• Nie Znaleziono Wyników

NK (Nasza-Klasa) – ogólnotematyczny portal społecznościowy w Polsce

Social media a promocja biblioteki

2. NK (Nasza-Klasa) – ogólnotematyczny portal społecznościowy w Polsce

Jego idea zasadza się na budowaniu relacji na podstawie dawnych znajo-mości szkolnych. Z punktu widzenia promowania działalności biblioteki portal ten nie jest przydatny, ponieważ jego celem jest odnalezienie osób, z którymi mieliśmy kontakt w przeszłości. W przeciwieństwie do Facebo-oka możemy tutaj założyć jedynie profil przypisany danej osobie. Nato-miast nie możemy umieścić tam informacji o działalności instytucji.

3. Twitter – serwis mikroblogowy, w którym każdy użytkownik może wrzucić za pośrednictwem swojego profilu tzw. status (wiadomość tekstową) lub rozmawiać z innymi osobami wybierając odpowiedni wątek tematyczny (hashtag). Polskim odpowiednikiem Twittera jest m.in. Blip.

Każdy portal społecznościowy oferuje wiele interesujących funkcji i usług.

Jednak przy budowaniu strony instytucji musimy pamiętać o tym, że należy ją zaprojektować w taki sposób, aby była ona atrakcyjna dla użytkowników pod względem dobranej treści. Warto informować odbiorców o każdym wydarzeniu możliwie jak najczęściej. Przy pomocy Facebooka treści udostępniać możemy w postaci tekstu, zdjęcia, filmu oraz linku. Pożądane przez instytucję informacje możemy zdobywać przez wykorzystanie opcji pytania oraz ankiety. Naszą tablicę możemy również uporządkować według najlepszych bądź najnowszych postów, co z pewnością wpłynie na ilość odwiedzin strony. Użytkownicy mogą odwiedzać strony instytucji przez nas polecane. Portal społecznościowy umożliwia stworze-nie albumu zdjęć oraz dodastworze-nie fotografii profilowej, a zarządzastworze-nie uprawstworze-nieniami strony pozwala sprostać celom ustalonym w początkowej strategii działania.

4 Portale społecznościowe lista, w: portale-spolecznosciowe.pl [on-line]. Dostępny w World Wide Web: http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista/.

46 Joanna Martyniuk

Fot. 1. Strona Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Facebook)5

Korzystając z możliwości social media, możemy również określić dane demo-graficzne osób wchodzących na naszą stronę. Informacje typu płeć, wiek, miejsce, z którego użytkownik korzysta z Internetu pozwalają nam sprawdzić, czy prze-prowadzane działania spełniają nasze oczekiwania. W przypadku, gdy wyniki nie są zadowalające, możemy wrócić do naszych założeń i ewentualnie zastanowić się nad nowym rozwiązaniem.

Budując stronę na portalu społecznościowym, musimy pamiętać o tym, że użytkownicy stają się coraz bardziej wymagający, zwracają uwagę na różnego typu detale. Dlatego też osoby zarządzające stroną powinny zadbać o podanie dokład-nych informacji na temat danej instytucji. Ponadto strona powinna być cały czas aktualna. Zdezaktualizowana strona nie przyciągnie uwagi odbiorców. Użytkow-nicy, wchodząc na naszą stronę, chcą w sposób szybki i łatwy dotrzeć do aktualnej

5 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w: Facebook [on-line]. Dostęp-ny w World Wide Web: http://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska.

Fot. 2. Profil strony (zakładka zarządzaj uprawnieniami) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnic-kiego w Białymstoku (Facebook)6

informacji. Jeżeli użytkownik natknie się na nieaktualne dane możemy być pewni, że więcej naszej strony nie odwiedzi. Aby nasza strona wyglądała profesjonalnie, musimy również dbać o ciągłość informacji. W myśl działania portali społeczno-ściowych na stronie instytucji codziennie powinien pojawiać się post informujący o nowym wydarzeniu. Warto również pamiętać o prowadzeniu dyskusji z użyt-kownikami. Jeżeli zostanie skierowane do nas pytanie, warto na nie odpowie-dzieć. Wpłynie to na pewno na panującą atmosferę, zaangażowanie internautów oraz budowanie pozytywnych relacji.

Obecnie wiele bibliotek w Polsce promuje swój wizerunek, wykorzystując so-cial media. Na terenie województwa podlaskiego coraz częściej fanpage zakładają

6 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w: Facebook [on-line]. Dostęp-ny w World Wide Web: https://www.facebook.com/pages/edit/?id=125832254156129&sk=permis-sions.

48 Joanna Martyniuk

Fot. 3. Statystyki strony Ksiażnicy podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Facebook)7

biblioteki położone w mniejszych miejscowościach. Jednym z takich przykładów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie8. Za pośrednictwem fanpage użyt-kownicy mają dostęp do aktualnych informacji o działalności biblioteki. Na jej tablicy są omawiane akcje promujące czytelnictwo, konkursy adresowane do róż-nych grup wiekowych oraz bieżąca oferta biblioteki. W podobny sposób, choć na wiele większą skalę, swój wizerunek promuje także Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Za pomocą fanpage zostają udostępnio-ne najważniejsze wiadomości. Biblioteka zamieszcza również materiały w

posta-7 Statystyki. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Użytkownicy, w: Facebook [on-line]. Dostępny w World Wide Web: http://www.facebook.com/insights/?sk=

pp_125832254156129.

8 Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie [on-line]. Dostępny w World Wide Web: http://

www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Krypnie/223357524358671.

ci plików wideo. Dzięki codziennej informacji biblioteka staje się bliższa osobie odwiedzającej fan page.

Postęp technologiczny znacząco wpłynął na tworzenie pozytywnego wizerun-ku instytucji. Jeszcze nie tak dawno korzystaliśmy jedynie z tradycyjnych form promocji. Obecnie biblioteka nie mogłaby funkcjonować bez możliwości korzy-stania z Internetu. Wykorzystując narzędzia social media, możemy sami kreować obraz naszej instytucji. Informacje o konkursach, spotkania literackie, nowe go-dziny otwarcia biblioteki – wszystko to możemy udostępnić użytkownikowi bez ponoszenia kosztów finansowych. Jednak czy powinniśmy zaprzestać stosowania tradycyjnych metod promocji instytucji na rzecz kreowania wizerunku biblioteki tylko i wyłącznie w oparciu o najnowsze technologie? Moim zdaniem nie. Jeże-li naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, powinniśmy zwrócić uwagę również na jakość naszych usług oraz bezpośredni kontakt z czy-telnikiem. Budowanie wizerunku na portalu traktujmy zatem jako kolejny etap promowania instytucji. Faktem jest to, że prowadzenie strony na portalu społecz-nościowym nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, jednak osoba odpo-wiedzialna za to zadanie powinna wykorzystywać w swojej pracy nowe metody, techniki i technologie oraz cechować się zdyscyplinowaniem i kreatywnością.

Damian Zalewski

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy