• Nie Znaleziono Wyników

Module 4 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 4 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 4

Module 4 Extra practice

Vocabulary and reading

1 Czyje to wypowiedzi? Przeczytaj zdania i wpisz odpowiednie imiona.

1 I don’t like football. Meera 5 I don’t like karate.

2 I like apples. 6 I like football.

3 I don’t like apples. 7 I don’t like pizza.

4 I like karate. 8 I like pizza.

Ryan Meera Tim Jenny

Writing

2 Napisz zdania o osobach z ćwiczenia 1.

1 Ryan likes pizza but he doesn’t like apples.

2 Meera 3 Tim

4 Jenny

Grammar

3 Zakreśl właściwy wyraz.

1 A: Do / Does you like sweets?

B: Yes, I do / don’t.

2 We don’t like / likes cleaning our room.

3 Henry like / likes maths and geography.

4 A: Do Suzie and Sarah like / likes dogs?

B: No, they do / don’t.

5 A: Do / Does your dad like Pop Idol?

B: Yes, he does / doesn’t.

6 They don’t / not like yoghurt.

Grammar

5 Ułóż pytania i napisz odpowiedzi.

1 you / go ice-skating? ✓ Do you go ice-skating?

Yes, I do.

2 we / listen to music? ✓

3 Jon and Paul / go swimming? ✗

Vocabulary

4 Znajdź w wężu wyrazowym siedem nazw czynności, które można robić w czasie wolnym.

walk the dog,

4 Lola / read fantasy books? ✗

5 I / like crisps? ✓

6 Zara / take her dog for a walk? ✓

walkthe dogdrawcart oonswriteadiarygoshoppingplayfootba llcollectbadgesmakemod elplane s

Cytaty

Powiązane dokumenty

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly

3 Przeczytaj problemy i uzupełnij prośby, używając czasowników podanych w ramce. borrow fix help switch on

Jako pomoc wykorzystaj pytania podane w ramce?. What places should/shouldn’t they