• Nie Znaleziono Wyników

Xn będzie próbą prostą z rozkładu U (0, θ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Xn będzie próbą prostą z rozkładu U (0, θ)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

6. Własności estymatorów

Zadanie 1. Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie dwumianowym B(n, p), gdzie p ∈ (0, 1) jest nieznanym parametrem. Dla dowolnych, ustalonych a, b, c, znaleźć estyma- tor nieobciążony parametru θ = ap2+ bp + c.

Zadanie 2. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą prostą z rozkładu U (0, θ).

a) Dla jakiego α estymator

T1(X1, . . . , Xn) = αXn:n

parametru θ jest estymatorem nieobciążonym?

b) Porównaj (w sensie ryzyka średniokwadratowego) estymator T1(X1, . . . , Xn) z innym estymatorem nieobciążonym parametru θ postaci

T2(X1, . . . , Xn) = 2 n

n

X

i=1

Xi.

Zadanie 3. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą prostą z rozkładu E 1λ, λ > 0. Niech T1(X1, . . . , Xn) = X¯n,

T2(X1, . . . , Xn) = cX1:n,

gdzie c jest stałą dodatnią, będą estymatorami parametru λ. Porównaj ryzyka średnio- kwadratowe tych estymatorów.

Zadanie 4. Sprawdź, czy średnia arytmetyczna jest zgodnym estymatorem wartości oczekiwanej.

Zadanie 5. Niech X1, . . . , Xn będzie próbą prostą z rozkładu gamma G(α, λ), gdzie α jest znane, a λ nie jest znane. Udowodnić, że jeżeli nα > 2, to statystyka

T (X1, . . . , Xn) = nα − 1 n ¯Xn jest zgodnym estymatorem parametru λ.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozkład empiryczny to uzyskany na podstawie badania statystycznego opis wartości przyj- mowanych przez cechę statystyczną przy pomocy częstości ich występowania.. Rozkład empiryczny

[r]

[r]

Pokaż, że estymator ten jest superefek- tywny..

[r]

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (4inf, rpism,

Korzystając z tego faktu i używając dwukrotnie funkcji qqnorm, umieść w jednym układzie współrzędnych wykresy kwantylowo-kwantylowe dla rodziny rozkładów normalnych sporządzone

b) Wyznacz zbiór krytyczny standardowego testu na poziomie istotności 0.1 w opisanym problemie. Ob- licz poziom istotności tego testu oraz jego p-wartość, gdy owa wariancja