ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę C.10.

95  Download (0)

Full text

(1)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Badania i homologacja pojazdów Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Investigations and the homologation of vehicles

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 1 Zaliczenie na ocenę C.10.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>BadHomPO(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika, metrologia techniczna.

Wiedza

1

Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

2

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności

3 Zna metody, techniki i narzędzia stosowane dla rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla specjalności samochodów i ciągników

Umiejętności

1

Krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń i pojazdów typowych w zakresie realizowanej specjalności

2

Projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla wykonywania zadań inżynierskich w realizowanej specjalności z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami,

podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska

2

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska

Cele przedmiotu: Poznanie specyfiki badań pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Zdobycie wiedzy o współczesnych metodach i urządzeniach do badań pojazdów typu homologowanego

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 20 10 dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Ćwiczenia

Laboratorium 20 10 dr inż. Bieniek Andrzej

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

(2)

1

Warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, przyczepy przeznaczonej do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy. Zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu. Zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu pojazdu.

2

2 Analiza przepisów dotyczących pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. Identyfikacja

elementów instalacji gazowej, zadania dozoru technicznego, cele homologacji. 2 3

Kryteria oceny pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym co do zgodności z warunkami technicznymi oraz zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą.

2

4

Definicja pojazdu zabytkowego. Procedury wpisu pojazd do ewidencji zabytków. Definicja pojazdu marki „sam”. Kryteria oceny pojazdów marki "sam" oraz zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi.

2

5 Procedury wykonywania litrażowania pojazdów i ustalania normy za pomocą metody bezpośredniej

zużycia paliwa. 1

6 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Ćwiczenia laboratoryjne

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Badania homologacyjne pojazdów. Procedury związane ze zmianą świadectwa homologacji 2

2 Badanie homologacyjne nakładkowej instalacji gazowej 2

3 Badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych 2

4 Wyznaczanie parametrów technicznych pojazdu typu"SAM" i badanie zgodności z warunkami

technicznymi 2

5 Wyznaczanie parametrów technicznych pojazdu zabytkowego i badanie zgodności z warunkami

technicznymi 1

6 Weryfikacja sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń. Wystawienie ocen końcowych. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego, technologii napraw i bezpiecznego użytkowania pojazdów samochodowych

MiBM_K2_W06 W D

2

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności samochody i ciągniki

MiBM_K2_W08 W D

Umiejętności 1

Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich stosowane w technice samochodowej

metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne MiBM_K2_U04 L D H

2

Ma dobre przygotowanie do pracy w przemysłowym środowisku motoryzacyjnym oraz doskonale zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

MiBM_K2_U05 L D H

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomość potrzeby uzupełniania motoryzacyjnej wiedzy specjalistycznej przez całe życie i potrafi dobrać właściwe źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych

MiBM_K2_K01 W D

2

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

(3)

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praktyczne zajęcia laboratoryjne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie, sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń Literatura podstawowa:

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz typu ich przedmiotów 1.

wyposażenia lub części Dz.U. z 2013r., poz. 407

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2.

2015r., poz. 305

Ustawa Prawo o ruchu drogowym 3.

Literatura uzupełniająca:

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów 1.

wyposażenia lub części Dz.U. z 2013r., poz. 704

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności pojazdów zabytkowych z warunkami technicznymi Dz.U. z 2.

2013r., poz. 337

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(4)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title The safety car and the road

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.2 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę E.2.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>BSRD(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Mechanika ruchu samochodu. Układy napędowe pojazdu.

Wiedza

1

Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi

zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego technologii napraw i bezpiecznego użytkowania obrabiarek lub pojazdów samochodowych i maszyn.

2

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności.

Umiejętności

1 Dostrzega, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, ich aspekty systemowe i pozatechniczne.

2 Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

Kompetencje społeczne

1

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska.

2

Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami,

podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z przyczynami i skutkami wypadków w ruchu drogowym oraz problematyką bezpieczeństwa czynnego, biernego, powypadkowego i ekologicznego samochodów.

Omówiona zostanie budowa i zasady działania systemów zwiększających bezpieczeństwo pojazdów w ruchu drogowym.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 30 10 dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 45 10 dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1

Rys historyczny rozwoju motoryzacji. Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowe pojęcia nauki o bezpieczeństwie. Statystyczne oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i program jego podnoszenia.

1

(5)

2

Cechy psychologiczne i osobowość kierowcy. Wpływ leków, alkoholu, narkotyków na zachowanie kierowcy. Biomechanika obrażeń. Obciążenia graniczne i kryteria ocena. Manekiny oraz skala oceny AIS. Kryteria oceny zagrożeń głowy i klatki piersiowej.

1

3

Problem widoczności i spostrzegania przeszkód na drodze. Oświetlenie pojazdów. Zderzenia pojazdu z pieszym. Konstrukcja nadwozia a rodzaj obrażeń. Modelowanie zderzenia pojazdu z pieszym.

1

4 Ograniczenia systemu użytkownik-pojazd-otoczenie. Przyczepność i stateczność samochodu.

Stateczność pojazdu użytkowego podczas rozładunku. 1

5 Zderzenia pojazdów. Zewnętrzne ograniczenia stateczności. Modelowanie zderzeń.

Kompatybilność pojazdów. 1

6 Układy hamulcowe i kierownicze. Warunki konstrukcyjne i ich wpływ na bezpieczeństwo. Układy

wspomagające pracę kierowcy. Systemy automatyzacji prowadzenia samochodu. 2 7

Urządzenia bezpieczeństwa biernego. Poduszki i pasy bezpieczeństwa. Fotele i zagłówki. Rola otoczenia w kształtowaniu bezpieczeństwa. Drogi i ich wyposażenie. Sterowanie ruchem drogowym.

2

8 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Seminarium Sposób realizacji Prezentacje własne studentów.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1

Przygotowanie i wygłoszenie referatów dotyczących zagadnień niekonwencjonalnych układów napędowych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym (strefa miejska, pozamiejska), elementy systemów bezpieczeństwa w pojazdach użytkowych. Wykonanie rekonstrukcji zdarzenia drogowego.

9

2 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 35 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane dla rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności

MiBM_K2_W04 W S D N O

2

Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych i maszyn

MiBM_K2_W06 W S D N O

Umiejętności 1

Dostrzega, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań

inżynierskich, ich aspekty systemowe i pozatechniczne MiBM_K2_U02 W S D N O

2

Sprawnie posługuje się metodami i programami komputerowymi przydatnymi przy realizacji podejmowanych działań inżynierskich

MiBM_K2_U09 W S D N O

Kompetencje społeczne

1 Umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować

przydzielone zadania MiBM_K2_K05 W S D N O

2

Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i opinii dotyczących rozwoju techniki i związanych z tym zagrożeń,szczególnie w zakresie mechaniki i budowy maszyn

MiBM_K2_K06 W S D N O

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

(6)

Wykład, zajęcia seminaryjne

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie, przygotowanie prezentacji Literatura podstawowa:

Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ Warszawa 2004.

1.

Prochowski L. i inni: Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych,WKiŁ Warszawa 2014 2.

Afanasjew L. L., Djakow A. B., Ilarionow W. A.: Czynne bezpieczeństwo samochodu. WKiŁ, Warszawa 1986 3.

Iwanow W. N., Lalin W. A.: Bierne bezpieczeństwo samochodu. WKiŁ, Warszawa 1984 4.

Literatura uzupełniająca:

Rokosch U. Poduszki gazowe i napinacze pasów. WKŁ, Warszawa, 2003 1.

Zieliński A.: Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKiŁ, Warszawa 2003 2.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(7)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo systemów inżynierskich Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Safety of engineering systems

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.1 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę B.7

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>BezSysIN(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Wiedza

1

Ogólna wiedza z zakresu budowy i zasad działania maszyn, chemii fizycznej oraz właściwości substancji aktywnych chemicznie tzw.

substancji niebezpiecznych

2 Świadomość zagrożenia ze strony maszyn, urządzeń oraz substancji niebezpiecznych przetwarzanych w procesach przemysłowych Umiejętności

1 Umiejętności samokształcenia się i pozyskiwania informacji 2 Umiejętność dostrzegania aspektów formalnoprawnych i

pozatechnicznych w zagadnieniach inżynierskich inżynierskich Kompetencje

społeczne

1 Dostrzeganie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

2 Zdolność do myślenia i działania w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy. Samodzielne kierowanie własnym rozwojem

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z zagrożeniami występującymi w działalności przemysłowej oraz sposobami zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Przedstawienie zagadnień zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym oraz wymaganiami formalnoprawnymi w tym zakresie.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 50 20 dr hab. inż. Dyga Roman

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 30 10 dr hab. inż. Dyga Roman

Treści kształcenia Wykład Sposób realizacji Wykład audytoryjny

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Przegląd zagrożeń przemysłowych. Przyczyny wypadków i awarii 1

2 Zarządzania bezpieczeństwem przemysłowych. Krajowe i europejskie zasady bezpieczeństwa

technicznego 2

3 Identyfikacja obiektów/zakładów niebezpiecznych. Kryteria kwalifikacji poważnych awarii i

wypadków 2

4 Klasyfikacja i własciwości substancji szczególnie niebezpiecznych 1 5 Zagrożenia związane z oddziaływaniem uwalnianej energii i substancji (wybuchy, pożary, wycieki) 2 6 Techniczne metody monitorowania stanu bezpieczeństwa, systemy zabezpieczeń maszyn i

instalacji przemysłowych 3

(8)

7 Metody analizy ryzyka technicznego oraz prognozowania skutków awarii 2 8 Elementy bezpieczeństwa w projektowaniu i konstruowaniu i eksploatacji aparatury przemysłowej

maszyn i urządzeń. 2

9 Zakres i formy dozoru technicznego. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi 2 10 Systemy certyfikowania aparatury, maszyn i urządzeń przemysłowych 1

11 Kolokwium zaliczeniowe 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Seminarium Sposób realizacji Prezentacje własne studentów

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Europejski program zarzadzania bezpieczeństwem SEVESCO II 1

2 Określanie prawdopodobieństwa awarii i innych wskaźników ryzyka 1

3 Procedury bezpieczeństwa w wybranych zakładach przemysłowych 2

4 Szacowanie strat i innych skutków awarii 1

5 Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz ochrona przed nadciśnieniem 2 6 Monitorowania rurociągów. Transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych. 1

7 Zabezpieczenia maszyn i zautomatyzowanych linii produkcyjnych 1

8 Kontrola stanu technicznego - procedury dopuszczenia do eksploatacji i przeglądy okresowe.

Jednostki notyfikujące 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Student ma wiedzę o stosowaniu przepisów prawych, norm, oraz wytycznych w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych stwarzających różnego typu zagrożenia

MiBM_K2_W06 W S C O

2

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu formalno-prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z

bezpieczeństwem przemysłowym

MiBM_K2_W08 W S C O

Umiejętności 1

Student jest przygotowany do pracy zawodowej pod katem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnorakich gałęziach przemysłu

MiBM_K2_U05 W S C O

2

Ocenia stopień zagrożenia związanego z użytkowaniem

maszyn, urządzeń i substancji niebezpiecznych MiBM_K2_U08 W C

Kompetencje społeczne

1

Student rozumie konieczność dostosowania działań typowo technicznych do wymogów związanych z

zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa MiBM_K2_K02 W S O P

2

Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, szczególnie w kontekście jej

wpływu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska MiBM_K2_K06 S O Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, zajęcia seminaryjne

(9)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne, przygotowanie ustnego wystąpienia na zadany temat Literatura podstawowa:

Markowski A. (red): Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz. II i III – Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym.

1.

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999

Crawal D. A., Louvar J. F.: Chemical process safety fundamentals with applications. Prentice Hall Int. Series, 1990 2.

Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka Podstawowa. WNT 2009 3.

Lees P.S. "Loss Prevention in the Process Industries", 2'"1 ed., Butterworth- Heinemann,1996 4.

Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych. ITE, Radom 2002 5.

Literatura uzupełniająca:

Szopa T. : Niezawodność i bezpieczeństwo. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009 1.

Ryng M.: Bezpieczeństwo techniczne w przemysle chemicznym. WNT Warszawa 1985 2.

Guidelines for Engineering Design for Process Safety, AlChE, CCPS, N.Y. 1993 3.

prof. dr hab. inż. Witczak Stanisław

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(10)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Elektrotechnika i elektronika pojazdów Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Electrotwchnics and electronics in vehicles

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 1.4 Egzamin C.4.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>EleElePO(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Podstawy konstrukcji maszyn,, Elektrotechnika, Metrologia techniczna

Wiedza

1 Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy mechaniki, elektryczności i magnetyzmu

2 Ma elementarną wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i automatyki

Umiejętności

1

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (MiBM_K1_U08)

2 Potrafi posługiwać się aparatura pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru

Kompetencje społeczne

1 Ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób

2 Potrafi współpracować i działać w grupie, przyjmując w niej różne role Cele przedmiotu: Przygotowanie studenta do projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 40 20 dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Ćwiczenia

Laboratorium 35 20 dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU

[1],AKUMULATORY SAMOCHODOWE DLA SYSTEMU START_STOP [1,3]. 2

2 PRĄDNICE PRĄDU PRZEMIENNEGO [3,6]. 2

3 REGULACJA i NASTAWY REGULATORÓW PRĄDNIC [3,6]. 2

4 ROZRUSZNIKI ORAZ INSTALACJE UŁATWIAJĄCE ROZRUCH [3,6]. 2

5 ELEMENTY POJAZDOWYCH UKŁADÓW, ELEKTRONICZNYCH,KONDYCJONOWANIE

SYGNAŁÓW POJAZDOWYCH 2

6 ZŁOŻONE UKŁADY ELEKTRONICZNE STERUJĄCE URZĄDZENIAMI W POJAZDACH,

ODMIANY UKŁADÓW ZAPŁONOWYCH STEROWANYCH KOMPUTEROWO [3,6]. 2

(11)

7 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA OBWODÓW OŚWIETLENIA I SYGNALIZACJI [1,3],

OBWODY ELEKTRYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH [1,3]. 2

8 ZAAWANSOWANE ELEKTRYCZNE NAPĘDY POJAZDÓW, MAGLEV [2] 2

9

OGNIWA PALIWOWE WYKORZYSTYWANE W POJAZDACH Z NAPEDAMI ELEKTRYCZNYMI, KIERUNKI ROZWOJU ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ i KOSMICZNEJ [2].

2

10 METODY PRZESYŁANIA INFORMACJI ZA POMOCĄ SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, METODY

BADAŃ ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ POJAZDOWYCH [4] 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w laboratorium

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 BADANIE AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO 2

2 PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH (R, L, C, T) 2

3 BADANIE PRĄDNICY PRĄDU PRZEMIENNEGO 2

4 TRANZYSTOR JAKO ELEMENT WZMACNIAJĄCY I ZAŁĄCZAJĄCY 2

5 ELEKTRONICZNE UKŁADY STERUJĄCE 2

6 BADANIE ELEKTRONICZNEGO UKŁADU ZAPŁONOWEGO, STEROWANIE SILNIKAMI

ELEKTRYCZNYMI 2

7 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI ZEWNĘTRZNEJ SILNIKA, NAPRAWA OBWODÓW

SYGNALIZACJI 2

8

ANALIZA OSCYLOSKOPOWA OBWODÓW OŚWIETLENIA XENONOWEGO, BADANIE I ANALIZA ANALOGOWYCH I CYFROWYCH SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Z MAGISTRALI RÓWNOLEGŁEJ i KODOWANEJ CYFROWO

2

9

BADANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH W SAMOCHODOWYCH

MAGISTRALACH DANYCH JAK LIN, FLEX-RAY, VAN, POMIAR I ANALIZA SYGNAŁU NAPIĘCIA Z CZUJNIKA HALLOTRONOWEGO W WYBRANYCH APLIKACJACH

2

10 KONDYCJONOWANIE SYGNAŁÓW CZUJNIKÓW NAPRĘŻENIA 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie technik wytwarzania MiBM_K2_W05 W A

2

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

MiBM_K2_W08 W A

Umiejętności 1

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania różnych technik i technologii w zakresie projektowania i

wytwarzania maszyn i urządzeń MiBM_K2_U12 L H

2

Sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

MiBM_K2_U01 L H

3

Projektuje i usprawnia procesy, obiekty lub systemy niezbędne dla wykonywania zadań inżynierskich z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych

MiBM_K2_U10 W L E H

(12)

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami, podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska

MiBM_K2_K01 W L P

2

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje

społeczne oraz wpływ na stan środowiska MiBM_K2_K02 L P

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład, Zajęcia laboratoryjne

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Pisemny egzamin. Przedłożenie sprawozdań z przebiegu laboratoriów Literatura podstawowa:

Ocioszyński J.: Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych. WSiP. W-wa 1996. Herner A., Riehl H.J.:

1.

