ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII DEPARTMENT OF GENETICS AND PATHOMORPHOLOGY

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 149-155)

KATEDRA I ZAKŁAD RADIOLOGII OGÓLNEJ I STOMATOLOGICZNEJ CHAIR AND DEPARTMENT OF GENERAL AND DENTAL RADIOLOGY

ZAKŁAD GENETYKI I PATOMORFOLOGII DEPARTMENT OF GENETICS AND PATHOMORPHOLOGY

1120. (1). The 3‘ untranslated region C>T polymorphism of prohibitin is a breast cancer risk modifi er in Polish women carrying a BRCA1 mutation.

[Aut.] A[nna] JAKUBOWSKA, J[acek] GRONWALD, B[ohdan] GÓRSKI, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, A[xel] BENNER, J[an] LUBIŃSKI, R[odney] J. SCOTT, U[te] HAMANN. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, [2005] s. 29.

1121. (2). The 3020insC allele of NOD2 predisposes to cancers of multiple organs. [Aut.] Jan LUBIŃSKI, Tomasz HUZARSKI, Grzegorz KU-RZAWSKI, Janina SUCHY, Bartłomiej MASOJĆ, Marek MIERZEJEWSKI, Marcin LENER, Wenancjusz DOMAGAŁA, Maria CHOSIA, Urszula TEODORCZYK, Krzysztof MĘDREK, Tadeusz DĘBNIAK, Elżbieta ZŁOWOCKA, Jacek GRONWALD, Tomasz BYRSKI, Ewa GRABOWSKA, Katarzyna NEJ, Anna SZYMAŃSKA, Jolanta SZYMAŃSKA, Joanna MATYJASIK, Cezary CYBULSKI, Anna JAKUBOWSKA, Bohdan GÓRSKI, Steven A. NAROD. – Hered. Cancer Clin. Pract. 2005 vol. 3 nr 2 s. 59–63 tab. bibliogr. summ.

1122. (3). The 3020insC allele of NOD2 predisposes to early-onset breast cancer. [Aut.] T[omasz] HUZARSKI, M[arcin] LENER, W[enancjusz]

DOMAGAŁA, J[acek] GRONWALD, T[omasz] BYRSKI, G[rzegorz] KURZAWSKI, J[anina] SUCHY, M[aria] CHOSIA, J[anusz] WOYTON, M[ichał]

UCIŃSKI, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI. – Breast Cancer Res. Treat. 2005 vol. 89 nr 1 s. 91–93 tab. bibliogr. summ.

1123. (4). The 355T/T variant of CYP1B1 predisposes to breast cancer in Poland. [Aut.] J[oanna] MATYJASIK, C[ezary] CYBULSKI, B[ohdan]

GÓRSKI, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, B[ogusław] DĘBNIAK, J[acek] GRONWALD, B[artłomiej] MASOJĆ, M[arek] MIERZEJEWSKI, K[rzysztof] MĘDREK, E[lżbieta] ZŁOWOCKA, J[anina] SUCHY, K[atarzyna] NEJ-WOŁOSIAK, D[orota] OSZUTOWSKA, E[wa] JAWOROWSKA, E[lżbieta] KOWALSKA, U[rszula] TEODORCZYK, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 35.

1124. (5). Age at menarche and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. [Aut.] Joanne KOTSOPOULOS, Jan LUBIŃSKI, Henry T. LYNCH, Susan L. NEUHAUSEN, Parviz GHADIRIAN, Claudine ISAACS, Barbara WEBER, Charmaine KIM-SING, William D. FOULKES, Ruth GERSHONI-BARUCH, Peter AINSWORTH, Eitan FRIEDMAN, Mary DALY, Judy E. GARBER, Beth KARLAN, Olufunmilayo I. OLOPADE, Nadine TUNG, Howard M. SAAL, Andrea EISEN, Michael OSBORNE, Hakan OLSSON, Dawna GILCHRIST, Ping SUN, Steven A. NAROD. – Cancer Causes Control 2005 vol. 16 nr 6 s. 667–674 tab. bibliogr. summ.

1125. (6). Analiza profi lów ekspresji genów w genetycznie uwarunkowanym raku piersi = [An analysis of profi les of gene expression in genetically conditioned breast cancer]. [Aut.] K[atarzyna] LISOWSKA, O. DUDALADAVA, M[ichał] JARZĄB, J[olanta] PAMUŁA, W[ioletta] PĘKALA, T[omasz]

HUZARSKI, J[an] LUBIŃSKI, E[wa] GRZYBOWSKA. – Nowotwory 2005 vol. 55 suppl. 2 s. 29. – Diagnostyka i leczenie raka piersi. IV Ogólnopolska Konferencja, Warszawa–Falenty, 14–16 kwietnia 2005.

(7). Analiza współwystępowania wad wrodzonych serca, rozszczepu podniebienia i dysmorfi i twarzy u dzieci hospitalizowanych w II Klinice Chorób Dzieci – badania pilotażowe. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Pediatrycznym, opiekun pracy [m.in.] Stanisław ZAJĄCZEK = poz. 439.

(8). Association between early-onset breast and laryngeal cancers. [Aut. m.in.] Jan LUBIŃSKI = poz. 191.

(9). BRCA1 mutation, leptin and estrogen levels in breast cancer patients. [Aut. m.in.] B[ohdan] GÓRSKI = poz. 57.

1126. (10). BRCA1 mutations and prostate cancer in Poland. [Aut.] C[ezary] CYBULSKI, B[ohdan] GÓRSKI, B[artłomiej] GLINIEWICZ, A[n-drzej] SIKORSKI, T[omasz] HUZARSKI, T[adeusz] DĘBNIAK, A[nna] JAKUBOWSKA, J[acek] GRONWALD, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI.

W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 25.

1127. (11). BRCA1-positive breast cancers in young women in Poland. [Aut.] J[an] LUBIŃSKI, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[omasz]

HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, M[ałgorzata] STAWICKA, S[ylwia] GAZDECKA-GRODECKA, M[arek] SZWIEC, K[rzysztof]

URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, E[lżbieta] MARCZYK, J. [właśc. Ireneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, D[ariusz] SURDYKA, O[lga] HAUS, H[anna]

JANISZEWSKA, T[adeusz] DĘBNIAK, A[leksandra] TOŁOCZKO-GRABAREK, E[lżbieta] KOWALSKA, H[elena] ZIENTEK, J[olanta] PAMUŁA, K[elly] METCALFE, S[teven] A. NAROD. – Nowotwory 2005 vol. 55 suppl. 2 s. 26. – Diagnostyka i leczenie raka piersi. IV Ogólnopolska Konferencja, Warszawa–Falenty, 14–16 kwietnia 2005.

Toż W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 16.

1128. (12). Breast and ovarian cancer risks to carriers of the BRCA1 5382insC and 185delAG and BRCA2 6174delT mutations: a combined analysis of 22 population based studies. [Aut.] A. C. ANTONIOU, P[aul] D. P. PHAROAH, S[teven] NAROD, H. A. RISCH, J. E. EYFJORD, J. L. HOPPER, H[akan] OLSSON, O. JOHANNSSON, A. BORG, B[arbara] PASINI, P. RADICE, S. MANOUKIAN, D. M. ECCLES, N. TANG, E[dith] OLAH, H.

ANTON-CULVER, E[llen] WARNER, J[an] LUBIŃSKI, J[acek] GRONWALD, B[ohdan] GÓRSKI, H. TULINIUS, S. THORLACIUS, H. EEROLA, H. NEVANLINNA, K. SYRJÄKOSKI, O.-P. KALLIONIEMI, D. THOMPSON, C. EVANS, J. PETO, F. LALLOO, D. G. EVANS, D. F. EASTON. – J.

Med. Genet. 2005 vol. 42 nr 7 s. 602–606 il. tab. bibliogr. summ.

1129. (13). Breast cancer predisposing alleles in Poland. [Aut.] B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz]

BYRSKI, J[acek] GRONWALD, A[nna] JAKUBOWSKA, M[ałgorzata] STAWICKA, S[ylwia] GOZDECKA-GRODECKA, M[arek] SZWIEC, K[rzysztof] URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, E[lżbieta] MARCZYK, J. [Ireneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, D[ariusz] SURDYKA, O[lga] HAUS, H[anna] JANISZEWSKA, T[adeusz] DĘBNIAK, A[leksandra] TOŁOCZKO-GRABAREK, K[rzysztof] MĘDREK, B[artłomiej] MASOJĆ, M[arek]

MIERZEJEWSKI, E[lżbieta] KOWALSKA, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI. – Breast Cancer Res. Treat. 2005 vol. 92 nr 1 s. 19–24 tab.

bibliogr. summ.

1130. (14). Breast cancer risk following bilateral oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: an international case-control study. [Aut.]

Andrea EISEN, Jan LUBIŃSKI, Jan KLIJN, Pal MOLLER, Henry T. LYNCH, Kenneth OFFIT, Barbara WEBER, Tim REBBECK, Susan L. NEUHAUSEN, Parviz GHADIRIAN, William D. FOULKES, Ruth GERSHONI-BARUCH, Eitan FRIEDMAN, Gadi RENNERT, Teresa WAGNER, Claudine ISAACS, Charmaine KIM-SING, Peter AINSWORTH, Ping SUN, Steven A. NAROD. – J. Clin. Oncol. 2005 vol. 23 nr 30 s. 7491–7496 tab. bibliogr. summ.

(15). C34T mutation of the AMPD1 gene affects plasma adenosine and creatinine concentrations in patients with implanted cardioverters--defi brillators. [Aut. m.in.] Janina SUCHY, Grzegorz KURZAWSKI = poz. 826.

1131. (16). Cancer familial aggregation (CFA) and G446A polymorphism in the ARLTS1 gene. [Aut.] B[artłomiej] MASOJĆ, M[arek] MIERZE-JEWSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[hierry] van de WETERING, B[ogusław] DĘBNIAK, B[ohdan] GÓRSKI, E[wa] JAWOROWSKA, M[arcin] LENER, R[odney] J. SCOTT, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 43.

1132. (17). Cancer familial aggregation (CFA) and G446A polymorphism in ARLTS1 gene. [Aut.] Bartłomiej MASOJĆ, Marek MIERZEJEWSKI, Paweł WAŃKOWICZ. W: XXXVIII Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 7–8 grudnia 2005. Streszczenia prac. [Szczecin, 2005] s. 53. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, opiekunowie pracy – Cezary CYBULSKI, Bohdan GÓRSKI.

1133. (18). Cancer risks in fi rst-degree relatives of BRCA1 mutation carriers: effects of mutation and proband disease status. [Aut.] J[acek] GRON-WALD, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, K[rzysztof] MĘDREK, J[anusz] MENKISZAK, P[ing] SUN, J[an] LUBIŃSKI, A[lvaro] N. MON-TEIRO, S[teven] A. NAROD. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 24.

1134. (19). CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk – a population-based study. [Aut.] T[adeusz] DĘBNIAK, R[odney] J. SCOTT, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, A[ndrzej] ROZMIAREK, B[ogusław] DĘBNIAK, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, K[rzysztof]

MĘDREK, M[arek] MIERZEJEWSKI, B[artłomiej] MASOJĆ, J[oanna] MATYJASIK, E[lżbieta] ZŁOWOCKA, U[rszula] TEODORCZYK, M[arcin]

LENER, E[wa] KŁUJSZO-GRABOWSKA, K[atarzyna] NEJ-WOŁOSIAK, E[wa] JAWOROWSKA, D[orota] OSZUTOWSKA, A[nna] SZYMAŃSKA, J[olanta] SZYMAŃSKA, J[enifer] CASTANEDA, T[hierry] van de WETERING, J[anina] SUCHY, G[rzegorz] KURZAWSKI, O[leg] OSZUREK, S[teven]

NAROD, J[an] LUBIŃSKI. – Tamże: s. 11.

1135. (20). CDKN2A common variants and their association with melanoma risk: a population-based study. [Aut.] Tadeusz DĘBNIAK, Rodney J. SCOTT, T[omasz] HUZARSKI, Tomasz BYRSKI, Andrzej ROZMIAREK, Bogusław DĘBNIAK, Elżbieta ZAŁUGA, Romuald MALESZKA, Józef KŁADNY, Bohdan GÓRSKI, Cezary CYBULSKI, Jacek GRONWALD, Grzegorz KURZAWSKI, Jan LUBIŃSKI. – Cancer Res. 2005 vol. 65 nr 3 s. 835–839 tab. bibliogr. summ.

1136. (21). Changes in body weight and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. [Aut.] Joanne KOTSOPOULOS, Olu-funmilayo I. OLOPADO, Parviz GHADIRIAN, Jan LUBIŃSKI, Henry T. LYNCH, Claudine ISAACS, Barbara WEBER, Charmaine KIM-SING, Peter AINSWORTH, William D. FOULKES, Andrea EISEN, Ping SUN, Steven A. NAROD. – Breast Cancer Res. 2005 vol. 7 nr 5 s. R 833 – R 843 il. tab.

bibliogr. summ.

1137. (22). Charakterystyka i częstość występowania mutacji w genach MLH1, MSH2, MSH6, BRCA1, CHEK2, NOD2, NBS1 i p16 u pacjentek z rakiem trzonu macicy w polskiej populacji = [The characteristics and frequency of occurrence of mutations in MLH1, MSH2, MSH6, BRCA1, CHEK2, NOD2, NBS1 and p16 genes among patients with cancer of the body of the uterus in the Polish population]. [Aut.] O[leg] OSZUREK, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, C[ezary] CYBULSKI, T[adeusz] DĘBNIAK, I[reneusz] DZIUBA, M[arek] GOGACZ, I[zabella] RZEPKA-GÓRSKA, J[an]

LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 39.

(23). Charakterystyka kliniczna chorych z rakiem stercza, nosicieli mutacji CHEK2. [Aut. m.in.] Cezary CYBULSKI, Jan LUBIŃSKI

= poz. 283.

1138. (24). CHEK2 jako przyczyna raka brodawkowatego tarczycy = [CHEK2 as the leading cause of papillary carcinoma of the thyroid gland].

[Aut.] C[ezary] CYBULSKI, M[arek] MIERZEJEWSKI, B[artłomiej] MASOJĆ, B[ohdan] GÓRSKI, T[adeusz] DĘBNIAK, A[nna] JAKUBOWSKA, J[oanna] MATYJASIK, J[an] LUBIŃSKI. – Ann. Diag. Paediat. Pathol. 2005 vol. 9 nr 1–2 s. 56. – Progress in molecular diagnosis and treatment of genetic based pediatric malignancies. 5th Symposium, Strykow, Poland, 20–21 June 2005.

1139. (25). Clinical, molecular and geographical features of hereditary breast/ovarian cancer in Latvia. [Aut.] Andris GARDOVSKIS, Arvids IRMEJS, Edvins MIKLASEVICS, Viktors BOROSENKO, Marianna BITINA, Inga MELBARDE-GORKUSA, Andrejs VANAGS, Grzegorz KURZAWSKI, Janina SUCHY, Bohdan GÓRSKI, Janis GARDOVSKIS. – Hered. Cancer Clin. Pract. 2005 vol. 3 nr 2 s. 71–76 il. tab. bibliogr. summ.

1140. (26). Clinics and epidemiology of hereditary breast cancer. [Aut.] J[an] LUBIŃSKI, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[omasz]

HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, A[nna] JAKUBOWSKA, M[ałgorzata] STAWICKA, S[ylwia] GOZDECKA-GRODECKA, M[a-rek] SZWIEC, K[rzysztof] URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, E[lżbieta] MARCZYK, I[reneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, D[ariusz] SURDYKA, O[lga]

HAUS, H[anna] JANISZEWSKA, T[adeusz] DĘBNIAK, A[leksandra] TOŁOCZKO-GRABAREK, K[rzysztof] MĘDREK, B[artłomiej] MASOJĆ, M[arek]

MIERZEJEWSKI, E[lżbieta] KOWALSKA, H[elena] ZIENTEK, J[olanta] PAMUŁA, K[elly] METCALFE, N[adine] TUNG, W[illiam] D. FOULKES, K[enneth] OFFIT, R[uth] GERSHONI, M[ary] DALY, Ch[armaine] KIM-SING, H[akan] OLSSON, P[eter] AINSWORTH, A[ndrea] EISEN, H[oward]

SAAL, E[itan] FRIEDMAN, O[lufunmilayo] OLOPADE, M[ichael] OSBORNE, J[effrey] WEITZEL, H[enry] LYNCH, P[arviz] GHADIRIAN, P[ing]

SUN, S[teven] A. NAROD. – Toxicol. Lett. 2005 vol. 158 suppl. 1 s. S 2 – S 4 (abstr. 1). – 42nd Congress of the European Societies of Toxicology Eurotox 2005, Cracow, Poland, September 11th–14th, 2005.

Toż: – Alkoh. i Narkom. 2005 t. 18 nr 1/2 s. 115–117. – Genetyka psychiatryczna uzależnienia: podwójna diagnoza, psychofarmakoterapia. Mię-dzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecin, 10–11.06.2005.

Toż: – Adv. Mol. Med. 2005 vol. 1 suppl. s. 367–368. – 1st Congress of Molecular Medicine, Istanbul, 16–19 April 2005.

Toż W: International Forum for the Study of Familial and Hereditary Breast Cancer, Patient Advocacy, Tinos Island, Cyklades, Greece, 8–10 September 2005. Final programme and book of abstracts. [B.m., 2005] s. 11–12.

1141. (27). A common missense variant in BRCA2 predisposes to early onset breast cancer. [Aut.] Bohdan GÓRSKI, Steven A. NAROD, Jan LU-BIŃSKI. – Breast Cancer Res. 2005 vol. 7 nr 6 s. R 1023 – R 1027 tab. bibliogr. summ.

Toż w streszcz. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 32.

1142. (28). A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer. [Aut.] Tadeusz DĘBNIAK, B[ohdan] GÓRSKI, T[omasz] HUZAR-SKI, T[omasz] BYRHUZAR-SKI, C[ezary] CYBULHUZAR-SKI, A[ndrzej] MACKIEWICZ, S[ylwia] GOZDECKA-GRODECKA, J[acek] GRONWALD, E[lżbieta] KO-WALSKA, O[lga] HAUS, E[wa] GRZYBOWSKA, M[ałgorzata] STAWICKA, M[arek] SWIEC [właśc. SZWIEC], K[rzysztof] URBAŃSKI, S[tanisław]

NIEPSUJ, B[ernard] WAŚKO, S[tanisław] GÓŹDŹ, P[iotr] WANDZEL, C[ezary] SZCZYLIK, D[ariusz] SURDYKA, A[ndrzej] ROZMIAREK, O[skar]

ZAMBRANO, M[ichał] POSMYK, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI. – J. Med. Genet. 2005 vol. 42 nr 10 s. 763–765 tab. bibliogr. summ.

1143. (29). Comparison of genomic abnormalities between BRCAX and sporadic breast cancers studied by comparative genomic hybridization.

[Aut.] Jacek GRONWALD, Anna JAUCH, Cezary CYBULSKI, Brigitte SCHOELL, Barbara BÖHM-STEUER, Marcin LENER, Ewa GRABOWSKA, Bohdan GÓRSKI, Anna JAKUBOWSKA, Wenancjusz DOMAGAŁA, Maria CHOSIA, Rodney J. SCOTT, Jan LUBIŃSKI. – Int. J. Cancer 2005 vol. 114 nr 2 s. 230–236 il. tab. bibliogr. summ.

1144. (30). Cytogenetic and molecular fi ndings in 75 clear cell renal cell carcinomas. [Aut.] Iwona KARDAŚ, Kszysztof MRÓZEK, Małgorzata BABIŃSKA, Kazimierz KRAJKA, Piotr HADACZEK, Jan LUBIŃSKI, Andrzej ROSZKIEWICZ, Ewa KUZIEMSKA, Janusz LIMON. – Oncol. Rep.

