Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1947 z. 10

160  Download (0)

Full text

(1)

B im jo ię K ą m . i , «*

P R Z E P I S Y

Z A K R E S U P R A W A ADMINISTRACYJNEGO

^DAWNICTWO

pod nadzorem ministerstwa administracji publicznej

Z e szyt 1 0 W a r s z a w a 1 9 4 7 r .

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

T K E Ś Ć Z E S Z Y T U :

VtRz y m a n i e b e z p i e c z e ń s t w a i p o r z ą d k u p u b l i c z n e g o, u ż y c ie b r o n i.

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o M ilic ji Obywatelskiej Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policje Państwową i orgaha ochrony granic . Dekret z dnia 1 marca 1946 r o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych . . . .

^ n a rz ą d z e n ie M inistra Ziem Odzyskanych z dnia 4 maja 1946 r. w sprawie organizacji, sposobu pet f n i a służby zakresu i sposobu przeszkolenia Straży Obywatelskiej oraz przepisów dyscyplinarnych Ręiiret z dnia ¿ “stycznia 1919 r o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia R z ą d k u p u b lic z n e g o ... ... * ' * . * , ' * * '

^P o rzą d ze n ie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej (wyciąg ,.sto\va z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa (wyciąg)

Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej (wyciąg) . ■ ■

J k re t z dnia 17 października 1946 r. o Straży Pocztowe] . ■ 7ahrp^ p nhmk Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolite z dnia 22 marca 1928 r. o organizacji i zakresie dz atani

*}°dz marynarki handlowej (wyciąg w zakresie dotyczącym utrzymania bezpieczeństwa i porządku pu R. / la n e g o w portach)

U^ z ^ 7 M i i a 1936 r. o użyciu' broni 'przez wartowników cywilnych, będących pod padzo

R.

>4.

R.

R.

17.

R.

R.

li.

?/,

22 2323 lit

R R 2?

Teni Ministerstwa Spraw Wojskowych . . ...

Jtaw a z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie porządku na 1 l!~ j Przestrzeganiu’porządku na kolejacl Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 listopada 1934 r. o przestrzeganiu porządku na kolejacl

W V » « f r m d /d n ia i «„'»¿w

/ d n i a 3 /ru d n ia m 7 r. / p r i w t e d o t r strażv łow ićdzici) * * * * 9 *

Rozporządzenie M inistra Rolnictwa z dnia 21 lutego ,929 r. w sprawie ustalenia ro ty przysięgi i wzoru u Z w / z d Z Źn7 km ^ n 7 \ m iCr o rybołów stw ie'(w yciąg, dotyczący straży rybackiej)

R ^ z ą d z t i e mS u Rolnictwa z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie ustalenia ro ty przysięgi i wzon

laki ...

stawa z dnia

WYCOFANIE URZĘDÓW, LUDNOŚCI 1 MIENIA Z ZAGROŻO

z. dnia 28 stycznia 1932

l°pych

umocnione

7 o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonowych umoc- ^ Sir.

4 45

7 7 8 10 U 13 14

14 15 16 18

22 22

2323

24 A ó ochronie 'przyrody (wyciąg, dotyczący straży ochrony przyrody 24

S tAN W YJĄTKO W Y 1 WOJENNY.

VcH OBSZARÓW PAŃSTWA. ^

Roz7 ° z c!n‘a 22 R,teso J932 r \y . S^anl ev7um Ihiia 5 czerwca 1937 r. o toku instancji i trybie poste-

^P o rzą d ze n ie M inistra Spraw Wewnętrznych z dma 5 czerw,ia ...27

u 7 a,lia władz przy wykonywaniu przepisów ustawy o stanie y j l nQ

n J awa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym^

29

31

z 7 Z 30 m a r ^ 9 3 9 3r. o 'w y c S Z u " 2 Państ™

° I}ŚZARY WAROWNE l REJONY UMOCNIONE.

Rom , . „ Anin m czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych

ob u d z e n i e Prezydenta Rzeczypospolitej z dma I '¿ ze rw ™ ¿ w ... 32 l ) \ 7 ów i miejscowości za obszary w a rk n ę J M ^ re io n y ^

Roznn , ... ' \v,',nUnn,vrh Snraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Komunikacji, PoJJ/^Jadzenie M inistrów : Sprawr W ą js l^ w y c h ,^ !> Rolnych oraz Skarbu z dnia 18 września

>93/ 1 Telegraiów, Przemysłu i Handlu, Roi tw 2 stosunkach vrawnych w obszarach warownych i r . r • o wykonaniu ustawy z dnia 28 stycznia 120 ... ...

l0nach u m o c n io n y c h ... ’ * '

36

(2)

P R ZE PIS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

Sir- [Sir

28. Rozporządzenie M inistrów: Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1934 r.

o trybie i zasadach postępowania komisyj szacunkowych do spraw o odszkodowania w obszarach wm g równych, i rejonach umocnionych . . . . . ... . 29. Rozporządzenie Rady M inistrów z dnia 6 grudnia 1934 r. o stosunku władz wojskowych do miejscowych ,j

cywilnych władz rządowych oraz samorządowych w obszarach warownych i rejonach umocnionych ■ 30. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu półwyspu helskiego za rejon ^

umocniony . . . . . . . . . . . ... ...

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonie umoc- ^ nionym H e l ... , ...

¡V. BROŃ. AMUNICJA I M ATERIAŁY WYBUCHOWE.

Prawo o broni, amunicji ^ 32. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r.

i materiałach w ybuchow ych ...

33. Rozporządzenie M inistrów: Spraw Wewnętrznych. Spraw Wojskowych oraz Przemyślu i Handlu z dnie 27 stycznia 1936 r. o broni białej i o ograniczeniach handlu b r o n i ą ... ■ 34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1938 r. o broni 'ty p u wojskowego 25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. o istotnych częściach broflt ^

polnej i amunicji . . . . . . . . . . ... ...• 53 36. Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 13 grudnia 1946 r. o pozwoleniach na broń palnd V. ORANICE PAŃSTWA. PASZPORTY.

37. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (jednolity .5 t e k s t ) ... ...■

38. Rozporządzenie Ministra Spfaw Wewnętrznych z dn a 22 styczniu 1937 r. w sprawie wykonania rozpo' rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach P a ń s tw a ... ...•

39. Rozporządzenie M inistrów: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej i Ziem Ziem Odzyska­

nych z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 Sty cznia 1937 r. w sprawie wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa • ^ 40. Rozporządzenie M inistra Spi awiedliwości z dnia 5 września 1935 r o przymusowej sprzedaży nieru­

chomości w pasie granicznym... ... ... • ¿6 41. Rozporządzenie Ministra Spiuw Wewnętrznych z dnia ¿0 Upca /938 r. w sprawie kontroli ruchu oso- ¡p

bowego przez granice Państwa ,... ... ...

42. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dniu 21 października 1932 r o granicy morskiej Puństwd 43. Rozporządzenie M inistra Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1934 r w sprawie przebywania wo­

jennych okrętów państw obcych na terenie wód Państwa P o ls k ie g o ... .

44. Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach . , .

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia ‘1936 r ' w sprawie wykonaniu usta' j6 w y o p a s z p o r t a c h ...

46. Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Cześkostowucką o'ułatwieniach w małym ruchu 6i

granicznym, podpisana w Pradze dn. 30 maja 1925 r. , , >

47. Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwia 1927 r ti> 'sprawie' uzgodiiienia prze;

piśów wykonawczych do konwencji między Rzeczą pospolitą a Republiką Czechosłowacką o ułatwieniach fi w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalę nia dla tegoż ruchu przejść granicznych ' 48. Okólnik Nr. 7 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dnia 6 lutego 1936 117-cz 21 w sprawie ruch« /C0

osobowego przez granicę polsko-czechosłowacką (wyciąg)

1}

49. Okólnik Nr 5 Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 stycznia 1946 r I IV 70157145 w sprawie .fii

przekraczania granicy P a ń s t w a ... , ' .

VI. PRASA

50. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r — Prawo masowe J0

5L Wewn* t: znych z ™ d o p a d a 1938 , o ustaleniu wzoru księgi ^ „ I

52-

^ S t S ! i!S3S f e ^ ¡S gS f L i t i a Ż iU ™

r - o Warunkach udzielania

zeżwo;

53. Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzenia Głównego Urzędu Kontroli Prusy, Publikacji i Widowisk VII. WIDOWISKA 1 PUBLICZNE PRZESlĘWZIEClA ROZRYWKOWE.

: o 1

«• s s s s A ^ j& ^ s r r f ' i * * * *

* • 2 <*» ¡ j

? , t e f t t f t T J ' S " » W n W * » >*

58. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1934 r w smnwie 'egzaminów & H}

mechaników kinematograficznych . . . . . muuma 1444 r. w sprawie egzaminów _ 59. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudniu ' m i r n mzeńsinwiaińu 'do z a tw W i t

dzenia środków reklamowania filmów . . . . , blluunu 1 r• o przedstawianiu ao zuo _ 60. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych ord? W yznali R eli*i'invil, i Din,dereni,, Public Z 0 2° A

z dnia 23 sierpnia 1935 1. o Komisjach Filmowych m ig ijn y c li 1 Oświecenia I ubliezi f , 61. Dekret z dnia 13 listopada 1915 r. o utworzeniu przedsiębiorstw,,, ,, n

62. Okólnik Nr 21 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia I kwietnia 1935 r L AA 27-139 W s p r a li stosowania przepisów o przedsięwzięciach rozrywkowych do amatorskich zawodów sportowych •

I*

(3)

¡Nr 10 3 Str.

61 Okólnik Nr 63 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lisitopada 1935 r. L. AA.27-b-40 o zatru- dnianiu cudzoziemców w przedsięwzięciach rozrywkowych ( w y c l ą g ) . . . . - . J 61 Okólnik Nr 74 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia ¿9 wrześnią 1936 r. L. AA. 27 b 49 o auto ^

« oSk% T m S s n T s Z w Wewnętrznych z 'd r,ll » 'r. . , r ^

»• a s n ? r a a s r a & s s u s p u » „ f e - « — „

udzielaniu pozwoleń i nadzorze nad publicznymi przedsięwzięciami r o z r y w k o w y m i...

V///- GODZINY HANDLU I OTWARCIA ZAKŁADÓW HANDLOWYCH ORAZ PRZEMYSŁOWYCH.

6S- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca I928 r. o godzinach handlu i godzinach ^

© p a r c ia zakładów handlowych i ‘s 9 grudnia 1929 r. o przedłużeniu godzin handlu

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznymi z u n i a y s>u

wigilia Hożego Narodzenia i M inistra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 'ster-

p i pz i t zenie W " . winny odpowiadać jadłodajnie 143

7i ł?ńW 1930 r ■ -° l i (-te' S? nUC\ SdeP°w/ryv,u>trznvch Komunikacji. Pracy i Opieki Społecznej oraz Prze-

y Z T S l u T d n d ™ Z"m, • * * “ — ■>“ < rfo o m r te -

i et ów i zakładów fryzjerskich w obrębię ilworcow kolejowi c l ...

'X' ODZNAKI I MUNDURY.

?2 n , , 9 nnż/Izi.erniha 1935 r. o odznakach i mundurach . . l->4 l i i nekret Prezydenta Rzeczypospolitej z d l l h {nia /5 listopada 1935 r. o wykonaniu dekretu Pre-

Rozporządzenie Ministra Spraw W ew w jrznych * , g T r 0 odznakach i m undurach...¡45 zydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 października l

PRZEDSIĘBIORSTWA, WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEGO ZAUFANIA.

7 4 n . rwrst/iciphinT^twucli, wymagajacych szczosolncgo zaufaniu . . . 147 75' n stawa z dnia 18 lutego 1938 r. o prJ ^ f f . _ , ’3Q )ivca j 92g r . w sprawie wykonania ustawy

' R ozrzą d ze n ie Ministra Spraw wymagających szczególnego z a u f a n i a ...¡48 z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwami, wymaz ja a

V,

PIURA PISANIA PODAŃ

?(, ,, , , „¡oniiia podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i pro-

• Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania poaan 01 a ... J49 77 Rdzenia cudzych spraw . . ; ; * , '• sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. w spra-

Rozporządzenie M inistrów: Spraw W tw neirziiy . - nisrnia podań oraz o zakazie udzielania po- wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurami pis ...753 7s Prawnych i prowadzenia cudzych spraw ¡ ‘ 7 grudnia 1933 r. L. AP.80I62 o wyda-

Okólnik Nr 121 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z arna r gr , ... ... , , 155 vi, xvaniu pozwoleń na prowadzenie biur pisania P

^ '■ g o ł ę b ie p o c z t o w e. v J56

l ^ a'va * dnia 2 f 25 r \y / l l [ t v c h Spraw ’Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 li- Rozporządzenie M inistrów: Spraw Wojskowymi, o t bWietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych. . ¡53 dopada 1927 r. w sprawie wykonaniu ustawy z arna

Xn,

• OCHRONA ZWIERZĄT. , . . .

87 . . . . ,lnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt . . . . 161 82 ^P o rzą d ze n ie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 grudnia 1930 r. o upoważnieniu niektórych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznymi z ujawnianiu przestępstw przeciwko ochro- Mowarzyszeń do współdziałania z organami p a ń s tw o w y m i... 763

«3. o f .?wierząt . . . . ¿uh,L zn'ej z dnia 27 sierpnia 1946 r. L. IV.AP. 3458/46 w spra-

°kolnik Nr 42 M inistra Administracji Publicznej z ... / 65

$ k n . e ochrony z w i e r z ą t ... ... , ... » 7 J 0r°widz ... ■ ... ... ...

B EZP IE C ZE Ń STW O I P O R Z Ą D E K P U B L IC Z N Y

O B J A Ś N I E N I A :

, J nnn nrzepisy prawa administracyjnego z dziedziny bezpieczeństwa i po- r>„ „ W zeszycie niniejszym zamieszczono / zostały przewidziane w planie wydawnictwa ze- y * Publicznego oraz dziedzin pokrewnych, dla których

^ specjalne.becjalne. _ neniami późniejszych norm, pominięto, natomiast u> przypadkach, Przepisy uchylone wyraźnymi postan^ ^ uchylona, lecz tylko sam przedmiot odmiennie uregulowa- dana, norma nie została wyraźnie zmieniona aniIlU w» ... f i ’

inhej n o rm y — rozstrzelonym drukiem.

"m ych późniejszych pneplsach, podano - . H i m zm im wprowadzonych do dnia 30 czerwca 1947 Przepisy objete zeszytem podano z iw s --- -

(4)

4 P R ZE PIS Y Z ZA K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O Nr 10

1

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU W YZW O LEN IA NARODOWEGO

z dnia 7 października 1944 r.

oi Milicji Obywatelskiej.

(Dz. U. R, P. z dnia 12 października 1944 r., N r 7, poz. 33).

