8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot Wydział /studium języków obcych: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

Download (0)

Full text

(1)

1

KARTA PRZEDMIOTU1i2 I. Informacje ogólne

1) Nazwa przedmiotu:

HISTORIA MEDIÓW 2) Forma studiów:

STUDIA STACJONARNE 3) Kod przedmiotu:

kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry S/S/M/HM/W/ I,II,

4) Wydział:

ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII 5) Kierunek:

SCENOGRAFIA 6) Profil:

OGÓLNOAKADEMICKI 7) Rodzaj studiów:

pierwszego stopnia z tytułem licencjata, pierwszego stopnia z tytułem inżyniera, drugiego stopnia z tytułem magistra, jednolite magisterskie z tytułem magistra

DRUGIEGO STOPNIA Z TYTUŁEM MAGISTRA

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot – Wydział /studium języków obcych:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

II. Informacje o przedmiocie

1) Semestr/y (wymienić wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

I,II

2) Liczba punktów ECTS (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

I-1 ,II-1

3) Poziom przedmiotu:

podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany ZAAWANSOWANY

4) Typ przedmiotu:

obowiązkowy, fakultatywny, nadobowiązkowy OBOWIĄZKOWY

5) Język wykładowy:

POLSKI

1 obowiązuje zgodnie z programem i planem studiów danego kierunku

2 jeśli przedmiot realizuje osobne zadania/zagadnienia na poszczególnych semestrach/latach i spełnia różne efekty przedmiotowe konieczne jest sporządzenie osobnych kart przedmiotu na każdy semestr/rok, jeśli przedmiot realizuje program ciągły wystarczy jedna karta przedmiotu na cały cykl studiów

(2)

2

III. Forma zajęć 1) Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki, warsztaty, plener itp.

WYKLADY

2) Liczba godzin w semestrze (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

I- 15 ,II- 15

3) Liczba godzin w tygodniu (rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia):

I- 1 ,II- 1

IV. Wymagania wstępne

Średniozaawansowana wiedza z zakresu historii mediów .

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 1) Cel przedmiotu (odpowiadający uzyskiwanym przedmiotowym efektom uczenia się):

C01 Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy

dotyczącej postawionego problemu w kontekście wybranego zakresu.

EP_W01

C02 Celem przedmiotu jest nabycie zaawansowanej wiedzy z zakresu procesu projektowego i jego prezentacji.

EP_W02

C04 Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji w wybranym zakresie twórczym i projektowym.

EP_U01 EP_U02

C05 Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności samodzielnego przedstawiania koncepcji i projektu uwzględniając

uwarunkowania ideowe, techniczne i technologiczne.

EP_U03 EP_U04

C10 Celem przedmiotu jest nabycie kompetencji w zakresie generowania własnych idei twórczych, samodzielnego podejmowania kompleksowych decyzji i działań projektowych.

EP_K01

2) Treści merytoryczne przedmiotu:

Ustalany przez wykładowcę i zamieszczany w programie zajęć.

(3)

3

3) Metody dydaktyczne:

Ustalany przez wykładowcę i zamieszczany w programie zajęć.

4) Kierunkowe efekty uczenia się (spełniane przez przedmiot):

KOD EFEKTU KIERUNKOWEGO

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO

K_W01 w zaawansowanym stopniu problematykę wiedzy humanistycznej z zakresu historii mediów, sztuki mediów, filozofii, psychologii tłumu oraz ma znajomość literatury, publikacji i terminologii w zakresie studiowanego kierunku

K_W05 w zależności od wybranego zakresu: historyczne i współczesne osiągnięcia w teatrze, filmie, modzie, kostiumie

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji:

Zna i rozumie problematykę w zakresie historii mediów, sztuki mediów, publikacji i terminologii w zakresie studiowanego kierunku

EP_W01 K_W01

K_W05 Historia mediów

Zna i rozumie w zależności od wybranego zakresu:

historyczne i współczesne osiągnięcia w teatrze, filmie.

EP_W02

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 1) Forma zaliczenia:

zaliczenie z oceną.

2) Warunki zaliczenia– jeśli przedmiot jest na zaliczenie:

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);

aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne zaliczenie z oceną).

Warunki zaliczenia z oceną –jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną:ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądówprac;

ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądyprac,;

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądówprac,;

ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądówprac;

(4)

4

ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych

i końcowosemestralnych przeglądówprac;

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych

i końcowosemestralnych przeglądówprac;

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych i końcowosemestralnych przeglądówprac.

3) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę:

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego;

ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego;

ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego;

ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego;

ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu końcowego;

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego;

ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu końcowego

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS

rozpisać wszystkie semestry w cyklu kształcenia PRACOWNIA KIERUNKOWA

A. Obciążenie pracą sem.I

h

sem.II h

razem h Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 15 15 30 Samodzielna praca studenta (przygotowanie do:

zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, przygotowanie pracy artystycznej, projektu, prezentacji itp.)

15 15 30

Razem 30 30 60

B. Punkty ECTS sem.I sem.II razem

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0,5 0,5 1 Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0,5 0,5 1

Razem 1 1 2

VIII. Spis zalecanych lektur

1) Wykaz lektur podstawowych:

Ustalany przez wykładowcę i zamieszczany w programie zajęć.

2) Wykaz lektur uzupełniających:

Ustalany przez wykładowcę i zamieszczany w programie zajęć.

(5)

5

AUTOR OPRACOWANIA Rada Programowa Kierunku

Figure

Updating...

References

Related subjects :