• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.1.3.2021.BB

Wrocław, 01.03.2021r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z dnia 9 lutego 2021 r.

3. Komunikaty Przewodniczącej.

4. Sprawa zaopiniowania składu komisji ds. oceny śródokresowej doktorantów Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego – ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr

5. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Jarosławowi Malickiemu - ref. dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr.

6. Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref. dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr 7. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej

Językoznawstwo

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o