Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 maja 2018 r.

Pełen tekst

(1)

Lublin, dnia 17 maja 2018 r.

Or – BRZ.0012.1.47.2018.

Protokół Nr 5/2018

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie

z dnia 17 maja 2018 r.

W dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się XLVII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie.

Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu

Paweł Pikula – Starosta Lubelski (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągnięcia kredytów w latach 2018-2019.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Pan Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Budżetowej. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia komisji obecnych było 4 Członków Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został zaakceptowany w brzmieniu przez niego zaproponowanym jednogłośnie 4 głosami.

(2)

Ad. 3

Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik -Jadwigę Wójcik o omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały, który dotyczył realizacji zadania -

„Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kliny”. Pomoc finansowa, o której mowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu na 2018 r. w wysokości 10 000,00 zł., a szczegółowe zasady przekazania środków oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Lubelskim a Gminą Głusk.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i przystąpiono do głosowania.

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 4 członków Komisji stosunkiem głosów:

,,za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 3).

Ad. 5

Następnie Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Krajewski przeszedł do kolejnego punktu obrad Komisji : zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.

Pani Skarbnik omówiła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLV/458/2018 Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów wyjaśniając zebranym, że zmiana dotyczyła nazwy: z zadania pn. „Remont garażu i zaplecza socjalno – bytowego OSP w Żukowie oraz OSP w Krzczonowie” na zadanie pn. „Remont garażu i zaplecza socjalno – bytowego w OSP Krzczonów Trzeci.”

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 5 członków Komisji stosunkiem głosów:

,,za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 1 (zał. nr 4).

Ad. 6

Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Skarbnik o omówienie szóstego punktu obrad dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągania kredytów w latach 2018-2019. Pani Skarbnik wyjaśniła, że kredyt ma być zaciągnięty do kwoty 8 658 157,36 zł na sfinansowanie dwóch działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”.

Spłata kredytu będzie dokonywana z dochodów własnych w latach 2021- 2028.

Pani Skarbnik nadmieniła, że zaopiniowana uchwała wymaga w dalszej kolejności opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

(3)

Po krótkiej dyskusji, w której uczestniczyli Pan Antoń, Pan Przewodniczący i Pani Skarbnik Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:

,,za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 5).

Ad. 7 -8

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wraz z autopoprawkami.

Pani Skarbnik omówiła planowane zmiany w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej analizując szczegółowo poszczególne źródła dochodów odnosząc je do wydatków.

Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę 7 053 061,17 zł w tym:

1. Przyjęto pomoce finansowe od Gmin: Strzyżewice na kwotę 157 345 zł, Bychawa na kwotę 219 000 zł, Niedrzwica Duża na kwotę 1 532 907 zł i Konopnica na kwotę 600 000 zł.

2. Ujęto pomoc finansową od Sejmiku Województwa Lubelskiego na kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na „Budowę drogi w miejscowości Kowersk”.

3. Przyjęto uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 4 011 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”.

4. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dofinansowania, przystąpiono do realizacji projektu pn. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020 i ujęto dochody roku 2018 na kwotę 2 465 zł.

5. W planie PCPR Lublin ujęto dochody na kwotę 1 233,33 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za 2017 r.

6. Dokonano korekty dochodów własnych jednostek organizacyjnych w związku z czym dokonano zwiększenia o kwotę miedzy innymi

- 20 000 zł PUP Lublin (opłaty za zezwolenia na pracę sezonową).

- 42 000 zł Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach, - 1 000 zł Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie,

- 60 000 zł Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

7. W związku z kontynuacją realizowanego przez PUP Lublin projektu „Własny biznes – to możliwe II” zwiększono dochody roku 2018 o kwotę 300,84 zł. Są to zwroty od uczestników projektów.

8. Ujęto dotację budżetową Wojewody Lubelskiego na kwotę 4 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 1 086 021,86 zł na pokrycie kosztów zadania pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 788 551,27 zł zmniejszenie dotyczy wkładu własnego w realizowanym projekcie „Wygodniej, szybciej,

(4)

bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”.

Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę 7 350 531,76 zł . Z ważniejszych zmian

1. Drogi publiczne powiatowe :

a) W planie wydatków ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadania inwestycyjne .

b) Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zwiększono o kwotę 261 000 zł.

c) Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”

o kwotę 1 086 021,86 zł. Skutek postępowania przetargowego.

d) O kwotę 2 129 000 zł zwiększono wydatki na nabycie gruntów pod drogi powiatowe zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych.

e) W projekcie „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju wskutek postępowania przetargowego zmniejszono wydatki o kwotę 778 058,19 zł.

f) W planie Starostwa powiatowego ujęto projekt pn. „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” w ramach wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WL 2014-2020

g) Zwiększono plan wydatków na „Budowę drogi w miejscowości Kowersk” o kwotę 400 000 zł.

h) W planie ZDP w Bełżycach ujęto nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie na odcinku Sobieska Wola – Dąbie oraz 2302L Krzczonów I - Krzczonów II – Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II” na kwotę 3 000 000 zł.

2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonano przesunięcia kwoty 929 000 zł z wydatków na odszkodowania do rozdziału 60014 drogi publiczne powiatowe.

3. W dziale „Administracja publiczna”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 34 104 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”:

a) Rozdysponowano rezerwę celową na - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową w kwocie 10 000 zł przeznaczając ją na pomoc finansową dla Gminy Głusk.

b) Dokonano zmiany przeznaczenia dotacji dla Gminy Krzczonów.

c) Wydatki na obronę cywilną zwiększono o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na zaopatrzenie formacji w niezbędny sprzęt (filtropochłaniacze). Środki z rezerwy ogólnej.

5. W dziale „Obsługa długu publicznego” ,w związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów poręczonych przez Powiat Lubelski SP ZOZ-m zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 405 097,05 zł.

6. W dziale „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

a) Zwiększono wydatki realizowanego projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” o kwotę 50 020,56 zł.

b) Zwiększono wydatki bieżące:

(5)

- ZSTR w Piotrowicach o kwotę 1 000 zł,

- Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli o kwotę 60 000 zł w związku z realizacja dochodów własnych.

c) Zmniejszono rezerwę celową na doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 121 090 zł i dokonano zwiększeń w planie wydatków jednostek oświatowych.

d) W ZSS Matczyn ujęto wydatki na kwotę 4 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

(Decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego).

7. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w związku ze zmianą wysokości odpłatności za jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększono kwotę dotacji dla Miasta Lublin o kwotę 23 105 zł. oraz w związku z kontynuacją realizowanego przez PUP Lublin projektu Własny biznes – to możliwe II zwiększono wydatki roku 2018 o kwotę 300,84 zł. Są to zwroty od uczestników projektów, ujęte jako zwrot dotacji.

8. W dziale „Rodzina”, w planie Starostwa Powiatowego ujęto kwotę 1 233,33 zł jako zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego. Zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego za 2017 r.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018 i otworzył dyskusję, w której uczestniczyli: Pan Starosta, Pan Zdzisław Antoń, Pani Skarbnik oraz Pan Henryk Krajewski, Pan Jan Król oraz Pani Urszula Zdun.

W dalszej części głos zabrał Pan Starosta Paweł Pikula wyjaśniając zebranym, że przy przebudowie mostów i dróg staramy się maksymalnie korzystać z rezerwy utworzonej na modernizację obiektów inżynieryjnych. Dodał również, że zasadą jest iż oszczędności przetargowe przeznacza się na dodatkowe zadania ( dotyczy przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2129L Giełczew – Sobieska Wola – Dąbie na odcinku Sobieska Wola – Dąbie oraz 2302L Krzczonów I - Krzczonów II – Sobieska Wola na odcinku Krzczonów I – Krzczonów II w pobliżu zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa mostów przez rzekę Giełczew w km 4+930 w ciągu drogi powiatowej Nr 2302L w m. Sobieska Wola i w km 6+467 w ciągu drogi powiatowej Nr 2129L w m. Sobieska Wola II wraz z dojazdami”).

Następnie Pan Radny Zdzisław Antoń zadał pytania dotyczące omawianych inwestycji. Pan Starosta szczegółowo odpowiedział na zadane pytania.

Po dalszej dyskusji Komisja przystąpiła do głosowania na temat:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:

,,za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 6).

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego w prognozie kwoty długu:

1. w 2018 r. poszczególne kwoty dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu;

(6)

2. w wyniku wprowadzonych zmian w przychodach 2018 roku dokonano zmian w rozchodach, wydatkach bieżących (wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu) i majątkowych w latach 2019 – 2028;

3. dokonano zmian w kwocie długu (poz. 6 prognozy kwoty długu WPF) adekwatnie do wprowadzanych zmian w przychodach i rozchodach w poszczególnych latach.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany:

1.Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

- wydatki bieżące

Dokonano zmian w przedsięwzięciach :

1. Projekt „Własny biznes – to możliwe II” – PUP w Lublinie.

2. W projekcie „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” – PUP w Lublinie – zmiana limitu zobowiązań z kwoty 658 169,75 zł na kwotę 657 149,75 zł,

3. W projekcie „Start w przedsiębiorczość” – PUP w Lublinie – zmiana łącznych nakładów finansowych z kwoty 17 460,00 zł na kwotę 45 360,00 zł.

4. W projekcie „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”

zmieniono jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizacje projektu z Powiatu Lubelskiego na ZSR CKP w Pszczelej Woli.

- wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim” realizowany przez Powiat Lubelski w latach 2018 -2019 w ramach RPO WL. Projekt nie jest projektem o charakterze infrastrukturalnym. Polega on na wdrożeniu elektronicznego zarządzania siecią dróg powiatowych w powiecie lubelskim, zapewniając poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych, tj. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zakres merytoryczny obejmuje stworzenie platformy do obsługi Zarządu Dróg Powiatowych poprzez wdrożenie systemu do zarządzania zasobem drogowym, w tym cyfryzację usług publicznych, zakup komputerów oraz organizację szkoleń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju:

2. Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” realizowany przez Powiat Lubelski:

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie wraz z autopoprawką i otworzył dyskusję.

Następnie Pan Radny Zdzisław Antoń zadał pytania dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej (szczegółowo kwoty długu i jego spłaty). Odpowiedzi udzielili Pan Starosta i Pani Skarbnik

(7)

W dalszej kolejności Pan Starosta Paweł Pikula uzupełnił omówienie WPF i po krótkiej dyskusji w której uczestniczyli: Pan Starosta, Pan Zdzisław Antoń, Pani Skarbnik, Pan Henryk Krajewski, Pani Urszula Zdun oraz Pan Artur Markowski Komisja przystąpiła do głosowania na temat:

- projektu uchwały Rady Powiaty w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały w obecności 7 członków Komisji stosunkiem głosów:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0 (zał. nr 7).

Ad. 9

W ramach spraw bieżących Pan Starosta poinformował Radnych o uroczystej sesji w dniu 25 maja 2018 r.

Ad. 10

Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokolant – Agnieszka Mędyk

Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :