• Nie Znaleziono Wyników

Proszę przepisać do zeszytu tematy i notatki, które się pod nimi znajdują oraz ćwiczenia z książki. Materiał jest podzielony na 6 tematów. Proszę również o wykonanie ćwiczeń zadanych w ćwiczeniówce.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę przepisać do zeszytu tematy i notatki, które się pod nimi znajdują oraz ćwiczenia z książki. Materiał jest podzielony na 6 tematów. Proszę również o wykonanie ćwiczeń zadanych w ćwiczeniówce."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę przepisać do zeszytu tematy i notatki, które się pod nimi znajdują oraz ćwiczenia z książki. Materiał jest podzielony na 6 tematów. Proszę również o wykonanie ćwiczeń zadanych w ćwiczeniówce.

Termin realizacji zadań: 25.03.2020 (środa) Zadania będą sprawdzone i ocenione po powrocie na zajęcia szkolne.

1) Topic: Revision – unit 5 – Vocabulary Ex. 1 p. 67

Napisz w zeszycie nazwy potraw.

Ex.2 p.67

Dopisz wyrazy do odpowiedniej kategorii: taste (smak), kitchen equipment (wyposażenie kuchni), cooking (gotowanie) wzoruj się na podręczniku.

Ex.3 p.67

Przepisz do zeszytu opisane sytuacje i właściwą odpowiedź: a,b lub c

Ćwiczeniówka Ćw.1,2 i 3 str.49

2) Topic: Revision – unit 5 – Grammar

Ex.4 p.67

Uzupełnij zdania formą: was/wasn’t/were/weren’t, wpisz do zeszytu tylko to co wstawiasz w luki.

Ex.5 p.67

Zamień zdania na pytania ogólne i zapisz je w zeszycie.

Przykład:

1. The weather was nice yesterday.

Was the weather nice yesterday?

7. There were some plates in the kitchen.

Were there any plates in the kitchen?

Ex.6 p. 67

Wykonaj zadanie egzaminacyjne zgodnie z instrukcją, wpisz do zeszytu tylko to co wstawiasz w luki ( plus (+) za bezbłędne wykonanie)

Ćwiczeniówka Ćw. 4 i 5 str.49

3) Topic: Illnesses and injuries. (Choroby i urazy)

Illness – choroba

(2)

Injury – uraz

Feel sick – źle się czuć

Proszę przepisać do zeszytu 9 nazw chorób ze strony 70 w książce oraz ich tłumaczenie.

(słownictwo jest na str.80 w książce)

Ex. 3 p.71

Przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu czynności, których teenboy857 nie zamierza wykonać.

be going to + czasownik – mieć zamiar coś zrobić

be not going to +czasownik – nie mieć zamiaru czegoś robić

Teenboy 857 is not going to : - call a doctor

- ……….

Ćwiczeniówka Ćw. 1 i 2 str.50

4) Topic: Reading – dealing with illnesses

Deal with illnesses – poradzić sobie z chorobą

Ex. 4 p. 71

Przeczytaj i uzupełnij, wyrazami z ramki, tekst o postepowaniu w razie nagłych wypadków.

Zapisz w zeszycie tylko to co wstawisz w luki.

Ex.5 p.71

Przeczytaj jeszcze raz tekst z ćw. 4 i odpowiedz na pytania, zapisz w zeszycie właściwą odpowiedź a, b lub c

4) Topic: Past Simple – regular and irregular verbs

W czasie Past Simple, którego używamy do opisywania czynności przeszłych, zakończonych, czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. Do czasowników

regularnych w zd. twierdzących dodajemy końcówkę – ed ,a jeśli czasownik kończy się na

„e” to – d

Work – worked Watch – watched Phone – phoned Study – studied Drop – dropped

(3)

Czasowniki nieregularne mają różną formę i uczymy się ich na pamięć, ich lista znajduje się na stronie 123 (podręcznik) np.

break - broke feel – felt drink – drank have – had

Zdania przeczące tworzymy dodając „not” do „did” – didn’t (we wszystkich osobach), a w pytaniach „did”, które jest operatorem, stawiamy przed podmiotem.

Zd. twierdzące

Podmiot + czasownik + ed/d + dopełnienie czasownik nieregularny

Zd. przeczące

Podmiot + didn’t + czasownik (w formie podstawowej)+ dop.

Zd. pytające

Did + podmiot + czasownik (w formie podstawowej) + dop. ?

I watched a funny comedy yesterday.

I didn’t watch a funny comedy yesterday.

Did you watch a funny comedy yesterday? Yes, I did / No, I didn’t

W pytaniach i przeczeniach stosujemy czasownik w formie podstawowej- bez końcówki -ed/d)

He broke his arm last weekend.

He didn’t break his arm last weekend.

Did he break his arm last weekend.

Ćwiczeniówka Ćw. 1 str.51

5) Topic: I had a cold

Ex. 1 p. 72

Wypisz do zeszytu z emaila Julii wszystkie regularne formy przeszłe według wzoru:

dropped, didn’t watch………..

Ex.2 p.72

Do czasowników nieregularnych dopisz formy przeszłe i zapisz w zeszycie według wzoru:

come – came – przychodzić

(4)

Ex.4 p.72

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwą formą czasu Past Simple czasowników z nawiasów, do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

Ćwiczeniówka Ćw. 2 i 3 str.51

6) Topic: Vocabulary – injuries (urazy)

Ex. 1 p.73

Połącz urazy, których Joe doznał w zeszłym roku z obrazkami (tłumaczenie na str.80) Wypisz urazy do zeszytu i dopisz numer obrazka, obok napisz polskie znaczenie.

I hurt my head – 3 ( zranić się w głowę) Ex.2 p.73

Do poniższych czasowników nieregularnych dopisz formy przeszłe i polskie znaczenie:

Burn – Cut- Hurt –

Ex.4 p.73

Znajdź w tekście z ćw. 5 formy przeszłe czasowników z ramki i wypisz je do zeszytu, podaj polskie znaczenie.

Fall - Fly - Hit - Hear- Leave- Send-

Ex. 5 p.73

Przeczytaj tekst i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c, do zeszytu zapisz tylko to co wstawisz w luki.

Proszę się nauczyć wszystkich czasowników nieregularnych, które są na stronach 72 i 73 w podręczniku.

Ćwiczeniówka Ćw. 1 i 2 str.52

Podaję mój adres mailowy: agafar@interia.pl (w przypadku wątpliwości proszę o kontakt)

Good Luck!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie

[r]

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz

Proszę o zapoznanie się z poniższym procesem technologicznym, przepisać go do zeszytu wraz z rysunkiem. ANALIZA RYSUNKU. a) dobór materiału: pręt Ø10

Jeżeli ktoś ma czas i chęć może oglądnąć sobie filmiki na youtube z prac jakie się wykonuje podczas zajęć na obróbce ręcznej.(cięcie, piłowanie, wiercenie,

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych