5/5 Procenty a ułamki

130  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5/5 Procenty a ułamki

1. Wpisz odpowiednie liczby.

a) 10037 = . . . .% b) 0,69 = . . . .% c) 12 = . . . .% d) 2201 = . . . .%

2. Uzupełnij tabelkę.

procent 3% 30% 50% 110%

ułamek

3. Oceń, czy podane równości są prawdziwe. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

39% = 0,39 TAK NIE

5 = 500% TAK NIE

20% = 12 TAK NIE

106 = 6% TAK NIE

4. Podaną w pierwszym zdaniu informację wyraź za pomocą procentów.

Jedna druga uczniów klasy V b to dziewczęta.

Dziewczęta stanowią . . . .% klasy V b, a . . . .% uczniów tej klasy to chłopcy.

5. Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

1 grusza w grupie 25 drzew to 5% tych drzew. TAK NIE 9 dorszy w ławicy 25 ryb to 36% tych ryb. TAK NIE 10 słoni spośród 60 zwierząt to 10% tych zwierząt. TAK NIE

6. Czwartą część kieszonkowego Kasia wydała na książkę, 15 – na słodycze, 101 – na napoje, a resztę – na kino. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

20% kieszonkowego Kasia wydała na słodycze. TAK NIE

Na kino wydała 45% kieszonkowego. TAK NIE

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :