• Nie Znaleziono Wyników

Uchwała nr 15/ 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uchwała nr 15/ 2007"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 15/ 2007/2008 Rady

Wydziału Prawa Kanonicznego

UKSW z dnia 13 listopada 2007 r. w

sprawie wystąpienia z wnioskiem do

Senatu UKSW o nadanie tytułu

doktora honoris causa Panu prof.

Peterowi Blaho

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 52/1-2, 19

(2)

DOKTORAT HONORIS CAUSA 19 Uchwała nr 15/ 2007/2008

Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu UKSW o nadanie tytułu doktora honoris causa

Panu prof. Peterowi Blaho

§ 1

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-nictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.. 1365, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu UKSW Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW działa-jąc na wniosek Dziekana Wydziału w uznaniu wybitnych zasług położo-nych w życiu publicznym na rzecz budowania nowej świadomości pań-stwa prawa oraz nowoczesnego uregulowania relacji między Kościołem i Państwem na Słowacji, a także pragnąc uhonorować znaczące dokonania naukowe w zakresie prawa rzymskiego i kościelnego oraz wieloletnią pra-cę dydaktyczną na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji postanawia wystąpić z wnioskiem do Senatu Uniwersytetu Kardynała Ste-fana Wyszyńskiego o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Profeso-rowi PetProfeso-rowi Blaho.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dziekan

ks. prof. dr hab. Józef Wroceński

[3]

Prawo Kanoniczne_52_1-2.indd 19

Cytaty

Powiązane dokumenty

H istoryk lite ra tu ry stw ierdza z radością, że m łodsza szkoła badaczy języka i sty lu zw róciła się do szczegółowych, historycznych studiów jako

ukazało się krakow skie w ydanie podręcznika Krzy­ sztofa Hegendorfa Rudim enta, opartego zresztą na rzymskiej gram atyce Donatusa, S ylw ester um ieścił obok

Wybór tych dwóch podstaw owych płaszczyzn obrad K onferencji tłum aczy się sytuacją w zakresie toczących się obecnie dyskusji nad teorią języka poetyckiego. W

Działalność innowacyjna powiązana jest z pojęciem kapitału intelektualnego, który składa się z kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego oraz kapi- tału

Poszcze- gólni autorzy (25 osób) – naukowcy i badacze reprezentujący różne obszary nauki (m.in. ekonomię, filozofię, socjologię, psychologię i pedagogikę) zaprezentowali

Wyodrębnie- nie tej praktyki i potraktowanie jako przedmiotu badań doprowadziło w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku do zapoczątkowania rozwoju marketingu

Door IDoS te introduceren op schepen voordat VOS uitgerold wordt, zijn alle schepen van Rijkswaterstaat gebruiksklaar voor het nieuwe systeem.. Om de inte- gratie met VOS soepel

The mean square velocity fluctuations and Reynolds shear stress of the fluid phase are reduced by increasing the particle volume fraction at a fixed Re =1500, while the mean