DEPARTMENT OF LABORATORY DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED METABOLIC DISEASES;

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 139-142)

KATEDRA I ZAKŁAD RADIOLOGII OGÓLNEJ I STOMATOLOGICZNEJ CHAIR AND DEPARTMENT OF GENERAL AND DENTAL RADIOLOGY

DEPARTMENT OF LABORATORY DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED METABOLIC DISEASES;

LABORATORY OF PATHOBIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY; LABORATORY OF DISORDERS OF HAEMOSTASIS 1018. (1). Aktualne spojrzenie na rolę hiperhomocysteinemii w patogenezie miażdżycy = [The current view on the role of hyperhomocysteinemia in the pathogenesis of atherosclerosis]. [Aut.] Marek NARUSZEWICZ. – Pol. Prz. Neurol. 2005 t. 1 nr 1 s. 19–22 bibliogr. streszcz.

(2). Analiza metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy u potomstwa chorych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu. [Aut. m.in.]

Hanna BUKOWSKA, Maria JASTRZĘBSKA, Barbara MILLO, Barbara TORBUS-LISIECKA = poz. 1472.

1019. (3). Antykoagulacyjne działanie fi zjologicznej estroprogesteronowej terapii zastępczej u kobiet w okresie pomenopauzalnym = Anticoagula-tion effect of estroprogesterone therapy in women in menopausal period. [Aut.] Stanisław STANOSZ, Maria JASTRZĘBSKA, Zbigniew SANKOWSKI, Małgorzata STANOSZ. – Prz. Menopauz. 2005 R. 4 nr 1 s. 48–52 tab. bibliogr. streszcz. summ.

1020. (4). Association of paraoxonase activity and CRP concentrations with lipoprotein profi le and homocysteine concentration in the province of West Pomeranian. [Aut.] H[anna] BUKOWSKA, T[eresa] WESOŁOWSKA, B[arbara] MILLO, K[ornel] CHEŁSTOWSKI, I[wona] GORĄCY, M[arek]

NARUSZEWICZ. – Atheroscler. Suppl. 2005 vol. 6 nr 1 s. 63. – 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, 23–26 April, 2005.

1021. (5). Associations of body mass and adiposity with infl ammatory markers in male offspring with a family history of cardiovascular diseases.

Twins model. [Aut.] Teresa WESOŁOWSKA, Kornel CHEŁSTOWSKI, Barbara MILLO, Maria JASTRZĘBSKA, Iwona GORĄCY, Jarosław PIĄTEK.

– Gemellol. Rev. 2005 vol. 6 nr 1 s. 79–87 il. tab. bibliogr. summ.

1022. (6). Białko C-reaktywne może oddziaływać prozakrzepowo u młodzieży męskiej obciążonej rodzinnie wywiadem sercowo-naczyniowym.

Model bliźniąt = [C-reactive protein may possess procoagulant activity in young males with a family history of arterial hypertension: twins model]. [Aut.]

T[eresa] WESOŁOWSKA, B[arbara] MILLO, M[aria] JASTRZĘBSKA, K[ornel] CHEŁSTOWSKI, H[anna] BUKOWSKA, J[arosław] PIĄTEK. – Czyn.

Ryz. 2005 nr 1–2 s. 12–19 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

Toż w streszcz. w jęz. ang. – Acta Bioch. Pol. 2005 vol. 52 suppl. 1 s. 119. – 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19–23 Sep-tember 2005.

1023. (7). Bone mineral density (BMD) and bone mineral content (BMC) in obese humans are not dependent on Gln223Arg leptin receptor-gene polymorphism. [Aut.] Edward FRANEK, Jacek NOWAK, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Andrzej CIECHANOWICZ, Franciszek KOKOT, Andrzej WIĘCEK. W: The Endocrine Society’s 87th Annual Meeting, San Diego, June 4–7, 2005. [B.m., 2005], abstr. P2-391. – Wersja na CD -ROM.

(9). C34T mutation of the AMPD1 gene affects plasma adenosine and creatinine concentrations in patients with implanted cardioverters--defi brillators. [Aut. m.in.] Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 826.

(10). Changes of left ventricle function in patients with acute coronary syndrome depending on clinical characterization and using low-dosed atorvastatin. [Aut. m.in.] B[arbara] MILLO = poz. 621.

(11). Comparison of rat and human alkaline phosphatase isoenzymes and isoforms using HPLC and electrophoresis. [Aut. m.in.] Barbara MILLO = poz. 831.

(12). Conjugated linoleic acid dienes (CLA) increase the phagocytic potential of monocytes via the NFκB pathway by inhibiting the induction of cyclooxygenase-2. [Aut. m.in.] Mariusz KACZMARCZYK, Grażyna ADLER, Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 832.

(13). Conjugated linoleic acid dienes increase phagocytic activity of monocytes via NFκB / PPAR α transinduction mechanism. [Aut. m.in.]

Mariusz KACZMARCZYK, Grażyna ADLER, Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 833.

1025. (14). Czy biofl awonoidy aronii, stosowane łącznie ze statynami, mogą być pomocne w zmniejszaniu ryzyka progresji miażdżycy u chorych po przebytym zawale serca = [Are biofl avonoids of aronia used combined with statins may be helpful in decreasing the risk of the progression of atherosc-lerosis among the sick after a cardiac infarction]. [Aut.] Marek NARUSZEWICZ, Mirosław DŁUŻNIEWSKI. – Ordynator Lek. 2005 vol. 5 nr 4 s. 25–28 bibliogr. streszcz.

1026. (15). Diagnostyczne i kliniczne aspekty trombofi lii = [Diagnostic and clinical aspects of thrombophilia]. [Aut.] Maria JASTRZĘBSKA.

– Diagnosta Lab. 2005 R. 3 nr 2 s. 8–10.

(16). Dlaczego wspieramy pogląd, że bez znajomości poziomu cholesterolu HDL trudno jest diagnozować i leczyć niedokrwienną chorobę serca. [Aut. m.in.] Marek NARUSZEWICZ = poz. 626.

(17). Does glucose present in dialysing fl uid infl uence on the antioxidant status of erythrocytes in chronic renal failure? [Aut. m.in.] B[arbara]

MILLO = poz. 837.

1027. (18). Does the type of hormone replacement therapy affect lipoprotein (a), homocysteine, and C-reactive protein levels in postmenopausal women? [Aut.] Hanna BUKOWSKA, Stanisław STANOSZ, Ewa ŻOCHOWSKA, Barbara MILLO, Krzysztof SIEJA, Kornel CHEŁSTOWSKI, Marek NARUSZEWICZ. – Metabolism 2005 vol. 54 nr 1 s. 72–78 il. tab. bibliogr. summ.

(19). Elements of Mediterranean diet improve oxidative status in blood of kidney graft recipients. [Aut. m.in.] Teresa WESOŁOWSKA, Barbara MILLO = poz. 841.

1028. (20). Familial lecithin-cholesterol acyltransferase defi ciency: characteristics of the carriers of a new LCAT gene mutation from a Polish fa-mily. [Aut.] B[arbara] IDZIOR-WALUŚ, J[acek] SIERADZKI, G[ert] KOSTNER, M[aciej] MAŁECKI, T[omasz] KLUPA, T[eresa] WESOŁOWSKA, M[ałgorzata] WALUŚ, M[arek] NARUSZEWICZ. – Atheroscler. Suppl. 2005 vol. 6 nr 1 s. 27–28. – 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, 23–26 April, 2005.

(21). Farmakogenetyka celowanego leczenia trombolitycznego u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych. [Aut. m.in.] Mariusz KACZMARCZYK, Iwona GORĄCY, Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 1001.

1029. (22). Fraktalkina jako chemokina modyfi kująca proces zapalny = [Fractalkine as a chemokine modifying the infl ammatory process]. [Aut.]

M[iłosz] PARCZEWSKI. – Czyn. Ryz. 2005 nr 1–2 s. 37–40 bibliogr. summ.

1030. (23). Genetic screening for glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA): experience of three clinical centres in Poland. [Aut.] Grażyna ADLER, Krystyna WIDECKA, Mariola PĘCZKOWSKA, Tomasz DOBRUCKI, Grzegorz PLACHA, Radosław DROZD, Miłosz PARCZEWSKI, Andrzej JANUSZEWICZ, Zbigniew GACIONG, Andrzej CIECHANOWICZ. – J. Appl. Genet. 2005 vol. 46 nr 3 s. 329–332 il. bibliogr. summ.