Elektrotechnika i elektronika samochodowych pojazdach samochodowych. WKiŁ. Wwa 2003.

Sokolik J.: Elektrotechnika samochodowa. WSiP. W-wa 1995 2.

Jurgen R. K., Automotive electronics handbook, McGraw-Hill Book Company,. New York, 1999 3.

Literatura uzupełniająca:

Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKIŁ. W-wa 1998.

1.

Konopiński M.: Elektronika w technice motoryzacyjnej. WKiŁ. W-wa 1987 2.

Augustynowicz A: Identyfikacja typu kierowcy Opole 2003r.

3.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(13)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Energochłonność pojazdu Nauki podst.

(T/N) Subject Title Vehicle's energy consumption

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.2 Prakt. 1.5 Zaliczenie na ocenę E.1.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>EnerPoja(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Eksploatacja pojazdów i maszyn, Pojazdy i maszyny samobieżne, Napędy maszyn

Wiedza

1

Ma poszerzoną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów.

2

Ma praktyczną wiedzę w zakresie standardowych metod numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych.

Umiejętności

1

Sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, tak że w języku angielskim lub innym języku obcym; potrafi integrować

uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

2

Ma doświadczenie w przygotowywaniu w języku polskim i języku obcym opracowań problemów z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierskich.

Kompetencje społeczne

1 Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością i pomysłowością w działaniu związanym z realizacją zadań zawodowych.

2 Umie wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadania z zakresu przedmiotu.

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami energochłonności ruchu pojazdu, zużycia paliwa w różnych warunkach eksploatacyjnych, sprawności silnika i układu napędowego.

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 40 10 dr inż. Hetmańczyk Ireneusz

Ćwiczenia

Laboratorium 40 10 dr inż. Hetmańczyk Ireneusz

Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Analiza składników bilansu energetycznego samochodu, energochłonność ruchu. 2

2 Równania energochłonności przebiegowej i jednostkowej. 1

3 Energochłonność podstawowych faz ruchu. 1

4 Wpływ profilu prędkości na energochłonność ruchu. 1

5 Średnie przyspieszenie jako parametr cyklu jezdnego. 1

6 Wpływ parametrów samochodu na energochłonność ruchu. 1

(14)

7 Zużycie paliwa przy stałej prędkości. Przebiegowe zużycie paliwa w cyklach jezdnych.

Eksploatacyjne zużycie paliwa. 2

8 Kolokwium zaliczeniowe. 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w laboratorium komputerowym, zajęcia laboratoryjne

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Obliczenia wstępne oporów ruchu samochodu (opór toczenia, opór powietrza, opór bezwładności,

opór wzniesienia, opór uciągu). 2

2 Wyznaczanie czasów rozpędzania dla jazd z określoną intensywnością na poszczególnych

biegach. 2

3 Tworzenie zastępczych cykli jezdnych. 2

4 Wyznaczanie powierzchni czołowej pojazdu. 2

5 Wyznaczanie osiowego momentu bezwładności koła. 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma ugruntowaną wiedzę z matematyki umożliwiającą rozwiązywanie problemów w zakresie sporządzania charakterystyk trakcyjnych, a w szczególności zużycia energii w poszczególnych fazach ruchu pojazdów.

MiBM_K2_W01 W L C I

2

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i ekologicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

MiBM_K2_W08 W C I

3

Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do wykonania obliczeń numerycznych i obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych w pojazdach.

MiBM_K2_W04 W L C I

Umiejętności 1

Zna i korzysta z dużą wprawą z różnych źródeł danych pomocnych przy sporządzaniu charakterystyk

energochłonności pojazdów.

MiBM_K2_U01 L I

2

Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań z energochłonności metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.

MiBM_K2_U04 L I

3 Posiada doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchu

pojazdu w zakresie ekonomicznym i ekologicznym. MiBM_K2_U06 L I

Kompetencje społeczne

1 Rozumie ekologiczne aspekty działalności inżyniera

mechanika oraz ich wpływ na stan środowiska. MiBM_K2_K02 W L C I

2

Rozumie społeczną rolę inżyniera oraz bierze udział w przekazywaniu społeczeństwu wiarygodnych informacji i

ocen wskaźników energochłonności pojazdów. MiBM_K2_K06 L I Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, praktyczne zajęcia laboratoryjne, komputerowe zajęcia laboratoryjne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

(15)

Zaliczenie pisemne, oceny cząstkowe z zajęć laboratoryjnych Literatura podstawowa:

Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, WNT Warszawa 2002 1.

Siłka W.: Teoria ruchu samochodu – tom I, Kinematyka i dynamika, Skrypt WSI Opole 1993 2.

Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT Warszawska 1994 3.

Prochowski L.: Mechanika ruchu, WKiŁ Warszawa 2008 4.

Lanzendoerfer J.: Teoria ruchu samochodu, Skrypt Politechnika Łódzka 1988 5.

