobowości ani styl, który odpowiadałby za osiąganie doskonałych wyników, a określenie cech osobowościowych, które umożliwiałyby zbudowanie takiej atmosfery pracy, która dzięki „współgraniu emocji” będzie prowadziła do realizowania celów organizacji [Menkes 2007, s. 128]. Podkreśla on znaczenie podążania za celami jako czynnika inspirującego pracowników i podsycającego ich zapał. Podobnego zadania jest Alder, który zwraca uwagę na znaczenie sposobu myślenia w przywództwie [1997, s. 23]. Jego zdaniem liderów wyróżnia umiejętność łączenia analitycznego myślenia z wyobraźnią i intuicją. Tym niemniej, wykorzystywanie intuicji w działaniach przywódczych jest najczęściej oparte na wiedzy, doświadczeniu oraz zdrowym rozsądku [2000]. Inni badacze [por. Lennick i Kiel 2007] uważają, że podejście tego typu jest zbyt uproszczone, ponieważ odnosi się tylko do sposobów myślenia i działania, a nie obejmuje wrodzonego poczucia moralności, które sprawia, że liderzy myślą i działają dla wspólnego dobra według zasad etycznych podzielanych przez wszystkich ludzi.

Na podstawie krytycznej analizy dotychczasowych modeli przywództwa oraz przeprowadzonych badań empirycznych, Menkes [2007, s. 128] określa inteligencję przywódczą jako zestaw zdolności poznawczych, które powinna przejawiać dana osoba (kandydat na lidera bądź lider ubiegający się o awans) w trzech najważniejszych – jego zdaniem – obszarach pracy:

• wykonywanie zadań,

• praca z ludźmi i poprzez nich,

• samoocena oraz przystosowanie własnych zachowań.

Badanie zdolności poznawczych lidera w którymkolwiek z obszarów inteligencji poznawczej jest podobne. Analizowane są metody rozwiązywania i ścieżki dochodzenia do rozwiązania konkretnych realistycznych problemów przywódczych, które pojawiają się

28

106 w miejscu pracy. Lider (lub kandydat) pokazuje swoją biegłość i sprawność poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania korelujące ze zdolnościami składającymi się na każdy z obszarów inteligencji przywódczej (Tabela 18.).

Tabela 18.

Zdolności poznawcze w określonych obszarach inteligencji przywódczej ZDOLNOŚCI POZNAWCZE LIDERA

Wykonywanie zadań Praca z ludźmi Samoocena

właściwie definiuje problem i odróżnia cele istotne od mniej znaczących

Oddziela wnioski poprawne od mniej poprawnych podczas konkretnej wymiany zdań

Poszukuje i zachęca innych do informacji zwrotnych, które mogą ujawnić błąd w osądzie, a potem odpowiednio do tego dopasowuje tok myślenia

Przewiduje prawdopodobne przeszkody w osiąganiu celów i podaje rozsądne sposoby ich likwidacji

Widzi ukryte zamiary i motywację osób i grup zaangażowanych w sytuację

Wykazuje zdolność rozpoznawania osobistych uprzedzeń czy ograniczeń swojego pola widzenia i

wykorzystuje tę wiedzę do korekty własnego myślenia i planów działania

Krytycznie bada słuszność wykrytych założeń

Przewiduje prawdopodobne emocjonalne reakcje jednostek na działania albo komunikaty

Wie, kiedy poważne wady w jego ideach czy działaniach wymagają szybkiego publicznego przyznania się do błędu i zasadniczej zmiany kierunku

Punktuje zalety i słabości propozycji czy argumentów ze strony partnerów

Trafnie rozpoznaje sprawy i poglądy, które są najważniejsze w konflikcie

Odpowiednio artykułuje istotne wady argumentacji innych osób i umiejętnie podkreśla zalety własnego stanowiska Odróżnia to, co wiadomo o danej

sprawie od tego, czego nie wiadomo; wskazuje co trzeba jeszcze wiedzieć i w jaki (najlepszy sposób) zdobyć istotne informacje

Poprawnie analizuje prawdopodobne skutki i możliwe niezamierzone konsekwencje przyjęcia konkretnego trybu postępowania

Ma zdolność uchwycenia właściwego momentu, gdy należy sprzeciwić się obiekcjom innych i utrzymywania kursu w dobrym kierunku

Wykorzystuje wielostronne perspektywy, żeby odsłonić możliwie niezamierzone

konsekwencje rozmaitych planów działania

Dostrzega złożoność potrzeb ważniejszych akcjonariuszy i umiejętnie je równoważy

Ma samokrytyczną zdolność oceny własnych koncepcji

107 W obszarze wykonywania zadań przywódca musi posiadać zdolności i umiejętności pozwalające mu na formułowanie celów organizacji, wskazywanie kierunków działania. Jednocześnie na podstawie dostępnych mu informacji oraz racjonalnych przesłanek dokonuje oceny sytuacji biznesowej i potrafi podjąć właściwą decyzję. Oddziela również cele i zadania najważniejsze od mniej ważnych.

W obszarze pracy z ludźmi lider musi charakteryzować się umiejętnością wskazywania właściwych rozwiązań proponowanych przez członków zespołu. Co więcej, mając świadomość emocji jakie wywołuje u podwładnych potrafi dostrzegać ich ukryte zamiary i motywację. Dostrzega również zachowania, które mogą stać się źródłem potencjalnych konfliktów.

W obszarze samooceny, przywódca odznacza się umiejętnością rozpoznawania własnych uprzedzeń, ograniczeń i stara się zmieniać swój punkt widzenia. Potrafi publicznie przyznać się do błędów i zachęca podwładnych do przekazywania mu informacji zwrotnej, która pozwoli mu na poprawę. Jednakże jest też w stanie sprzeciwić się grupom nacisku, których argumenty go nie przekonują i samodzielnie, odwołując się do intuicji, utrzymać właściwy – jego zdaniem – kierunek działania.

Koncepcja inteligencji przywódczej mimo, iż powstała na bazie krytycznej oceny dotychczasowych koncepcji przywództwa często do nich nawiązuje. W obszarze umiejętności dotyczących pracy z innymi ludźmi nawiązuje do koncepcji inteligencji emocjonalnej, uwzględniając daleko idące znaczenie emocji w budowaniu relacji z podwładnymi. Natomiast, biorąc pod uwagę motywację podwładnych do wykonywania działań, Menkes nawiązuje do teorii motywacji oraz modeli stylów przywództwa. Co więcej, podważa osiągnięcia behawiorystów 29 w przywództwie, twierdząc, że inteligentny przywódca sam dochodzi do właściwych wyborów, podejmuje właściwe decyzje oraz rozwiązuje konflikty.