2. Miara zadania do samodzielnego rozwi¡zania

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2. Miara  zadania do samodzielnego rozwi¡zania

Zad. 2.1 Niech Ω = R. Dla c ∈ R deniujemy δc : 2R→ R+ wzorem:

δc(A) = 1, gdy c ∈ A 0, gdy c /∈ A . Czy funkcja

µ(A) = 2 · δ−1(A) + 3 · δ2(A) jest miar¡ na 2R?

Zad. 2.2 Niech µ b¦dzie miar¡ na F. Niech A, B ∈ F, µ(B) = 0. Udowodnij, »e µ(A ∪ B) = µ(A \ B) = µ(A).

Zad. 2.3 Niech (Ω, F, µ) b¦dzie przestrzeni¡ mierzaln¡. Niech {An}n∈N i {Bn}n∈N b¦d¡

dwoma ci¡gami podzbiorów mierzalnych przestrzeni Ω takimi, »e dla ka»dego n Bn ⊆ An i µ(Bn) < +∞. Udowodnij, »e

1. µ

[

n=1

An\

[

n=1

Bn

!

X

n=1

(µ(An) − µ(Bn)) ,

2. µ

\

n=1

An\

\

n=1

Bn

!

X

n=1

(µ(An) − µ(Bn)) . Zad. 2.4 Udowodnij, »e je±li A, B, C s¡ µ-mierzalne, to

µ(A) + µ(B) + µ(C) + µ(A ∩ B ∩ C) = µ(A ∪ B ∪ C) + µ(A ∩ B) + µ(B ∩ C) + µ(C ∩ A) .

Figure

Updating...

References

Related subjects :