• Nie Znaleziono Wyników

Repository - Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Wear Phenomena in Port Grain...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Repository - Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin - Wear Phenomena in Port Grain..."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

ISSN 1733-8670

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82)

AKADEMII MORSKIEJ

W SZCZECINIE

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6

Jarosław Chmiel, Kazimierz Górnicki

Problemy zużycia w eksploatacji elewatorów portowych

Słowa kluczowe: korozja; zużycie ścierne, elewatory zbożowe, ziarno zbóż

W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane ze zużyciem elementów metalowych w elewatorach portowych. Właściwości ziaren zbóż oraz produktów po-chodnych sprawiają, że w urządzeniach do transportu wewnętrznego występują inten-sywne zjawiska zużycia ściernego. Zjawiska korozyjne pojawiające się w okresach prze-stojów przyspieszają dodatkowo niszczenie elementów stalowych.

Wear Phenomena in Port Grain Silos Operation

Key words: corrosion, abrasive wear, grain silos, cereal grains

The authors deal with the most important problems of the wear of metal elements in port grain silos. The properties of grains and their cereal products cause an intensive abrasive wear process in in-port transport equipment. Corrosion phenomena that occur during stoppage periods additionally accelerate the destruction of steel elements.

(2)

Wstęp

Portowe urządzenia przeładunkowe narażone są na działanie złożonego ze-społu czynników niszczących, wywołujących zróżnicowane formy zużycia. Nale-żą do nich czynniki związane z:

– rodzajem i właściwościami transportowanego ładunku, – sposobem i warunkami przesyłania ładunku,

– oddziaływaniem czynników klimatycznych i środowiskowych na ele-menty systemu.

Równoczesne oddziaływanie czynników eksploatacyjnych i klimatycznych sprawia, że możliwe jest występowanie rozmaitych złożonych procesów nisz-czących, stymulujących zużycie węzłów systemów transportowych, niejedno-krotnie z udziałem zjawisk synergicznych w warunkach złożonych procesów zużycia.

W pracy niniejszej przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze zjawi-skami zużycia elementów metalowych występującymi podczas przeładunku i składowania ładunków zbożowych.

1. Zużycie części metalowych w elewatorach zbożowych

Podstawowe procesy zużycia tribologicznego i nietribologicznego materia-łów metalowych, prowadzące do występowania zjawisk zużycia są opisane w licznych publikacjach z zakresu tribologii i eksploatacji maszyn. Formy zuży-cia tribologicznego, rozwijające się w wyniku bezpośredniego kontaktu dwóch ciał stałych, są zbadane i opisane na poziomie pozwalającym na ich efektywne modelowanie [1, 4, 7] oraz tworzenie skutecznych modeli prognostycznych [2, 8].

Zjawiska zużycia ściernego urządzeń elewatorów zbożowych występują praktycznie na wszystkich etapach przemieszczania ziarna zbóż lub innych ziar-nistych produktów roślinnych przez urządzenia rozładowcze i przesyłowe.

Ziarno przychodzące do rozładunku drogą morską zazwyczaj jest zbrylone. Spowodowane jest to przez kołysanie się statku i stopniowe osiadanie ziarna oraz przez zmiany wilgotności wywołujące sklejanie się ziaren, aż do utworze-nia skorupy na powierzchni złoża. Urządzeutworze-nia rozładunkowe wyposażone są zatem w mechaniczne układy spulchniające, których działanie umożliwia późniejsze pobranie ziarna przez mechaniczny lub pneumatyczny system prze-mieszczania ziaren do przenośników taśmowych. Typowe rozwiązania układów rozładunkowych przedstawiono na rysunkach 1 i 2. W warunkach pracy ciągłej części robocze tych układów narażone są na zużycie ścierne, wywołujące

(3)

stopniową erozję powierzchni. Podczas przerw w pracy występują procesy ko-rozyjne, przede wszystkim korozja tlenkowa i wodorotlenkowa żelaza (rys. 3), powodujące powstawanie łatwousuwalnych warstw produktów lub korozji wże-rowej. Ponowne uruchomienie urządzenia sprawia, że warstwy te są usuwane przez rozładowywane ziarno, zaś na powierzchni roboczej powstają makrosko-powe ubytki (rys. 4).

Zaznaczyć należy, że intensywność korozji jest zwiększona w wyniku wy-stępowania kumulacji naprężeń i mikroodkształceń w warstwie wierzchniej materiału. Sprzyja to występowaniu zjawisk typu korozji naprężeniowej. Można zatem mówić o istnieniu dodatniego sprzężenia zwrotnego między procesami niszczącymi.

W dalszej swej drodze, ziarno przemieszczane jest przenośnikiem pneuma-tycznym lub ślimakowym do najwyższego punktu urządzenia rozładunkowego, skąd grawitacyjnie, rurami przesypowymi, kierowane jest na przenośniki ta-śmowe. Rury przesypowe narażone są na ścierne oddziaływanie strumienia zia-ren przemieszczających się po ich powierzchni. W najprostszym przypadku – rezultatem jest obserwowane i mierzalne zmniejszenie grubości ścianki rury w części kontaktującej się ze strumieniem ziarna (rys. 5).

Rys. 1. Końcówka pneumatycznego urządzenia rozładunkowego Vigan

Fig. 1. The end part of a Vigan pneumatic unloader

Rys. 2. Końcówka ślimakowego urządzenia rozładunkowego Sievertel

(4)

Rys. 3. Korozja końcówki urządzenia Vigan podczas przestoju

Fig. 3. Corrosion of the end part of a Vigan unloader during a stoppage

Rys. 4. Uszkodzenia korozyjno-mechaniczne końcówki urządzenia Sievertel

Fig. 4. Corrosive-mechanical damage of the end part of a Sievertel unloader

Obecność nierówności powierzchni wywołuje zawirowania w strumieniu ziaren, co w połączeniu z jego niejednorodnością prowadzi do bardzo nierów-nomiernego rozkładu obciążeń powierzchni elementów i skutkuje miejscowym

(5)

zróżnicowaniem ich zużycia, aż do lokalnych perforacji (rys. 6). Przykładem wpływu zawirowań na intensywność niszczenia jest zużycie rury przesypowej w miejscu połączenia dwóch odcinków nakładką (mufą), przy pozostawieniu między odcinkami odstępu ok. 30 mm (rys. 7).

Rys. 5. Zużycie powierzchni rury zasypowej

Fig. 5. Worn surface of a loading pipe

Rys.6. Nierównomierność zużycia i perforacja powierzchni rury

(6)

Rys. 7. Zniszczenia rury zasypowej w strefie zawirowań, w miejscu połączenia odcinków mufą

Fig. 7. Destructions of the loading pipe in the whirl zone at a joint

Zjawiska erozyjne przebiegają ze szczególną intensywnością w tych miej-scach, w których następuje gwałtowna zmiana kierunku strumienia ziarna. Do miejsc tych należą m.in. kolana rurociągów, płyty oporowe i kosze zasypowe. Przykład zużycia płyt kosza zasypowego, znajdującego się w stopie przenośnika kubełkowego przedstawiono na rysunkach 8 – 10. Do kosza tego trafia ziarno transportowane przenośnikami taśmowymi z urządzenia rozładunkowego.

Rys. 8. Zniszczenie płyty kosza zasypowego

(7)

Rys. 9. Perforacja płyty kosza zasypowego

Fig. 9. Perforated plate of the charging hopper

Rys. 10. Krawędź i perforacja płyty kosza zasypowego (pow. 20)

Fig. 10. The plate edge and perforation of the charging hopper

Ziarno, po osiągnięciu najwyższego punktu w układzie transportowym ele-watora, przemieszczane jest grawitacyjnie przez system rur przesypowych i przenośników taśmowych do komór składowych. W podobny sposób realizo-wane jest przemieszczanie ziarna do układów wagowych oraz załadunek ziarna na środki transportu odbierające ziarno z elewatora. W pionowym

(8)

przemiesz-czaniu ziarna zasadniczą rolę odgrywa system przenośników kubełkowych. Przedwczesne zużycie kubełków najczęściej wywołane jest zerwaniem kubełka z taśmy (rys. 11). Następuje to z reguły w przypadkach zmęczenia materiału kubełka w okolicy śrub mocujących go do taśmy lub w wyniku zahaczenia kubełka o przedmiot znajdujący się w kanale przenośnika – najczęściej inny, zerwany kubełek.

Rys. 11. Przykłady zniszczeń kubełków przenośnika

Fig. 11. Examples of destructions of the conveyor buckets

2. Charakterystyka ziarna zbóż jako materiału ściernego

Problematyka zużycia materiałów metalowych stykających się z ziarnami zbóż w trakcie procesów transportowych i przetwórczych pojawia się w litera- turze od kilku lat. Jednym z zagadnień, które przyciągają szczególną uwagę badaczy, jest charakterystyka mechaniczna i geometryczna ziaren zbóż jako materiału oddziaływającego na powierzchnie robocze urządzeń przetwórczych. W mniejszym stopniu natomiast poświęca się uwagę na zużycie urządzeń trans-portowych.

W literaturze krajowej zwracają uwagę prace [3, 5, 6]. Autorzy podkreślają przede wszystkim brak standaryzacji metod badania właściwości mechanicz-nych ziaren zbóż. Stosowane w praktyce badawczej metody obejmują różne warianty badania wytrzymałości ziaren na ściskanie oraz badanie twardości ziaren. Zaznaczyć należy, że twardość ziaren interpretowana jest jako miara oporu jaki stawiają ziarna podczas procesów przetwórczych. W aspekcie

(9)

zuży-cia elementów urządzeń transportowych bardziej miarodajne wydaje się badanie mikrotwardości powierzchni ziarna.

Ważnym parametrem fizycznym, tak podczas przetwórstwa jak i transportu ziarna zbóż, jest współczynnik tarcia o powierzchnie materiałów konstrukcyj-nych. Parametr ten, określany jest jako tzw. współczynnik tarcia zewnętrznego, dla odróżnienia od współczynnika tarcia wewnętrznego pomiędzy ziarnami w złożu lub strumieniu. Oba współczynniki wykazują wyraźną zależność od wilgotności ziarna.

Parametry geometryczne ziarna, interesujące z punktu widzenia zjawisk zu-życia ściernego, wynikają zasadniczo z modelu Kragielskiego. Przybliżenie kształtu fragmentu ziarna jako stożka ściętego zakończonego półsferą w znacz-nym stopniu odpowiada kształtowi większości ziaren zbóż. Istnieją oczywiście wyjątki od tego modelu, przy czym szczególnie niekorzystnym z nich jest grys kukurydziany, tworzący cząstki ostrokrawędziste. Ocena parametrów geome-trycznych ziaren również nie jest objęta standaryzacją. Istnieje możliwość czę-ściowej jej automatyzacji przy zastosowaniu metod komputerowej analizy obra-zu. Oczywiście parametry te również wykazują zmienność w zależności od wil-gotności ziarna.

Podsumowanie

Znaczna intensywność zjawisk zużycia ściernego i korozyjno-ściernego wy-stępujących w urządzeniach elewatorów spowodowała zainteresowanie się tą tematyką badawczą w Zakładzie Techniki Transportu. Wykonane prace rozpo-znawcze wskazują, że z punktu widzenia oddziaływania ziaren zbóż na metalo-we elementy urządzeń transportowych w elewatorze, interesującymi parametra-mi są parametry geometryczne ziarna, parametra-mikrotwardość warstwy wierzchniej ziar-na, masa i prędkość przemieszczania się strumienia ziaren oraz współczynniki tarcia.

Literatura

1. Buczkowski R., Statistical methods of rough surfaces and finite element

contact analysis, Praca habilitacyjna, 3/1999, Instytut Podstawowych

Pro-blemów Techniki PAN, Warszawa 1999.

2. Buczkowski R., Kleiber M., Statistical model of strongly anisotropic rough

surfaces for finite element contact analysis, International Journal for

Nu-merical Methods in Engineering, 49, 1169 – 1189 (2000).

3. Frączek J., Kaczorowski J., Ślipek Z., Horabik J., Molenda M., Acta Agrophysica, 92, Lublin 2003.

(10)

4. Hebda M., Wachal A., Trybologia, WNT, Warszawa 1980.

5. Horabik J., Acta Agrophysica, 54, Lublin 2001.

6. Horabik J., Molenda M., Acta Agrophysica, 74, Lublin 2002. 7. Kragielskij I. W., Trenije i iznos, Maszgiz, Moskwa 1962.

8. Zwierzycki W. (red.), Modele prognostyczne korozyjno-mechanicznego

zużywania się elementów maszyn, Biblioteka Problemów Eksploatacji,

Radom – Poznań 2002.

Autorzy dziękują Panu M. Jasińskiemu i Panu J. Śmiechowskiemu za pomoc w gromadzeniu materiałów.

Praca realizowana częściowo w ramach projektu badań statutowych Akade-mii Morskiej w Szczecinie 2/S/IIT/06.

Wpłynęło do redakcji w lutym 2006 r.

Recenzent

dr hab. inż. Zygmunt Paszota, prof. PS

Adresy Autorów

dr inż. Jarosław Chmiel jlc@am.szczecin.pl

dr inż. Kazimierz Górnicki Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Zakład Techniki Transportu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Choć płaci więcej niż wynosi wartość rynkowa MV, to jednak mniej niż wynosi dla niego wartość inwestycyjna IV danej nieruchomości z powodów wymienionych wyżej, a

Zatem poziom absorpcji środków z funduszy strukturalnych zależeć będzie nie tylko od zatwierdzenia odpowiednich projektów do realizacji w ramach określonych programów

W odniesieniu do problemu dotychczasowej ewolucji zagadnieJ\ oraz uwarunkowalI wyceny przedsiębiorstw w Polsce można sformułować liczne wyznaczniki, kształtujące specyfikę

Pozytywne zmiany zanotowano w strukturze rodzajowej i sekcyjnej środków trwałych, co przejawiało się odpowiednio wysoką dynamiką wzrostu w zakresie maszyn, urządzeń technicznych

Wraz z upływem czasu relacje te zmieniały się w następstwie nowych zjawisk i mechanizmów, głównie podejmowania pracy zarobkowej poza gospodarstwem przez członków rodzin rolniczych,

Zaliczyç do nich mo˝na znaki ekologiczne przyznawane przez Francj´ – znak Agriculture biologique podczas komercjalizacji ca∏a produkcja rolnictwa ekologicznego musi byç

– każdy wyróżniony segment powinien być dostatecznie duży odpowiednia wielkość, pojemność, chłonność oraz rosnący potencjał, aby uzasadnione było inwestowanie czasu

Further on in the Resolution the General Assembly called on all States to undertake steps indispensable for the identification , apprehension, extradition and punishment of all