Na podstawie ustawy K rajow ej Rady Na­

rodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymcza­

sowym try b ie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N r 1, poz. 3) — Polski K om itet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium K rajow ej Rady Narodowej za­

twierdza, co następuje:

A rt. 1. M ilicja Obywatelska jest prawno- publiczną form acją służby Bezpieczeństwa Pu­

blicznego.

Niezależnie od M ilic ji Obywatelskiej dla spełnie­

nia zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa pu­

blicznego została powołana na podstawie uchwały Rady M in istrów Ochotnicza Rezerwa M ilic ji Oby­

watelskiej (ORMO).

A rt. 2. Do zakresu działania M ilic ji Oby­

watelskiej należy:

a) ochrona bezpieczeństwa, spokoju i po­

rządku publicznego;

b) dochodzenie i ściganie przestępstw;

c) wykonywanie zleceń władz administra­

cyjnych, sądów i prokuratury w zakresie prawem przewidzianym.

Art. 3. Organizacja M ilic ji Obywatelskiej pod względem terytorialnym przystosowana jest do podziału administracyjnego Państwa na województwa i powiaty.

A rt. 4. M ilicja Obywatelska podlega K i e ­ r o w n i k o w i R e s o r t u Bezpieczeństwa Publicznego. Na czele M ilic ji Obywatelskiej stoi Komendant Główny.

Kompetencje K ierow nika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, przejął M inister Bezpieczeńtswa Publicz­

nego.

Art. 5. Komendanta Głównego M ilic ji Oby­

watelskiej mianuje i zwalnia P o l s k i K o ­ m i t e t W y z w o l e n i a N a r o d o w> e g o na wniosek K i e r o w n i k a R e s o r t u Bezpieczeństwa Publicznego. Zastępcę Komen­

danta Głównego i Komendantów Wojewódz­

kich mianuje i zwalnia K i e r o w n i k Re s o r t u Bezpieczeństwa Publicznego, na wnio­

sek Komendanta Głównego. Komendantów Po­

wiatowych mianuje, przenosi i zwalnia Ko­

mendant Główny na wniosek Komendantów Wojewódzkich M ilic ji Obywatelskiej.

Kompetencje Polskiego K om itetu Wyzwolenia N a­

rodowego przejęła Rada M inistrów .

A rt. 6. Sposób mianowania, przenoszeni i zwalniania pozostałych członków M ilic ji Oby watelskiej, organizację wewntęrzną, szczego łowy zakres działania władz M ilic ji Obywate skiej, stosunki służbowe w M ilic ji Obywate1' sklej, ja k również prawa i obowiązki, odp^j wiedzialność dyscyplinarną członków M1. _ Obywatelskiej określi rozporządzenie K Je r ó w n i k a R e s o r t u Bezpieczeństwa * blicznego.

A rt. 7. Kontrolę społeczną nad działalności M ilic ji Obywatelskiej zgodnie z art. 28 P- d e k r e t u z dnia 11 września 1944 r. W ’ j U. R. P. N r 5, poz. 22) o organizacji i nzl j laniu rad narodowych — sprawują rady 11 rodowe terytorialnie właściwe, za pośredn ctwem swoich prezydiów względnie przez wy łondone komisje.

Jednolity tekst ustawy z dnia 11 września j 0 organizacji i zakresie działania rad narodowy ogłoszono w N r 3 Dz. Ust. z r. 1946 ipod poz. 26.

A rt. 8. Wykonanie niniejszego dekretu ruciza się K i e r o w n i k o w i R e s o r Bezpieczeństwa Publicznego w porozum16!1.

z K i e r o w n i k i e m R e s o r t u Adm1

¿tra ćji Publicznej.

Kompetencje Kierow nika Resortu A d m in is tra c ji ulicznej przejęli m inistrow ie: A d m in istra cji Publicz , 1 Ziem Odzyskanych.

A rt. 9. Dekret niniejszy wchodzi w ¿ycl z dniem ogłoszenia.

2.

U S T A W A z dnia 23 lutego 1939 r.

o użyciu broni przez Policję Państwowi}

i organa ochrony granic. Qj)

(Dz. U. IR. P. z dnia 6 marca 1939 r. N r 16, PoZ'

Art. 1. Funkcjonariusze P o l i c j i

s t w o w e j oraz organów ochrony gramc u uprawnieni do użycia broni w n a s tę p u j^

przypadkach:

1) dla odparcia bezpośredniego bezpnaw ^ go zamachu na życie, zdrowie lub w olność

samych bądź innych osób;

2) dla odparcia bezpośredniego bezpi’a . go zamachu na mienie publiczne lub prywa1 j,

u) przeciwko osobie, używającej wobec 1 przemocy fizycznej w celu udaremnienia c

nosci służbowej; , :e

4) przeciwko osobie, mającej przy s°cjja u on lub inne przedmioty niebezpieczne 0 życia lub zdrowia ludzkiego, jeżeli PoirU,7lp wezwania nie porzuci przedmiotu, bądź P°_

ciwszy go usiłuje nim ponownie owładną0’

(5)

B EZP IE C ZE Ń STW O I P O R Z Ą D E K P U B L IC Z N Y 5 Nr 10

5) w czasie ścigania niebezpiecznego prze- stępcy lub osoby podejrzanej o ciężkie prze- swPstwo, jeżeli pomimo wezwania nie zatrzy- Iila się, bądź rąk do góry nie podniesie;

3) dla udaremnienia ucieczki osoby areszto*

VVanej lub zatrzymanej, którą uprzedzono, że

^ r azie próby ucieczki zostanie użyta broń;

dla udaremnienia nielegalnego przekro- CZetlia granicy Państwa;

,3) przeciwko przebywającemu w kryjówce

^bezpiecznemu przestępcy, jeżeli mimo we- Waaia k ry jó w k i tej nie opuści;

9) przeciwko osobie, która nie usłucha praw- 6g° wezwania, wydanego przez funkcjona- '^sza w czasie pełnienia służby asystenckiej,

artowniczej lub konwojowej.

t Policja Państwowa została rozwiązana dekretem

*»ł-a 15 sierpnia 1944 r. — Dz. U. R. P. N r 2, poz. 6.

rJ“' P- dekret z dnia 7 października 1944 r. o M uicu

^p w a te lskie j — Dz. U. R. P. N r 7, poz. 33 (poz. 1

;e,j'Szego zeszytu).

Ochronę granic sprawują obecnie Wojska Ochro- / Pogranicza, podporządkowane M inistrow i Obrony grodow ej. Sprawę użycia broni przez wojska te ¡re-

Przepisy wojskowe.

. Art. 2. Oddziały zwarte mogą użyć broni na rozkaz bezpośredniego dowódcy.

fl Art. 3. (1) Użycie broni może n a s tą p ić je;

.^hie w przypadkach oczywistej konieczności,

®zeli zamierzonego celu nie da się osiągnąć ,^m i środkami.

(2) Przed użyciem broni zawsze^ należy we-

„ ać do zaniechania łub spełnienia danej inności, ostrzegając, że będzie użyta bron, lzy czym funkcjonariusze nie występujący v .hiundurach, w inni ujawnić swój charaktei.

^ e ld ostrzeżenie słowne nie byłoby celowe, ależy ostrzec w inny sposób.

. J 3) Przepis ust. (2) nie dotyczy _ przypad- ho^’. w których wszelka zwłoka groziłaby me- zPieczeństwem dla życia funkcjonariusza lu i . °b trzecich, bądź -mogłaby udaremnić pościg wcięcie przestępcy, bądź też groziłaby P°

^ . Zeęhnym niebezpieczeństwem dla życia, lehia lub zdrowia ludzkiego.

4. Jeżeli wynikiem użycia bronią było l ctnienie człowieka, należy w miarę możności , i - ^ n i ć zranionemu opiekę lekarską i u( Zie

1)111 pierwszej pomocy.

2, Al't. 5. (1) Funkcjonariusz jest obowiązany

¿0 iadomić niezwłocznie swą władzę prze o o każdym przypadku użycia broni.

t J 3) Władza przełożona jest obowiązana (PJ przypadku użycia broni przeprowa zk

ugodzenie celem stwierdzenia, czy użycie hLni. nastąpiło zgodnie' z przepisami ustawy

y^jszej. .

hi» Władza przełożona zawiadomi mezw ocz właściwego prokuratora o przypadku

użycia broni, które spowodowały śmierć lub uszkodzenie ciała człowieka, albo były nie­

zgodne z przepisami ustawy niniejszej.

A rt. 6. Wykonanie ustawy niniejszej poru- cza się M in istro m : S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h , Skarbu i Sprawiedliwości.

Kompetencje M in istra Spraw Wewnętrznych, prze­

widziane w ustawie, przejął M in ister Bezpieczeństwa Publicznego.

A rt. 7. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w ży­

cie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(2) Z dniem wejścia w życie ustawy n i­

niejszej traci moc prawną rozporządzenie Pre­

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. o użyciu broni przez organa służby bezpieczeństwa publicznego i ochrony granic

(Dz. U. R. P. z 1928 r. N r 27, poz. 243).

3.

D E K R E T z dnia 1 marca 1946 r.

o Straży Obywatelskiej na obszarze Ziem Odzyskanych.

(Dz. U. R- P. z da- 30 marca 1946 r. N r 10, poz. 711

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o tryb ie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N r 1, poz. 1) —- Rada M inistrów postanawia, a Prezydium K ra jo ­ wej Rady Narodowej zatwierdza, co nastę­

puje:

Art. 1. Na obszarze Ziem Odzyskanych w gminach wiejskich i miastach nie wydzielo­

nych powołuje się do życia Straż Obywatel­

ską.

Art. 2. Do zadań Straży Obywatelskiej na­

leży:

a) współdziałanie z organami M ilic ji Oby­

watelskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa, w utrzym aniu porządku i w ochronie mienia publicznego,

b) pomoc i obrona w razie zagrożenia bez­

pieczeństwa osobistego współobywateli lub ich mienia.

Art. 3. Straż Obywatelską powołuje staro­

sta powiatowy w porozumieniu z komendan­

tem powiatowym M ilic ji Obywatelskiej na wniosek zarządu gminnego lub miejskiego.

Ta sarna władza ustala liczebność Straży Obywatelskiej w poszczególnych gminach wiejskich i miastach niewydzielonych,.

Art. 4. Kandydatów do służby w Straży Obywatelskiej przedstawia zarząd gm iny lub m iejski spośród pełnoletnich o nieskazitelnej

(6)

P R ZE PIS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O fi

opinii mężczyzn, zamieszkałych na terenie gminy. Starosta powiatowy po zasięgnięciu opinii komendanta M ilic ji Obywatelskiej w y ­ znacza ¡spośród przedstawionych kandydatów osoby powołane do służby w Straży Obywatel­

skiej. Opinia negatywna komendanta powia­

towego M ilic ji Obywatelskiej jest wiążąca.

A rt. 5. Służba w Straży Obywatelskiej jest obowiązkowa, bezpłatna i pełni się ją tylko na terenie gminy, w które j obrębie powołany do ¡służby ma miejsce zamieszkania.

A rt. 6. Od pełnienia służby w Straży Oby­

watelskiej zwolnieni są:

a) posłowie do K rajow ej Rady Narodowej, b) pracownicy państwowi, samorządowi oraz

wojskowi w służbie czynnej,

c) duchowni i zakonnicy uznanego prawnie wyznania,

d) funkcjonariusze wszelkich straży ochron­

nych, których s ta tu ty ¡są zatwierdzone przez właściwe władze bezpieczeństwa pu­

blicznego,

e) mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat ż y ­ cia.

Z ważnych przyczyn starosta powiatowy może zwolnić od służby w Straży Obywatel­

skiej.

A rt. 7. Straż Obywatelska w pełnieniu służ­

by podlega [właściwym komendantom M ilic ji Obywatelskiej.

A rt. 8. Czas pełnienia służby nie może prze­

kraczać szesnastu godzin tygodniowo.

A rt. 9. Człoiikom Straży Obywatelskiej w czasie pełnienia przez nich służby służy pra­

wo noszenia broni palnej.

Przed otrzymaniem broni winien każdy członek Straży Obywatelskiej przejść odpo­

wiednie przeszkolenie.

A rt. 10. Członkowie Straży Obywatelskiej w czasie pełnienia służby m ają prawo legity­

mowania i zatrzymywania osób podejrzanych.

Osoby zatrzymane muszą być natychmiast doprowadzone do najbliższego posterunku M i­

lic ji Obywatelskiej.

A rt. 11. Członkom Straży Obywatelskiej wolno użyć broni w przypadkach następują­

cych:

a) dla odparcia bezpośredniego, bezprawne­

go zamachu na życie, zdrowie lub wol­

ność ich samych bądź innych obywateli, b) dla odparcia bezpośredniego, bezpraw­

nego zamachu na mienie publiczne ¡lub prywatne,

c) przeciwko osobie, używającej wobec nich przemocy fizycznej w celu udaremnienia czynności służbowych.

Nr 1°

d) przeciwko osobie, mającej przy sobw broń lub inne przedmioty niebezpieczni dla życia lub zdrowia ludzkiego, j eze_

pomimo wezwania nie porzuci przedmij tu bądź porzuciwszy go usiłuje nim P°

nownie owładnąć,

e) w czasie ścigania niebezpiecznego PrZ®, stępcy, jeżeli mimo wezwania nie zatrz/

ma ¡się bądź rąk do góry nie podnie®1^

f) dla udaremnienia ucieczki osoby areszty wanej lub zatrzymanej, którą uprzedzą no, że w razie próby ucieczki zostaw1

¡użyta broń,

g) przeciwko przebywającemu w k r y j e ^ niebezpiecznemu przestępcy, jeżeli min1 wezwania k ry jó w k i tej nie opuści, h) przeciwko osobie, która nie usłucha Pr3

nego wezwania, wydanego przez człon Straży Obywatelskiej w czasie Pe^n1^ j nia służby asystencyjnej, w artow nik

lub konwojowej.

A rt. 12. Użycie broni może nastąpić

w przypadkach oczywistej konieczności, i eZ ■ zamierzonego celu nie da się osiągnąć i1111-

środkami. Ł ¡,

Przed użyciem broni należy zawsze wez^a.

do zaniechania ¡lub spełnienia danej czynw°®j ostrzegając, że będzie użyta broń, przy członkowie Straży Obywatelskiej w inni UJ3 . nić ¡swój charakter. Jeżeli ostrzeżenie s1 ° ^ , nie byłoby celowe, należy ostrzec w inny sób.

Przepis ustępu poprzedzającego nie dotycZ?

przypadków, w których wszelka zwłoka gr°,(il łaby^ niebezpieczeństwem dla życia

Straży Obywatelskiej lub osób trzecich mogłaby udaremnić pościg i ujęcie przestępy, bądź też groziłaby powszechnym niebezp czeństwem dla życia, mienia lub zdrowia i11 kiego.