2005 vol. 13 nr 5 s. 949–956 il. tab. bibliogr. summ.

1145. (31). Częściowa trisomia (7)(q31.3->qter) w wyniku nosicielstwa translokacji zrównoważonej t(2;7)(p25.2;q31) i inwersji (2)(pter->p11.2::

q13->p12::q14.1->qter) współwystępujących rodzinnie = [Partial trisomy (7)(q31.3->qter) as a result of the carrier state of equilibrated translocation t(2;7)(p25.2;q31) and inversion (2)(pter->p11.2::q13->p12::q14.1->qter) co-occurring in families]. [Aut.] E[dyta] GRYGIEŃCZO-RAŹNIEWSKA, E[wa]

CZAJKA, E[lżbieta] KRZYWIŃSKA-ZDEB, D[orota] GAWEŁ, B[arbara] PANASIUK, M[ieczysław] WALCZAK, A[lina] T. MIDRO, S[tanisław]

ZAJĄCZEK. W: Translokacje chromosomowe w praktyce klinicznej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Białystok, 1 października 2005. [B.m., 2005] s. 18.

1146. (32). Direct-to-patient BRCA1 testing: Twoj Styl experience. [Aut.] J[an] LUBIŃSKI, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[omasz]

HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, M[ałgorzata] STAWICKA, S[ylwia] GAZDECKA-GRODECKA, M[arek] SZWIEC, K[rzysz-tof] URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, E[lżbieta] MARCZYK, J. [Ireneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, D[ariusz] SURDYKA, O[lga] HAUS, H[anna]

JANISZEWSKA, T[adeusz] DĘBNIAK, A[leksandra] TOŁOCZKO-GRABAREK, E[lżbieta] KOWALSKA, H[elena] ZIENTEK, J[olanta] PAMUŁA, K[elly] METCALFE, S[teven] A. NAROD. – Nowotwory 2005 vol. 55 suppl. 2 s. 26. – Diagnostyka i leczenie raka piersi. IV Ogólnopolska Konferencja, Warszawa–Falenty, 14–16 kwietnia 2005.

1147. (33). Dystrofi a torbielowata dwunastnicy w ultrasonografi i = Sonography of the cystic duodenal dystrophy. [Aut.] Andrzej SMERECZYŃSKI, Jan LUBIŃSKI, Maria GAŁDYŃSKA, Stefania BOJKO, Marek KRÓL. – Ultrasonografi a 2005 nr 23 s. 21–25 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

1148. (34). Effect of pregnancy as a risk factor for breast cancer in BRCA1/BRCA2 mutation carriers. [Aut.] Carey A. CULLINAME, Jan LUBIŃ-SKI, Susan L. NEUHAUSEN, Parviz GHADIRIAN, Henry T. LYNCH, Claudine ISAACS, Barbara WEBER, Pal MOLLER, Kenneth OFFIT, Charmaine KIM-SING, Eitan FRIEDMAN, Susan RANDALL, Barbara PASINI, Peter AINSWORTH, Ruth GERSHONI-BARUCH, William FOULKES, Jan KLIJN, Nadine TUNG, Gad RENNERT, Olufunmilayo OLOPADE, Fergus COUCH, Teresa WAGNER, Hakan OLSSON, Ping SUN, Jeffrey N. WEITZEL, Steven A. NAROD. – Int. J. Cancer 2005 vol. 117 nr 6 s. 988–991 tab. bibliogr. summ.

(35). Features of PEHO syndrome detected in a girl with Xq duplication de novo. [Aut. m.in.] E[lżbieta] KOWALSKA, S[tanisław] ZAJĄCZEK

= poz. 453.

(36). Fenotyp Silver-Russell z pierścieniowym chromosomem 15. [Aut. m.in.] St[anisław] ZAJĄCZEK = poz. 454.

1149. (37). Founder mutations in the BRCA1 gene in women with ovarian or endometrial cancer. [Aut.] P[iotr] MAGNOWSKI, M[ałgorzata] STA-WICKA, B[ohdan] GÓRSKI, J[an] LUBIŃSKI, M[arek] SPACZYŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, [2005] s. 26.

1150. (38). Frequency and nature of MSH6 germline mutations in Polish patients with colorectal, endometrial and ovarian cancers. [Aut.] J[anina]

SUCHY, G[rzegorz] KURZAWSKI, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[onika] E. RAĆ, K[rzysztof] SAFRANOW, J[ózef] KŁADNY, I[zabella] RZEP-KA-GÓRSKA, M[aria] CHOSIA, B[eata] CZESZYŃSKA, O[leg] OSZUREK, R[odney] J. SCOTT, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 10.

1151. (39). Genetyczne uwarunkowania chorób degeneracyjnych siatkówki = [Genetic conditioning of retinal degeneration diseases]. [Aut.] Stanisław ZAJĄCZEK. W: I Sympozjum Sekcji Neurookulistyki i Elektrofi zjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Międzyzdroje, 27–28.05.2005.

Streszczenia. [Szczecin, 2005] s. 16–17.

1152. (40). German populations with infrequent CHEK2*1100delC and minor associations with early-onset and familial breast cancer. [Aut.] Muham-mad U. RASHID, Anna JAKUBOWSKA, Christina JUSTENHOVEN, Volker HARTH, Beate PESCH, Christian BAISCH, Christiane B. PIERL, Thomas BRÜNING, Yon KO, Axel BENNER, Heinz-Erich WICHMANN, Hiltrud BRAUCH, Ute HAMANN. – Eur. J. Cancer 2005 vol. 41 nr 18 s. 2896–2903 il. tab. bibliogr. summ.

1153. (41). Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in HNPCC families from Poland (update study). [Aut.]

G[rzegorz] KURZAWSKI, J[anina] SUCHY, M[arcin] LENER, J[ózef] KŁADNY, E[wa] GRABOWSKA, K[rzysztof] SAFRANOW, A[nna] JAKUBOW-SKA, K[atarzyna] JAKUBOWJAKUBOW-SKA, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, T[adeusz] DĘBNIAK, C[ezary] CYBULSKI, J[acek] GRONWALD, O[leg] OSZUREK, D[orota] OSZUTOWSKA, S[tanisław] GÓŹDŹ, S[tanisław] NIEPSUJ, R[yszard] SŁOMSKI, A[ndrzej] PŁAWSKI, A[rleta] ŁĄCKA--WOJCIECHOWSKA, A[ndrzej] ROZMIAREK, Ł[ucja] FISZER-MALISZEWSKA, M[arek] BĘBENEK, D[agmara] SOROKIN, M[aria] SĄSIADEK, A[gnieszka] STEMBALSKA, Z[ygmunt] GRZEBIENIAK, E[wa] KILAR, M[ałgorzata] STAWICKA, D[ariusz] GODLEWSKI, P[iotr] RICHTER, I[zabela] BROŻEK, B[arbara] WYSOCKA, J[anusz] LIMON, A[rkadiusz] JAWIEŃ, Z[bigniew] BANASZKIEWICZ, H[anna] JANISZEWSKA, J[erzy]

KOWALCZYK, D[orota] CZUDOWSKA, R[odney] J. SCOTT, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 8–9.

1154. (42). Hereditary Cancer in Clinical Practice. The Offi cial Journal of the International Hereditary Cancer Center, Pomeranian Medical Uni-versity. Vol. 3 nr 1–4, supl. 1. Ed. in chief Jan LUBIŃSKI, Rodney J. SCOTT, Rolf SIJMONS. Poznań: Termedia Publ. House, 2005, [222] s.

1155. (43). High incidence of 4153delA BRCA1 gene mutations in Lithuanian breast- and breast-ovarian cancer families. [Aut.] Jacek GRONWALD, Paweł ELSAKOV, Bohdan GÓRSKI, Jan LUBIŃSKI. – Breast Cancer Res. Treat. 2005 vol. 94 nr 2 s. 111–113 tab. bibliogr. summ.

1156. (44). Hormone replacement therapy appears to be safe after prophylactic adnexectomy in premenopausal BRCA1/BRCA2 mutation carriers.

Reaction to the “Letter to readers” in Hereditary Cancer in Clinical Practice, 2005, 3 (2). [Aut.] Jan LUBIŃSKI. – Hered. Cancer Clin. Pract. 2005 vol. 3 nr 3 s. 87–93 il. bibliogr.

1157. (45). Identifi cation and fi ne-mapping of a familial Xq27.1-q28 duplication in a mentally retarded boy with multiple congenital anomalies. [Aut.]

S[tanisław] ZAJĄCZEK, F. ERDOGAN, R. ULLMANN, M[aria] GITEWSKA [właśc. GIŻEWSKA], M[agdalena] MAYER, J. SKOŁOŻDRZY, E[lżbieta]

KRZYWIŃSKA-ZDEB, A[gata] JANKOWSKA, E[lżbieta] KOWALSKA, A[nna] LATOS-BIELEŃSKA, M[ieczysław] WALCZAK. – Chromosome Res. 2005 vol. 13 suppl. 1 s. 45–46. – 5th European Cytogenetics Conference, Madrid, Spain, June 4–7, 2005.

1158. (46). Identyfi kacja nowych genów predyspozycji do nowotworów przy pomocy analizy sprzężeń w polskich rodzinach z agregacją nowotworów piersi lub jelita grubego = Identifi cation of new cancer susceptibility genes by linkage analyses in Polish families with aggregation of breast or colorectal cancers. [Aut.] Jan LUBIŃSKI. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 49–50.

– Tekst równol. w jęz. ang.

1159. (47). Increased rates of chromosome breakage in BRCA1 carriers are normalized by oral selenium supplementation. [Aut.] Elżbieta KOWAL-SKA, Steven A. NAROD, Tomasz HUZARSKI, Stanisław ZAJĄCZEK, Jowita HUZARKOWAL-SKA, Bohdan GÓRSKI, Jan LUBIŃSKI. – Cancer Epidemiol.

Biomarkers Prev. 2005 vol. 14 nr 5 s. 1302–1306 il. tab. bibliogr. summ.

1160. (48). Infl uence of selected lifestyle factors on breast and ovarian cancer risk in BRCA1 mutation carriers from Poland. [Aut.] J[acek] GRON-WALD, T[omasz] BYRSKI, T[omasz] HUZARSKI, C[ezary] CYBULSKI, P[ing] SUN, A[nna] TULMAN, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI.

W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, [2005] s. 30.

1161. (49). Inhibition of cell cycle and induction of apoptosis by 2-oxohexyl isothiocyanate and alyssin in cell lines carrying various inherited BRCA1 mutations. [Aut.] Irena MISIEWICZ, Agata KOZAR, Katarzyna SKUPIŃSKA, Elżbieta KOWALSKA, Jan LUBIŃSKI, Teresa KASPRZYCKA--GUTTMAN. – Drug Dev. Res. 2005 vol. 65 s. 84–92 il. tab. bibliogr. summ.

1162. (50). Inhibition of cell cycle and induction of apoptosis by sulforaphane in cell lines carrying various inherited BRCA1 mutations. [Aut.] Irena MISIEWICZ, Agata KOZAR, Katarzyna SKUPIŃSKA, Elżbieta KOWALSKA, Jan LUBIŃSKI, Teresa KASPRZYCKA-GUTTMAN. – Oncol. Rep.

2005 vol. 13 nr 4 s. 659–665 il. tab. bibliogr. summ.

(51). Interleukin-6 gene polymorphism in renal transplant patients with and without gingival overgrowth. [Aut. m.in.] G[rzegorz] KURZAWSKI

= poz. 1100.

1163. (52). Jakość diagnostyki i opieki medycznej u osób z zespołem Downa w opinii ich rodzin (wyniki wstępne) = [Quality of diagno-stics and medical care in patients with Down syndrome in the opinion of their family members (preliminary report)]. [Aut.] I[rena] KOCIUBA.

W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 50–51. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii, opiekun pracy – Stanisław ZA-JĄCZEK.

1164. (53). Lactase persistence and ovarian carcinoma risk in Finland, Poland and Sweden. [Aut.] Mikko KUOKKANEN, Ralf BUTZOW, Heli RASINPERÄ, Krzysztof MĘDREK, Mef NILBERT, Susanne MALANDER, Jan LUBIŃSKI, Irma JÄRVELÄ. – Int. J. Cancer 2005 vol. 117 nr 1 s. 90–94 tab. bibliogr. summ.

1165. (54). Małogłowie jako wada izolowana lub część zespołu mnogich wad rozwojowych u dzieci żywo urodzonych w latach 1998–2002 na tarenie objętym Polskim Rejestrem Wrodzonych Wad Rozwojowych = [Microcephalia as an isolated anomaly or a part of a syndrome of developmental anoma-lies in children born between 1998–2002 in area under the Polish Registry of Congenital Malformations]. [Aut.] M[agdalena] BADURA, S. KSIONSKI, A[nna] MATERNA-KIRYLUK, K. WIŚNIEWSKA, J[an] MEJNARTOWICZ, A[nna] BALCAR-BOROŃ, Krystyna CHRZANOWSKA, M[ieczysława]

CZERWIONKA-SZAFLARSKA, E[lżbieta] GAJEWSKA, U[rszula] GODULA-STUGLIK, O[lga] HAUS, L[ucjusz] JAKUBOWSKI, B[ogdan] KAŁU-ŻEWSKI, J[erzy] R. KOWALCZYK, M[aciej] KRAWCZYŃSKI, M[aria] LASSOTA, J[anusz] LIMON, J[an] LUBIŃSKI, J[ózef] RUSIN, J[acek] PILCH, A[ntoni] PYRKOSZ, H[enryka] SAWULICKA-OLESZCZUK, M[aria] SĄSIADEK, J[erzy] STAŃCZYK, G. SUCHARSKA, E[wa] SZWAŁKIEWICZ--WAROWICKA, J[anusz] ŚWIETLIŃSKI, M[ieczysław] WALCZAK, J[olanta] WIERZBA, J[acek] WOJCIEROWSKI, S[tanisław] ZAJĄCZEK, A[nna]

LATOS-BIELEŃSKA. W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów, Rzeszów, 16–18 czerwca 2005. [B.m., 2005] s. 59.

1166. (55). The molecular pathway as a global genetic source of cancer risk. [Aut.] P[ablo] SERRANO-FERNÁNDEZ, D[ominika] WOKOŁOR-CZYK, J[oanna] MATYJASIK, B[ogusław] DĘBNIAK, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 40.

1167. (56). Mutacje genu neurofi brominy a postępowanie kliniczne w neurofi bromatozie I = [Mutations of the neurofi bromine gene and the clinical approach in neurofi bromatosis type I]. [Aut.] St[anisław] ZAJĄCZEK. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi gene-tycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 10–11.

1168. (57). Mutacje w genie BRCA1 u kobiet z rakiem piersi i/lub jajnika operowanych w WIM w Warszawie wykryte metodami: ASA PCR oraz RFLP = [Mutations of the gene BRCA1 in women with breast cancer operated in WIM in Warsaw and diagnosed by ASA PCR and RFLP methods].

[Aut.] A. SYNOWIEC, A. CIEŚLAK, M[aria] GÓRNASIOWA, L[ubomir] BODNAR, P. WIŚNIEWSKI, T[omasz] BYRSKI, J[an] LUBIŃSKI, C[ezary]

SZCZYLIK. W: Mikromacierze DNA w biologii i medycynie, Gliwice, 21–22 stycznia 2005. [B.m., 2005] s. 53.

1169. (58). Mutation spectrum in the NF1 gene in Polish patients with neurofi bromatosis type 1. [Aut.] Thierry van de WETERING, J[an] LUBIŃ-SKI. – Ann. Diag. Paediat. Pathol. 2005 vol. 9 nr 1–2 s. 63. – Progress in molecular diagnosis and treatment of genetic based pediatric malignancies. 5th Symposium, Strykow, Poland, 20–21 June 2005.

1170. (59). Mutations of the CHEK2 gene in patients with borderline cystadenomas of the ovary. [Aut.] J[olanta] SZYMAŃSKA-PASTERNAK, A[nna] SZYMAŃSKA, C[ezary] CYBULSKI, B[ohdan] GÓRSKI, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 38.

(60). Niektóre właściwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z górnych dróg oddechowych i skóry chorych z atopowym zapale-niem skóry. [Aut. m.in.] Tadeusz DĘBNIAK = poz. 511.

1171. (61). The NOD2 gene mutations and the risk of gastric cancer. [Aut.] U[rszula] TEODORCZYK, A[nna] JAKUBOWSKA, G[rzegorz] KU-RZAWSKI, T[eresa] STARZYŃSKA, M[ałgorzata] ŁAWNICZAK, K[atarzyna] FERENC, K[rzysztof] MARLICZ, Z[bigniew] BANASZKIEWICZ, J[anina] SUCHY, M[ichał] SKOCZYLAS, R[afał] WIŚNIOWSKI, R[odney] J. SCOTT, J[an] LUBIŃSKI. – Gut 2005 vol. 54 suppl. 7 s. A 71. – Toż s. A 118. – 13th United European Gastroenterology Week, Copenhagen, 15–19 October 2005. – Wersja na CD-ROM.

1172. (62). NOD2 variants and the risk of malignant melanoma. [Aut.] T[adeusz] DĘBNIAK, G[rzegorz] KURZAWSKI, T[omasz] HUZARSKI, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, B[ogusław] DĘBNIAK, A[ndrzej] ROZMIAREK, I[reneusz] DZIUBA, E[lżbieta] ZŁOWOCKA, J[anina]

SUCHY, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, M[arek] MIERZEJEWSKI, B[artłomiej] MASOJĆ, K[rzysztof] MĘDREK, O[leg] OSZUREK, J[an]

LUBIŃSKI. – Eur. J. Cancer Prev. 2005 vol. 14 nr 2 s. 143–146 tab. bibliogr. summ.

(63). Novel mutations in epithelial sodium channel (ENaC) subunit genes and phenotypic expression of multisystem pseudohypoaldosteronism.

[Aut. m.in.] Stanisław ZAJĄCZEK = poz. 466.

1173. (64). Nuclear pedigree criteria for the identifi cation of individuals suspected to be at risk of an inherited predisposition to renal cancer. [Aut.]

Aleksandra TOŁOCZKO-GRABAREK, Andrzej SIKORSKI, Marek BRZOSKO, Jan LUBIŃSKI. – Hered. Cancer Clin. Pract. 2005 vol. 3 nr 3 s. 129–134 tab. bibliogr. summ.

1174. (65). Obniżenie ryzyka raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji genu BRCA1 poprzez suplementację diety selenem = [Lowering the risk of breast and ovarian cancer among the carriers of the BRCA1 gene mutation by supplementing diet with selenium]. [Aut.] T[omasz] HUZARSKI, T[omasz]

BYRSKI, J[acek] GRONWALD, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 31.

1175. (66). Obrazowanie ultrasonografi czne pozostawionego po laparotomii materiału tamponującego = Sonographic imaging retained sponges after laparotomy. [Aut.] Andrzej SMERECZYŃSKI, Maria GAŁDYŃSKA, Stefania BOJKO, Jan LUBIŃSKI, Marek KRÓL, Oksana OSTASZ. – Ultra-sonografi a 2005 nr 22 s. 97–100 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

(67). Obrazy mammografi czne i sonomammografi czne raka sutka u pacjentek obciążonych genetycznie, w tym z wykrytą mutacją BRCA1.

[Aut. m.in.] Jan LUBIŃSKI, Tomasz HUZARSKI, Aleksandra TOŁOCZKO-GRABAREK = poz. 1002.

1176. (68). Obrazy USG rakowiaków przewodu pokarmowego w materiale własnym = Sonographic images of carcinoids of the alimentary tract in own materials. [Aut.] Andrzej SMERECZYŃSKI, Maria GAŁDYŃSKA, Jan LUBIŃSKI, Stefania BOJKO, Marek KRÓL, Oksana OSTASZ. – Ultraso-nografi a 2005 nr 22 s. 92–96 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

(69). Ocena jakości życia i rozwoju intelektualnego u pacjentów z zespołem Silver-Russell – badanie pilotażowe. [Aut. m.in.] St[anisław]

ZAJĄCZEK = poz. 469.

(70). Ocena receptora hormonu wzrostu oraz pozareceptorowych wykładników jego aktywności u dzieci urodzonych z IUGR. [Aut. m.in.]

C[ezary] CYBULSKI, J[an] LUBIŃSKI = poz. 471.

1177. (71). Pathology of breast cancer in women with constitutional CHEK2 mutations. [Aut.] Tomasz HUZARSKI, Cezary CYBULSKI, Wenancjusz DOMAGAŁA, Jacek GRONWALD, Tomasz BYRSKI, Marek SZWIEC, Stanisław WOYKE, Steven A. NAROD, Jan LUBIŃSKI. – Breast Cancer Res.

Treat. 2005 vol. 90 nr 2 s. 187–189 tab. bibliogr. summ.

1178. (72). Physical phenotype analysis in 16 Polish children with Wolf-Hirschhorn syndrome. [Aut.] P[iotr] S. IWANOWSKI, B[arbara] PANA-SIUK, S[tanisław] ZAJĄCZEK, J[acek] PILCH, M[ałgorzata] PIOTROWICZ, D[anuta] WOLNIK-BRZOZOWSKA, L[ech] KORNISZEWSKI, A[lina]

T. MIDRO. – Chromosome Res. 2005 vol. 13 suppl. 1 s. 23–24. – 5th European Cytogenetics Conference, Madrid, Spain, June 4–7, 2005.

1179. (73). The Polish Registry for Nijmegen breakage syndrome. [Aut.] M[aria] GAJDULEWICZ, K[rystyna] H. CHRZANOWSKA, D[orota]

ABRAMCZUK-PIEKUTOWSKA, M[ałgorzata] GŁADKOWSKA-DURA, A[nna] WAKULIŃSKA, M[agdalena] BIAŁECKA, H[anna] GREGOREK, H[enryk] RYSIEWSKI, B[ożena] GORYLUK-KOZAKIEWICZ, K[rystyna] SPODAR, E[wa] POPOWSKA, M[ałgorzata] KRAJEWSKA-WALASEK, A. GAWORCZYK, O[lga] HAUS, E[wa] KOSTYK, A[nna] MATERNA-KIRYLUK, A[lina] T. MIDRO, J[acek] PILCH, M[ałgorzata] PIOTROWICZ, A[gnieszka] STEMBALSKA, M[ałgorzata] STOLARSKA, M[arek] USSOWICZ, M[aria] WIECZOREK, St[anisław] ZAJĄCZEK. – Arch. Perinatal Med. 2005 suppl. [właśc. vol. 11 nr 2] s. 36. – Prevention of congenital anomalies. The 8th European Symposium, Poznań, June 9–10, 2005.

(74). Polymorphism in the P-glycoprotein drug transporter MDR1 gene in colon cancer patients. [Aut. m.in.] Janina SUCHY, Grzegorz KU-RZAWSKI, Jan LUBIŃSKI = poz. 1105.

1180. (75). Populacyjne badanie genu CHEK2 w Polsce = [Population studies of the gene CHEK2 in Poland]. [Aut.] T[omasz] HUZARSKI, J[owita]

HUZARSKA, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, O[leg] OSZUREK, J[olanta] GRAJCZYK, L[igia] SIKORA, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 50.

1181. (76). Population screening of genetic predispositions as the basis for cancer prevention and surveillance. [Aut.] Jan LUBIŃSKI. W: Genetic medicine: an array of opportunities. Sixth Annual International Geneforum 2005, Tartu, Estonia, September 23–25, 2005. [B.m., 2005] [1] s. nlb.

1182. (77). Poradnictwo genetyczne w rodzinach osób z fenotypem zespołu Russella i Silvera = [Genetic counselling in families of patients with Rusell Silver syndrome]. [Aut.] A[lina] T. MIDRO, St[anisław] ZAJĄCZEK. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 13–14.

1183. (78). Postępy w diagnostyce klinicznej dziedzicznego raka piersi = [Advances in the diagnostics of hereditary breast cancer]. [Aut.] J[an]

LUBIŃSKI, T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, T[omasz] HUZARSKI, K[rzysztof] URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, E[lżbieta] MARCZYK, J. [Ireneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, D[ariusz] SURDYKA, O[lga] HAUS, J[olanta] PAMUŁA, K[elly]

METCALFE, H[enry] LYNCH, S[teven] A. NAROD. W: Postępy w ginekologii onkologicznej. X Jubileuszowa Konferencja Nukowo-Szkoleniowa, Bochnia, 21 października 2005. Materiały zjazdowe. [B.m., 2005] [2] s. nlb.

(79). Prevalence and type of congenital defects among infants born in Western Pomeranian District in the years 1998–1999. [Aut. m.in.]

S[tanisław] ZAJĄCZEK = poz. 477.

1184. (80). Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer. [Aut.] M[arcin] LENER, D[orota] OSZUTOW-SKA, J[enifer] CASTANEDA, G[rzegorz] KURZAWSKI, J[anina] SUCHY, K[atarzyna] NEJ-WOŁOSIAK, T[omasz] BYRSKI, T[omasz] HUZARSKI, J[acek] GRONWALD, A[nna] SZYMAŃSKA, J[olanta] SZYMAŃSKA-PASTERNAK, T[omasz] GRODZKI, P[iotr] SERWATOWSKI, G[rzegorz]

BRĘBOROWICZ, R[odney] J. SCOTT, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005.

Szczecin, 2005 s. 37.

(81). Problemy endokrynologiczne u dziecka z zespołem Silver–Russell. [Aut. m.in.] St[anisław] ZAJĄCZEK = poz. 478.

1185. (82). Przebieg kliniczny dziedzicznego raka piersi – projekt MEiN = [Clinical course of hereditary breast cancer – a MEiN project]. [Aut.]

