• Nie Znaleziono Wyników

Karta odpowiedzi – 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karta odpowiedzi – 6"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESTAW 6

1. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności x2¬ 64x

a) < 0, 64 > b) < −8, 8 > c) < −8, 0 > d) (−∞, 64 >

2. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności 25 < 5x

a) (−∞, 5) b) (−∞, 0) ∪ (5, +∞) c) (0, 5) d) (5, +∞)

3. Liczba ujemnych pierwiastków równania (x − 2)(2x + 5)(3x + 7)(x2− 9) = 0 jest równa

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

4. Jeśli liczby P, r, l są dodatnie i P = πr(r + l) to

a) l = P − πr2 b) l =πrP − r c) l = P −rπr d) l = P −πrr 5. Odwrotność kwadratu sumy dodatnich liczb a, b jest równa

a) a1+1b2

b) a12 +b12 c) (a+b)1 2 d) a2+b1 2

6. Ile razy sześcian sumy liczb a =√

3 i b = 2√

3 jest większy od sumy sześcianów liczb a i b?

a) 3 b) 6 c) 8 d) 9

7. Liczba 2 7−

11 jest równa

a) 11−2 7 b) 11−27 c) 7−211 d) 7−211 8. Liczbą przeciwną do odwrotności liczby 26 jest

a) −62 b) −63 c)−23 d) −36 9. Liczba 54 jest większa od liczby 48

a) o 12,5% b) o 15% c) o 20% d) o 25%

10. 23 różnej od zera liczby a to 60% liczby b. Wobec tego ab jest równe a) 25 b) 109 c) 109 d) 52

11. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie rzeczywistej iloczyn jej odległości od liczb 7 i −2.

Ile miejsc zerowych ma funkcja f ?

a) 0 b) 2 c) 4 d) nieskończenie wiele

12. Ile punktów wspólnych ma parabola o równaniu y = x2z prostą o równaniu y = 3x − 1?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

13. Dla jakiego argumentu funkcja f (x) = 12x

przyjmuje wartość 64?

a) dla x = 6 b) dla x = 5 c) dla x = −6 d) dla x = 16

14. Odległość pomiędzy punktami, w których prosta y = x przecina wykres funkcji f (x) = ax, gdzie ajest pewną liczbą dodatnią wynosi:

a) 2

2a b)

2 c)

8a d) a√

2

15. Cztery dziewczynki i dwóch chłopców ustawiamy losowo w szeregu. Jakie jest prawdopodobień- stwo, że wszystkie dziewczynki będą stały na początku?

a) 4·26 b) 46 c) 242·262 d) 6·5·4·3·24·3·2·2

1

(2)

16. Podstawa trójkąta rółnoramiennego ma długość 10, a kąt między podstawą a ramieniem tego trójkąta ma miarę 15. Ramie tego trójkąta (z dokładnością do części setnych) ma długość:

a) 19,32 b) 10,35 c) 5,18 d) 4,83.

17. Wyrażenie 1 + tg2αdla dowolnego kąta ostrego α ma taką samą wartość jak wyrażenie a) cos12α b) sin12α c) sincos α2α d) cos α+sincos α2α

18. Ile boków ma wielokąt foremny, którego kąt wewnętrzny jest o 10większy od kąta wewnętrz- nego dwunastokąta foremnego?

a) 9 b) 18 c) 36 d) nie można tego ustalić

19. Większy prostokąt o bokach długości x i 6 jest podobny do mniejszego o bokach długości 8 i x − 8 w skali

a) 32 b) 68 c) 86 d) 23

20. Podstawą pewnego graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach 5 cm i 8 cm. Kąt ostry między ścianami ma miarę 30. Pole podstawy tego gramiastosłupa wynosi

a) 10

3 cm3 b) 40 cm3 c) 10

3 cm3 d) 20 cm3

21. Objętość ostrosłupa prawidłowego, krótego podstawą jest kwadrat o boku 6 wynosi 48. Po- wierzchnia całkowita tego ostrosłupa wynosi

a) 84 b) 96 c) 100 d) 124

22. Pole przekroju osiowego pewnegostożka wynosi 3, a objętość tego stożka wynosi π. Zatem pro- mień podstawy tego stożka ma długość

a) π1 b) 13 c) 1 d) π

2

(3)

23. [2 pkt]

Dla jakich argumentów funkcja f (x) = 2x(2√

2 − x) przyjmuje warości ujemne?

24. [2 pkt]

Wykaż, że jeśli f jest funkcją liniową, to dla każdych argumentów x1, x2 zachodzi równość f x1+x2 2 =f(x1)+f (x2 2).

25. [2 pkt]

Pole równoległoboku wynosi 180 cm2. Jeden z boków tego równoległoboku jest 5 razy dłuższy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.

26. [2 pkt]

Oblicz długość cięciwy okręgu o równaniu (x − 3)2+ (y + 5)2 = 29, która leży na prostej o równaniu x = −2.

27. [2 pkt]

Przez środek okręgu wpisanego w penien trójkąt przeprowadzono trzy różne proste równoległe do boków trójkąta. Proste te rozcinają trójkąt na trzy trójkąty i trzy czworokąty. Wykaż, że czworokąty te sa rombami.

28. [2 pkt]

W trójkącie prostokątnym suma cosinusów kątół ostrych jest równa 51313. Wyznacz iloczyn sinusów kątów ostrych tego trójkąta.

