Implikacje pedagogiczne współczesnej refleksji nad sztuką

In document PAMIĘĆ MIEJSCE OBECNOŚĆ (Page 182-187)

I detta avsnitt besvaras revisionsfrågan om de kommunala aktiebolagens bolagsordningar följer kommunallagen avseende de nya reglerna SFS 2012:390. Avsnittet inleds med en re-dogörelse för vilka åtgärder kommunstyrelsen i Tjörns kommun har vidtagit efter lagändring-en.

4.1. Ändringar som gjorts efter lagändringen

I november 2013 behandlade kommunstyrelsen ett förslag på ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen. Kommunstyrelsen valde 2013-11-07 att återremittera förslagen till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bo-lag. Anledningen var bland annat att bolagsordningarna innehöll andra uttryck än vad som framgår av kommunallagen (inspektionsrätt istället för tillsynsplikt). Kommunstyrelsen fattade 2014-01-16 beslut om nya bolagsordningar och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvalt-nings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB samt föreslog för fullmäktige att anta dessa. Kommunfullmäktige antog de nya bolagsord-ningarna och ägardirektiven 2014-01-30.

Fullmäktige beslutade att de reviderade bolagsordningarna och ägardirektiven ska gälla från det att bolagsstämmorna antagit desamma. Kommunens ombud vid bolagsstämmorna upp-manades att anta de reviderade bolagsordningarna och ägardirektiven att gälla senast från och med den 2014-04-15. Bolagstämmorna fastställde de nya bolagsordningarna och ägardi-rektiven 2014-04-24.

4.2. Framgår det kommunala ändamålet?

Vår genomgång av de bolagsordningar som fastställdes 2014-04-24 visar att det kommunala ändamålet framgår för samtliga fem bolag.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Av bolagsordningen framgår att ändamålet är att bolaget som moderbolag i en av Tjörns kommun helägd koncern, ska samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv eller den kommunala kompetensen.

Tjörns Bostads AB

Av bolagsordningen framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärs-mässiga principer och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta dessa fastigheter.

Tjörns Miljö AB

Av bolagsordningen framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrättsliga principerna utföra tjänster samt fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tjörns kommun enligt VA-lagen, miljöbalken och annan lagstiftning inom verksamhetsområdena VA, renhållning och gata park, natur.

Tjörns Måltids AB

Av bolagsordningen framgår att ändamålet med verksamheten är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrättsliga principerna utföra/bedriva måltidsverksamhet enligt gäl-lande lagstiftning för tillhandahålgäl-lande av måltider i offentlig verksamhet.

Tjörns Hamnar AB

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagse-konomiska grunder tillhandahålla allmännyttiga anläggningar samt el- värme och andra med rörelsen anknytande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalité och med hög leveranssäkerhet samt utveckla hamnverksamheten i kommunen.

4.2.1. Motstridhet

Av genomläsning av bolagsordningarna kan vi konstatera att det finns fall där bolagets än-damål och föremål riskerar att vara motstridiga. Exempelvis framgår att Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har till ändamål att driva lönsamma bolag vars tjänster/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Samtidigt ska bolaget tillämpa principen om förbud mot huvudsakligt vinstsyfte. Vidare framgår att Tjörns Hamnar AB har till föremål att bedriva distribution av el samtidigt som bolaget enligt ändamålet ska tillämpa lo-kaliseringsprincipen, vilket innebär att kommunen inte får rikta sig till andra än sina egna medlemmar med sin verksamhet. Det är mindre vanligt när det gäller energidistribution.

4.3. Framgår de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten?

Av samtliga bolagsordningar framgår att respektive bolag inte får bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen, ägardirektivet och den kommunala kompetensen. I figuren nedan redogörs för vilka kommunala principer som bolagsordningarna anger att re-spektive bolag ska följa:

Figur 1. De kommunala principerna i bolagsordningarna

Av tidigare gällande bolagsordningar framgick ej vilka kommunala principer som var gällande för samtliga av Tjörns bolag. Exempelvis saknades uppgifter om detta avseende Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (2011-09-22 KF § 119) och Tjörns Hamnar AB (2012-01-26 KF

§ 20).

Lokaliseringsprincipen Likställighetsprincipen Förbud mot stöd till enskild

Självkostnadsprincipen

Tjörns Kommunala

Förvaltnings AB Tjörns Bostad AB Tjörns Miljö AB Tjörns Måltids AB Tjörns Hamnar AB

Förbud mot huvudsakligt vinstsyfte

4.4. Framgår fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fattas?

Av samtliga bolagsordningar framgår följande text avseende fullmäktiges rätt till ställningsta-gande:

”Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.”

4.5. Bedömning

Vi bedömer att det kommunala ändamålet samt de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten framgår av de bolagsordningar som började gälla 2014-04-24. Samtliga bolagsordningar anger att fullmäktige har rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas. Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att bolagsordningarna följer gällande lagkrav.

Vi bedömer dock att kommunstyrelsen brustit i sitt beredningsansvar eftersom fullmäktiges beslut om ändring av bolagsordningarna fattades efter det att lagändringarna trätt i kraft. En-ligt regeringens proposition skulle fullmäktige senast 2013-01-01 ha tillsett att kraven enEn-ligt 3 kap 17 § KL var uppfyllda. Eftersom det saknades uppgifter om vilka kommunala principer som utgör ram för verksamheten avseende Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Tjörns Hamnar AB bedömer vi att tidigare gällande bolagsordningar ej kan anses följa kommunalla-gen efter de nya bestämmelserna 2013-01-01. I 5 kap 28 § KL regleras kommunstyrelsens ansvar i beredningsprocessen. Kommunstyrelsen som har beredningsansvar för fullmäktige lade fram ett förslag till förändringar i bolagsordningarna med anledning av den nya lagen först 2014-01-15.

In document PAMIĘĆ MIEJSCE OBECNOŚĆ (Page 182-187)