T[omasz] BYRSKI, J[acek] GRONWALD, T[omasz] HUZARSKI, B[ohdan] GÓRSKI, C[ezary] CYBULSKI, B[ogusław] DĘBNIAK, O[leg] OSZUREK, M[aria] CHOSIA, W[enancjusz] DOMAGAŁA, M[arek] SZWIEC, K[rzysztof] URBAŃSKI, J[erzy] MITUŚ, T[adeusz] POPIELA, I[reneusz] DZIUBA, P[iotr] WANDZEL, M[arcin] WIŚNIOWSKI, D[ariusz] SURDYKA, B[eata] KOZAK-KLONOWSKA, M[onika] SIOŁEK, S[tanisław] GÓŹDŹ, M[ał-gorzata] STAWICKA, D[ariusz] GODLEWSKI, M. BRĘBOROWICZ, S[ylwia] GOZDECKA-GRODECKA, M[arek] BĘBENEK, A[ndrzej] WOJNAR, E[wa] GRZYBOWSKA, W[ioletta] PĘKALA, J[olanta] PAMUŁA, O[lga] HAUS, H[anna] JANISZEWSKA, S[tanisław] NIEPSUJ, K[arol] GUGAŁA, M[ichał] POSMYK, O[skar] ZAMBRANO, B[ernard] WAŚKO, L. FUDALI, C[ezary] SZCZYLIK, A[gnieszka] KOZAK, J[an] LUBIŃSKI. W: Nowo-twory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 18–19.

1186. (83). Read-Gene – a company specialized in identifi cation of genetic markers and supplements/drugs useful in cancer prevention/early diagnosis/treatment basing on ~110,000 patients registry of International Hereditary Cancer Center, Szczecin, Poland. [Aut.] Jan LUBIŃSKI. W: From biobanks to biomarkers: translating the potential of human population genetics research to improve the quality of health of the EU citizen, Hinxton, 20–22 September 2005. [B.m., 2005] s. 12.

(84). Results of prenatal non-invasive screening in pregnant women from the Western Pomerania region of Poland. [Aut. m.in.] S[tanisław]

ZAJĄCZEK = poz. 676.

(85). Retinal dysfunction in eyes of patients with BRCA1 gene mutation. [Aut. m.in.] Bohdan GÓRSKI, Jan LUBIŃSKI = poz. 145.

(86). Rodzinne uwarunkowania nowotworów u chorych z przerzutami lub rozsiewem nowotworowym w narządzie wzroku. [Aut. m.in.] Jan LUBIŃSKI, Stanisław ZAJĄCZEK = poz. 146.

(87). Rozwój somatyczny i zaburzenia endokrynologiczne u pacjentów z neurofi bromatozą. [Aut. m.in.] St[anisław] ZAJĄCZEK

= poz. 483.

1187. (88). Ryzyko genetyczne w rodzinach nosicieli translokacji chromosomowej robertsonowskiej der(13;14) = [Genetic risk among fa-milies of carriers of Robertsonian der(13;14) translocation]. [Aut.] Alina T. MIDRO, Anna JELSKA, Gesa SCHWANITZ, Olga HAUS, Lucjusz JAKUBOWSKI, Maria LASSOTA, Anna LATOS-BIELEŃSKA, Janusz LIMON, Jacek PILCH, Maria SĄSIADEK, Stanisław ZAJĄCZEK, Jacek ZAREMBA. W: Translokacje chromosomowe w praktyce klinicznej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Białystok, 1 października 2005. [B.m., 2005] s. 23.

(89). Rzadki przypadek współistnienia neurofi bromatozy typu 1 i wrodzonego przerostu kory nadnerczy u 8-letniej dziewczynki. [Aut. m.in.]

St[anisław] ZAJĄCZEK = poz. 484.

1188. (90). Spektrum mutacji genu neurofi brominy u polskich pacjentów z neurofi bromatozą typu I = [The spectrum of mutation of the neurofi bramine sequencing gene in Polish patients]. [Aut.] Th. M. van de WETERING, St[anisław] ZAJĄCZEK, E[lżbieta] KOWALSKA, J[an]

LUBIŃSKI. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005.

[Szczecin, 2005] s. 22.

1189. (91). Strategia badań nad identyfi kacją czynników genetycznych o znaczeniu klinicznym = Strategy of research on identifi cation of genetic markers of clinical value. [Aut.] J[an] LUBIŃSKI. – Neurol. Neuroch. Pol. 2005 t. 39 nr 4 supl. 2. s. S 81 – S 82. – Tekst równol. w jęz. ang. – XIX Ogól-nopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Łódź, 31 sierpnia–3 września 2005.

1190. (92). Tamoxifen and contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 carriers: an update. [Aut.] J[acek] GRONWALD, N[adine] TUNG, W[illiam] D. FOULKES, K[enneth] OFFIT, R[uth] GERSHONI, M[ary] DALY, Ch[armaine] KIM-SING, H[akan] OLSSON, P[eter] AINSWORTH, A[ndrea] EISEN, H[oward] SAAL, E[itan] FRIEDMAN, O[lufunmilayo] OLOPADE, M[ichael] OSBORNE, J[effrey] WEITZEL, H[enry] T. LYNCH, P[arviz] GHADIRIAN, J[an] LUBIŃSKI, P[ing] SUN, S[teven] A. NAROD. W: Nowotwory dziedziczne – profi laktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8–9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 20–21.

1191. (93). Techniki badania USG wyrostka robaczkowego = US examination techniques of the vermiform appendix. [Aut.] Andrzej SMERE-CZYŃSKI, Maria GAŁDYŃSKA, Jan LUBIŃSKI, Stefania BOJKO, Marek KRÓL, Oksana OSTASZ. – Ultrasonografi a 2005 nr 23 s. 65–68 il. bibliogr.

streszcz. summ.

1192. (94). Transmission of mutant alleles to female offspring of BRCA1 carriers in Poland. [Aut.] J[acek] GRONWALD, T[omasz] BYRSKI, T[omasz] HUZARSKI, S[teven] A. NAROD, J[an] LUBIŃSKI. – J. Med. Genet. 2005 vol. 42 nr 7 e 40. – Artykuł on-line.

(95). Transplantacja wyhodowanych in vitro autogennych komórek nabłonka błony śluzowej policzka do rekonstrukcji wąskiej strefy dziąsła zębodołowego – wstępne wyniki badań klinicznych. [Aut. m.in.] Elżbieta KOWALSKA = poz. 1323.

(96). Zespół PEHO u 4-letniej dziewczynki z dodatkowym materiałem w chromosomie X. [Aut. m.in.] Stanisław ZAJĄCZEK = poz. 496.

1193. (97). Zmiany okulistyczne w neurofi bromatozie I = [Ophthalmological changes in neurofi bromatosis I]. [Aut.] W[ojciech] LUBIŃSKI, St[a-nisław] ZAJĄCZEK. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005.

[Szczecin, 2005] s. 21.

ZAKŁAD HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ZDROWIA PUBLICZNEGO

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 149-155)