29. [3 pkt]

Drugi, pierwszy i czwarty wyraz ciągu arytmetycznego (an) o różnicy różnej od zera tworzą ciąg geometryczny (bn). Oblicz iloraz q ciągu geometrycznego (bn).

30. [4 pkt]

Funkcja f określona jest dla wszystkich liczb całkowitych z przedziału < −3, 3 >. Dla każdego argumentu funkcja f spełnia warunek f (−x) = f(x). Ponadto wiadomo, że wykres fukcji f przechodzi przez punkty (−3, 2), (−2, −1), (0, 4), (1, 2).

a) Narysuj wykres funkcji f . b) Rozwiąż nierówność f (x) ¬ 0.

c) Rozwiąż równanie f (x) = g(x), gdzie funkcja g dla wszystkich liczb rzeczywistych jest określona wzorem g(x) = −2x + 4.

31. [4 pkt]

Statek, którego szybkość własna jest równa 30 km/h, przepływa 550 km z prądem rzeki w takim samym czasie co płynąc 450 km pod prąd. Oblicz średnią szybkość prądu rzeki.

32. [5 pkt]

Trzy liczby są kolejnymi wyrazami malejącego ciągu geometrycznego (an). Suma tych liczb wynosi 26. Jeżeli do tych liczb dodamy odpowiednio 1, 6, 3, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego (bn). Oblicz czwarty wyraz ciągu arytmetycznego (an).

3

(4)

Imię i nazwisko . . . .

Karta odpowiedzi – 6

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

suma punktów (zadania zamknięte) . . . .

PUNKTACJA – ZADANIA OTWARTE:

23 [2 PKT] . . . . 24 [2 PKT] . . . . 25 [2 PKT] . . . . 26 [2 PKT] . . . . 27 [2 PKT] . . . . 28 [2 PKT] . . . . 29 [3 PKT] . . . . 30 [4 PKT] . . . . 31 [4 PKT] . . . .

32 [5 PKT] . . . suma punktów (zadania otwarte) . . . .

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: . . . .

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiadomo, że chłopiec zaznaczył punkt, którego odległość od prostej AC jest dwa razy mniejsza od jego odległości od prostej AG.. Zaznacz poprawną odpowiedź i

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

nia wprowadzenie wykorzystującego różne figury retoryczne mini-wykładu na temat postrzegania przez siebie życia na dworze. Jest tu zaprezentowany proces myślowy, który

Kerstin Adamzik (2001) postuluje w jednej ze swoich prac, aby praca z teks- tem w ramach nauki języka obcego nie obejmowała popularnych rodzajów tekstów użytkowych, takich jak

że obecność tak się nieobecnością wypełnia że chłód tak od dawnego ciepła taje ze dni tak się dniami minionymi krzepią że zieleń zawsze tamtą zieleń przypomina...

dwa boki jednego trójkąta są równe odpowiadającym im bokom drugiego trójkąta oraz kąt zawarty między tymi bokami jednego trójkąta ma taką samą miarę jak odpowiadający mu

Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50..  Oblicz kąty

Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma

Największy kąt trójkąta ma miarę pięć razy większą niż najmniejszy kąt, a miara średniego kąta jest równa średniej arytmetycznej miar pozostałych kątów?. Średni kąt

a) Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę 70°. Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta równoramiennego ma miarę 80°. Jakie miary mogą mieć pozostałe kąty tego trójkąta?..

Jeden z kątów pewnego trójkąta ma miarę dwa razy większą niż najmniejszy kąt tego trójkąta, a równocześnie trzy razy mniejszą niż największy kąt tego trójkąta.. W

 Zastanów się, czy mierzenie za pomocą zapałki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego... KP/1/MAT/6/4 Klasa 1 - EDUKACJA MATEMATYCZNA: WIADOMOŚCI I

Odejście czło- wieka staje się w ten sposób rodzajem zdrady – „Tego nie robi się kotu”, a więc myśl o śmierci nie jest już, paradok- salnie, skupieniem się na so- bie,

Narysuj trapez równoramienny, którego kąt przy podstawie ma miarę 450 ramiona mają długość 3 cm, a podstawa 8cm.. Narysuj równoległobok, którego kąt rozwarty ma miarę 120 0

Uzasadnij, że suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta wypukłego jest równa

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Inny sposób który prowadzi to tego samego wyniku to policzenie odcinków x i y z twierdzenia Carnota [cosinusów] dla kąta

Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita, która w zapisie dziesiętnym zawiera wyłącznie cyfry 2 i 9, ma nieparzystą liczbę cyfr i jest podzielna przez

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie form i metod oraz efektów działania uniwersytetów trzeciego wieku jako instytucji kształcenia ustawicznego w kontekście

Prawdopodobie ´nstwo wyci ˛agni˛ecia czerwonej piłki jest trzy razy wi˛eksze,.. ni ˙z prawdopodobie ´nstwo wyci ˛agni˛ecia

dwa boki jednego trójkąta są równe odpowiadającym im bokom drugiego trójkąta oraz kąt zawarty między tymi bokami jednego trójkąta ma taką samą miarę jak odpowiadający

dwa boki jednego trójkąta są równe odpowiadającym im bokom drugiego trójkąta oraz kąt zawarty między tymi bokami jednego trójkąta ma taką samą miarę jak odpowiadający