A rt. 13. Za czyny, popełnione w z w i ą ^ j i służbą,- członkowie Straży Obywatelskiej P legają odpowiedzialności karnej i dyscypll3t e- nej w myśl przepisów regulujących edp°gi.

dzaalność funkcjonariuszów M ilic ji O by^3 sklej.

A rt. 14. Straż Obywatelską ro z w ią z u je s

rosta- powiatowy w porozumieniu z kornet -

tern powiatowym M ilic ji Obywatelskiej wniosek zarządu gminnego lub miejskiego 3

z własnej inicjatyw y. __ .

A rt. 15. Członkowie Straży Obywatel®^, korzystają w czasie pełnienia służby z ^el„\w mej ochrony prawnej, jaka służy f UI1<

nariuszom M ilic ji Obywatelskiej. ^ A rt. 16. Rozporządzenie M inistra ZieP1 zyskanych, wydane w porozumieniu z a strem Bezpieczeństwa Publicznego, określi

(7)

b e z p i e c z e ń s t w o i p o r z ą d e k p u b l i c z n y 7 Nr 10

Zei organizację, sposób pełnienia służby, za- i sposób przeszkolenia Straży Obywatel-

*kiej oraz przepisy dyscyplinarne.

Rozporządzenie M inistra Ziem Odzyskanych, Wydane w porozumieniu z M inistram i Bezpie­

czeństwa Publicznego i Skarbu, określi odszko­

dowanie a inne uprawnienia członków Straży Obywatelskiej i ich rodzin z ty tu łu wypadków w czasie pełnienia służby.

h rozp. M inistra Ziem Odzyskanych z dnia 4 maja j 0 r. w sprawie organizacji, sposobu pełniem uUzby, zakresu i sposobu przeszkolenia Straży Oby- Ratelskiej oraz przepisów dyscyplinarnych Dz.

P- N r 23, poz. 152 (poz 4 niniejszego zeszytu).

Art. 17. Wykonanie niniejszego dekretu po­

ucza się M inistrom : Ziem Odzyskanych, Skai- Bezpieczeństwa Publicznego i Admimstra- CR Publicznej.

z Art. 18. Dekret niniejszy wchodzi w życie

‘ dniem ogłoszenia.

4.

ROZPORZĄDZENIE

M IN ISTRA Z IE M ODZYSKANYCH z dnia 4 m aja 1946 r.

''lianę w porozumieniu z Ministrem Bezpie

^ństwa Publicznego w sprawie organizacji, j*°Sobn pełnienia służby, zakresu i sposobu

^szkolenia Straży Obywatelskiej oraz prze­

pisów dyscyplinarnych.

^ U. R. p. z ,dnia 6 czerwca 1946 r. N r 23, poz. 1521

podstawie art. 16 dekretu z dnia 1 mai y 1946 r. o Straży Obywatelskiej na obszarze Jn6th Odzyskanych (Dz. U. R. P- N r- 10-

H ) zarządza się, co następuje:' ) /.dl ¿ClU/jCl

§ 1. Straż Obywatelska podlega bepośred- właściwemu miejscowo ^ komen-dan o

> właściwemu miejscowo k o s t k i M ilic ji Obywatelskiej,

i * 2 . Komendantem Straży Obywatelskiej u sl właściwy miejscowo przełożony gm1 y>

: {^ y te czynności może w _ porozumieniu .^"''jaściwym komendantem Milicja Obywa ‘

ileJ zlecić innej osobie.

st§ 3. Straż Obywatelska pełni służbę na pod . lawóe in s tru k c ji i zarządzeń _ wydawanyci

2ez organa M ilic ji Obywatelskiej.

4. Członkowie Straży Obywatelskiej w cza j. pełnienia służby noszą biało-czerwoną OP - j,- l ewym ramieniu. Na białym tle °Pas 1

> znajdować się napis S. O. (Stras Obywa Cjl s.ia), naszyty czerwonymi literam i, o ra ' .

¡r0‘(; urzędowa zarządu gminnego lub miejs i- Członkom Straży Obywatelskiej wydaje 11 M ilicja Obywatelska.

§ 6. Broń i opaski wymienione w § 4 winny być po służbie złożone na posterunkach gmin­

nych M ilic ji Obywatelskiej, a we wsiach, w któ­

rych nie ma posterunków, broń należy składać u sołtysa lub wójta.

,§ 7. Sołtys lub w ó jt są odpowiedzialni za przechowywanie złożonej u nich broni i je j kon­

serwację.

§ 8. Kontrola nad posiadaną przez Straż Oby­

watelską bronią należy do M ilic ji Obywatel­

skiej.

§ 9. Przeszkolenie Straży Obywatelskiej w in­

no obejmować zaznajomienie się z zasadniczymi!

przepisami o ochronie spokoju i porządku pu­

blicznego oraz służby wartowniczej i zasadni­

czymi przepisami obchodzenia się z bronią. Ko­

mendant Główny M ilic ji Obywatelskiej wyda odpowiednie instrukcje, określające bliżej zakres i sposób przeszkolenia członków Straży Obywa­

telskiej.

§ 10. Komendantom Straży Obywatelskiej oraz komendantom wojewódzkim i powiatowym M ilic ji Obywatelskiej służy prawo dyscyplinar­

nego karania członków Straży Obywatelskiej za wykroczenia służbowe w ramach przepisów do­

tyczących karania szeregowych M ilic ji Obywa­

telskiej. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek właściwego komendanta Straży Obywatelskiej lub z własnej in icja tyw y odnoś­

nego komendanta M ilic ji Obywatelskiej. Komen­

danci powiatowi M ilic ji Obywatelskiej podają do wiadomości właściwym starostom wykazy osób ukaranych z podaniem rodzaju wykrocze­

nia i wysokości kary.

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

5.

DEKRET

z dnia 2 stycznia 1919 r.

o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych.

(Dz. P r P. P- z dnia 3 stycznia 1919 r. N r 1, poz. 80)

A rt. 1. M inister S p r a w W e w n ę t r z n y c h czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku w Pań­

stwie. W wypadkach szczególnych', gdy porządek publiczny okaże się niedostatecznie zabezpieczo­

ny przez podległe M inistrow i S p r a w W e ­ w n ę t r z n y c h organy, może być użyte w o j­

sko.

Dotychczas nie uregulowano w drodze przepisu nrawnego, jaka władza naczelna przejęła kompetencje M inistra Spraw Wewnętrznych, przewidziane w de- krec-e z dnia 2 stycznia 1919 r. Ponieważ dekret mor- m uie sprawy ściśle z zakresu bezpieczeństwa pu­

blicznego, kompetencje te przechodzą faktycznie na M inistra Bezpieczeństwa Publicznego.

(8)

8 PR ZE PIS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

A rt. 2. We wskazanych w art. 1 wypadkach występuje wojsko na żądanie M inistra S p r a w W e w n ę t r z n y c h , k tó ry uprawnienia swe w ty m względzie przelać może na podwładne sobie organy za wiedzą Rady Ministrów.

Art. 3. M inister S p r a w W e w n ę t r z n y c h i M inister S p r a w W o j s k o w y c h wypracują szczegółowe przepisy, określające sposób użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego i przedłożą je do zatwierdzenia Rady Ministrów.

1. Kompetencje M in istra Spraw Wojskowych przejął M inister Obrony Narodowej.

2. P. rozp. Rady M in istrów z dnia 18 kw ietnia 1919 r.

o sposobie użycia w ojska dla zabezpieczenia porządku publicznego — Dz. Pr. P. P. N r 35, poz. 276 (poz. 6 niniejszego zeszytu).

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przepisy dekretu rozciągnięto na górnośląską część województwa śląskiego ustawą z dnia 6 m aja 1924 r (Dz. U. R. P. N r 44, poz. 460).

6.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 kw ietnia 1919 r.

q sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.

(Dz. Pr. P. P, z dnia 25 k w ietn ia 1919 r. N r 35, poz. 276) w brzm ieniu uwzględniającym zmiany, wprowadzone rozporządzeniami Rady M in istrów z dnia 26 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. N r 29, poz. 244) i z dnia 22 maja 1939 r. (Dz. U. R. P. N r 52, poz, 328).

Na zasadzie art. 8-go dekretu z dnia 2 stycz­

nia 1919 r. Dz. Pr. N r 1 poz. 80 o używaniu wo j­

ska w wypadkach w yjątkow ych Rada M inistrów zatwierdza następujące przepisy, określające sposób użycia wojska dla zabezpieczenia po­

rządku publicznego.

I. Zasady ogólne.

Art. 1. Wojsko do pomocy władzom cywilnym może być wezwane tylko w ostateczności, gdy s iły i środki władzy cywilnej okażą się nlewy- starczącymi i tylko w wypadkach następują­

cych :

1) dla celów zapobiegawczych i ratowniczych podczas klęsk żywiołowych;

2) dla uprzedzenia lub stłumienia zbiorowych aktów gwałtu publicznego, zbrojnych wystąpień przeciw Państwu, bezpieczeństwu życia i ca­

łości mienia obywateli;

3) we wszystkich innych wypadkach, przewi­

dzianych w poszczególnych ustawach admini­

stracyjnych lub sądowych.

A rt. 2. Wzywać pomocy wojska mogą przed­

stawiciele władzy publicznej upoważnieni do tego z mocy prawa.

Nr 1°

Art. 3. Udzielenie pomocy wojskowej nastę­

puje z rozkazu dowódcy właściwego OW%[

G e n e r a l n e g o .

. Kompetencje dowódców okręgu generalnego Pr^f.

ję li dowódcy okręgów korpusu, obecnie dowódcy go,w wojskowych.

A rt. 4. żądanie pomocy wojska należy kie^

ać do dowódcy miejscowego lub n a jb liższy garnizonu, k tó ry żądanie to z własnym w t j przedmiocie wnioskiem przedstawia do decy' \

O ¿laUclIlltJ LU L Wielbiły III VV

przedmiocie wnioskiem przedstawia do ,ć—- dowódcy Okręgu G e n e r a l n e g o ; doWÓyc garnizonu może udzielić na własną odpc^ie dzialność pomocy tylko w razach nagłych 111 C.lprrnfi/Ti7v>Vł • __...

tusza cierpiących żadnej zwłoki.

Art.^ 5. żądanie pomocy wojska musi być ^ zasadzie zgłoszone na piśmie, a w razach 11 głych ustnie osobiście przez odnośnego Prze stawiciela władzy lub osobę w tym celu l'P ważnioną. W tym ostatnim razie osoba zgłaSZ, „ jąca wezwanie pozostaje przy oddziale w o jy az do chwili przybycia na miejsce zajść i jaśnienia okoliczności, które spowodowały ^ , wanie wojska. W razie niemożności piśm ienny i ustnego porozumienia się żądanie pomocy & - byc zgłoszone telefonicznie lub innym sposob wyłączającym możliwość m istyfika cji.

Art. 6. W żądaniu pomocy wojskowej ni byc podane:

1) cel interw encji wojskowej, 2) miejsce interw encji oraz

o) liczebność żądanego oddziału i inne ^ uzupełniające.

A lt. 7. We wszystkich wypadkach o k re ś l^, stanu liczebnego oddziału, rodzaju broni i n nych warunków, dotyczących wystąpienia , s lonsygnowania wojska, przeznaczonego do V mocy władzy cywilnej, zależy wyłącznie od cyzji dowództwa wojskowego.

Art. 8. Władze cywilne po zawezwaniu obowiązane są poczynić niezbędne zarządzeń do jaknajszybszego przewozu tegoż do mieJU przeznaczenia. Koszta przewozu wojska P°f-ra . ^ał ® Państwa na rachunek te j władzy, k interwencji wojska zażądała.

A lt. 8-a. Żołnierzom wezwanym do P0lll,%

władz cywilnych w przypadkach, określona.

w . a rt- i Pełniącym w tym celu służbę P,0- miejscem stałego garnizonu, przyznaje się ^ oatek dzienny w wysokości 75% diet PrZ-Vfnie żujących w czasie podróży służbowych żale ot posiadanego stopnia wojskowego. W _ pełnienia służby, określonej w art. 1, w mieJ ^ s a ego> garnizonu, prawo do pobierania P° ^+ó' szego dodatku posiadają ci tylko żołnierze, rzy pełnią tę służbę ponad 12 godzin. . ^

w ynikające z tego tytu łu , ja k r ó ^ fjy y t a ki nadzwyczajne, przekraczające u°

(9)

Nr 10 b e z p i e c z e ń s t w o i p o r z ą d e k p u b l i c z n y 9

f^Tczajnego utrzym ania wojska i zużycia ma- teriału, ponosi zainteresowane ministerstwo.

Prawo do pobierania dodatku, określonego

^ Ust. 1, nie służy w czasie w ojny i mobiliza- CR Prawo to nie służy również w przypadku

^ycia do zabezpieczenia porządku publiczne- poza stałym garnizonem, oddziału, do któ

zostali powołani żołnierze rezerwy lub Pospolitego ruszenia w interesie obrony Pan- stWa stwierdzonym uchwałą Rady Ministrów.

t ^°bec przepisów dekretów: z dnia 14 lutego 1948

' 0 uposażeniu wojskowych (Dz. U. R. P. N r , z- 371) i z dnia 16 kw ietnia 1946 r. o dodatku d Posażenia wojskowych, biorących udział w zwai-

«,ar}iu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu i po Adkowi publicznemu (Dz. U. R. P. N r 18, Poz- 1 ) ydaje się w ątpliwe, czy postanowienia art. 8 a z

^ a ł y nadal moc obowiązującą.

Art. 9. Wojska, wezwane do pomocy wła-

•m i ' -Z Y1A-

v. w o jS K a , w e z w a n e uu

;om c y w iln y m do m ie js c o w o ś c i, leżą cych po-

a °brębem ic h s ta łe g o s ta c jo n o w a n ia , m a ją

* i i __ n ni OH"

dz«

S m

wui^oem len siaiego - V Utn być rozlokowane w skupieniu w najoo karniejszych pomieszczeniach i bezwzględnie

ażdy żołnierz z osobna. Kw atery oficerów Zwinny sięi znajdować w bezpośredniej łącz-

°ści z kwateram i żołnierzy.

Zarządzenia w przewidywaniu rozruchów.

, A rt. 10. W przewidywaniu rozruchów wolno -e?t wzywać wojsko wyłącznie do maejscowo- Cl> nie posiadających załogi miejscowej lun biadających liczebnie niewystarczającą. V P 0- wypadku wysłany oddział po przybyciu.

0 Wskazanej miejscowości pozostaje w po- ot°Wiu w wyznaczonych kwaterach, wystę 0|Uje. zaś czynnie nie wcześniej, aż nastąpią .^°liczności i w arunki, przewidziane w art. 1

2ePisów niniejszych.

0 A rt. l i . w oczekiwaniu rozruchów władze Jbviln,e m ają prawo żądać, by część lub ca y 1 411 liczebny załogi miejscowej pozostały w

bzarach w stanie zupełnej gotowości do pitnego wystąpienia na każde żądanie i ws /), w Punkty zagrożone, w których może zajsc w 1>zeba interw encji wojska. Czynnie jedm u J s k o wystąpić może tylko _po rzeczywistym

\ sciu okoliczności, przewidzianych w art. - v,Ąrt. 12. p rZy wykonaniu zarządzeń, wymię­

t y c h w art. 10 i 11, obowiązują przepisy

a 4 i 5; wojsko jednak, nie czekając na

^ JScia decyzji dowódcy Okręgu Ge n e r a J & o, może być skonsygnowane natycn-

^a st.

13. W wypadkach mniejszej wagi o ąv , a garnizonu wysyła do miejsc, ws azc t Przez władze bezpieczeństwa pubhczne-

£ ’ Patrole i podjazdy w takiej ilości i składzie t0 ebnym oraz na ta ki przeciąg czasu, jaa

P^ia za potrzebne. , . -

stArt. 14 w raztie zauważenia mebezpieczenv' A4r. vv raźne zauwcwciu». . . \r\

a patrole zawiadamiają najbliższy Pun

zborny siły wojskowej lub służby bezpieczeń­

stwa, ukrócając zaś jakikolw iek nieporządek na ulicy, skierowują opornych do najbliższe- ■ go urzędu bezpieczeństwa publicznego.

A rt. 15. W przedmiocie użycia broni patro­

le i podjazdy kierują się przepisami a r t . 113, 114 i 115 s ł u ż b y g a r n i z o n o w e j .

( T y m a Re g . z 9/12. 18).

III. Pomoc wojskowa w czasie rozruchów.

A rt. 16. Pomoc wojskowa ma być ta k silna, by dawała pod każdym względem rękojmię, że zadanie spełnione zostanie i honor oręża nie będzie narażony na szwank.

A rt. 17. Zasadniczo pomoc wojskowa prze znaczona jest na to, by dać władzom publicz­

nym i ich organom należytą ochronę, a ich zarządzeniom zapewnić bezwzględny posłuch;

nigdy zaś do sprawowania bezpośrednich fu n ­ k c ji p o l i c j i (m ilic ji) lub tych urzędów, do pomocy którym wojsko dodane zostało.

A rt. 18. Dowódca wezwanego przez władze cywilne oddziału ma przestrzegać:

1) by wojskowe i wszelkie inne uznane za ważne obiekty obsadzone zostały przez oddzia­

ły wojska;

2) by przystęp do nich b ył zamknięty i na­

leżycie przeciwko niespodzianemu opanowaniu zabezpieczony;

3) by dyspozycje alarmowe szczegółowo by­

ły uregulowane;

4) by służby w art nie ograniczać tylko do najniezbędniejszej potrzeby, lecz zarządzić tak, by rondy danego oddziału m iały w obserwacji również rejony sąsiednie;

5) by dostateczna siła zbrojna stale była w pogotowiu;

16) by żołnierze stale wychodziła z koszar i trzym ali się razem co najm niej po dwóch;

7) by stosunki ludności z wojskiem ograni­

czyć do minimum i energicznie przeciwdzia­

łać wszelkim próbom wzajemnego ich komu­

nikowania się;

8) by osobom cywilnym dozwalać wstępu do koszar i zajętych przez wojsko obiektów tylko za pisemnym pozwoleniem dowódcy oddziału;

" 9) by patrole wysyłać w dostatecznej ilości.

A rt. 19. Po przybyciu wojska na miejsce wypadków władze cywilne powiadamiają do­

wódcę o stanie rzeczy, wskazując cel, ja k i ma być przy współudziale wojsk osiągnięty i upo­

ważniają go do odpowiednich zarządzeń; n a ­ stępnie zaś ze wszystkim i żądaniami swoimi zwracają się do dowódcy oddziału, w arty, pa­

trolu lub podjazdu, nie czyniąc dyspozycji bez­

pośrednich; w czasie zaś działania wojska obowiązane są do czynnego współdziałania

z dowództwem. , .

A rt. 20. W razie nieobecności władz cyw il­

nych na miejscu zajść oraz we wszystkich wy-

(10)

10 P RZEPISY Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 1^

padkach, kiedy działalność ich jest faktycznie uniemożliwiona, dowódca oddziału obowiązany - jest po przybyciu na miejsce poczynać wszyst­

kie zarządzenia podług własnego uznania.

A rt. 21. Dowództwo wojskowe powinno w celu przerwania rozruchów zastosować wszelkie możliwe środki, by o ile możności uniknąć uży­

cia broni i niepotrzebnego przelewu krwi.

A rt. 22. Każdy dowódca działa na miejscu wypadków zupełnie samodzielnie, z zupełnym zdecydowanym spokojem, energicznie, w y­

trw ale i nigdy połowicznie, interweniując szyb­

ko i z ta kim i siłami, by nie pozostawało wą tpliwości co do sukcesu, lub też broni się bez­

względnie tak długo, dopóki nie przybędzie odpowiednia pomoc. Wojsko pozostaje na miejscu wypadku do te j chwili, gdy dowódz­

two uzna zadanie wojskowe za spełnione.

IV . Użycie broni podczas rozruchów.

A rt. 23. Należy użyć broni:

1) przy rozruchach lub manifestacjach o charakterze rozruchów na wyraźne a umoty­

wowane żądanie uprawnionych przedstawicie­

li władzy cywilnej w każdym wypadku, kiedy ich poprzednie wezwania do przywrócenia sta­

nu prawnego pozostały bez skutku, a dowódca oddziału tego rodzaju interwencję wojska uzna za konieczną;

2) gdy oddział wojska czynnie lub zbrojnie zostanie napadnięty; ja k również, gdy tłum przeszkadza wojsku w posuwaniu się lub peł­

nieniu akcji, do które j wojsko zostało powo­

łane.

A rt. 24. Gdy przy oddziale wojska lub jego części albo patrolu, wyznaczonym do przywró­

cenia porządku i bezpieczeństwa, nie ma przed­

stawiciela władzy cywilnej, lecz wobec wojska mają miejsce wypadki gwałtu przeciwko bez­

pieczeństwu życia i mienia obywateli lub urzą­

dzeń publicznych, wówczas dowódca wojsko­

w y z własnej in ic ja ty w y ma wezwać (kogo należy) do porządku i, gdyby temu wezwaniu nie uczyniono zadość, jąć się środków gwał­

townych, nawet gdy wojsko nie było zacze­

piono.

A rt. 25. Gdy przyszło już do użycia broni, to w konsekwencji nastąpić winno zupełne roz­

pędzenie tłum u i schwytanie podżegaczy; bez­

względnie nie wolno się wdawać w układy a • tym bardziej doprowadzić do kapitulacj i.

wojska.

A rt. 26. Do rozpędzenia tłum u używa się piechoty i, pod osłoną rezerwy, działa się prze­

ważnie bagnetem, oszczędzając w miarę moż­

ności kobiet i dzieci, starców i osób, nie bio­

rących udziału w rozruchach. Na wypadek, gdyby natarcie bagnetem nie dało rezufltatu’

lub gdyby strzelano do wojska, albo zmuszano

je do obrony koniecznej, należy użyć brou, palnej, nie wolno wtedy jednak już strzeia- w górę.

A rt. 27. Natarcie bagnetem lub salwę P°

przedzie winien potrójny sygnał trąbką.

