• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

zna różne konstrukcje gramatyczne wyrażające czynności/zdarzenia w przyszłości;

wie, jak sformułować zdanie twierdzące, pytające i przeczące z użyciem tych konstrukcji;

wie, kiedy zastosować konkretne formy przyszłe.

2) Umiejętności Uczeń:

potrafi zbudować poprawne zdanie twierdzące, przeczące i pytające z użyciem konstrukcji wyrażających przyszłość;

potrafi dostosować i uzasadnić użycie konkretnej formy przyszłej w konkretnej sytuacji.

II. Metoda pracy

Rozmowa dydaktyczna, prezentacja czasów – ich konstrukcji i użycia, rozwiązywanie ćwiczeń, wypowiedź ustna.

III. Forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy ucznia.

IV. Środki dydaktyczne

Karta pracy ucznia z ćwiczeniami.

V. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności;

b) Określenie celu i formy pracy na lekcji.

c) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel tłumaczy/przypomina sposoby wyrażania przyszłości i różnice między nimi, zapisując na tablicy zdania:

Present Simple – rozkłady jazdy, plany, programy, etc.

The plane leaves at 5 p.m.

Present Continuous – zdarzenia zaplanowane, zaaranżowane, ustalone etc.

I’m leaving on Thursday.

“going to” – zamiary, plany, intencje I’m going to buy a new house.

przewidywania na podstawie widocznych przesłanek

(2)

Look at all the clouds. It’s going to rain.

Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps

In the future there will be more and more pollution.

− decyzje podejmowane w danej chwili, propozycje, obietnice, prośby I’ll call you in the evening.

b) Uczniowie rozwiązują zadanie 1 i 2 na karcie ucznia.

Klucz:

1.

1) I am very tired. I think I’ll have a nap.

2) We are going on holiday to France – it’s all settled.

3) A: Are you going anywhere this evening?

B: Yes, we’re going to see a film. Would you like to come?

A: What time does it start?

B: At 8 p.m. We’re meeting at a quarter to eight in front of the cinema.

A: OK, I’ll be there.

4) I’m going o the hairdresser’s. I’m going to have my hair cut.

5) That car is going too fast. It is going to crash!

2.

1) Oh, I didn’t know that! I‘ll visit him tomorrow.

2) Yes, I know. I’m going to visit/’m visiting him tomorrow.

3) No, I’m not coming. I’m going to the dentist’s.

4) Oh, ok, I’ll come with you. I’ll cancel the visit.

Po rozwiązaniu uczniowie omawiają zdania z nauczycielem. Nauczyciel tłumaczy, że w pewnych przypadkach możliwe jest zastosowanie kilku form, w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć.

c) Przedstawienie future time clauses – nauczyciel tłumaczy, że po wyrażeniach when, as soon as, before, after, when, if, unless stosuje się czas teraźniejszy, nie przyszły.

d) Nauczyciel wprowadza czasy future continuous i future perfect – ich konstrukcję i użycie:

Future continuous: WILL + VERB + ING (czynność, która będzie się działa w przyszłości)

Future perfect: WILL + HAVE + PAST PARTICIPLE (czynność, która zakończy się w przyszłości)

Future perfect continuous: WILL + HAVE + VERB + ING (czynność, która będzie się działa od jakiegoś czasu w przyszłości)

e) Uczniowie rozwiązują zadanie 3 na karcie pracy ucznia.

Klucz:

1) a, b 2) b, c, d 3) c 4) a, c 5) a, b 6) c, d

(3)

f) Nauczyciel zapisuje na tablicy stwierdzenia dotyczące przyszłości. Uczniowie najpierw dyskutują o nich w parach, a następnie przedstawiają swoje zdanie i dyskutują całą klasą.

In 200 years…..

People will be living in houses underground.

People will have travelled to Mars.

Nobody will read books anymore.

We will not be able to control new dangerous diseases.

Women won’t be having children anymore.

Nothing will have changed.

3) Faza podsumowująca

a) Dyskusja na temat własnych przewidywań uczniów do tyczących przyszłości: „What do you think the world will look like in 200 years?”

b) Omówienie zadania domowego.

VI. Bibliografia

Murphy, Raymond, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994 VII. Załączniki

Karta pracy ucznia

1) Put the verbs in the correct future form.

1) I am very tired. I think I _____________________ (have) a nap.

2) We ________________________ (go) on holiday to France – it’s all settled.

3) A: __________________________ (you/go) anywhere this evening?

B: Yes, we’re ____________________ (see) a film. Would you like to come?

A: What time _________________________ (it/start) ?

B: At 8 p.m. We’re ________________ (meet) at a quarter to eight in front of the cinema.

A: OK, I ___________________ (be) there.

4) I’m going o the hairdresser’s. I__________________________ (have) my hair cut.

5) That car is going too fast. It ____________________ crash!

2) What do you say in these situations? Complete the sentences.

1) Tom calls to tell you that your friend John is in hospital. You are surprised. You say: Oh, I didn’t know that! I_______________________ (visit) him tomorrow.

2) Tom calls to tell you that your friend John is in hospital. You already know that and plan to visit him the next day. You say: Yes, I know. I _________________________ (visit) him tomorrow.

3) People from your class are arranging to go to the cinema but you have already arranged to go to the dentist’s. Your friend asks you if you want to come. You say: No, I

_______________________ (not come). I _____________________ (go) to the dentist’s.

4) People from your class are arranging to go to the cinema but you have already arranged to go to the dentist’s. Your friend asks you if you want to come. You say: Oh, ok, I

______________________ (come) with you. I ________________________ (cancel) the visit.

3) Adam is a journalist. He works for a newspaper. He leaves home at 7 a.m. every morning and

(4)

takes the underground. The journey takes half an hour. Then he has a 15 min. walk from the station to the office. He starts work at 8 o’clock. He writes articles. At noon he has lunch – it takes him half an hour. After lunch he goes out and does some interviews. He comes back to his office at 4.p.m. He has a cup of coffee and starts some more work. He finishes at 6 p.m. Then he walks back to the station, takes the underground train and returns home just before 7 p.m.

So, tomorrow…

1) At 7.30

a. he’ll be travelling to work b. he’ll be on the train c. he’ll have got off the train 2) At 9 a.m.

a. he’ll start work

b. he’ll have started work c. he’ll be working

d. he’ll have been working for an hour.

3) At 12.30

a. he’ll have lunch b. he’ll be having lunch c. he’ll have had lunch 4) At 2 p.m.

a. he’ll be doing some interviews b. he’ll be leaving his office c. he’ll have left his office 5) At 4 p.m

a. he’ll come back to his office

b. he’ll have finished doing interviews c. he’ll be going back to work

6) At 6.05

a. he’ll leave work b. he’ll be leaving work c. he’ll have left work

d. he’ll be walking back to the station.

Zadanie domowe

Describe your future in 20 years. What will you be doing? What will you have achieved by then? (150 words).

VIII. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że nie wystarczy obliczyć kwoty obniżki, ale należy ją odjąć od ceny początkowej... W sklepie AD trwa wielka wyprzedaż wiosenna.