• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 15 Zadanie 1. Wyznacz cztery kolejne liczby takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych. Zadanie 2. Rozwiąż nierówność:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 15 Zadanie 1. Wyznacz cztery kolejne liczby takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych. Zadanie 2. Rozwiąż nierówność: "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 15

Zadanie 1.

Wyznacz cztery kolejne liczby takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych.

Zadanie 2.

Rozwiąż nierówność: 𝑥4+ 𝑥2 ≥ 2𝑥 Zadanie 3.

Rozwiąż równanie: cos 2𝑥 + 2 = 3 cos 𝑥 Zadanie 4.

Oblicz wszystkie wartości parametru 𝑚, dla których równanie 𝑥2− (𝑚 + 2)𝑥 + 𝑚 + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste 𝑥1, 𝑥2 takie, że 𝑥14+ 𝑥24 = 4𝑚3+ 6𝑚2− 32𝑚 + 12.

Zadanie 5.

Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Jeżeli do drugiej liczby dodamy 8, to ciąg ten zmieni się w arytmetyczny. Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to tak otrzymany ciąg będzie znów geometryczny. Znajdź te liczby. Uwzględnij wszystkie możliwości.

Zadanie 6.

W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty 𝑃 postaci: 𝑃 = (1

2𝑚 +5

2, 𝑚) gdzie 𝑚 ∈ 〈−1; 7〉. Oblicz najmniejszą i największą wartość |𝑃𝑄|2, gdzie 𝑄 = (552 , 0).

Zadanie 7.

Udowodnij, że jeżeli 𝑎 + 𝑏 ≥ 0, to prawdziwa jest nierówność 𝑎3+ 𝑏3≥ 𝑎2𝑏 + 𝑎𝑏2. Zadanie 8.

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 1, a jego wysokość 2.

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 9.

Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 11 kul: 7 białych i 4 czarne. W drugim pojemniku jest 6 kul: 3 białe i 3 czarne. Z każdego pojemnika losujemy po dwie kule.

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania czterech kul czarnych.

Zadanie 10.

Dane są zbiory 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ: log42𝑥 − 1 > 0} oraz 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ: log0,5𝑥 ≤ 1}. Wyznacz ich sumę oraz iloczyn.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymamy liczbę spełniającą jednocześnie trzy

Wówczas za kwotę równą

Uczeń przeczytał książkę liczącą 480 stron, przy czym każdego dnia czytał jednakową liczbę stron.. Oblicz, ile dni uczeń czytał

Wyznacz pozostałe wierzchołki wiedząc, że długość jego boku wynosi √10.. Oblicz

Wykaż, że jeżeli długości kolejnych boków czworokąta opisanego na okręgu tworzą ciąg arytmetyczny, to ten czworokąt jest rombem.. Wyznacz długości

Oblicz długość spirali złożonej z dziesięciu tak otrzymanych półokręgów.. Znajdź wzór

Wyznacz wszystkie trójwyrazowe ciągi geometryczne, których pierwszy wyraz i iloraz są liczbami naturalnymi, a suma wszystkich wyrazów ciągu wynosi 91.. W trapezie

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy równa się 12√3, a pole narysowanego przekroju 20√3.. Oblicz sinus kąta nachylenia płaszczyzny tego