CHAIR AND DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CHEMISTRY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 123-129)

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII I CHEMII

CHAIR AND DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND CHEMISTRY

818. (1). The -22c/t polymorphism in presenilin 1 gene is not connected with late-onset and early-onset familial Alzheimer’s disease in Poland.

[Aut.] C[ezary] ŻEKANOWSKI, D[orota] RELIGA, K[rzysztof] SAFRANOW, A[leksandra] MARUSZAK, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[aria] STY-CZYŃSKA, M[agdalena] GACIA, M. GOLAN, B[eata] PEPŁOŃSKA, D[ariusz] CHLUBEK, J[acek] KUŹNICKI, M[aria] BARCIKOWSKA. – J. Neural Transm. 2005 vol. 112 nr 6 s. 839–845 tab. bibliogr. summ.

819. (2). The -22c/t polymorphism in presenilin 1 gene is not connected with late-onset, early-onset familial Alzheimer’s disease or mild cogni-tive impairment. [Aut.] M[agdalena] S. GACIA, D[orota] RELIGA, A[leksandra] MARUSZAK, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, K[rzysztof] SAFRANOW, C[ezary] ŻEKANOWSKI, M[aria] BARCIKOWSKA, J[acek] KUŹNICKI. W: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases: insights, progress and perspectives.

7th International Conference AD/PD 2005, Sorrento, Italy, March 9–13, 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 23.

(3). Activity of erythrocyte derived antioxidative system during early reperfusion of transplanted human kidney. [Aut. m.in.] K[rzysztof]

SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 682.

820. (4). Adenine nucleotides in snail muscles as one of biomarkers of fl uoride toxicity. [Aut.] Monika RAĆ, Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna JAKUBOWSKA, Dariusz CHLUBEK, Zygmunt MACHOY. – J. Environ. Monit. 2005 vol. 7 nr 6 s. 631–634 il. tab. bibliogr. summ.

(5). Akceptowalność przesiewowych badań kolonoskopowych w profi laktyce raka jelita grubego w zależności od niektórych czynników demografi cznych. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 737.

(6). Analysis of the health condition of historical populations from Templars‘ commandary in Rurka and Chwarszczany based on anatomical, anthropological and biochemical evaluation of their dentition. [Aut. m.in.] Iwona NOCEŃ, Dariusz CHLUBEK, Izabela GUTOWSKA = poz. 801.

821. (7). Antyoksydacyjna rezerwa płytkowa podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego nerki = [Antioxidant plate reserve during ischaemia reperfusion of the kidney]. [Aut.] Wojciech BŁOGOWSKI. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 15. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Chemii Medycznej przy Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekunowie pracy – Joanna BOBER, Barbara DOŁĘGOWSKA.

(8). Autosomal dominant polycystic kidney disease reduces risk of diabetes unrelated to renal grafting. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW

= poz. 685.

822. (9). Białka – proteiny i ich właściwości = [Proteins and their properties]. [Aut.] Zygmunt MACHOY. W: Biochemia dla studentów stomato-logii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 9–13.

823. (10). Białka płynów ustrojowych = [Proteins of body fl uids]. [Aut.] Elżbieta DĄBKOWSKA, Bogusław MACHALIŃSKI, Wioletta MIKO-ŁAJEK. – Tamże: s. 67–75 il. tab.

824. (11). Biochemia dla studentów stomatologii = [Biochemistry for students of dentistry]. Pod red. Zygmunta MACHOYA, Dariusza CHLUBKA, Elżbiety DĄBKOWSKIEJ. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin: Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2005, 227 s. il. tab.

825. (12). Biosynteza białka = [Protein biosynthesis]. [Aut.] Piotr WIECZOREK. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 23–31 il.

(13). Blood magnesium in patients with dislipidemia and effect of oral magnesium supplementation (slow-mag B6) of serum lipids. [Aut. m.in.]

Dariusz CHLUBEK, Iwona NOCEŃ = poz. 1235.

826. (14). C34T mutation of the AMPD1 gene affects plasma adenosine and creatinine concentrations in patients with implanted cardioverters--defi brillators. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW, Ryszard RZEUSKI, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Joanna ZIELONKA, Agniesz-ka BIŃCZAK-KULETA, Janina SUCHY, Anna URBAŃSKA, MoniAgniesz-ka RAĆ, Grzegorz KURZAWSKI, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Andrzej CIECHANOWICZ, Dariusz CHLUBEK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 suppl. 1 s. 24. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin, 19–23 September 2005.

827. (15). Can conjugated linoleic acid dienes (CLA) be considered a dyslipidaemia-preventing factor? Studies with the use of neural networks.

[Aut.] Izabela GUTOWSKA, Ewa STACHOWSKA, Halina SZUMIŁOWICZ, Krzysztof SAFRANOW, Dariusz CHLUBEK. – Tamże: s. 154.