Literatura uzupełniająca:

Siłka W.: Energochłonność ruchu samochodu, WNT Warszawa 1997 1.

Siłka W.: Teoria ruchu samochodu - tom II, Energochłonność ruchu i zużycie paliwa. - 1994 2.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(16)

Opole University of Technology Faculty of Mechanical Engineering

Course Description Card Field of study Mechanical Engineering

Profile of Education General Academic Level of study Second Cycle Studies Specialization Cars and Tractors Form of Study Part-Time Studies

Semester First

Course Title Język obcy Basic Science

(Y/N) N

Nazwa przedmiotu Foreign language

ECTS points Mode of complete the course Course code

Total 2 Cont. 0.8 Pract. 2 Course credit D.1

USOS Course code MM/SC-NM>JezyObcy(1)

Preliminary requirements of

the course

Name of course Język obcy

Knowledge 1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem niemieckim na poziomie B2 określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2

Skills

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego.

2 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowe zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

3 Rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności

Social Competence

1

Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, które z zastosowanych przez niego środków wyrazu wymagają dalszego doskonalenia.

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Course Goals Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Course Programme

The course format Hours/sem. (h) Lecturer

Workload Contact (title/academic degree, surname and name) Lecture

Calculation class

Laboratory class 50 20 mgr Sojka Katarzyna Project

Seminar

Course Content Laboratory class Execution method W sali dydaktycznej

Item Content of Course Hours

1

Wprowadzenie do języka fachowego - jezyk specjalistyczny a język ogólny. Cechy leksyki języka fachowego. Definiowanie pojęć fachowych. Struktura definicji. Wprowadzenie do samodzielnej pracy ze słownikami języka specjalistycznego. Zasoby leksyki fachowej on-line. Praca z tekstem specjalistycznym. Przygotowanie prezentacji branżowej.

20

Student's own study (h) 30 Contact hours per semester 20

Learning outcomes for the course - after completing the training cycle

The reference to the learning

outcomes

Form of course (LE, C, LA,

P, S)

Methods of verification of learning outcomes

(17)

Knowledge 1

Ma pogłębioną wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku na poziomie B2+ określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

MiBM_K2_W11 L C P R

2

Skills

1

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

MiBM_K2_U14 L C P R

2 Zna terminologię stosowaną w języku obcym

specjalistycznym na poziomie rozszerzonym. MiBM_K2_U14 L C P R

3

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie z korzyścią dla siebie i innych oraz ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie. Rozumie

konieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

MiBM_K2_U13 L C P R

Social Competence

1 Potrafi krytycznie i samodzielnie ocenić pozyskiwane

informacje. MiBM_K2_K01 L C P R

2

Methods of verification of learning outcomes:

A-written exam, B-oral exam, C-written assessment, D-oral assessment, E-based on partial marks of oral answers, F-based on partial marks of written answers, G-term paper, H-assessment from reports, I-assessment from realization of exercises, J- assessment from preparations for exercises, K-assessment from the project implementation, L-assessment of the written implementation of the project, M-assessment of defense of project, N-assessment of form of presentation, O-assessment of content of presentation, P-observation of students' activity, R-observation of the regularity.

Teaching methods:

Praktyczne zajęcia seminaryjne, czytanie, mówienie, pisanie,analiza tekstów, praca w grupach, prezentacja nagrań, prezentacje multimedialne

Form of assessment:

Obecność na zajęciach. Tryb zaliczenia - zaliczenie na ocenę.

Basic references:

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. WSiP 2013 1.

Energie, Roboter, Autos, Züge. Sachtexte mit Übungen für Deutsch als Fremdsprache. D. Jabłońska, Kraków 2014 2.

Macmillan English Campus, zasoby platformy e-learningowej 3.

Dorota Gawryła, Kamila Wójcik; Mechanical Engineering Reading in English made easy; SPNJO Politechniki 4.

Krakowskiej

Schritte im Beruf, Zusatzmaterialien zur Berufssprache, Hueber 2008 5.

Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Arbeitsbuch. LektorKlett 2006 6.

Additional references:

Duden. Słownik obrazkowy niemiecko-polski , Wiedza Powszechna 2009 1.

PONS Słownik obrazkowy polsko-niemiecki, LektorKlett 2013 2.

Aktualne zródła internetowe 3.

Erica J. Williams, Presentations in English, Macmillan, 2013 4.

Alison Pohl, Nick Brieger (2004) Technical English : Vocabulary and Grammar, Summertown 5.

I.Kroll : Słownik techniczny polsko-niemiecki , Rea 2012 6.

I.Kroll : Słownik techniczny niemiecko-polski , Rea 2012 7.

(18)

mgr Dolińska Magdalena Head of the organizational unit

(stemp/signature)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dean of Faculty (stemp/signature)

(19)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Analytical mechanics

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 0.8 Prakt. 0 Egzamin A.1

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>MechAnal(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Rachunek różniczkowo-całkowy, Analiza matematyczna, Mechanika ogólna

Wiedza

1 Posiada podstawową wiedzę w zakresie kinematyki punktu i bryły 2 Rozumie pojęcie energii potencjalnej i kinetycznej

3 Rozumie pojęcie różniczki zupełnej

Umiejętności 1 Potrafi wyznaczyć prędkości w ruchu płaskim 2

Kompetencje społeczne

1 Rozumie potrzebę uczenia się 2 Potrafi myśleć samodzielnie

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do układania równań równowagi statycznej i dynamicznej mechanizmów przy wykorzystaniu zasad mechaniki analitycznej

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 40 10 dr hab. inż. Karolczuk Aleksander

Ćwiczenia 35 10 dr hab. inż. Karolczuk Aleksander

Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia Wykład Sposób realizacji Wykład

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Klasyfikacja więzów; współrzędne uogólnione 2

2 Przesunięcia przygotowane 1

3 Zasada prac przygotowanych 1

4 Siły uogólnione 1

5 Ogólne równanie dynamiki analitycznej 1

6 Wprowadzenie do równań Lagrange'a I rodzaju 1

7 Równania Lagrange'a I rodzaju; mnożniki Lagrange'a 1

8 Równania Lagrange'a II rodzaju 1

9 Równania Lagrange'a w polu potencjalnym 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin

1 Współrzędne uogólnione 1

(20)

2 Zasada prac przygotowanych 2

3 Siły uogólnione 1

4 Ogólne równanie dynamiki analitycznej 1

5 Równania Lagrange'a I rodzaju 1

6 Równania Lagrange'a II rodzaju 2

7 Kolokwium zaliczeniowe 2

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia Wiedza 1 Zna równania Lagrange'a I i II rodzaju MIBM_K2_W02 W C A C P

2 Rozumie zasadę prac przygotowanych MIBM_K2_W02 W C A C P

Umiejętności 1 Potrafi opisać dynamikę złożonych układów

mechanicznych MIBM_K2_U09 W C A C P

2 Kompetencje społeczne

1 Potrafi dyskutować nad rozwiązaniem problemu

inżynierskiego MIBM_K2_K06 W C A C P

2 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie MIBM_K2_K01 W C A C P Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, ćwiczenia tablicowe Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie/Egzamin pisemny Literatura podstawowa:

Gutowski R., Mechanika analityczna, PWN, Warszawa, 1971 1.

Leyko J., Mechanika Ogólna, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1980 2.

Misiak J., Mechanika Ogólna, Tom 1 i 2, WNT Warszawa 1989 3.

Osiński Z. (red), Zbiór zadań z teorii drgań, PWN, Warszawa, 1989 4.

Literatura uzupełniająca:

Awrejcewicz J., Mechanika techniczna, WNT, Warszawa, 2009 1.

prof. dr hab. inż. Łagoda Tadeusz

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(21)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Mechanika ruchu samochodu Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Vehicle traffic engineer

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 1.6 Prakt. 0 Egzamin C.1.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>MecRucSA(2)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy przedmiotów

Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika techniczna, Pojazdy i maszyny samobieżne

Wiedza

1

ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

2 zna metody, techniki i narzędzia stosowane dla rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla specjalności samochodów i ciągników 3

ma praktyczną wiedzę w zakresie standardowych metod numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych w symulacjach i analizie układów mechanicznych

Umiejętności

1

krytycznie analizuje i ocenia sposoby funkcjonowania rozwiązań technicznych: urządzeń i pojazdów typowych w zakresie realizowanej specjalności

2

sprawnie pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

Kompetencje społeczne

1

ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami,

podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej i menedżerskiej, szczególnie w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz ochrony środowiska

2

rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika i menedżera, między innymi jej konsekwencje społeczne oraz wpływ na stan środowiska

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do osiągnięcia wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z mechaniką ruchu pojazdu, w tym analizy charakterystyki trakcyjnej pojazdu

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 50 20 dr hab. inż. Mamala Jarosław

Ćwiczenia 50 20 dr inż. Prażnowski Krzysztof

Laboratorium Projekt Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Mechanika koła ogumionego: własności koła, obciążenie siłami i momentami, przyczepność i

poślizg 2

(22)

2 Własności zespołu napędowego: silnik, układ przeniesienia napędu, przetwarzanie charakterystyk,

charakterystyki trakcyjne 2

3 Analiza ruchu prostoliniowego: opory ruchu, układy sił działających w ruchu, analiza charakterystyki

trakcyjnej 2

4 Własności ruchowe samochodu: prędkość maksymalna, zdolność pokonywania wzniesienia,

zdolność przyspieszania 2

5 Proces rozpędzania i hamowania: przebieg procesu rozpędzania i hamowania, graniczne

obciążenie osi podczas rozpędzania i hamowania 2

6 Analiza ruchu krzywoliniowego. Znoszenie boczne 2

7 Rodzaje zakłóceń ruchu, ich przyczyny i skutki 2

8 Analiza składników bilansu energetycznego samochodu, energochłonność ruchu i jej składniki 2 9 Wpływ profilu prędkości i parametrów samochodu na energochłonność przebiegowa i jednostkową 2 10 Zużycie paliwa przy stałej i zmiennej prędkości, przebiegowe zużycie paliwa w cyklach jezdnych,

eksploatacyjne zużycie paliwa 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe oraz obliczeniowe w laboratorium komputerowym

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Mechanika koła ogumionego wyznaczanie promienia statycznego i dynamicznego 2 2 Obliczenia i przekształcenia niezbędne do wykonania wykresu przełożeń - wykres szybkobieżności 2

3 Określenia zapasu siły napędowej 2

4 Wyznaczenie charakterystyki trakcyjnej 4

5 Hamowanie pojazdu – obliczanie czasu, opóźnienia, drogi hamowania 2 6 Wyznaczanie parametrów konstrukcyjnych samochodu: współczynnika kształtu, pola 4 7 Wybieg – wyznaczanie współczynnika oporu toczenia i współczynnika kształtu nadwozia 2

8 Analiza zżuycia paliwa i sprawności napędu 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

ma pogłębioną wiedzę, podbudowaną teoretycznie w zakresie mechaniki ruchu , a także ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania charakterystyki trakcyjnej pojazdu

MiBM_K2_W05 W A B P R

2

ma wiedzę w zakresie rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i ekologicznych stosowania

zagadnień mechaniki ruchu w działalności inżynierskiej MiBM_K2_W08 C I J P R

Umiejętności 1

potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, opracowanie problemów z zakresu mechaniki ruchu pojazdu

MiBM_K2_U03 W A B P R

2

potrafi dokonać analizy zasadności stosowania mechaniki ruchu w działalności inżynierskiej, w zakresie ich

eksploatacji

MiBM_K2_U07 C I J P R

Kompetencje społeczne

1

rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika, ich konsekwencje społeczne oraz wpływ na środowisko

MiBM_K2_K02 W A B P R

2

rozumie społeczną role inżyniera w zakresie

odpowiedzialności doboru charakterystyki trakcyjnej pojazdu napędowych

MiBM_K2_K06 C I J P R

(23)

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, ćwiczenie obliczeniowe z zakresu obliczeń parametrów trakcyjnych pojazdu Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemno-ustny, zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawozdania z ćwiczeń Literatura podstawowa:

Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, WNT Warszawa 2002 1.

Prochowski L.: Mechanika ruchu, WKiŁ Warszawa 2008 2.

Siłka W.: Energochłonność ruchu samochodu, WNT Warszawa 1997 3.

Literatura uzupełniająca:

Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu, WNT Warszawska 1994 1.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(24)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Mechanizmy podwozia Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Mechanisms of chassis

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 0.8 Prakt. 0 Egzamin C.9.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>MechPodw(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Podstawy konstrukcji maszyn, Diagnostyka pojazdów i maszyn

Wiedza 1 Podstawowa wiedza o trendach rozwojowych w zakresie projektowania lub wytwarzania lub budowy i eksploatacji pojazdów.

2

Umiejętności 1 Zna i korzysta z różnych baz danych pomocnych przy realizacji zadań inżynierskich typowych dla specjalności pojazdów i maszyn.

2 Kompetencje

społeczne

1 Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera mechanika, między innymi jej konsekwencje społeczne.

2 Cele przedmiotu: studentów do korzystania z

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 40 20 dr inż. Prażnowski Krzysztof

Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Seminarium 20 10 dr inż. Prażnowski Krzysztof

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Samochód jako układ drgający, model matematyczny. Drgania swobodne i wymuszone.

Obciążenia dynamiczne i ich wpływ na trwałość pojazdu oraz organizm człowieka. 1 2 Sposoby ograniczenia drgań. Metody doboru sztywności zawieszenia oraz siły tłumienia

amortyzatorów 1

3 Układy konstrukcyjne zawieszeń. Analiza własności kinematycznych i dynamicznych. 1 4 Konstrukcja i obliczenia elementów sprężystych zawieszeń. Resory paraboliczne. Drążki skrętne.

Sprężyny śrubowe. Elementy pneumatyczne. 2

5 Zawieszenia hydropneumatyczne. Podstawy konstrukcji zawieszeń aktywnych. 2 6 Elastokinematyka zawieszeń i jej wpływ na stateczność kierunkową. 2 7 Układy jezdne pojazdów i maszyn samobieżnych. Napędy hydrauliczne. 2

8 Koła i ogumienie. Piasty i osie. Urządzenia zaczepowe. 2

9 Systemy specjalne. Centralne układ pompowania opon i smarowania podwozia. 1 10 Własności kinematyczne układów kierowniczych w ruchu krzywoliniowym. Mechanizmy zwrotnicze.

Układy kierownicze pojazdów wieloosiowych. 1

(25)

11 Moment na kole kierownicy. Parametry geometryczne ustawienia kóła moment stabilizacyjny. 1 12 Ogólna ocena układów hamulcowych samochodów użytkowych i autobusów. Sposoby sterowania i

regulacji sił hamowania. 1

13 Własności hydraulicznych i pneumatycznych układów przenoszących. Dynamika hamowania. 1 14 Elektroniczne układy wspomagające proces hamowania (ABS, ASR, EBD). 1 15 Obciążenia cieplne mechanizmów hamulcowych. Wymagania i przepisy homologacyjne 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 20

Seminarium Sposób realizacji Prezentacja multimedialna.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Opracowana przez studenta prezentacja dotycząca budowy, zasady funkcjonowania i diagnostyki

wybranego mechanizmu podwozia pojazdu. 10

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza 1

Ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania, budowy, obsługi, diagnozowania stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania pojazdów samochodowych

MiBM_K2_W06 W S A O

2

Umiejętności 1

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

MiBM_K2_U12 W S A O

2

Kompetencje społeczne

1

Ma świadomośćpotrzeby uzupełniania wiedzy

specjalistycznej przez całe życie i potrafi dobraćwłaściwe

źródła wiedzy i metody uczenia dla siebie i innych MiBM_K2_K01 S O 2

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, zajęcia seminaryjne.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny z egzaminu.

Literatura podstawowa:

Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. WKiŁ2004.

1.

Zając M.: Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów, WKiŁ2001.

2.

Reimpel J., Betzler J.: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. WKiŁ200.

3.

Literatura uzupełniająca:

Berger K.J. i inni: Budowa pojazdów samochodowych, REA-Ghelen 2003.

1.

(26)

Reński A.: Budowa samochodów - układy hamulcowe, kierownicze oraz zawieszenia, Of. Wyd. PW 2004.

2.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(27)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Metodolgia identyfikacji uszkodzeń Nauki podst.

(T/N) N

Subject Title Methodology of fault identification

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 0.8 Prakt. 1.2 Zaliczenie na ocenę C.7.