A rt. 28. Bez poprzedniego sygnału ostrz®

gawczego wolno użyć broni w wypadkach Iia stępujących:

•*- / OC-j c , gu.y wuj snu padnięte;

2) w razie zbrodni i gwałtów, popełniany0

w obecności wojska; bjj

3) przeciwko czynnie opierającym się przeszkadzającym działaniu wojska. , >.

A rt. 29. Kawalerii — z uwagi na je j zd ■„

ność szybkiego poruszania się i przerzuca11 się — używa się do usunięcia tłum u z plaC°., i ulic nawet bez konieczności użycia bron ’ patrole kawaleryjskie mają za zadanie PlZ' szkadzać formowaniu się tłumu.

_Art. 30. W razie poważniejszych rozruch0 piechota i kawaleria występują z karabin3 maszynowymi, a w wypadkach szczególny . do pomocy piechocie i kawalerii dodana w może artyleria, w sile co najm niej 2 arlllfj0 A rty le ria może być również użyta w _ /a u braku w danej miejscowości kawalerii , piechoty; w tym wypadku należy w y z n a j oddziały uzbrojonych artylerzystów bez arni "

lecz o ile możności konno. -e A rt. 31. Aresztowań dokonywują w z a s .^j.

organy bezpieczeństwa publicznego, jeśli nak wyjątkowo wypadnie to czynić w o js k u , .

do tego celu przeznaczyć należy patrole, P , wodzą energicznych, silnych podoficerów ..

żołnierzy, zaopatrując ich w odpowie0

szczegółowe instrukcje. . ;r

A rt. 32. D;la osobistej osłony przedstaw^

. władzy, oraz dowódcy, jako osób in teI e niujących w rozruchach, należy dać specja patrole ochronne.

7.

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 23 sierpnia 1932 r.

o Straży Więziennej. gi)

(Dz. U. R. p. z dnia 29 sierpnia 1932 r. N r 74, P°z'

(W yciąg) CZĘŚĆ I.

ORGANIZACJA STRAŻY WIĘZIENNE^

R o z d z i a ł 1.

Postanowienia ogólne.

A rt. 1. Straż Więzienna jest powołah3 ^.

wykonywania kar pozbawienia wolności i r .-u czasowego aresztowania w zakresie wy#11“"

sprawiediwości.

(11)

Nr io B EZP IE C ZE Ń STW O I P O R Z Ą D E K P U B L IC Z N Y 11

Straż Więzienna pełni również obowiązki

^a ż y konwojowej, przewidzianej w a r t . , ° i 6 9 r o z p o r z ą d z e n i a P r e z y d e n - a R z e c z y p o s p o l i t e j z d n i a 7 m a r c a 1928 r. w s p r a w i e o r g a -

^ 2 ac j i w i ę z i e n n i c t w a (Dz. U. R-

• Nr 29, poz. 272)..

lsoo*2®' Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca r. w sprawie organizacji więziennictwa (Dz. . 2fi' p N r 29, poz. 272) zostało zastąpione ustawą z dnia t, %ca 1939 r. o organizacji więziennictwa (Dz. u.

I; P-. N r 68, poz. 457). P. art. 73 tej ustawy (poz. 8 '^jsze g o zeszytu)

Art. 2. Straż Więzienna jest korpusem jed- Nitym, umundurowanym i uzbrojonym.

s Al-t. 3. Straż Więzienna podlega Ministrowa k P r a w i ,e d 1 i w o ś c i. , , g Na czele Straży Więziennej stoi Główny in-

Mctor Straży Więziennej.

^ctnpetencje M in is tra Sprawiedliwości, przew.dz.a

® w art. 3, przejął M inister Bezpieczeństwa Publicz­

k o .

Art. 4. Władze sądowo' i prokuratorskie Prawnione są do wydawania funkcjonanu- 2cja st raży pełniącym służbę w poszczego

‘f ch więzieniach, zarządzeń, przewidzianych Ustawach.

. A r t . 5. Straż Więzienna jest uprawniona ,2y wykonywaniu swych zadań do stosowa

a niezbędnych środków przymusowych.

.j Art. 6. straż Więzienna podczas pełnienia n t by ma prawo użycia broni w przypadkac , t lo n y c h r o z p o r z ą d z e n i e m i 1 e Ńy d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j z d n i a j ^ a r c a 1928 r. w s p r a w i e o r g a - pl 2 ac j i w i ę z i e n n i c t w a (Dz. u -

' Nr 29, poz. 272).

. A uw. do art. 1. Sprawę użycia broni przez fun , lonartuszy więziennictwa reguluje obecn.e roz z

Ustawy z dnia 26 lipca 1939 r. (poz. 8 nimejsze-

° Zeszytu).

Przepisy przejściowe.

§ Art. los. M i n i s t e r J 1 wydaje w

d u ją c e :

S p r a w i e d l i w o - drodze rozporządzeń przepisy a) zakres pełnienia przez Straż Więzienną

Obowi O 7, Law straży konwojowej (art.

bu;

b) umundurowanie i uzbrojenie funkcjona- riuszów Straży Więziennej (art. ) »

8. U S T A W A z dnia 26 lipca 1939 r.

o organizacji więziennictwa.

(Dż. U. R. P- z dnia 2 sierpnia 1939 r. N r 68, poz. 457).

(W yciąg) R o z d z i a ł 1.

Administracja więziennictwa, nadzór i kontrola.

Art. 1. 1. Naczelne kierownictwo i nadzór nad więzieniami i aresztami sprawuje M in i­

ster S p r a w i e d l i w o ś c i .

2. Nadzór bezpośredni nad więzieniami i are­

sztami wykonywa Główny Inspektorat Straży Węziennej, delegowani przezeń inspektorzy więziennictwa lub inni wyżsi funkcjonariusze straży więziennej. Delegowanemu służą przy wykonywaniu czynności nadzorczych prawa przełożonego.

3. Kierownictwo bezpośrednie poszczegól­

nych więzień i aresztów należy do naczelni­

ków więzień i aresztów.

Kompetencje M inistra Sprawiedliwości przewi­

dziane w art. 1 ustawy, przejął M inister Bezpie­

czeństwa Publicznego.

R o z d z i a ł 2.

Więzienia, areszty oraz ich przeznaczenie.

Art. 6. 1. M inister S p r a w i e d l i w o ś c i tworzy i znosi więzienia i areszty, stanowi 0 ich penitencjarnym przeznaczeniu oraz o po­

dziale na 8 klasy w zależności od pojemności lub zakresu zadań penitencjarnych.

2. M inister S p r a w i e d l i w o ś c i w po­

rozumieniu z M inistrem S p r a w W o j ­

s k o w y c h ustala które więzienia i are­

szty w całości lub w części oddane będą na czas mobilizacji lub w ojny do dyspozycji M i­

nistra S p r a w W o j s k o w y c h .

3 W razie istnienia wolnych miejsc w wię­

zieniach i aresztach wojskowych mogą za zgoda M inistra S p r a w W o j s k o w y c h __ w nich być umieszczane osoby skazane 1 tymczasowo aresztowane przez sądy po­

wszechne W stosunku do tych osob obowią­

zuje regulamin więzienny, wydany na podsta­

wie art. 75 ustawy niniejszej.

ttw do art. 1 ma tu analogiczne zastosowanie Kompetencje M inistra Spraw Wojskowych przejął

M inister Obrony Narodowej.

Art. 7. Więzienia i areszty służą:

1) do wykonywania kar pozbawienia wol­

ności, orzeczonych przez sądy powszech-

Figure

Updating...

References

Related subjects :