1031. (24). Genetyczne uwarunkowania hiperhomocysteinemii = [Genetic conditioning of hyperhomocysteinemia]. [Aut.] A[ndrzej] CIECHA-NOWICZ. – Czyn. Ryz. 2005 supl. 11 s. 8–10 tab. – Homocysteina a zdrowie człowieka. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 16 kwietnia 2005.

1032. (25). Genetyczne uwarunkowania zaburzeń hemostazy w chorobach naczyniowych = Genetically determined disorders of hemostasis in car-diovascular diseases. [Aut.] Maria JASTRZĘBSKA. – Now. Lek. 2005 t. 74 supl. 2 s. 53. – Postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyń. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Poznań, 25–26 listopada 2005.

(26). Hiperhomocysteinemia i insulinooporność u otyłych osób z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Hanna BUKOWSKA = poz. 551.

(27). Homocysteina a wyrównanie metaboliczne cukrzycy i rodzaj stosowanego leczenia u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.]

Hanna BUKOWSKA = poz. 602.

1033. (28). Homocysteina w patogenezie miażdżycy = [Homocysteine in the pathogenesis of atherosclerosis]. [Aut.] M[arek] NARUSZEWICZ.

– Czyn. Ryz. 2005 supl. 11 s. 4–5. – Homocysteina a zdrowie człowieka. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Warszawa, 16 kwietnia 2005.

1034. (29). Homocysteina w patogenezie miażdżycy i niewydolności serca = Homocysteine in pathogenesis of arteriosclerosis and chronic heart failure. [Aut.] Marek NARUSZEWICZ. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodnio-pomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 53–54. – Tekst równol. w jęz. ang.

1035. (30). Hyperhomocysteinemia in chronic heart failure. [Aut.] M[arek] NARUSZEWICZ, R[obert] ZYMLIŃSKI, H[anna] BUKOWSKA, B[arbara] MILLO, E[wa] A. JANKOWSKA, W[aldemar] BANASIAK, P[iotr] PONIKOWSKI. W: 2nd International Symposium on triglycerides and HDL: role in cardiovascular disease and the metabolic syndrome, New York, July 14–17, 2005. Abstract book. [B.m., 2005] s. 48. – Lorenzini Foundation Symposium 302.

1036. (31). Implications of emerging risk factors for therapeutic intervention. [Aut.] Gerd ASSMANN, Paul CULLEN, Jean-Charles FRUCHART, Heiner GRETEN, Marek NARUSZEWICZ, Anders OLSSON, Rodolfo PAOLETTI, Walter RIESEN, Monika STOLL, Matti TIKKANEN, Arnold von ECKARDSTEIN. – Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2005 vol. 15 nr 5 s. 373–381 tab. bibliogr. summ.

1037. (32). Komentarz [do art.]: Przewczesna choroba wieńcowa: czynniki ryzyka i rokowanie = [Commentary to art.]: Premature coronary artery disease: clinical risk factors and prognosis. [Aut]. Jason H. Cole, Laurence S. Sperling. Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 2 s. 25–32. [Aut. koment.] M[arek] NA-RUSZEWICZ. – Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 2 s. 36–38 bibliogr.

1038. (33). Liddle syndrome caused by P616R mutation of the epithelial sodium channel β subunit. [Aut.] Andrzej CIECHANOWICZ, Zdenek DOLEZEL, Grzegorz PLACHA, Jiri STARHA, Jarosław GÓRA, Zbigniew GACIONG, Andrzej BRODKIEWICZ, Grażyna ADLER. – Pediatr. Nephrol.

2005 vol. 20 nr 6 s. 837–838 il. bibliogr.

1039. (34). Masa kostna u osób otyłych nie jest zależna od polimorfi zmu Gln223Arg genu receptora leptyny ani polimorfi zmu (-2548G/A) regionu promotora genu leptyny = Bone mass in obese humans is not dependent on Gln223Arg leptin receptor-gene or (-2548G/A) leptin promoter region polymor-phism. [Aut.] Edward FRANEK, Jacek NOWAK, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Andrzej CIECHANOWICZ, Franciszek KOKOT, Andrzej WIĘCEK. – Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 4 s. 582. – Tekst równol. w jęz. ang. – XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22–25 września 2005.

(35). Mutacja Fin major (121 del CT) genu NPHS1 kodującego nefrynę i idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN). [Aut. m.in.] Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Elwira SZYCHOT, Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 422.

1040. (36). New mechanisms of anti-atherosclerotic action of biofl avonoids from chokeberry (Aronia melanocarpa) fruit. [Aut.] Marek NARUSZE-WICZ, Danuta ZAPOLSKA-DOWNAR, Mariusz KACZMARCZYK. W: 6th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, Washington, April 28–30, 2005. Abstracts. [B.m., 2004] s. E–101.

Toż w: Biological and chemical factors of environmental contamination. International Conference, Warsaw, Poland, 23–25 June 2005. Book of abstracts. [Warsaw], 2005 s. 7.

Toż: – Herba Pol. 2005 t. 51 suppl. 1 s. 56–57. – 11th International Congress of Polish Herbal Committee, Poznań, June 24–25, 2005 = XI Mię-dzynarodowy Sejmik Zielarski, Poznań, 24–25 czerwca 2005.

(37). Ocena związku między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 a zmianami masy ciała, insulinoopornością oraz występowaniem i zaawansowaniem przewlekłych powikłań cukrzycowych u otyłych chorych z długo trwającą cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Andrzej CIECHANOWICZ

= poz. 564.

(38). Plasma prekallikrein as a risk factor for diabetic retinopathy. [Aut. m.in.] Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 706.

1041. (39). Pleiotropic action of fenofi brate on haemostatic system in patients with metabolic syndrome in relation to the PAI-1 4G/5G polymorphism.

[Aut.] M[aria] JASTRZĘBSKA, K[rzysztof] KLIMEK, I[wona] GORĄCY, A[nna] NOWAKOWSKA, J[anusz] CHOMICZ, K[ornel] CHEŁSTOWSKI, M[arek] NARUSZEWICZ. – Atheroscler. Suppl. 2005 vol. 6 nr 1 s. 21. – 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, 23–26 April, 2005.

1042. (40). Podstawy genetyki nadciśnienia tętniczego = Genetic background of hypertension. [Aut.] Andrzej CIECHANOWICZ, Mariusz KACZ-MARCZYK. – Now. Lek. 2005 t. 74 supl. 2 s. 14–22 tab. bibliogr. streszcz. summ. – Postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyń. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Poznań, 25–26 listopada 2005.

(41). Polimorfi zm genu CYP2C9 u osób nadwrażliwych na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i tolerujących rofekoksyb. Wyniki wstępne. [Aut. m.in.] A[ndrzej] CIECHANOWICZ = poz. 518.

(42). Polimorfi zm I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I a insulinooporność i niektóre elementy zespołu metabolicznego u chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Grażyna ADLER, Iwona GORĄCY = poz. 568.

1043. (43). Polimorfi zmy 4G/5G genu inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) oraz I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) a aktywność fi brynolityczna u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią = Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) 4G/4G and angiotensin converting enzyme (ACE) I/D gene polymorphisms and fi brinolytic activity in patients with essential hypertension and dyslipidemia. [Aut.]

Maria JASTRZĘBSKA, Krystyna WIDECKA, Andrzej CIECHANOWICZ, Iwona GORĄCY, Teresa WESOŁOWSKA, Barbara TORBUS-LISIECKA, Anna FOLTYŃSKA-NOWAKOWSKA, Marek NARUSZEWICZ. – Pol. Arch. Med. Wew. 2005 t. 113 nr 1 s. 7–20 il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

1044. (44). Polimorfi zmy I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) oraz 4G/5G regionu promotorowego genu inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) a układ hemostazy u pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym = The infl uence of I/D polymorphism of the angiotensin I converting enzyme (ACE) gene and 4G/5G polymorphism of plasminogen activator inhibitor (PAI-1) gene promoter on the haemostatic system in patients with essential hypertension and dyslipidemia. [Aut.] Anna NOWAKOWSKA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 95–105 tab. bibliogr. streszcz.

summ. – Na podstawie rozpr. doktorskiej.

1045. (45). Polski rejestr dzieci z zespołem nerczycowym (ZN) uwarunkowanym genetycznie: doniesienie wstępne = [Polish registry of children with genetically determined nephrotic syndrome]. [Aut.] T[omasz] JARMOLIŃSKI, J[ustyna] KOZŁOWSKA, A[ndrzej] CIECHANOWICZ. W: Możliwości wspomagania rozwoju osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. VI Sympozjum, Szczecin, 1–3 lipca 2005. [Szczecin, 2005] s. 34–35 tab.

1046. (46). The polymorphism of the matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), beta-fi brinogen (betaFB) genes and coronary heart disease. [Aut.] I[wona] GORĄCY, J[arosław] GORĄCY, M[irosław] BRYKCZYŃSKI, M[ariusz] KACZMARCZYK, M[arek]

NARUSZEWICZ, A[ndrzej] CIECHANOWICZ. – Atheroscler. Suppl. 2005 vol. 6 nr 1 s. 93. – 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, 23–26 April, 2005.

1047. (47). Postępowanie z chorym o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym = [Patient’s management in the case high risk of cardiovascular disease].

Pod red. Andrzeja JANUSZEWICZA, Marka NARUSZEWICZA, Witolda RUŻYŁŁY. Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2005, 382 s.

1048. (48). Postępy w wyjaśnianiu patogenezy pierwotnego nadciśnienia tętniczego = Progress in clarifi cation of the pathogenesis of primary arterial hypertension. [Aut.] Stanisław CZEKALSKI, Andrzej CIECHANOWICZ. – Prz. Lek. 2005 t. 62 supl. 2 s. 26–29 il. bibliogr. streszcz. summ. – Z sercem do nerek. III Zamojskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Zamość, 8–11.01.2004.

1049. (49). Potential parapharmaceuticals in the traditional Polish diet. [Aut.] M[arek] NARUSZEWICZ, M[ałgorzata] KOZŁOWSKA-WOJCIE-CHOWSKA. – J. Physiol. Pharmacol. 2005 vol. 56 suppl. 1 s. 69–78 bibliogr. summ.

(50). Risk factors of intracranial aneurysms in ADPKD patients eNOS polymorphism. [Aut. m.in.] A[gnieszka] BIŃCZAK-KULETA, A[n-drzej] CIECHANOWICZ = poz. 712.

1050. (51). Serum erythropoietin (EPO) concentration and Gln223Arg leptin receptor-gene polymorphism in obese humans. [Aut.] Edward FRA-NEK, Jacek NOWAK, Grażyna ADLER, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Andrzej CIECHANOWICZ, Franciszek KOKOT, Andrzej WIĘCEK. W: The Endocrine Society’s 87th Annual Meeting, San Diego, June 4–7, 2005. [B.m., 2005], abstr. P2–708. – Wersja na CD-ROM.

(52). Serum level of proinfl ammatory cytokines in patients with connective tissue diseases. [Aut. m.in.] B[arbara] MILLO = poz. 971.

(53). Simple dietary interventions reduce the risk factors of atherosclerosis in renal graft recipients. [Aut. m.in.] Teresa WESOŁOWSKA

= poz. 878.

1051. (54). Sól, geny i nadciśnienie = Salt, genes and hypertension. [Aut.] Andrzej CIECHANOWICZ. W: Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej. II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Szczecin, 7–9 grudnia 2005. Streszczenia referatów. Pod red. Janiny Jasnowskiej i Kazimierza Kozłowskiego. Szczecin, 2005 s. 52–53. – Tekst równol. w jęz. ang.

(55). Splenic giant epithelial cyst – the rare reason of proteinuria. [Aut. m.in.] Elwira SZYCHOT = poz. 429.

(56). Stężenia homocysteiny a powikłania o typie mikroangiopatii cukrzycowej u otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Hanna BUKOWSKA = poz. 610.

1052. (57). Sympathetic nervous system activation, but not blood pressure, is dependent on GLN223ARG leptin receptor gene polymorphism in obese humans. [Aut.] E[dward] FRANEK, J[acek] NOWAK, G[rażyna] ADLER, A[gnieszka] BIŃCZAK-KULETA, B[eata] CZERWIEŃSKA, A[ndrzej]

CIECHANOWICZ, F[ranciszek] KOKOT, A[ndrzej] WIĘCEK. – J. Hypertens. 2005 vol. 23 suppl. 2 s. S 222. – Fifteenth European Meeting on Hyper-tension, Milan, June 17/21, 2005.

1053. (58). Trans fatty acids induce apoptosis in human endothelial cells. [Aut.] D[anuta] ZAPOLSKA-DOWNAR, A[nita] KOŚMIDER, M[arek]

NARUSZEWICZ. – J. Physiol. Pharmacol. 2005 vol. 56 nr 4 s. 611–625 il. bibliogr. summ.

(59). V249I of CX3CR1 (fractalkine receptor) polymorphism versus cardiovascular complications in HIV-1-infected patients. [Aut. m.in.]

A[ndrzej] CIECHANOWICZ = poz. 53.

1054. (60). Wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na stymulowaną zmodyfi kowanymi oksydacyjnie LDL ekspresję śródbłonkowych cząstek adhezyjnych = The effect of short-chain fatty acids on expression of endothelial adhesion molecules stimulated by oxidatively modifi ed LDL.

[Aut.] Aldona SIENNICKA. – Ann. Acad. Med. Stetin. 2005 t. 51 nr 1 s. 117–126 il. bibliogr. streszcz. summ. – Na podstawie rozpr. doktorskiej.

(61). Wpływ małych dawek kwasu foliowego na wybrane biochemiczne czynniki ryzyka miażdżycy – badanie wstępne. [Aut. m.in.] Hanna BUKOWSKA, Maria JASTRZĘBSKA, Marek NARUSZEWICZ = poz. 1495.

(62). Wpływ umiarkowanej dawki atorwastatyny na poziom wybranych parametrów stanu zapalnego u pacjentów z ostrymi zespołami wień-cowymi (OZW) i jego znaczenie kliniczne. Badanie randomizowane. [Aut. m.in.] Barbara MILLO = poz. 661.

(63). Wpływ wybranych używek na stężenie homocysteiny we krwi. [Aut. m.in.] H[anna] BUKOWSKA = poz. 1496.

1055. (64). Z doświadczeń własnych nad rolą żywności funkcjonalnej w profi laktyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego = [Based on own experience of the role of functional nutrition in the prophylaxis and treatment of cardiovascular diseases]. [Aut.] Marek NARUSZEWICZ. – Kard.

Dypl. 2005 t. 4 nr 7 s. 45–46 bibliogr. – Komentarz do art.: Dieta a choroba wieńcowa: znaczenie różnorodności czynników odżywczych i fi tozwiązków.

Aut. Katherine L. Tucker. Kard. Dypl. 2005 t. 4 nr 7 s. 33–45.

1056. (65). Znaczenie kliniczne nowych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca = [Clinical signifi cance of new risk factors of ischaemic heart disease]. [Aut.] Marek NARUSZEWICZ, Grażyna NOWICKA. W: Postępowanie z chorym o dużym ryzyku sercowo-naczyniowym. Pod red.

Andrzeja Januszewicza, Marka Naruszewicza, Witolda Rużyłły. Kraków, 2005 s. 15–32 tab. bibliogr.

1057. (66). Znaczenie prognostyczne mutacji R229Q NPHS2 u dzieci z rozlanym rozplemem mezangium = Mutation R229Q NPHS2 as a pro-gnostic factor in children with diffuse mesangial proliferation. [Aut.] Elwira SZYCHOT, Grażyna ADLER, Andrzej BRODKIEWICZ, Mariusz KACZMARCZYK, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Jarosław PEREGUD-POGORZELSKI, Wioleta JARMUŻEK, Joanna LITWIN, Ryszard GRENDA, Małgorzata PAŃCZYK-TOMASZEWSKA, Ilona KOSTRO, Maria ROSZKOWSKA-BLAIM, Andrzej CIECHANOWICZ. W: VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Ustroń, 21–23 kwietnia 2005. Program i streszczenia. [B.m., 2005] s. 38–39. – Tekst równol. w jęz. ang.

(67). Znaczenie zwiększania cholesterolu HDL dla redukcji ryzyka. Metody postępowania. Rekomendacje ekspertów. [Aut. m.in.] Marek NARUSZEWICZ = poz. 663.

(68). Związek między polimorfi zmem Pro12Ala genu PPAR-gamma2 i podwyższonym całodobowym rozkurczowym ciśnieniem tętniczym otyłych chorych z cukrzycą typu 2. [Aut. m.in.] Andrzej CIECHANOWICZ = poz. 582.

(69). Związek stężenia MMP-9 i homocysteiny w surowicy z grubością skrzepliny przyściennej tętniaka aorty brzusznej. [Aut. m.in.] B[arbara]

MILLO, K[ornel] CHEŁSTOWSKI = poz. 321.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 139-142)