3-latek 4-latek 5-latek Zauważa różnice i podobieństwa między ludźmi. Rozumie, że każdy jest niepowtarzalny.

Download (0)

Full text

(1)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obszar wsparcia:

G. Zabawy edukacyjne integrujące grupę i rozwijające umiejętności społeczne dzieci.

Scenariusz zajęć Autor: Izabela Wąsikowska

Grupa zróżnicowana wiekowo: (3-latki, 4-latki, 5-latki) Temat: Jestem niepowtarzalny.

Cele operacyjne:

Dziecko:

3-latek 4-latek 5-latek

Zauważa różnice i podobieństwa między ludźmi.

Rozumie, że każdy jest niepowtarzalny.

Wykaz nabywanych umiejętności (ujętych w podstawie programowej, jako osiągnięcia dziecka kończącego przedszkole):

Dziecko:

3-latek 4-latek 5-latek

Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.

Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych).

Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc.

Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych oraz przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji, a także form konstrukcyjnych.

Odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem.

Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania.

Treści kształcenia:

 kształtowanie umiejętności społecznych (uważne słuchanie wypowiedzi innych, nazywanie i umiejętne odczytywanie stanów emocjonalnych – radości oraz smutku);

 rozwój mowy (wyraźne wypowiadanie wyrazów);

 posługiwanie się w zabawie mimiką, gestem, ruchem;

 rozwijanie wrażliwości słuchowej;

 doskonalenie sprawności manualnej.

(2)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis sposobu realizacji:

Przebieg Lp. Rodzaj

ćwiczenia 3-latki/uwagi o realizacji

4-latki/uwagi o realizacji

5-latki/uwagi o realizacji Nawiązanie

do tematu 3 min.

1. Jestem częścią natury:

zabawa przy muzyce (załącznik nr 8). Dzieci odgrywają gestem i ruchem poniższe role:

 drzewa na wietrze;

 pączki kwiatów;

 małe mrówki;

 wielkie słonie.

1.

Ćwiczenia usprawniające 3 min.

2. Kim jestem?:

nauczyciel (N) pokazuje ilustracje (załączniki nr 1, 2, 3). Zadaniem dzieci jest ukazanie za pomocą pantomimy charakteru poszczególnych zwierząt.

3. Każdy jest ważny:

zapoznanie się z prezentacją multimedialną (załącznik nr 5). N podkreśla, że w przyrodzie zarówno każde zwierzę, jak i roślina są ważne.

2. Ćwiczenia właściwe.

5min.

4. Herb:

rysowanie swojego herbu (załącznik nr 4). Każde dziecko samodzielnie decyduje, co znajdzie się na jego herbie.

3. Ćwiczenia kończące.

3 min.

5. Znajdź dla mnie parę:

do wyboru przez dzieci gry multimedialne (załączniki nr 6 i 7).

Uwagi: Propozycje zawarte w scenariuszu zostały przygotowane w taki sposób, aby nauczyciel mógł dostosować czas realizacji zajęć do możliwości dzieci w grupie oraz z zachowaniem tzw. zasady 1/5, zalecanej w części podstawy programowej dotyczącej zalecanych warunków i sposobu jej realizacji. Zajęcia nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Jeżeli niektóre dzieci pomimo upływu czasu są zainteresowane proponowanymi działaniami nie należy im przerywać tej aktywności. Dzieci, których uwaga się wyczerpała, w naturalny sposób powracają do realizacji „programu własnego”, czyli wybranego przez siebie rodzaju aktywności (np. zabawowej).

Metody za M. Kwiatowską (1985):

Czynne: samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń praktycznych.

Słowne: objaśnienia i instrukcje, rozmowy.

Percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład dorosłych.

Formy: praca indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita.

(3)

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki dydaktyczne:

kredki, komputer z dostępem do Internetu oraz głośnikami lub tablica multimedialna oraz środki dydaktyczne zamieszczone na portalu Scholaris (dla nauczyciela, do wykorzystania w pracy z dzieckiem):

1. Miś – ilustracja;

2. Kot – ilustracja;

3. Lew – ilustracja;

4. Mój herb – szablon;

5. Prezentacja multimedialna – Przyroda;

6. Puzzle multimedialne – Buzia dziecka;

7. Gra multimedialna typu łączenie elementów w pary – Znajdź dla mnie parę;

8. Plik muzyczny – Spokojna muzyka.

Figure

Updating...

References

Related subjects :