828. (16). CD36 receptor mutations and atherosclerosis. [Aut.] Monika E. RAĆ. – Prog. Med. Res. 2005 vol. 3 poz. 9, [10] s. summ. bibliogr. – Ar-tykuł on-line.

829. (17). Cholesterol i kwasy żółciowe = [Cholesterol and bile acids]. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW. W: Biochemia dla studentów stomatologii.

Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 161–169 il.

830. (18). CLAs as phospholipase A2 inhibitors. [Aut.] Violetta DZIEDZIEJKO, Ewa STACHOWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna JA-KUBOWSKA, Dariusz CHLUBEK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 suppl. 1 s. 152–153. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin, 19–23 September 2005.

831. (19). Comparison of rat and human alkaline phosphatase isoenzymes and isoforms using HPLC and electrophoresis. [Aut.] Violetta DZIE-DZIEJKO, Krzysztof SAFRANOW, Dorota SŁOWIK-ŻYŁKA, Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Barbara MILLO, Zygmunt MACHOY, Dariusz CHLUBEK. – Biochim. Biophys. Acta 2005 vol. 1752 nr 1 s. 26–33 il. tab. bibliogr. summ.

(20). Concentration of magnesium in serum and urine of drug-addicted people. [Aut. m.in.] D[ariusz] CHLUBEK, I[wona] NOCEŃ

= poz. 1236.

832. (21). Conjugated linoleic acid dienes (CLA) increase the phagocytic potential of monocytes via the NFκB pathway by inhibiting the induction of cyclooxygenase-2. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Violetta DZIEDZIEJKO, Izabela GU-TOWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Mariusz KACZMARCZYK, Grażyna ADLER, Bogusław MACHALIŃSKI, Andrzej CIECHANOWICZ, Dariusz CHLUBEK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 suppl. 1 s. 159–160. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin, 19–23 Septem-ber 2005.

833. (22). Conjugated linoleic acid dienes increase phagocytic activity of monocytes via NFκB / PPAR α transinduction mechanism. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Violetta DZIEDZIEJKO, Mariusz KACZMARCZYK, Grażyna ADLER, Andrzej CIECHA-NOWICZ, Bogusław MACHALIŃSKI, Dariusz CHLUBEK. W: The Third Annual Meeting of the European Stem Cell Therapeutics Excellence Center (STEC) and The Second Meeting of the Polish Stem Cell Excellence Network, Cracow, Poland, 6–9 October 2005. [B.m., 2005] s. 65. – Proceedings of Stem Cell Research vol. 2 suppl.

834. (23). Content of calcium, magnesium, and phosphates in antlers and cranial bones of the European red deer (Cervus elaphus) depending on age and industrial pollution of the environment. [Aut.] Wanda NOWICKA, Zygmunt MACHOY, Izabela GUTOWSKA, Iwona NOCEŃ, Sylwia PIO-TROWSKA, Dariusz CHLUBEK. – J. Elementol. 2005 t. 10 nr 4 suppl. 1 s. 77–78. Magnesium and other bioelements in organism and in environment.

1st Annual Congress, X Jubilee Polish Magnesium Symposium, Kraków 23–24.09.2005.

(24). Copper modifi es the activity of sodium-transporting systems in erythrocyte membrane in patients with essential hypertension. [Aut.

m.in.] Joanna BOBER, Iwona NOCEŃ, Barbara DOŁĘGOWSKA, Dariusz CHLUBEK = poz. 689.

835. (25). Disturbances of kidney function in rats with fl uoride-induced hyperglycemia after acute poisoning by sodium fl uoride. [Aut.] Ewa GRUC-KA-MAMCZAR, Ewa BIRKNER, Jolanta ZALEJSKA-FIOLKA, Zygmunt MACHOY. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 1 s. 10–13 tab. bibliogr. summ.

836. (26). Do trace elements modify the activity of erythrocyte sodium-proton exchanger in hemodialyzed patients? [Aut.] Joanna BOBER, Ewa KWIATKOWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Karolina KĘDZIERSKA, Barbara DOŁĘGOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Elżbieta KUCHARSKA, Edyta GOŁEMBIEWSKA, Dariusz CHLUBEK. – Biol. Trace Elem. Res. 2005 vol. 104 nr 2 s. 107–120 il. tab. bibliogr. summ.

837. (27). Does glucose present in dialysing fl uid infl uence on the antioxidant status of erythrocytes in chronic renal failure? [Aut.] J[oanna]

STĘPNIEWSKA, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[azimierz] CIECHANOWSKI, E[wa] KWIATKOWSKA, B[arbara] MILLO, J[acek] RÓŻAŃSKI. W:

6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005] s. 40–41 tab.

838. (28). Does glucose present in the dialysate limit oxidative stress in patients undergoing regular hemodialysis? [Aut.] Joanna BOBER, Ewa KWIATKOWSKA, Karolina KĘDZIERSKA, Maria OLSZEWSKA, Barbara DOŁĘGOWSKA, Leszek DOMAŃSKI, Edyta HERDZIK, Kazimierz CIECHANOWSKI, Dariusz CHLUBEK. – Blood Purif. 2005 vol. 23 nr 3 s. 219–225 il. tab. bibliogr. summ.

839. (29). The effect od dialysate components on oxidative stress potency in patients with chronic renal failure (CRF). [Aut.] Barbara DOŁĘGOW-SKA, Joanna STĘPNIEWDOŁĘGOW-SKA, Joanna BOBER, Maria OLSZEWDOŁĘGOW-SKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Dariusz CHLUBEK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol.

52 suppl. 1 s. 99–100. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin, 19–23 September 2005.

(30). Effect of CYP2C19 and MDR1 polymorphisms on cure rate in patients with acid-related disorders with Helicobacter pylori infection.

[Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 1067.

840. (31). The effect of new non-cross resistant antitumour agents on the energy state of human erythrocytes. [Aut.] Robert NOWAK, Irena BA-RANOWSKA-BOSIACKA, Barbara STEFAŃSKA, Bogusław MACHALIŃSKI, Alina J. HŁYŃCZAK, Jolanta TARASIUK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 nr 4 s. 953–957 il. tab. bibliogr. summ.

(32). Effi cacy of antiviral treatment is not dependent on iron status in patients with chronic hepatitis B. [Aut. m.in.] Iwona NOCEŃ, Dariusz CHLUBEK = poz. 25.

841. (33). Elements of Mediterranean diet improve oxidative status in blood of kidney graft recipients. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Teresa WE-SOŁOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Barbara MILLO, Leszek DOMAŃSKI, Katarzyna JAKUBOWSKA, Kazimierz CIECHA-NOWSKI, Dariusz CHLUBEK. – Br. J. Nutr. 2005 vol. 93 nr 3 s. 345–352 tab. bibliogr. summ.

842. (34). Enzymy = [Enzymes]. [Aut.] Piotr WIECZOREK. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 33–54 il.

(35). Estimation of fl uoride distribution in the mandible and teeth of the red deer (Cervus elaphus L.) from industrially polluted areas in Poland.

[Aut. m.in.] Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY = poz. 1097.

843. (36). The evaluation of usefulness and tolerance of screening colonoscopy programme in relation to selected demographic factors. [Aut.]

Katarzyna HOMA, Krzysztof SAFRANOW, Marek BRZOSKO, Krzysztof MARLICZ. – Gastroenterol. Pol. 2005 t. 12 nr 6 s. 499–503 tab. bibliogr.

streszcz. summ.

(37). Factors retarding manifestation of hypertension in ADPKD patients. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 691.

844. (38). Fluoride ion enhancement of monocyte differentiation by transcription factor kB. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Magdalena BAŚKIEWICZ--MASIUK, Marta RYBICKA, Izabela GUTOWSKA, Bogusław MACHALIŃSKI, Katarzyna GRYMUŁA, Joanna BOBER, Violetta DZIEDZIEJKO, Dariusz CHLUBEK. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 3 s. 246–247. – XXVI Conference of the International Society for Fluoride Research, Wiesbaden, Germany, September 26–29, 2005.

845. (39). Fluoride participation in mineral remodelling of premolars in the European elk. [Aut.] Z[ygmunt] MACHOY, I[zabela] GUTOWSKA, D[ariusz] CHLUBEK, S[ylwia] PIOTROWSKA. – Tamże: s. 230.

(40). Frequency and nature of MSH6 germline mutations in Polish patients with colorectal, endometrial and ovarian cancers. [Aut. m.in.]

K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[onika] E. RAĆ, K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 1150.

(41). Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in HNPCC families from Poland (update study). [Aut.

m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 1153.

846. (42). Glucose – a factor preventing from anemia? A preliminary report. [Aut.] Wojciech BŁOGOWSKI. W: International Students Congress of Medical Sciences, Groningen, The Netherlands, June 15th–18th, 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 141. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekun pracy – Barbara DOŁĘGOWSKA.

(43). Homocysteina a wyrównanie metaboliczne cukrzycy i rodzaj stosowanego leczenia u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.]

Krzysztof SAFRANOW = poz. 602.

(44). Hypoxanthine as the graft’s ischemia marker stimulates catalase activity in renal vein during reperfusion in human. [Aut. m.in.]

K[rzysztof] SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK

= poz. 693.

(45). Impaired synthesis is not the reason for decreased activity of extracellular superoxide dismutase in patients with diabetes. [Aut. m.in.]

Krzysztof SAFRANOW, Joanna BOBER = poz. 694.

(46). Indicators of renal ischaemia and antioxidant system activity in renal vein of human kidney allograft during reperfusion. [Aut. m.in.]

K[rzysztof] SAFRANOW, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK

= poz. 695.

847. (47). The infl uence of 3,3’,5triiodo-L-thyronine (T3) on human haematopoiesis. A preliminary report. [Aut.] K[atarzyna] GRYMUŁA, V[io-letta] DZIEDZIEJKO, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, M[iłosz] KAWA, B[artłomiej] BAUMERT, J[owita] KARKUT, M[ateusz] KURZAWSKI, D[ariusz] CHLUBEK, B[ogusław] MACHALIŃSKI. – Cell Prolif. 2005 vol. 38 nr 5 s. 329. – 27th European Cell Proliferation Society Meeting, London, 7th–10th September 2005.

Toż w: The Third Annual Meeting of the European Stem Cell Therapeutics Excellence Center (STEC) and The Second Meeting of the Polish Stem Cell Excellence Network, Cracow, Poland, 6–9 October 2005. [B.m., 2005] s. 57. – Proceedings of Stem Cell Research vol. 2 suppl.

(48). The infl uence of ACE I/D gene polymorphism on the development of post-transplant erythrocytosis. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW

= poz. 696.

(49). The infl uence of acute hypercapnia and priming of 10 ng/kg endotoxin on oxidative metabolism of bronchoalveolar lavage-derived alveolar macrophages in mechanically ventilated rabbits. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 302.

(50). The infl uence of angiotensin-converting enzyme gene of donor and recipient on the function of transplanted kidney. [Aut. m.in.] K[rzysz-tof] SAFRANOW = poz. 697.

(51). The infl uence of intravenous PCA remifentanil infusion and PCA continous epidural analgesia on cortisol and IL-6 levels in primaparas anaesthetised for delivery. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 303.

848. (52). Inhibition of erythrocyte phosphoribosyltransferases (APRT and HGPRT) by lead: a potential mechanism for hemolysis in lead poisoning.

[Aut.] I[rena] BARANOWSKA-BOSIACKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[rzysztof] SAFRANOW, M[ariola] MARCHLE-WICZ, D[ariusz] CHLUBEK. – Toxicol. Lett. 2005 vol. 158 suppl. 1 s. S 161. – 42nd Congress of the European Societies of Toxicology Eurotox 2005, Cracow, Poland, September 11th–14th, 2005.

849. (53). Interactions between AIFx and GDP (guanosine diphosphate) on various media calculated on the basis of molecular modelling. [Aut.]

I[zabela] GUTOWSKA, A[nna] SZYPERSKA, Z[ygmunt] MACHOY, B[ogusław] MACHALIŃSKI, D[ariusz] CHLUBEK. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 3 s. 229. – XXVI Conference of the International Society for Fluoride Research, Wiesbaden, Germany, September 26–29, 2005.

850. (54). Interakcje metali w tkance kostnej określone na podstawie programu Statistica Neural Network = Metal-metal interactions in hard tissue studied with Statistica Neural Network. [Aut.] Izabela GUTOWSKA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 115–124 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

– Na podstawie rozpr. doktorskiej.

(55). Involvement of P-glycoprotein in the release of cytokines from peripheral blood mononuclear cells treated with methotrexate and dexa-methasone. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 1077.

851. (56). Is conjugated linoleic acid (CLA) a protective factors in atherosclerosis? Study with the use of neural networks. [Aut.] Ewa STACHOW-SKA, Izabela GUTOWSTACHOW-SKA, Halina SZUMIŁOWICZ, Joanna BOBER, Dariusz CHLUBEK. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 27–32 il. tab.

bibliogr. streszcz. summ.

852. (57). Is glucose in dialysate the erythrocyte’s protective factor in patients with chronic renal failure? [Aut.] B[arbara] DOŁĘGOWSKA, J[oanna] STĘPNIEWSKA, W[ojciech] BŁOGOWSKI, J[oanna] BOBER, D[ariusz] CHLUBEK, K[azimierz] CIECHANOWSKI. – Folia Histochem.

Cytobiol. 2005 vol. 43 suppl. 1 s. 146. – IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15–17, 2005.

853. (58). Katabolizm grup aminowych aminokwasów = [Catabolism of the amino group of amino acids]. [Aut.] Dariusz CHLUBEK. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 77–83 il.

854. (59). Komentarz [do art.]: Wpływ jonów fl uorkowych na aktywność enzymów w badaniach in vitro i in vivo = Comment [to art.]: In vitro and in vivo effects of fl uoride ions on enzyme activity. [Aut.] Ewa Adamek, Katarzyna Pawłowska-Góral, Katarzyna Bober. Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 69–85. [Aut. koment.] Dariusz CHLUBEK. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 82–83. – Tekst równol. w jęz. ang.

855. (60). Likopen – naturalny antyoksydant = [Lycopene – a natural antioxidant]. [Aut.] J[oanna] BOBER, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, E[wa]

STACHOWSKA, E[lżbieta] KUCHARSKA. – Czyn. Ryz. 2005 nr 1–2 s. 61–66 il. tab. bibliogr. summ.

856. (61). Metabolizm kwasów tłuszczowych = [Fatty acid metabolism]. [Aut.] Janina ZAWIERTA. W: Biochemia dla studentów stomatologii.

Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 135–151 il.

857. (62). Metabolizm węglowodanów = [Carbohydrate metabolism]. [Aut.] Alina MANDAT, Elżbieta DĄBKOWSKA. – Tamże: s. 101–124 il. tab.

858. (63). Methylated purines in urinary stones. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW, Zygmunt MACHOY. – Clin. Chem. 2005 vol. 51 nr 8 s. 1493–1498 il. tab. bibliogr. summ.

859. (64). Migracja metali ciężkich pomiędzy kością a glebą na podstawie badań kostnego materiału archeologicznego = Migration of heavy metals between bone and soil on the basis of studies of archaeological bone material. [Aut.] Iwona NOCEŃ, Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY, Dariusz CHLUBEK. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografi a. T. 3. Pod red. Barbary Gworek. Warszawa, 2005 s. 468–472 il. tab. bibliogr.

Toż w streszcz. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynaro-dowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 22–23.09.2005. [Warszawa, 2005] s. 34.

860. (65). Myocardial and coronary sinus purines as indicators of pig heart energy metabolism during reperfusion after extracorporeal circulation.

[Aut.] K[rzysztof] SAFRANOW, R[yszard] RZEUSKI, M[ariusz] J. LISTEWNIK, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[onika] E. RAĆ, M[aria] OLSZEW-SKA, D[ariusz] CHLUBEK. – Acta Physiol. Scand. 2005 vol. 185 nr 1 s. 13–32 il. tab. bibliogr. summ.

861. (66). Ocena dawki fl uoru w leczeniu osteoporozy u kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym = The evaluation of fl uoride doses in women in early postmenopausal period. [Aut.] Dariusz CHLUBEK, Małgorzata STANOSZ. – Ginek. Prakt. 2005 R. 13 nr 1 s. 35–37 tab. bibliogr.

streszcz. summ.

(67). Ocena dożylnego wlewu remifentanylu w systemie PCA jako alternatywnej metody analgezji porodu. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRA-NOW = poz. 307.

(68). Ocena osoczowych stężeń luteiny i zeaksantyny oraz innych pozagałkowych czynników ryzyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[onika] RAĆ = poz. 137.

(69). Ocena wpływu wielkości kamienia i wskaźnika masy ciała (BMI) na skuteczność ESWL w leczeniu kamicy moczowodowej w grupie 855 chorych. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 289.

(70). Ocena związku między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 a zmianami masy ciała, insulinoopornością oraz występowaniem i zaawansowaniem przewlekłych powikłań cukrzycowych u otyłych chorych z długo trwającą cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW

= poz. 564.

862. (71). Osobliwości metaboliczne fl uoru = [Distinct features of fl uorine metabolism]. [Aut.] Zygmunt MACHOY. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 201–205 il.

(72). Plasma prekallikrein as a risk factor for diabetic retinopathy. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 706.

863. (73). Polimorfi zm -22c/t promotora genu preseniliny 1 nie jest czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera = Presenilin 1 promoter polymorphism -22c/t is not a risk factor for Alzheimer’s disease. [Aut.] M[agdalena] GACIA, D[orota] RELIGA, A[leksandra] MARUSZAK, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, K[rzysztof] SAFRANOW, C[ezary] ŻEKANOWSKI, M[aria] BARCIKOWSKA, J[acek] KUŹNICKI. – Neurol. Neuroch. Pol. 2005 t. 39 nr 4 supl. 2 s.

S 361. – Tekst równol. w jęz. ang. – XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Łódź, 31 sierpnia–3 września 2005 r.

(74). Polimorfi zm I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I a insulinooporność i niektóre elementy zespołu metabolicznego u chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 568.

(75). Porównanie jakości znieczulenia u rodzących znieczulanych metodą analgezji sterowanej przez pacjenta (PCA) z zastosowaniem ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego lub dożylnego wlewu remifentanylu. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 308.

864. (76). Posttransplant diabetes mellitus. [Aut.] M[agda] WIŚNIEWSKA, K[rzysztof] SAFRANOW, K[azimierz] CIECHANOWSKI, J[a-cek] RÓŻAŃSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK. W: 6th Baltic Meeting on Nephrology, Szczecin, April 16–18, 2005. [Szczecin, 2005]

s. 44–45 tab.

865. (77). Posttransplant diabetes mellitus in Polish population. [Aut.] Magda WIŚNIEWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Kazimierz CIECHA-NOWSKI, Jacek RÓŻAŃSKI, Krzysztof DZIEWACIECHA-NOWSKI, Leszek DOMAŃSKI, Marek MYŚLAK, Jerzy SIEŃKO. – Nephrology 2005 vol. 10 suppl.

s. A 99. – 3rd World Congress of Nephrology, Singapore, 26–30 June 2005.

866. (78). Posttransplant hyperglycaemia and diabetes mellitus in general population – have they similar risk factors? [Aut.] M[agda] WIŚNIEW-SKA, K[rzysztof] SAFRANOW, J[acek] RÓŻAŃSKI, K[azimierz] CIECHANOWSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[arek] MYŚLAK, J[erzy] SIEŃKO.

W: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Wisła, 12–14 maja 2005. Program, abstrakty. [B.m., 2005] abstr. P 26.

867. (79). Prion protein gene polymorphisms are not a risk factor for Alzheimer’s disease. [Aut.] C[ezary] ŻEKANOWSKI, M[agdalena] GACIA, D[orota] RELIGA, K[rzysztof] SAFRANOW, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[aria] BARCIKOWSKA, J[acek] KUŹNICKI.

– Acta Neurobiol. Exp. 2005 vol. 65 nr 3 s. 351. – Polish Neuroscience Society. 7th International Congress, Kraków, Poland, September 7–10, 2005.

Toż: – Int. Psychogeriatr. 2005 vol. 17 suppl. 2 s. 280–281. – Aging with dignity. 12th Congress of the International Psychogeriatric Association, Stockholm, Sweden, 20–24 September 2005.

868. (80). Procesy demineralizacji i remineralizacji szkliwa = Demineralization and remineralization processes in enamel. [Aut.] Igor DZIDZIUL, Dariusz CHLUBEK. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 57–63 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

869. (81). The purine nucleotide content in human leukemia cell lines. [Aut.] Irena BARANOWSKA-BOSIACKA, Bogusław MACHALIŃSKI, Jolanta TARASIUK. – Cell. Mol. Biol. Lett. 2005 vol. 10 nr 2 s. 217–226 il. tab. bibliogr. summ.

870. (82). Puryny i pirymidyny = [Purines and pyrimidines]. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red.

Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 15–21 il. tab.

(83). Renal handling of uric acid in patients with type 1 diabetes in relaton to glycemic control. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 709.

(84). The reperfusion of human kidney allograft does not affect an erythrocyte antioxidative system. [Aut. m.in.] B[arbara] DOŁĘGOWSKA, K[rzysztof] SAFRANOW, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[onika] RAĆ, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 710.

(85). Risk factors of intracranial aneurysms in ADPKD patients eNOS polymorphism. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRONOW [właśc. SAFRA-NOW] = poz. 712.

(86). Risk factors of posttransplant diabetes mellitus in Polish population. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 713.

871. (87). The role of bivalent metals in hydroxyapatite structures as revealed by molecular modeling with the HyperChem software. [Aut.] Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY, Bogusław MACHALIŃSKI. – J. Biomed. Mater. Res. A 2005 vol. 75 nr 4 s. 788–793 il. tab. bibliogr. summ.

872. (88). The role of environmental factors in Parkinson‘s disease (PD) may depend on disease onset age. [Aut.] G[abriela] KŁODOWSKA--DUDA, G[rzegorz] OPALA, B[arbara] JASIŃSKA-MYGA, K[rzysztof] SAFRANOW. W: Alzheimer’s and Parkinson’s diseases: insights, progress and perspectives. 7th International Conference AD/PD 2005, Sorrento, Italy, March 9–13, 2005. Book of abstracts. [B.m., 2005] s. 19.

873. (89). The role of thyroid hormones in human haematopoiesis. Preliminary report. [Aut.] K[atarzyna] GRYMUŁA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, M[iłosz] KAWA, B[artłomiej] BAUMERT, J[owita] KARKUT, D[ariusz] CHLUBEK, B[ogusław] MACHA-LIŃSKI. – Folia Histochem. Cytobiol. 2005 vol. 43 suppl. 1 s. 42. – IX Conference on Cell Biology, Łódź, Poland, September 15–17, 2005.

874. (90). Równowaga kwasowo-zasadowa – zagadnienia podstawowe = [Fundamentals of acid-base balance]. [Aut.] Dariusz CHLUBEK. W: Bioche-mia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 207–214 il. tab.

875. (91). Różnicowanie monocytów do makrofagów jako proces zależny od indukowanej jonami fl uoru aktywacji czynnika transkrypcyjnego xB

= [Differentiation of monocytes from macrophages as a process dependent on fl uor ion activated transcription factor xB]. [Aut.] Marta RYBICKA. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 59.

– Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekunowie pracy – Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK.

876. (92). Selen a aktywność cyklooksygenazy i lipoksygenazy w komórkach odpowiedzialnych za rozwój miażdżycy = Selenium and the activities of cyclooxygenase and lipoxygenase in cells involved in atherogenesis. [Aut.] Katarzyna SERWATKA, Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK. – Ann.

Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 2 s. 65–68 bibliogr. streszcz. summ.

877. (93). Shell of snail Helix aspersa maxima (Helicadae) as a protection of bioaccumulation toxic sodium fl uoride in soft tissue. [Aut.] Monika Ewa RAĆ, Ewa STACHOWSKA, Zygmunt MACHOY. – Folia Biol. (Kraków) 2005 vol. 53 nr 3–4 s. 235–238 tab. bibliogr. summ.

878. (94). Simple dietary interventions reduce the risk factors of atherosclerosis in renal graft recipients. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Teresa WE-SOŁOWSKA, Krzysztof SAFRANOW, Leszek DOMAŃSKI, Monika RAĆ, Violetta DZIEDZIEJKO, Kazimierz CIECHANOWSKI, Dariusz CHLUBEK.

– J. Ren. Nutr. 2005 vol. 15 nr 3 s. 291–297 tab. bibliogr.

879. (95). Simultaneous determination of 16 purine derivatives in urinary calculi by gradient reversed-phase high-performance liquid chromato-graphy with UV detection. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW, Zygmunt MACHOY. – J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2005 vol. 819 nr 2 s. 229–235 il. tab. bibliogr. summ.

880. (96). Sodium fl uoride enhancement of monocyte differentiation via nuclear factor κB mechanism. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Bogusław MACHALIŃSKI, Marta RYBICKA, Izabela GUTOWSKA, Joanna BOBER, Katarzyna GRYMUŁA, Violetta DZIEDZIEJKO, Dariusz CHLUBEK. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 4 s. 297–306 il. tab. bibliogr. summ.

881. (97). Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) hamują aktywność cyklooksygenaz w komórkach makrofagów = [Conjugated linoleic acid inhibit the activity of cyclooxygenase in macrophages]. [Aut.] Marta RYBICKA. W: X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław, 1–3 IV 2005. [B.m., 2005] s. 96–97. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekunowie pracy – Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK.

882. (98). Stem cell mobilization with G-CSF in mice exposed to sodium fl uoride. [Aut.] M[ałgorzata] RICHTER, K[atarzyna] GRYMUŁA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, A[ndrzej] BOHATYREWICZ, Z[ygmunt] MACHOY, D[ariusz] CHLUBEK, M[a-ciej] HAŁASA, Bogusław MACHALIŃSKI. – Fluoride 2005 vol. 38 nr 3 240. – XXVI Conference of the International Society for Fluoride Research, Wiesbaden, Germany, September 26–29, 2005.

(99). Stężenia homocysteiny a powikłania o typie mikroangiopatii cukrzycowej u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 610.

883. (100). Stosowanie diety śródziemnomorskiej u pacjentów po przeszczepie nerki = The use of Mediterranean diet in patients following renal transplantation. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 70–71. – Tekst równol. w jęz. ang.

884. (101). Thrombocytes – our signifi cant and endogenous protection from oxidative stress. [Aut.] Wojciech BŁOGOWSKI. W: 16th European Studens’ Conference, Berlin, Germany, 19th–23rd October 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 135. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekun pracy – Barbara DOŁĘGOWSKA.

885. (102). Tłuszcze pokarmowe = [Food lipids]. [Aut.] Janina ZAWIERTA. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 125–134 il. tab.

886. (103). Trace elements modify the activity of sodium transporting systems in erythrocyte membrane in patients with chronic renal failure. [Aut.]

Joanna BOBER, Karolina KĘDZIERSKA, Ewa KWIATKOWSKA, Barbara DOŁĘGOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Kazimierz CIECHANOWSKI, Dariusz CHLUBEK. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 suppl. 1 s. 98. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin, 19–23 September 2005.

(104). Trace elements modify the activity of sodium transporting systems in erythrocyte membrane in patients with essential hypertension – preliminary study. [Aut. m.in.] Joanna BOBER, Iwona NOCEŃ, Dariusz CHLUBEK = poz. 719.

887. (105). Uzyskiwanie i magazynowanie energii w komórce = [Production and storage of energy in the cell]. [Aut.] Zygmunt MACHOY, Elżbieta DĄBKOWSKA. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. [Wyd. 2 zm.]. Szczecin, 2005 s. 85–99 il. tab.

888. (106). Wpływ czynników środowiskowych może zależeć od wieku zachorowania na chorobę Parkinsona = The role of environmental factors in Parkinson’s disease may depend on disease onset age. [Aut.] Gabriela KŁODOWSKA-DUDA, Barbara JASIŃSKA-MYGA, Krzysztof SAFRANOW, Magdalena BOCZARSKA-JEDYNAK, Grzegorz OPALA. – Neurol. Neuroch. Pol. 2005 t. 39 nr 6 s. 445–450 tab. bibliogr. streszcz. summ.

Toż w streszcz: – Neurol. Neuroch. Pol. 2005 t. 39 nr 4 supl. 2 s. 153. – Tekst równol. w jęz. ang. – XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Łódź, 31 sierpnia–3 września 2005.

(107). Wpływ redukcji masy ciała na zaburzenia metaboliczne i powikłania u chorego z otyłością olbrzymią – trzyletnia obserwacja. [Aut.

m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 721.

889. (108). Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na ekspresję powierzchniowych integryn monocytarnych = [The infl uence of Conjugated Linoleic Acids (CLA) on the expression of surface monocyte integrines]. [Aut.] Ewa SZCZECKA, Jakub WUNSCH. W: X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław, 1–3 IV 2005. [B.m., 2005] s. 97. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekunowie pracy – Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK.

890. (109). Wpływ suplementacji cynkiem i wapniem na dystrybucję ołowiu w pełnej krwi, tkankach miękkich, kościach i sierści szczurów = Zinc and calcium supplementation and its infl uence on lead distribution in whole blood, soft tissues, bones and hair of rats. [Aut.] I[rena] BARANOWSKA--BOSIACKA, I[wona] NOCEŃ, I[zabela] GUTOWSKA, M[ariola] MARCHLEWICZ, D[ariusz] CHLUBEK. W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bio-akumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 22–23.09.2005.

[Warszawa, 2005] s. 56.

(110). Wpływ suplementacji magnezem na gospodarkę lipidową u pacjentów leczonych z powodu dyslipidemii. [Aut. m.in.] Dariusz CHLUBEK, Iwona NOCEŃ = poz. 1250.

(111). Wpływ trimetazydyny na profi l nukleotydów w nerkach szczurów poddanych niedokrwieniu i reperfuzji. [Aut. m.in.] Krzysztof SA-FRANOW = poz. 722.

891. (112). Występowanie aterogennych kwasów tłuszczowych izomerii trans w niektórych produktach spożywczych = [Occurence of atherogenic fatty acids trans isomers in chosen food products]. [Aut.] Katarzyna LUTEREK. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 49. – Praca wykonana w Studenckim Kole Nauko-wym przy Zakładzie Biochemii i Chemii, opiekunowie pracy – Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK.

892. (113). Zapadalność i chorobowość na przewlekłą niewydolność nerek w powiecie gorlickim w okresach 1.07.1998–30.06.1999 i 1.01.2002-–31.12.2002 = Incidence and prevalence of chronic renal failure in the region of Gorlice in the period 1.07.1998–30.06.1999 and 1.01.20021.01.2002-–31.12.2002.

[Aut.] Teresa LEWIŃSKA, Edward FRANEK, Krzysztof SAFRANOW, Franciszek KOKOT. – Nefrol. Dial. Pol. 2005 vol. 9 nr 1 s. 24–31 il. tab. bibliogr.

streszcz. summ.

893. (114). Zapadalność na ostrą niewydolność nerek w powiecie gorlickim w okresach 1.07.1998–30.06.1999 i 1.01.2002–31.12.2002 = Incidence of acute renal failure in the region of Gorlice in the period 1.07.1998–30.06.1999 and 1.01.2002–31.12.2002. [Aut.] Teresa LEWIŃSKA, Edward FRANEK, Krzysztof SAFRANOW, Franciszek KOKOT. – Tamże: s. 18–23 il. bibliogr. streszcz. summ.

894. (115). Zrzucanie i odbudowa poroża zwierzyny płowej ciekawym zjawiskiem biologicznym = [The shedding and growth of deer antlers as an interesting biological phenomenon]. [Aut.] Sylwia PIOTROWSKA. – Wszechświat 2005 t. 106 nr 4–6 s. 144–148 il.

(116). Związek między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 i podwyższonym całodobowym rozkurczowym ciśnieniem tętniczym otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 582.

895. (117). Żywność funkcjonalna w profi laktyce choroby niedokrwiennej serca: składniki tłuszczu mlekowego (CLA) przyczyniają się do ograniczenia intensywności procesów zapalnych w ludzkich makrofagach = [Functional food in the prophylaxis of ischaemic heart disease: fatty components of milk (CLA) contribute to restricting the intensity of infl ammatory processes in human macrophages]. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK. – Kard. Pol.

2005 t. 63 supl. 2 s. S 368. – X Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Kardiologii Komitetu Patofi zjologii Klinicznej PAN, Poznań–Kiekrz, 20–22 października 2005.

KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII I PARAZYTOLOGII MEDYCZNEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 123-129)