Kl.6 Sprawdzian Bryły- poprawa

13  Download (0)

Full text

(1)

Kl.6 Sprawdzian Bryły- poprawa

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 grupa

C

... ...

klasa data

1. Jaką objętość ma sześcian przedstawiony na rysunku?

A.9 cm3 B.3 cm3

C.27 cm3 D.54 cm3

2. Na rysunku przedstawiono prostopadłościan. Jaka jest suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu?

A.30 dm B.10 dm

C.20 dm D.40 dm

3. Który rysunek nie przedstawia siatki ostrosłupa?

C. D.

A. B.

4. Oceń prawdziwość zdań dotyczących sześcianu o krawędzi 5 cm. Wstaw znak X w odpowied- nią kratkę.

Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa 30 cm.

prawda fałsz

Pole jednej ściany bocznej sześcianu jest równe 25 cm2. prawda fałsz 5. Rysunek przedstawia wszystkie ściany boczne pewnego

ostrosłupa. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w od- powiednią kratkę.

Ostrosłup ten ma dokładnie sześć wierzchołków. prawda fałsz Podstawą tego ostrosłupa jest sześciokąt. prawda fałsz 6. Uzupełnij zdania:

Ostrosłup czworokątny ma . . . . ścian, . . . . krawędzi, . . . . wierzchołków. Jego ściany boczne są . . . ., a podstawą jest . . . ..

Wybór zadań: Iwona Frosik82511 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

grupa

C

str. 2/2

7. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa, którego siatkę przedstawiono na rysunku.

8. Do dzbanka wlano 3,2 litra soku malinowego. Ile szklaneczek o pojemności 0,16 litra można napełnić tym sokiem?

*9. Pudełko ma wymiary: szerokość 35 cm, długość 30 cm i wysokość 25 cm. Jaką maksymalną liczbę sześciennych klocków o boku 2,5 cm można włożyć do tego pudełka?

Wybór zadań: Iwona Frosik82511 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :