czyli „polski Goethe" i filozofia umysłu

In document SCRIPTORES SCHOLARUM Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół (Page 118-126)

Ärendebeskrivning

Inom Bälinge 6:16, Tokebacka, finns två mangårdsbyggnader från 1860-talet samt 1885 med tillhörande ladugårdsbyggnad. På området har socialförvaltningens Actusverksamhet tidigare bedrivits. Med anledning av att Actusverksamheten planerade att flytta till annan plats, beslutade tekniska nämnden i början av 2008 att byggnaderna skulle rivas efter det att verksamheten flyttat ut från området. I samband med ansökan om rivningslov, beslutade dåvarande byggnadsnämnden i december 2010 om anstånd med avgörandet om lov för de båda bostadshusen till dess planarbetet avslutats. I den nyligen antagna detaljplanen för verksamheter vid norra Borgen, har mangårdsbyggnaderna åsatts litet q. Av plankartans bestämmelser framgår att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas.

Användningsbestämmelserna i plankartan för husen och marken anger ”fordonsservice samt service för trafikkanter”.

Förvaltningens yttrande

Med anledning av den långdragna osäkerhet som rått kring dessa byggnader, har inga underhållsåtgärder genomförts vilket innebär att underhållet är kraftigt eftersatt. Rivning av en ladugårdsbyggnad, växthus, djurhagar samt ett antal komplementbyggnader

genomfördes sommar 2011. Eftersom bägge mangårdsbyggnaderna, enligt detaljplanen, skall bevaras och ingå i kommande verksamhetsområde, har en statusbesiktning med åtgärdsplan nyligen genomförts. Åtgärdsplanen omfattar ett antal större underhållsåtgärder för att vidmakthålla byggnaderna i ett säljbart skick. Till största delen är det exteriöra åtgärder i form av tak, fasader, dörrar och fönster samt reparation av grunden på en av byggnaderna. Interiört är det reparation av golv, isolering samt justering och komplettering av bjälklag. Då det rör sig om underhållsåtgärder i gamla byggnader, kan med all

sannolikhet icke besiktningsbara, men nödvändiga, åtgärder också uppstå.

Samhällsbyggnadskontoret har uppskattat kostnaderna för underhållsåtgärderna till ca 800 tkr. Kostnader för installation av el, värme, vatten och avlopp i byggnaderna finns inte med i dessa åtgärder, utan får hanteras av framtida köpare av fastigheten. För att klara

nödvändiga underhållsåtgärder och inte behöva äventyra de redan planerade

underhållsåtgärderna för nämndens övriga bebyggda fastigheter, föreslås att kostnaderna belastar exploateringsprojekt Tokebacka

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-19, § 118.

Förvaltningens förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna att 800 tkr för underhållsåtgärder avseende de båda

mangårdsbyggnaderna på Bälinge 6:16, Tokebacka, får tas ur exploateringsprojekt Tokebacka.

Forts SBN § 138

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

Förslag

Bo Olsson (S) yrkar att bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Thomas Pettersson (C) yrkar att renovering av byggnaderna ska ske, men endast de mest nödvändiga åtgärderna för max 100 000 kr.

Beslutsgång

Ordförande Bo Olsson (S) ställer inkomna förslag mot varandra och finner att Thomas Petterssons (C) förslag bifallas.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att renovering av byggnaderna ska ske, men endast de mest nödvändiga åtgärderna för max 100 000 kr.

Exp: SBK-CJ

SBN § 139 Dnr 2015.191 SBN

Detaljplan för Alingsås, Industri m.m. vid Maskingatan 6, antagande, projekt nr 23460

Ärendebeskrivning

Syftet med föreslagen ändring av gällande detaljplan är att göra det möjligt att använda befintliga delar av lokaler till verksamhet med detaljhandel och försäljning av skrymmande varor samt tillhörande caféverksamhet, dock inte livsmedel.

Ett planförslag har först varit föremål för samråd under tiden 14 augusti – 30 augusti 2015 och därefter hållits tillgängligt för granskning under tiden 2 september – 23 september 2015.

Förvaltningens yttrande

Planläggningen sker med standardförfarande.

Samhällsbyggnadskontoret har i Granskningsutlåtande 2015-09-29 kommenterat de synpunkter som kom in under samråds- och granskningstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella, förutom en tillkommande planbestämmelse som tillåter att gällande fastighetsindelning upphävs. Förutom Granskningsutlåtandet utgörs antagandehandlingarna av ”Tillägg nr 1 till plankarta” och ”Tillägg nr 1 till planbeskrivning”.

Av tillägget till planbeskrivning framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-19, § 119.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av detaljplan för Alingsås, Industri m.m. vid Maskingatan 6” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

SBN § 140 Dnr 2013.058 SBN

Detaljplan - Bostäder vid Strandstigen, granskning, projekt nr 23 653

Ärendebeskrivning

Förslaget ska möjliggöra byggande av bostäder samt utveckla promenadstråket utmed Gerdsken. Ett stadsbyggnadsprojekt där köpcentrum kompletteras med bostäder. Planen innehåller ca 100 bostäder vid kvarteret Vimpeln och ca 20 bostäder i sjön Gerdsken i form av ett pirhus. Med planens utformning är en utfyllnad i Gerdsken nödvändig, ansökan för tillståndspliktig vattenverksamhet pågår parallellt med detaljplanen. Ambitionen ska vara att strandlinjen anläggs på ett sådant sätt att förutsättningarna för biologisk mångfald ökar i förhållande med dagens situation.

Delar av planen innebär att strandskyddet behöver upphävas.

Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 2014-12-17 - 2015-02-02. Ett samrådsmöte hölls den 21 januari 2015.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse 2015-10-26 kommenterat de synpunkter som kom in under samrådstiden samt föreslagit revideringar. Plan- och illustra-tionskarta samt Planbeskrivning föreslås revideras i enlighet med Samrådsredogörelsen.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-19, § 120.

Förvaltningens förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av planförslaget samt beslutar att hålla det tillgängligt för

granskning enligt plan- och bygglagen 5:18-21.

Arbetsutskottets förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

Förslag

Bo Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Alliansgruppen yrkar gemensamt bifall till förvaltningens förslag med undantag för Pirhuset som man vill tas bort ur detaljplanen.

Beslutsgång

Ordförande Bo Olsson (S) ställer inkomna yrkanden motvarandra och finner att Bo Olssons (S) förslag ska bifallas.

Forts SBN § 140 Omröstning

Omröstning begärs och genomförs.

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Bo Olssons (S) förslag.

Nej-röst för Alliansgruppens förslag.

Resultat enligt följande:

Ja Nej

Sarah Alfredsson (S) Björn Dahlin (M)

Fredrik Dolff (MP) Lennart Pettersson (S)

Lars Larsson (S) Björn Svennung (M)

Thomas Olofsson (S) Thorsten Larsson (M)

Bo Olsson (S) Magnus Martinsson (KD)

Ove Ödestad (M) Thomas Pettersson (C) Liselotte Åkerfelt (FP)

Med 5 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att bifalla Alliansgruppens förslag.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att pirhuset ska tas bort ur planarbetet, och godkänner i övrigt revideringarna av planförslaget samt beslutar att hålla det tillgängligt för granskning enligt plan- och bygglagen 5:18-21.

Reservation

Magnus Martinsson (KD) reserverar sig mot beslutet gällande utformningen på byggnaderna, med följande motivering:

”Med hänvisning till Samhällsbyggnadsnämndens ärende nummer 6 den 26 oktober 2015,

’Detaljplan - Bostäder vid Strandstigen’ vill jag reservera mig mot gestaltningen av de bostäder som planeras att byggas längs Vimpeln.

Jag menar att den aktuella platsen är en av de platser som starkast bidrar till att skapa bilden av Alingsås. Jag anser inte att den presenterade gestaltningen är förskräcklig men kort sagt får den mig genast att tänka "Bättre kan ni!". Som jag ser det talar förslaget, trots avsikten att variera, ändå ett enformigt formspråk.

Jag ställer mig mycket positiv till variationen i höjd. Däremot, eftersom

byggnationen är så massivt framträdande i sin omgivning, vill jag se en större variation i framförallt fasad och färg. Jag skulle vilja se ett förslag där den övre

Forts SBN § 140

halvan av byggnaden har en fasad som inte ger det tunga, fabriksliknande intryck som jag antar nu är avsikten genom anknytning till Väveribyggnaden. Jag tänker att en ljusare variant av fasad upptill kan förhindra att byggnaden ger ett brutalt intryck i sina proportioner. Ett alternativ vore att ta ner fler av de höga partierna för

att lätta upp intrycket. En annan tanke är att dra in den övre halvan av byggnationen över Vimpeltaket och då kanske ha uteplatser i höjd med Vimpeltaket mot sjön.”

SBN § 141 Dnr 2011.010 SBN

Alingsås Ljusplan, samråd samt godkännande

Ärendebeskrivning

Sedan 2003 har kommunen haft en av kommunfullmäktige antagen ljusguide, som anger principer för ljussättning av offentlig miljö inom Alingsås kommun. Våren 2011 fick

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att uppdatera Alingsås ljusguide samt ta fram en ljusplan för Alingsås.

Nya investeringar inom ljusplanering sker på två sätt: Beslut om förändringar i den allmänna gatu- och parkbelysningen sker i Tekniska nämnden, varefter beställning sker till Alingsås Energi Nät AB. Beslut om specialinstallationer sker i kommun-styrelsen, inom ramen för anslaget för image-investeringar.

En projektgrupp under ledning av samhällsbyggnadskontoret här därför genomfört en

översyn av Alingsås ljusguide. Resultatet finns nu i form av ett förslag till Alingsås Ljusplan.

Kontorets yttrande

Eftersom ljusplanen påverkar flera nämnders verksamhet har den remitterats till berörda nämnder för att få in en politisk bedömning av förslaget. Alingsås Ljusplan har reviderats enligt de yttranden som inkommit och är nu klar för antagande av Kommunstyrelsen. Detta innebär att uppdraget sedan är fullgjort.

Bilagan med belysningsprinciper är med för förståelsen av ljusplanen, men ingår inte som ett beslutsunderlag, då den är en teknisk bilaga som kommer att revideras framöver.

Utskick skall också göras av Sammanställning av remissyttranden enligt tidigare sändlista.

Beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2015-10-19, § 121.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till Alingsås Ljusplan samt att godkänna sammanställningen av de remissyttranden som inkommit.

Exp: Planavd, KF f.k.

Beslutsunderlag: Alingsås Ljusplan (+bilaga med belysningsprinciper), Sammanställning av remissyttranden

SBN § 142 Dnr 2015.363 SBN

Olstorp 1:13, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (norra)

In document SCRIPTORES SCHOLARUM Kwartalnik uczniów i nauczycieli oraz ich Przyjaciół (Page 118-126)