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>MetIdeUS(3)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Metrologia techniczna, Mechanika

Wiedza 1

Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy mechaniki, termodynamiki, optyki, elektryczności i magnetyzmu, w tym wiedzę potrzebną do zrozumienia opisu i wykorzystania zjawisk fizycznych przy eksploatacji układów mechanicznych

2

Umiejętności 1 Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową i metodami szacowania błędów pomiaru.

2 Kompetencje

społeczne

1 Ma świadomość uzupełniania wiedzy przez całe życie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie i innych osób.

2 Cele przedmiotu:

Program przedmiotu

Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

Wykład 20 10 dr inż. Prażnowski Krzysztof

Ćwiczenia Laboratorium

Projekt 30 10 dr inż. Prażnowski Krzysztof

Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej.

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Podstawowe pojęcia w procesie identyfikacji uszkodzeń maszyn i urządzeń. 1 2 Zasady wykorzystania informacji diagnostycznej w procesie eksploatacji pojazdu. 1

3 Model, algorytm i parametr diagnostyczny. 1

4 Zasady prowadzenia badań pod kątem identyfikacji uszkodzenia pojazdu. 1 5 Aparatura pomiarowa, budowa zasada działania, dokładność pomiaru. 2 6 Metody analizy zarejestrowanych sygnałów pod kątem identyfikacji uszkodzenia elementów

pojazdu. 2

7 Wpływ otoczenia na wynik pomiaru. 1

8 Kolokwium zaliczeniowe. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Projekt Sposób realizacji Ćwiczenia projektowe.

(28)

Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin 1 Opracowanie projektu identyfikacji wybranego rodzaju uszkodzenia podzespołu pojazdu. 10

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia

Odniesienie do kierunkowych

efektów kształcenia

Formy realizacji (W, C, L,

P, S)

Formy weryfikacji

efektów kształcenia

Wiedza

1

Ma szczegółową wiedze związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu obsługi, diagnozowania stanu

technicznego i bezpiecznego użytkowania pojazdu MiBM_K2_W01 W P C L

2 Ma poszerzoną wiedzę o cyklu życia i diagnostyce

urządzeń mechanicznych. MiBM_K2_W07 W C

Umiejętności 1

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary, interpretować uzyskane wyniki i formułować wnioski.

MiBM_K2_U01 P K L

2 Kompetencje społeczne

1

Rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera- mechanika, między innymi jej konsekwencje społeczne i stan środowiska.

MiBM_K2_K02 W P C L

2

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, ćwiczenia projektowe.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie pisemne, opracowanie pisemnego projektu.

Literatura podstawowa:

Lotko W.: Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 2005.

1.

Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych, WKiŁ Warszawa 2005.

2.

Augustynowicz J., Dudek K., Figiel A., Prus L., Monitorowanie stanu obciążenia konstrukcji nośnych koparek 3.

kołowych. Continuous surface mining. 5th International symposium. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechiki Wrocławskiej, Wrocław1998.

Literatura uzupełniająca:

Niziński S, Pelc H.: Diagnostyka urządzeńmechanicznych, WNT, Warszawa 1980.

1.

dr hab. inż. Augustynowicz Andrzej

Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony (pieczęć/podpis)

dr hab. inż. Czernek Krystian Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

(29)

Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny

Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Samochody i Ciągniki Forma studiów Studia niestacjonarne Semestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn Nauki podst.

(T/N) T

Subject Title Conceptual modeling in machine design

ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 0.8 Prakt. 1.5 Zaliczenie na ocenę B.1

Kod przedmiotu USOS MM/SC-NM>MWPM(1)

Wymagania wstępne w

zakresie przedmiotu

Nazwy

przedmiotów Mechanika, Wytrzymałość materiałów, Podstawy Konstrukcji Maszyn

Wiedza

1 Zna rachunku różniczkowy i całkowy

2 Zna mechanikę - statykę, kinematykę, elementy dynamiki

3 Ma wiedzę z wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn Umiejętności 1 Potrafi wykorzystywać oprogramowanie wspomagające obliczenia, exel,

matlab, scilab

2 Zna język angielski w stopniu podstawowym - biernym Kompetencje

społeczne

1 ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej

2 potrafi wszechstronnie analizować i efektywnie realizować przydzielone zadanie projektowe lub problem techniczny

Cele przedmiotu: Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze sposobami modelowania złożonych układów mechanicznych. Zasadami upraszczania układów.

Program przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 40 10 dr hab. inż. Lachowicz Cyprian, dr inż. Owsiński Robert Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt 40 10 dr hab. inż. Lachowicz Cyprian, dr inż. Owsiński Robert Seminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczba

godzin 1 Istota modelowania Założenia upraszczające stosowane w modelowaniu. 1

2 Analiza strukturalna konstrukcji, układu mechanicznego 1

3 Tworzenie modelu fizycznego układu mechanicznego 1

4 Budowa równań modelowych. Analityczne metody rozwiązywania równań modelowych 2 5 Formułowanie i rozwiązywanie zadań dynamiki, rozwiązywanie równań różniczkowych 2 6 Kształtowanie elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych 2 7 Zintegrowane systemy CAE – przegląd oprogramowania i jego możliwości 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 10

Projekt Sposób realizacji

Zajęcia mają charakter dwu etapowy: w pierwszym etapie zostaną pokazane przykładowe rozwiązania zagadnień modelowania prostych układów mechanicznych. W drugim etapie studenci otrzymają zadania indywidualane.

Figure

Updating...

References

Related subjects :