7/6 Porównywanie liczb.

42  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

7/6 Porównywanie liczb.

1. Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: −6, −7, 1, −3, −2, −1, 0, 3, −4. Ile z nich znajduje się po lewej stronie liczby −1?

A.4 B.5 C.6 D.3 2. Wstaw znak < lub > :

a) −18 . . . . − 16 b) 5 . . . . − 13 c) −6 . . . . 0 d) −45 . . . . − 54 3. Liczbą przeciwną do −312 jest:

A. 2

7 B.−27 C.312 D.−|312|

4. Odczytaj, jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

5. Wypisz wszystkie liczby całkowite ujemne, które są większe od −5.

6. Podkreśl wszystkie liczby większe od −1,7.

−1,6 −3 2 −1 0 1,6 1

7. Uporządkuj liczby: −8,6, −4,5, 2,6, −13,8, −7,9, −9,1 od największej do najmniejszej.

8. Czy poniższe równania i nierówności są prawdziwe? Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

|5| > 0 TAK NIE

−|−2| = 2 TAK NIE

|−4| < −4 TAK NIE

−|−3| < 1 TAK NIE

9. Uporządkuj liczby w kolejności od najmniejszej do największej.

−1 0 |−2| −|−3| −|4| 5

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :