• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat;

b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

c) podaje cele tworzenia parków narodowych w Polsce i w innych krajach;

d) wymienia zasady zachowania się na obszarach chronionych;

e) zna cechy charakterystyczne wybranych parków narodowych;

f) wymienia osobliwości przyrodnicze parku narodowego położonego; najbliżej jego miejsca zamieszkania;

g) wie, które polskie parki narodowe uznano za Światowe Rezerwaty Biosfery;

h) wie, który park narodowy w Polsce jest najstarszy, najmniejszy, a które znajdują się na obszarach ekologicznego zagrożenia.

2) Umiejętności Uczeń:

a) wskazuje na mapie położenie polskich parków narodowych;

b) potrafi wyjaśnić różnicę między parkiem narodowym, parkiem krajobrazowym i rezerwatem przyrody;

c) potrafi uzasadnić potrzebę ochrony przyrody;

d) rozpoznaje z opisu parki narodowe;

e) wskazuje na mapie Polski park narodowy położony najbliżej jego miejsca zamieszkania;

f) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

g) rozpoznaje roślinność typową dla wybranych parków narodowych;

h) potrafi współpracować w grupie.

II. Metoda pracy:

Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

III. Środki dydaktyczne:

Mapa fizyczna Polski, atlasy, mapa z parkami narodowymi Polski, mapki konturowe Polski, zdjęcia, foldery, kartki z krótkim opisem wybranych parków narodowych, albumy, film o Słowińskim Parku Narodowym, tablice poglądowe z wybranymi roślinami i zwierzętami, symbole parków narodowych.

IV. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Czynności organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności.

b) Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.

Jakie znasz formy ochrony przyrody?

Na czym polega ochrona gatunkowa roślin i zwierząt?

c) Wprowadzenie do nowego tematu:

zdefiniowanie pojęcia park narodowy

wykazanie różnic między: rezerwatem przyrody, parkiem narodowym i parkiem krajobrazowym – (zał. 1).

(2)

d) Zapisanie tematu lekcji: Poznajemy polskie parki narodowe.

2) Faza realizacyjna

a) Poznanie nazw i położenia parków narodowych Polski – praca z mapą: Parki Narodowe Polski.

b) Zapoznanie uczniów z symbolami parków narodowych i ich przyporządkowanie odpowiednim parkom, oznaczonym na mapie konturowej za pomocą liczb (zał. 2).

c) Wyświetlenie fragmentu filmu o Słowińskim Parku Narodowym. Po projekcji omówienie jego osobliwości przyrodniczych z wykorzystaniem tablic

poglądowych z wybranymi roślinami i zwierzętami.

d) Na podstawie różnych materiałów przyniesionych przez uczniów (zdjęcia, foldery, informacje z Internetu, albumy), podanie cech charakterystycznych innych parków.

e) Swobodne wypowiedzi uczniów na temat celów tworzenia parków narodowych i zasad zachowania się na obszarach chronionych.

f) Wymienienie przez nauczyciela parków narodowych uznanych za Światowe Rezerwaty Biosfery. Uczniowie, na podstawie zdobytych wcześniej wiadomości i przyniesionych materiałów, wskazują parki narodowe położone na obszarach ekologicznego zagrożenia, a także park narodowy lezący najbliżej ich miejsca zamieszkania oraz park najstarszy i najmniejszy.

g) Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Uczniowie wybierają liderów.

h) Praca w grupach. Uczniowie otrzymują do wykonania dwa zadania:

rozpoznanie parku narodowego z opisu przygotowanego przez nauczyciela na kartce (zał. 3),

wypisanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.

3) Faza podsumowująca:

a) Liderzy grup podają nazwy rozpoznanych parków narodowych i ich osobliwości przyrodnicze oraz zasady zachowania się na obszarach chronionych.

b) Sporządzenie notatki z lekcji:

wklejenie do zeszytu mapek konturowych z parkami narodowymi i ich symbolami (zał. 2),

przyporządkowanie odpowiednim liczbom na mapce nazw parków narodowych – zapis w zeszycie.

V. Bibliografia

[1] Domański T., Pietraszak T. (red.), Doradca metodyczny – nauczyciel przyrody, Wydawnictwo Operon, Rumia 2001.

[2] Fabijański P., Parki narodowe, Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka, 1990.

[3] Hoppe L., Lewiński W., Sternicka A., Przyroda 5, Wydawnictwo Operon, Rumia 2000.

[4] Hoppe L., Sternicka A., Przyroda 5 – zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo Operon, Rumia 2000.

[5] Mirek Z., (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Kraków Zakopane 1996.

VI. Załączniki 1)

Załącznik 1.

Uzupełnij zdania terminami: rezerwat przyrody, park krajobrazowy, park narodowy.

... to obszary o charakterze naturalnym lub zbliżone do naturalnego, tworzone w celu zachowania wymierających gatunków roślin i zwierząt.

(3)

Ochroną objęte są także piękne fragmenty lasów, łąk i jezior poprzez

tworzenie ... Mogą one służyć jako tereny rekreacyjne.

Szczególnie piękne i cenne ze względów naukowych fragmenty parków stanowią ścisłe ...

Załącznik 2.

(4)

Symbole polskich parków narodowych i mapka konturowa Polski z zaznaczonymi parkami narodowymi.

Załącznik 3.

(5)

Park ten utworzono w celu ochrony jedynego w Polsce krajobrazu wysokogórskiego.

Dzięki temu udało się zachować istniejący tam świat roślin, a zwłaszcza krokusy, dziewięćsiła, limbę oraz świat zwierząt: niedźwiedzie brunatne, kozice i świstaki.

Park ten utworzono w górnej części pasm górskich, gdzie występują lasy jodłowe i jodłowo – bukowe. Ich pozostałością jest Puszcza Jodłowa. Szczególną wartość przedstawiają rezerwaty modrzewia oraz gołoborza, czyli rumowiska skalne na stokach górskich, np. na Łysicy.

Utworzony tu park narodowy chroni krajobraz i przyrodę jednej z najciekawszych dolin rzecznych. W niektórych miejscach z dna i zboczy doliny „wyrastają” skałki wapienne o niezwykłych kształtach, a podziemne rzeki wydrążyły wiele jaskiń. Na skalistych wzgórzach zachowały się ruiny warownych strażnic i zamków. Park ten utworzono w 1921 r. Ochroną objęto największy naturalny obszar leśny, w którym żyje około 300 żubrów, a także łosie, jelenie, sarny, dziki i borsuki oraz głuszce, cietrzewie i słonki. Park ten utworzono w zabagnionej kotlinie rozlewisk dwóch rzek.

Żyją tu łosie, ogromne ilości ptactwa wodnego, a w kilku rezerwatach bobry.

2) Zadanie domowe.

Opisz, według podanych punktów, dowolnie wybrany park narodowy. Wykorzystaj różnorodne źródła informacji - albumy, foldery, Internet itp.

A) położenie geograficzne B) gatunki chronione C) pomniki przyrody

D) osobliwości przyrodnicze VII. Czas trwania lekcji

45 minut

VIII. Uwagi do scenariusza

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Świat dorosłych wypełnia pośpiech, pogoń za pieniędzmi. Jest on bezbarwny, bezduszny. Dorosłym brakuje dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Osądzają wszystko na

IV. Za każdą piłką uczeń ląduje na nodze wymachowej. Między piłkami jednakowy rytm.. Dalej wymach nogi ugiętej w kolanie i dołączenie nogi odbijającej. Bibliografia. 1) Dziak

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem karty pracy ucznia.. IV.. unfriendly disorganized impractical untidy intolerant unhelpful unsociable

Po zastanowieniu się, uczniowie rysują wybrany symbol i przyklejają swoje karteczki na plakacie... b) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy ma w klasie

g) Nauczyciel przedstawia konstrukcję „have somebody do something” i „get somebody to do something” jako uzupełnienie tematu. Zapisuje na tablicy zdania:. The water pipe

b) potrafi ocenić, czy terroryzm jest nieodłącznym elementem islamu oraz czy islam jako religia, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie.. II.

e) Nauczyciel poleca uczniom odnalezienie w rocznikach statystycznych lub tablicach geograficznych, które kraje są głównymi partnerami handlowymi Polski, zarówno w. imporcie, jak i

• Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps.. In the future there will be more

Energia kinetyczna ciał jest tym większa im większa jest masa ciała i im większą to ciało osiągnęło prędkość... Nowotny-Różańska, „Fizyka i astronomia dla

• produkty, które możecie wykorzystać zostały wypisane na tablicy, nie można zmieniać cen tych produktów.. c) Rozdanie kart pracy

c) jeżeli na ciało działa stała siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym (opóźnionym) z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że nie wystarczy obliczyć kwoty obniżki, ale należy ją odjąć od ceny początkowej... W sklepie AD trwa wielka wyprzedaż wiosenna.

Cięciwa przechodząca przez środek okręgu to średnica. Średnica okręgu jest dwa razy dłuższa niż jego promień.. d) Rozwiązywanie

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Jest to podstawowy zasób słownictwa potrzebny do zrozumienia najbardziej typowych określeń medycznych czy wskazówek lekarza.. Druga część lekcji poświęcona jest na

siła: F.Wielkość wektorową przedstawiamy graficznie przy pomocy strzałek, których długość zależy od wartości i od przyjętej jednostki, np.:. −