Spis fotografii

W dokumencie KSIĘGARSTWO I ZAWÓD KSIĘGARZA W POLSCE (Stron 195-200)

Ilustracje i fotografie pochodzą głównie z zasobów przygotowanych przez Andrzeja Tomaszewskiego na potrzeby wspólnej wystawy zorganizowanej z okazji 85-lecia Polskiego Tow arzystw a W y d a w c ó w Książek oraz 50-lecia Stowarzysze­

nia K sięgarzy Polskich w 2006 r., z branżowych publikacji książkowych i czaso- piśmienniczych, ze zbiorów i archiwów rodzinnych i firmowych, organizacji bran­

żowych i społecznych oraz osób prywatnych, nieliczne znaleziono na stronach internetowych.

1. Joachim Lelewel (1 7 8 6 -1 8 6 1 ).

2. Sygnet drukarni i księgarni Łazarza Andrysowicza w Krakowie.

3. Sygnet drukarza i pisarza Jana Januszewskiego, nobilitowanego w 1594 r.

4. Sygnet drukarza Kaspra Hochfedera w Krakowie.

5. Sygnet Macieja Szarfenberga, założyciela rodziny drukarzy i księga­

rzy krakowskich.

6. Sygnet drukarza krakowskiego Floriana Unglera.

7. Sygnet drukarza krakowskiego Hieronima Wietora.

8. Sygnet drukarza i księgarza krakowskiego Macieja Wierzbięty.

9. Pierwodruk Konstytucji 3 Maja drukowanej w drukarni Michała Grolla (1 7 2 2 -1 7 9 8 ).

10. Fotografia Ambrożego Grabowskiego (1 7 8 2 -1 8 6 8 ).

11. Portret twórcy Ossolineum Józefa M aksym iliana Ossolińskiego (1 7 4 8 -1 8 2 6 ) namalowany przez Jana Maszkowskiego.

12. Sygnet Józefa Zawadzkiego (1781-1838), wydawcy, drukarza i księ­

garza Uniwersytetu w Wilnie.

13. Wspomnienia Franciszka Salezego Dmochowskiego (1801-1871).

14. M ieczysław Orgelbrand (1 8 4 7 -1 9 0 3 ).

15. Gustaw G ebethner (1 8 3 1 -1 9 0 1 ) współzałożyciel firmy Gebethner i Wolff.

16. Robert Wolff (1833-1910) współzałożyciel firmy Gebethner i Wolff.

17. Własna siedziba firmy Gebethner i Wolff w Warszawie u zbiegu ulic Sienkiewicza i Zgoda, zbudowana przed I wojną światową.

18. „Przegląd Księgarski” organ Związku Księgarzy Polskich, 1911 r.

19. Gustaw Kazimierz Wolff, prezes Związku Księgarzy Polskich w la­

tach 1918-1932, potem Honorowy Prezes ZKP.

20. Katalog księgarni Ferdynanda H oesicka, Warszawa 1930.

21. Katalog Głównej Księgarni Wojskowej 1929-1930.

22. „Kurier Antykwarski” miesięcznik wydawany przez Wileński Anty­

kwariat Naukowy, Wilno 1937.

23. Katalog, wybór publikacji z okazji stulecia Powstania Listopadowe­

go 1830-1930. Skład w firmie Gebethner i Wolff.

24. Zygmunt Arct (1 8 7 1 -1 9 3 5 ), syn Michała, założyciela firmy.

25. Jakub Mortkowicz (1 8 7 5 -1 9 3 1 ).

26. Sygnet Związku Księgarzy Polskich, używany do 1939 r.

27. Sygnet Związku Księgarzy Polskich, używany po II wojnie światowej.

28. Księgarnia Józefa Dippla w Sosnowcu, ok. 1928 r.

29. Urzędowy W ykaz Druków (Przewodnik Bibliograficzny) nr 33 z 1939 r., druk ukończono 25 sierpnia 1939 r.

30. Katalog księgarni wydawniczej R. W egnera w Warszawie, 1940 r.

31. Stanisław Pazyra (1904-1 9 7 1 ).

32. Ignacy Rzepecki (1885-1944) Prezes ZKP w czasie II wojny świato­

wej, zginął w Powstaniu Warszawskim.

33. Stanisław Arct z pracownikami przed uruchomioną księgarnią przy Nowym Świecie w Warszawie, 1945 r.

34. Księgarnia w ruinach Warszawy, 1945 r.

35. Stefan Dippel (1 9 0 1 -1 9 8 5 ).

36. Katalog Warszawskiej Spółdzielni Księgarsko-Wydawniczej ŚW IA­

TOWID, Warszawa 1948 r.

37. Kiermasz książkowy pod krakowskimi Sukiennicami, ok. 1957 r.

38. Kiermasz książkowy pod Pałacem Kultury i Nauki w W arszawie, widok z tarasu Pałacu, lata siedem dziesiąte X X w.

39. Andrzej Turkuł (1 8 5 6 -1 9 2 9 ), pierwszy Prezes Związku Księgarzy Polskich.

40. Eustachy Szelążek (1888-1945), księgarz, wydawca, działacz ZKP, zginął w niem ieckim obozie koncentracyjnym.

41. M ieczysław Rulikowski (1 8 8 1 -1 9 5 1 ).

42. Feliks Pieczątkowski (1 9 0 3 -1 9 7 9 ).

43. Feliks W est (1 8 4 6 -1 9 4 6 ).

44. Stanisław Arct (1 8 8 4 -1 9 6 3 ), ostatni Prezes ZKP w latach 1945- 1950).

45. Zbigniew Balicki (1 9 1 9 -1 9 9 9 ), Przewodniczący Komitetu Założy­

cielskiego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

46. Uczestnicy Zjazdu Założycielskiego SK P, Wisła, czerwiec 1956 r.

47. Zjazd Założycielski SK P w 1956 r., na mównicy dr Jan Gebethner.

48. Zjazd Założycielski SKP w 1956 r., na mównicy Władysław Trzaska.

49. Józef Osiecki (1906-1970), pierwszy Przewodniczący Stowarzysze­

nia Księgarzy Polskich w latach 1956-1960.

50. Tadeusz Hussak, Przewodniczący SKP w latach 1962-1993, Hono­

rowy Przewodniczący SKP.

51. Publikacja Filipa Trzaski, prezentująca sylwetki członków Klubu Miłośników Historii Księgarstwa.

52. Pierwszy numer „Księgarza” wydany w Krakowie w 1913 r.

53. Pierwszy numer m iesięcznika „Książka”.

54. „Przegląd Księgarski”, organ Związku Księgarzy Polskich.

55. Pierwszy w niepodległej Polsce numer „Księgarza” - organu Związ­

ku Polskich Pracowników Księgarskich.

56. Pierwszy numer „Księgarza” organu Stowarzyszenia Księgarzy Pol­

skich z 1957 r.

57. „Księgarz” organ Stowarzyszenia Księgarzy Polskich po ocenzuro­

waniu w 1983 r.

58. „Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego” 1946 r.

59. Pierwsze wydanie „Przeglądu Księgarskiego i W ydawniczego”, 1963 r.

60. Kwartalnik „Wiadomości K sięgarskie” w nowej szacie graficznej, 20 0 8 r.

61. Jan M uszkowski (1 8 8 2 -1 9 5 3 ).

62. U czestnicy kursów księgarskich organizowanych przez Związek Księgarzy Polskich w e własnym ośrodku Związku w Przeźmierowie k. Poznania, 1949 r.

63. Adam Tatomir (1897-1964), księgarz, wydawca, wykładowca i au­

tor skryptów do szkolenia księgarzy.

64. Prof. Radosław Cybulski (1 9 2 4 -1 9 9 9 ), pracownik naukowy U ni­

w ersytetu W arszawskiego, autor książek o księgarstwie, działacz SKP.

65. „Podręcznik księgarski” Teodora Paprockiego z 1896 r. Widoczna odręczna dedykacja dla Aleksandra Krawczyńskiego z 1925 r.

66. Podręcznik dla liceów księgarskich z lat osiemdziesiątych X X w.

67. Dr Jan Gebethner (1894 -1 9 8 1 ), wydawca, działacz ZKP i PTWK, w czasie II wojny światowej Przewodniczący konspiracyjnej Tym ­ czasowej Komisji Porozumiewawczej Organizacji Księgarskich.

* * *

A utor i W y d a w c a składają podziękowanie p. Andrzejowi Tom aszewskiem u za udostępnienie w ykonanych przez N iego ilustracji.

Indeks nazwisk i nazw własnych

Azymut Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw 93 Balcerowicz Leszek 86

Balicki Zbigniew 115 Balzac Honore 82

Bank Gospodarstwa Krajowego 71

Baraniak Barbara 164, 187 Bartelski Lesław M. 172 Batory Stefan, król 26, 30, 40 Bauer, wydawnictwo 89

Beckenstein Szymon 27 Bełza W ładysław 41 Bernacki Ludwik 132

Biblioteka Analiz sp. z o. o. 146 Biblioteka Narodowa 71-73, 77,

80, 111, 1 1 3 ,1 2 2 -1 2 3 ,1 3 6 , 165

Biblioteka Ossolińskich 39, 102 Biblioteka Publiczna im. Łopa-

cińskiego 107

Biblioteka Załuskich 38 Bielowski August 40 Bieńkowska Barbara 185 Bieńkowska D anuta 144

Biernacki W ładysław S. 137-138 Birkenmajer Aleksander 9

Bocheński Antoni 136 Bocheński Tadeusz 157 Bogdański Antoni 114 Bookland, księgarnie 91

Borsenverein des D eutschen Bu- chhandel (Związek Księgarstwa N iem ieckiego) 51, 101, 123 BOSZ, księgarnie 91-92, 97 B reitkopf B. Ch., koncern 51 Brockhaus, koncern 40, 51-52 Bromberg Adam 77, 185

Brożek Jan 26 Brzechwa Jan 82

Buchw ald-Pelcow a Paulina 19, 187

Burakowski Tadeusz 142, 154 Burbianka Maria 21, 185 Budaszewski Zdzisław 113 Budzyk Kazimierz 149, 185 Cartland Barbara 96

Centrala Spółdzielni W ydawni­

czych i Księgarskich 142, 159 Centralny Kolportaż Wojskowy

84-85

Centralny Urząd Szkolenia Zawo­

dowego 1 1 4 ,1 5 6 , 159

Centralny Urząd W ydawnictw, Przemysłu Graficznego i K się­

garstwa 7 5 ,1 5 9 , 181

Centralny Związek Spółdzielczy 142

Cezarych, firma 28

Chm ielewska Joanna 96 Chodaj Paweł 113

Chojnacki W ładysław 67, 185 Christie Agata 96

Chrzanowski Bogdan 103 Ciszewska W anda A. 187 Conrad Joseph 82

Cybulski Radosław 9 ,1 3 ,3 5 -3 6 , 76, 100-101, 140, 165-166, 181-182, 185,187

Cyceron Marcus Tullius Cicero 42

Czacki Tadeusz 42 Czajkowski Dam ian 41 Czarliński Roman 50 Czarnecki Feliks 160 Czarnecki Jerzy 41, 187 Czarnowska Maria 80, 187 Czarnowski Stanisław 49, 187 Czechow Anton 82

Czernik Stanisław 119

Czytelnik Spółdzielnia W ydawni­

cza 74

Daniłowicz Zbigniew 143 Dąbrowski R., księgarz 114 D efoe Daniel 33

Delegacja Księgarska Sekcji V Handlowej W arszawskiego Od­

Dm ochowski Franciszek Salezy 43-44, 169, 185

Dobosz Andrzej 152 Dobraczyński Jan 96 Dobrowolski Zdzisław 187

Dogiel Maciej 31

Dołoszyńska Krystyna 86, 189 Dom Książki, centrala 75-77, 80,

Dom Książki Katowice 97 Dom Książki Olsztyn 90 Dom Książki S.A. Poznań 97 Dom Książki Warszawa 92, 97 D recherH . 136

Drukarnia i Księgarnia Sw. Woj­

ciecha 50, 6 5 ,7 5 ,9 1 - 9 2 English Unlimited, księgarnie 91 Escarpit Robert 10, 185

Estreicher Karol 26, 28 Estreicher Stanisław 37, 185 Fabrycy (Fabricius) Paweł 24 Firma Księgarska J. Olesiejuk 93 Fiszer Ludwik 50, 151

Fuksiewicz M ieczysław 143 Fundusz Beta, księgarnie 97 Gajec Leon 153-154

Galster Waldemar 140

Gąsiorowski Wacław 134, 177-178, 187

Gdański Dom Książki sp. z o. o. 97 Gebetliner Gustaw Adolf 46, 48,

125

Gebethner Jan 59, 72, 110, 117, 151, 153-154, 179,

Gebethner Jan Robert 105 Gebethner Tadeusz Jerzy 107 Gebethner W acław 167

Gebethner i W olff firma 38, 46- 48, 50-51, 60, 104, 125, 147, 151, 153-154, 180

Genez Eliasz 24

Generalne Gubernatorstwo 68, 135

Gestapo 66

Giedroyc Jerzy 86 Gierasz Jan 24

Gliicksberg Natan 41 Gliicksberg Teofil 41, 52 Gliicksbergowie 44

Groddeck (lub Grodek) Gotfryd 42

Groll M ichał 2 0 ,3 1 -3 3 Grubiński W acław 153 Grunwald Maria 86, 189 Gruszczyński W ładysław 115 Gruziel Wojciech 113

Grzymała-Siedlecki Adam 137 Gubrynowicz W ładysław 41, 151 Gumplowicz Eliasz 102

Gutenberg Jan 17 Gutstadt Jankiel 50

H achette Distribution Service, księgarnie (H D S) 90-91, 97 Haller Jan

Has-Tokarz Anita 188 Haubold Karol 158 Hartl, koncern 51

Heflich Aleksander 54, 134 Helphand A. L. 52

Hniedziewicz Piotr 128, 153 Hochfeder Kaspar 20, 24 H oesick Ferdynand 55, 152 H ussak Tadeusz 79, 115-116,

119-120, 140, 143, 146, 165, 171-172, 185-186

Hybner Balcer 30

Idzikowski Leon 52, 151 Igłowie, firma 40

Igel Dawid 40 Igel M endel 40 Igel Zelman 40

In M edio, księgarnie 92

Iłłakowiczówna Kazimiera 134 Instytut Badań Edukacyjnych 163 Instytut Bibliograficzny Biblioteki

Narodowej 80

Instytut Informacji Naukowej i Stu­

diów Bibliologicznych Uniwersy­

tetu Warszawskiego 1 4 6 ,1 6 6

W dokumencie KSIĘGARSTWO I ZAWÓD KSIĘGARZA W POLSCE (Stron 195-200)